Archiv autora: technickaz

SCHVÁLENÉ ČSN – DUBEN 2019

Výběr ČSN z Oznámení č. 37/19
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o schválení evropských norem k přímému používání jako ČSN

SCHVÁLENÉ ČSN

ČSN EN IEC 60812 ed. 2 (01 0675)
kat.č. 507218
Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA a FMECA) +); EN IEC 60812:2018; IEC 60812:2018;
Platí od 2019-05-01 S účinností od 2021-09-14 se zrušuje ČSN EN 60812 (01 0675) Techniky analýzy bezporuchovosti systémů – Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA); Vydání: Leden 2007

ČSN EN ISO 6413 (01 3228)
kat.č. 506553
Technická dokumentace produktu – Znázornění drážkování a ozubení+); EN ISO 6413:2018; ISO 6413:2018;
Platí od 2019-05-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN 01 3228 Výkresy ve strojírenství. Pravidla kreslení drážkových spojení; z 1979-09-18

ČSN EN ISO 7539-6 (03 8172)
kat.č. 506561
Koroze kovů a slitin – Zkoušky koroze za napětí – Část 6: Příprava a používání vzorků s předem vytvořenou trhlinou za konstantního zatížení nebo za konstantního rozevření trhliny; EN ISO 7539-6:2018; ISO 7539-6:2018;
Platí od 2019-05-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 7539-6 (03 8172) Koroze kovů a slitin – Zkoušky koroze za napětí – Část 6: Příprava a používání vzorků s předem vytvořenou trhlinou za konstantního zatížení nebo za konstantního rozevření trhliny; Vydání: Květen 2012

ČSN EN 14236 (25 7864)
kat.č. 506586
Ultrazvukové plynoměry pro domácnost+); EN 14236:2018;
Platí od 2019-05-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14236 (25 7864) Ultrazvukové plynoměry pro domácnost; Vyhlášena: Červenec 2007

ČSN EN 12405-1 (25 7865)
kat.č. 506585
Plynoměry – Přepočítávače množství plynu – Část 1: Přepočítávání objemu+); EN 12405-1:2018;
Platí od 2019-05-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12405-1+A2 (25 7865) Plynoměry – Přepočítávače množství plynu – Část 1: Přepočítávání objemu; Vydání: Červen 2011

ČSN EN ISO 204 (42 0351)
kat.č. 506645
Kovové materiály – Zkoušení tečení jednoosým tahem – Zkušební metoda; EN ISO 204:2018; ISO 204:2018;
Platí od 2019-05-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 204 (42 0351) Kovové materiály – Zkoušení tečení jednoosým tahem – Zkušební metoda; Vydání: Říjen 2009

ČSN EN 10164 (42 1001)
kat.č. 506646
Výrobky z ocelí se zlepšenými deformačními vlastnostmi kolmo k povrchu výrobku – Technické dodací podmínky+); EN 10164:2018; Platí od 2019-05-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 10164 (42 1001) Výrobky z ocelí se zlepšenými deformačními vlastnostmi kolmo k povrchu výrobku – Technické dodací podmínky; Vydání: Září 2005

ČSN EN 485-2+A1 (42 4081)
kat.č. 506647
Hliník a slitiny hliníku – Plechy, pásy a desky – Část 2: Mechanické vlastnosti; EN 485-2:2016+A1:2018; Platí od 2019-05-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 485-2 (42 4081) Hliník a slitiny hliníku – Plechy, pásy a desky – Část 2: Mechanické vlastnosti; Vydání: Květen 2017

ČSN EN 12681-2 (42 9716)
kat.č. 506644
Slévárenství – Radiografické zkoušení – Část 2: Technika s digitálním detektorem; EN 12681-2:2017;
Platí od 2019-05-01

VYDANÉ ČSN – DUBEN 2019

Výběr ČSN z Oznámení č. 36/19
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN.

Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

VYDANÉ ČSN

ČSN ISO 10005 (01 0332)
kat.č. 507192
Management kvality – Směrnice pro plány kvality;
Vydání: Duben 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 10005 (01 0332) Systémy managementu kvality – Směrnice pro plány kvality; Vydání: Červen 2006

ČSN ISO 129-1 (01 3130)
kat.č. 507193
Technická dokumentace produktu (TPD) – Kótování a tolerování – Část 1: Obecné zásady;
Vydání: Duben 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 129-1 (01 3130) Technické výkresy – Kótování a tolerování – Část 1: Všeobecná ustanovení; Vydání: Srpen 2005

ČSN ISO 129-5 (01 3130)
kat.č. 507194
Technická dokumentace produktu – Kótování a tolerování – Část 5: Kótování kovových konstrukcí;
Vydání: Duben 2019

ČSN EN 17001 (03 8706)
kat.č. 507091
Žárové stříkání – Součásti s žárově stříkanými povlaky – Specifikace povlaku;
Vydání: Duben 2019

ČSN EN 17002 (03 8707)
kat.č. 507092
Žárové stříkání – Součásti s žárově stříkanými povlaky – Specifikace postupu žárového nástřiku;
Vydání: Duben 2019

ČSN EN 13507 (03 8731)
kat.č. 507213
Žárové stříkání – Příprava povrchů kovových dílů a součástí před žárovým stříkáním;
Vydání: Duben 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13507 (03 8731) Žárové stříkání – Příprava povrchů kovových dílů a součástí před žárovým stříkáním; Vydání: Září 2010

ČSN ISO/IEC 27005 (36 9790)
kat.č. 507207
Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Řízení rizik bezpečnosti informací;
Vydání: Duben 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO/IEC 27005 (36 9790) Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Řízení rizik bezpečnosti informací; Vydání: Červenec 2013

ČSN EN ISO 683-4 (42 0931)
kat.č. 507249
Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové – Část 4: Oceli automatové;
(idt ISO 683-4:2016); Vydání: Duben 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 683-4 (42 0931) Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové – Část 4: Oceli automatové; Vyhlášena: Leden 2019

ČSN EN 13445-2 (69 5245)
kat.č. 507208
Netopené tlakové nádoby – Část 2: Materiály;
Vydání: Duben 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13445-2 (69 5245) Netopené tlakové nádoby – Část 2: Materiály; Vyhlášena: Březen 2015

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 60812 (01 0675)
kat.č. 507219
Techniky analýzy bezporuchovosti systémů – Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA);
Vydání: Leden 2007 Změna Z1; Vydání: Duben 2019

ČSN EN 13445-2 (69 5245)
kat.č. 507215
Netopené tlakové nádoby – Část 2: Materiály;
Vydání: Duben 2019 Změna A1; Vydání: Duben 2019

ČSN EN 13445-2 (69 5245)
kat.č. 507216
Netopené tlakové nádoby – Část 2: Materiály;
Vydání: Duben 2019 Změna A2; Vydání: Duben 2019

ČSN EN 13445-2 (69 5245)
kat.č. 507217
Netopené tlakové nádoby – Část 2: Materiály;
Vydání: Duben 2019 Změna A3; Vydání: Duben 2019

Vzdělávací program MACHINERY 2019 úspěšně odstartoval

Vzdělávací program pro odborníky strojních zařízení úspěšně odstartoval seminářem Požadavky na strojní zařízení. Lektor, Ing. Zbyněk Jančík účastníky seznámil s aktuální problematikou provozu strojních zařízení, uvedl mnohé příklady z provozu a řešení problémů vzniklých nesprávnými postupy, nedodržením legislativních předpisů a norem.

Pokračování textu Vzdělávací program MACHINERY 2019 úspěšně odstartoval

POSLANECKÁ SNĚMOVNA JMENOVALA PROFESORA HRDLIČKU DO KONTROLNÍ RADY GRANTOVÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna na své 27. schůzi dne 27. března 2019 jmenovala nové členy Kontrolní rady Grantové agentury České republiky. Mezi novými členy je také Prof. Ing. František Hrdlička, CSc., výrazná osobnost české energetiky, dlouholetý lektor a člen přípravného výboru řady ročníků odborného fóra TLAK.

Pokračování textu POSLANECKÁ SNĚMOVNA JMENOVALA PROFESORA HRDLIČKU DO KONTROLNÍ RADY GRANTOVÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY

Nabídka připravovaného Ph.D. studia v oblasti řízení rizik

ČVUT v Praze v rámci projektu RIRIZIBE (Řízení rizik a bezpečnost složitých technologických objektů; registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002649; řešitelka projektu doc. RNDr. D. Procházková, DrSc.) připravuje průřezový doktorský program, jehož cílem je připravit odborníky, kteří budou umět na současné světové odborné úrovni správně identifikovat, analyzovat, hodnotit, řídit a vypořádat rizika spojená s technickými díly s cílem zajistit bezpečné technické dílo.

Pokračování textu Nabídka připravovaného Ph.D. studia v oblasti řízení rizik

Zrušení nařízení o energetickém štítkování vysavačů

Od 1. září 2014 jsou vysavače prodávané v EU podrobeny požadavkům na energetické štítky, jejichž podrobná pravidla byla stanovena Komisí v nařízení č. 665/2013. Toto nařízení komise je v současné době anulováno, protože britský výrobce vysavačů Dyson uspěl s žalobou na Evropskou komisi, v níž žádal o zrušení tohoto nařízení z důvodu nepřesných metod měření energetické účinnosti, které neodpovídaly skutečným podmínkám použití vysavačů.

Pokračování textu Zrušení nařízení o energetickém štítkování vysavačů