Archiv pro rubriku: Technická normalizace

SCHVÁLENÉ ČSN – DUBEN 2019

Výběr ČSN z Oznámení č. 37/19
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o schválení evropských norem k přímému používání jako ČSN

SCHVÁLENÉ ČSN

ČSN EN IEC 60812 ed. 2 (01 0675)
kat.č. 507218
Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA a FMECA) +); EN IEC 60812:2018; IEC 60812:2018;
Platí od 2019-05-01 S účinností od 2021-09-14 se zrušuje ČSN EN 60812 (01 0675) Techniky analýzy bezporuchovosti systémů – Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA); Vydání: Leden 2007

ČSN EN ISO 6413 (01 3228)
kat.č. 506553
Technická dokumentace produktu – Znázornění drážkování a ozubení+); EN ISO 6413:2018; ISO 6413:2018;
Platí od 2019-05-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN 01 3228 Výkresy ve strojírenství. Pravidla kreslení drážkových spojení; z 1979-09-18

ČSN EN ISO 7539-6 (03 8172)
kat.č. 506561
Koroze kovů a slitin – Zkoušky koroze za napětí – Část 6: Příprava a používání vzorků s předem vytvořenou trhlinou za konstantního zatížení nebo za konstantního rozevření trhliny; EN ISO 7539-6:2018; ISO 7539-6:2018;
Platí od 2019-05-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 7539-6 (03 8172) Koroze kovů a slitin – Zkoušky koroze za napětí – Část 6: Příprava a používání vzorků s předem vytvořenou trhlinou za konstantního zatížení nebo za konstantního rozevření trhliny; Vydání: Květen 2012

ČSN EN 14236 (25 7864)
kat.č. 506586
Ultrazvukové plynoměry pro domácnost+); EN 14236:2018;
Platí od 2019-05-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14236 (25 7864) Ultrazvukové plynoměry pro domácnost; Vyhlášena: Červenec 2007

ČSN EN 12405-1 (25 7865)
kat.č. 506585
Plynoměry – Přepočítávače množství plynu – Část 1: Přepočítávání objemu+); EN 12405-1:2018;
Platí od 2019-05-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12405-1+A2 (25 7865) Plynoměry – Přepočítávače množství plynu – Část 1: Přepočítávání objemu; Vydání: Červen 2011

ČSN EN ISO 204 (42 0351)
kat.č. 506645
Kovové materiály – Zkoušení tečení jednoosým tahem – Zkušební metoda; EN ISO 204:2018; ISO 204:2018;
Platí od 2019-05-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 204 (42 0351) Kovové materiály – Zkoušení tečení jednoosým tahem – Zkušební metoda; Vydání: Říjen 2009

ČSN EN 10164 (42 1001)
kat.č. 506646
Výrobky z ocelí se zlepšenými deformačními vlastnostmi kolmo k povrchu výrobku – Technické dodací podmínky+); EN 10164:2018; Platí od 2019-05-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 10164 (42 1001) Výrobky z ocelí se zlepšenými deformačními vlastnostmi kolmo k povrchu výrobku – Technické dodací podmínky; Vydání: Září 2005

ČSN EN 485-2+A1 (42 4081)
kat.č. 506647
Hliník a slitiny hliníku – Plechy, pásy a desky – Část 2: Mechanické vlastnosti; EN 485-2:2016+A1:2018; Platí od 2019-05-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 485-2 (42 4081) Hliník a slitiny hliníku – Plechy, pásy a desky – Část 2: Mechanické vlastnosti; Vydání: Květen 2017

ČSN EN 12681-2 (42 9716)
kat.č. 506644
Slévárenství – Radiografické zkoušení – Část 2: Technika s digitálním detektorem; EN 12681-2:2017;
Platí od 2019-05-01

VYDANÉ ČSN – DUBEN 2019

Výběr ČSN z Oznámení č. 36/19
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN.

Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

VYDANÉ ČSN

ČSN ISO 10005 (01 0332)
kat.č. 507192
Management kvality – Směrnice pro plány kvality;
Vydání: Duben 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 10005 (01 0332) Systémy managementu kvality – Směrnice pro plány kvality; Vydání: Červen 2006

ČSN ISO 129-1 (01 3130)
kat.č. 507193
Technická dokumentace produktu (TPD) – Kótování a tolerování – Část 1: Obecné zásady;
Vydání: Duben 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 129-1 (01 3130) Technické výkresy – Kótování a tolerování – Část 1: Všeobecná ustanovení; Vydání: Srpen 2005

ČSN ISO 129-5 (01 3130)
kat.č. 507194
Technická dokumentace produktu – Kótování a tolerování – Část 5: Kótování kovových konstrukcí;
Vydání: Duben 2019

ČSN EN 17001 (03 8706)
kat.č. 507091
Žárové stříkání – Součásti s žárově stříkanými povlaky – Specifikace povlaku;
Vydání: Duben 2019

ČSN EN 17002 (03 8707)
kat.č. 507092
Žárové stříkání – Součásti s žárově stříkanými povlaky – Specifikace postupu žárového nástřiku;
Vydání: Duben 2019

ČSN EN 13507 (03 8731)
kat.č. 507213
Žárové stříkání – Příprava povrchů kovových dílů a součástí před žárovým stříkáním;
Vydání: Duben 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13507 (03 8731) Žárové stříkání – Příprava povrchů kovových dílů a součástí před žárovým stříkáním; Vydání: Září 2010

ČSN ISO/IEC 27005 (36 9790)
kat.č. 507207
Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Řízení rizik bezpečnosti informací;
Vydání: Duben 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO/IEC 27005 (36 9790) Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Řízení rizik bezpečnosti informací; Vydání: Červenec 2013

ČSN EN ISO 683-4 (42 0931)
kat.č. 507249
Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové – Část 4: Oceli automatové;
(idt ISO 683-4:2016); Vydání: Duben 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 683-4 (42 0931) Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové – Část 4: Oceli automatové; Vyhlášena: Leden 2019

ČSN EN 13445-2 (69 5245)
kat.č. 507208
Netopené tlakové nádoby – Část 2: Materiály;
Vydání: Duben 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13445-2 (69 5245) Netopené tlakové nádoby – Část 2: Materiály; Vyhlášena: Březen 2015

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 60812 (01 0675)
kat.č. 507219
Techniky analýzy bezporuchovosti systémů – Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA);
Vydání: Leden 2007 Změna Z1; Vydání: Duben 2019

ČSN EN 13445-2 (69 5245)
kat.č. 507215
Netopené tlakové nádoby – Část 2: Materiály;
Vydání: Duben 2019 Změna A1; Vydání: Duben 2019

ČSN EN 13445-2 (69 5245)
kat.č. 507216
Netopené tlakové nádoby – Část 2: Materiály;
Vydání: Duben 2019 Změna A2; Vydání: Duben 2019

ČSN EN 13445-2 (69 5245)
kat.č. 507217
Netopené tlakové nádoby – Část 2: Materiály;
Vydání: Duben 2019 Změna A3; Vydání: Duben 2019

ODBORNÉ PROHLÍDKY NÍZKOTLAKÝCH KOTELEN

Zdeněk Rychter, RT VTZ – AmpluServis, a.s., Ostrava

Společnost AmpluServis, a.s. provádí a zajišťuje odborné prohlídky nízkotlakých kotelen (déle jen kotelny) pro svoji mateřskou společnost Dalkia Česká republika, a.s. Ve společnosti Dalkia nízkotlaké kotelny sehrávají důležitou úlohu při dodávkách tepla klientům v lokalitách do kterých nemá přivedené sítě a jejich vybudování by bylo nákladné a nerentabilní.

Pokračování textu ODBORNÉ PROHLÍDKY NÍZKOTLAKÝCH KOTELEN

Nové metody NDT dle EN ISO 9712

Václav Jandura, ATG

V oblasti kvalifikace a certifikace personálu (a to hovořím obecně, nejen o oblasti nedestruktivního zkoušení) pokračuje trend „harmonizace přístupů“. Původní systémy kvalifikace a certifikace zavedené v evropských zemích se výrazně odlišovaly od systémů amerických. Ne, že by se dnes již vymanil rozdílný přístup k certifikaci nezávislé („třetí stranou“) a certifikaci zaměstnavatelem, ten zůstává, ale je stáje patrnější průnik amerických požadavků, či přístupů do evropské legislativy a naopak.

Pokračování textu Nové metody NDT dle EN ISO 9712