Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.

o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv – výklad, komentář.

Ing. František Jiřík, Komín servis

Od 1.1.2010 vstoupilo v platnost Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které nahradilo dosud používanou vyhlášku č. 111/81 Sb., o čištění komínů, která je od 1.1.2011 zrušena. Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 111/81 Sb., o čištění komínů byla vydána na základě zmocnění obsaženého v § 30 zákona č. 18/1958 Sb., o požární ochraně. Tento zákon byl novelizován v roce 1985 jako zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zmocnění k vydání prováděcí vyhlášky ve vztahu k čištění komínů zákon neobsahoval, ale vyhláška č. 111/81 Sb., zrušena nebyla.

Vyhláška č. 111/81 Sb., byla vytvořená v roce 1981, tedy téměř před 30 lety v době, kdy převažovaly spotřebiče na tuhá paliva a spolu se spotřebiči na plynná paliva se připojovaly do jednovrstvých zděných komínů. Vyhláška upřednostňovala čištění komínů vymetáním a stanovila pro tuto technologii odpovídající lhůty na čištění. V posledních letech došlo ale k zásadním a výrazným změnám v používání paliv, kde převažují spotřebiče na plynná paliva. Výrazné změny jsou i v konstrukci komínů a změnily se také požadavky na jejich kontrolu a čištění.

Počty předepsaných lhůt na kontrolu a čištění uvedené ve vyhlášce č. 111/81 Sb., byly nadpočetné. Paradoxem  například bylo předepsané čištění komínů spotřebičů na plynná paliva do 50 kW dvakrát ročně a spotřebičů nad 50 kW, kde prakticky nemůže dojít k žádným problémům, čtyřikrát ročně. Vyhláška č. 111/81 Sb., byla zaměřena pouze na čištění komínových průduchů. Tato technologie byla účinná u komínů spotřebičů na pevná paliva, ale byla zcela nedostatečná  u spalinových cest spotřebičů na plynná paliva, kde se předpokládalo, že komínový průduch odvádějící spaliny na plynné palivo bude bez úsad. Praxe ukázala, že u komínových vložek z Al plechu dochází k povrchové korozi, která ve formě jemných úsad postupně zaplňuje kondenzátní jímku (viz obrázky) a nedostatečnou kontrolou celé spalinových cest dochází v ČR ročně k řadě úmrtím na otravu oxidem uhelnatým od spotřebičů na plynná paliva v domácnostech.

V nařízení vlády jsou stanoveny podmínky požární bezpečnosti při provozu spalinových cest a frekvence jejich kontrol a čištění. Dále je upraveno, kdy a kým jsou prováděny revize spalinových cest a za jakých podmínek lze provádět vypalování komína. Oproti předmětné vyhlášce již nejsou součástí nařízení vlády dnes již neaktuální právní úprava (například povinnosti kominického podniku a některé další povinnosti správce objektu a uživatele spotřebičů paliv – např. připravit nádoby z nehořlavého materiálu na ukládání sazí, opatřit orientační náčrtek všech vymetacích otvorů).

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., obecně ukládá řadu povinností, které vycházejí z úpravy dané zákonem (zejména zákonem o požární o požární ochraně nebo stavebním zákonem). Jedná se například o zákonem stanovené technické podmínky požární ochrany pro navrhování, výstavbu nebo užívání staveb, dále uloženou povinnost fyzické osoby počínat si tak, aby při provozu komína a kouřovodu (obecný pojem „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru. Z pohledu stavebního je to zejména konstrukční provedení spalinové cesty (povinnost následné revize spalinové cesty) a podmínky pro zajištění bezpečného způsobu vytápění, včetně odvodu spalin. Vymezuje podmínky, po jejichž splnění lze provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv považovat za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, bezpečnosti života a zdraví.

§1
Podmínky požární bezpečnosti

            (1) Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.

(2) Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína provádí způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády, a pokud nejsou při jejich čištění, kontrole nebo revizi shledány závady.

(3) Toto nařízení vlády se nevztahuje na spalinovou cestu, jejíž součástí je volně stojící komín o vnitřním průměru komínového průduchu 800 mm a větší nebo o stavební výšce 60 m a větší, a na spotřebič paliv o jmenovitém výkonu nad 1 MW.

V tomto §1 je stanovena povinnost prevence ve vztahu ke spalinové cestě a připojenému spotřebiči paliv. Zároveň se uvádí, že za vyhovující stav z hlediska požární bezpečnosti (ale zahrnuje to i bezpečnost života a zdraví) se považuje provoz spalinové cesty, u které probíhá kontrola, čištění a revize způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády.

§2
Kontrola spalinové cesty

            (1) Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví[1].

(2) Kontrola spalinové cesty se provádí
a) posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv,
b) posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti,
c) posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním místům,
d) posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,
e) posouzením jejího stavebně technického stavu.

(3) Splnění požadavků na kontrolu spalinových cest podle zákona o ochraně ovzduší[2] a ve lhůtách jím stanovených se považuje za splnění požadavků na kontrolu spalinových cest podle tohoto nařízení.

V §2 je stanovena povinnost provádět kontrolu spalinové cesty výhradně prostřednictvím odborně způsobilé osoby, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví (řemeslná živnost podle přílohy č. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání). Nařízení vlády stanoví základní podmínky pro provedení kontroly spalinové cesty. Hořlavou stavební konstrukcí se rozumí stavební konstrukce třídy reakce na oheň B až F, přičemž nutnost klasifikace reakce stavební konstrukce na oheň vyplývá z § 6 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

V ustanovení § 12 zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), jsou někteří provozovatelé malých stacionárních zdrojů povinni zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest u malých spalovacích zdrojů,považuje se tato kontrola spalinové cesty adekvátní za kontrolu podle NV č. 91/2010 Sb. Povinnost dle zákona č.86/2002 Sb. se nevztahuje na provozovatele malých stacionárních zdrojů umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost.

 §3
Čištění spalinové cesty

            (1) Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví1; čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí.

(2) Čištění spalinové cesty se provádí čisticími pracemi, zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.

Nařízení vlády zavedlo povinnost provádět čištění spalinové cesty (nikoliv pouze komínů dle předcházejícího právního předpisu) odborně způsobilou osobou, kterou je, stejně jako v případě kontroly spalinové cesty, držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.  Zároveň je umožněno u spalinové cesty pro odvod spalin spotřebiče na pevná paliva jmenovitého výkonu do 50 kW včetně, provádět její čištění svépomocí. Tato praxe se prováděla již dříve i za platnosti vyhlášky č, 111/81 Sb., zejména v rodinných domech na vesnicích nebo v chalupách a chatách. Tyto osoby by měly splňovat alespoň minimální předpoklady pro čištění – např. fyzickou zdatnost, základní odborné znalosti a samozřejmě odpovídající vybavení. Spalinové cesty od spotřebičů na kapalná a plynná paliva smějí čistit jen odborně způsobilé osoby v oboru kominictví.

Nově stanovená podmínka, nechat zkontrolovat (vyčistit) komín a kouřovod odborně způsobilou osobou nejméně jedenkrát za rok, a čistit komín svépomocí, přinese občanům i právnickým a podnikajícím fyzickým osobám úsporu nákladů na čištění komínů a kouřovodů (spalinové cesty) oproti původní právní úpravě.

§4
Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty a spotřebiče paliv

            (1) Lhůty kontroly a čištění spalinové cesty během jejího provozu jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Spalinovou cestu, na kterou je připojen spotřebič paliv a která nebyla v provozu od předchozí kontroly a čištění déle, než je doba vyplývající ze lhůt čištění spalinové cesty uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, není nutné do jejího opětovného uvedení do provozu kontrolovat a čistit; kontrola a čištění spalinové cesty se provede před opětovným uvedením spotřebiče paliv do provozu.

(3) U nepoužívaného komína, který je v ústí zabezpečen proti vnikání dešťové vody a je v místech připojení spotřebiče paliv řádně označen tabulkou s nápisem „Mimo provoz“ nebo jiným vhodným způsobem, se kontrola a čištění neprovádí.

(4) Lhůty vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(5) Lhůty čištění spotřebiče na pevná paliva jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

V §4 se stanoví se minimální lhůty kontrol a čištění spalinové cesty. Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu nad 50 kW a spotřebičů na kapalná a plynná paliva se provádí v souladu s technickými podmínkami a návody jejich výrobců. Dále se stanoví lhůty vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu u spotřebiče na pevná paliva a v případě spotřebičů na ostatní druhy paliv kondenzátů ze spalinové cesty a lhůty čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu nad 50 kW.

            Nařízení vlády jako právní předpis vydávaný vládou nemůže upravovat povinnosti pod hrozbou sankce, to je možné pouze formou zákona. Z tohoto důvodu je nutné při vymahatelnosti nařízení vlády vycházet ze souvisejících zákonů (např. zákon o požární ochraně, stavební zákon, zákon o ochraně ovzduší).

Hasičský záchranný sbor kraje ukládá právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám provozujícím činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí pokutu do 250 000 Kč a právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím ukládá pokutu do 500 000 Kč, poruší-li povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že neprovádí pravidelně kontrolu dodržování předpisů o požární ochraně a plnění příkazů, zákazů a pokynů týkajících se požární ochrany nebo neodstraňuje zjištěné závady. Tuto činnost vykonává hasičský záchranný sbor kraje v rámci výkonu státního dozoru. U fyzických osob je situace v oblasti kontrol dodržování předpisů o požární ochraně odlišná, protože hasičský záchranný sbor kraje nemá až na výjimky právo vstupovat do obydlí a prostor fyzických osob. Pokutu ve výši od 10 000 do 20 000 Kč lze uložit v rámci přestupkového řízení, pokud fyzická osoba poruší zásady bezpečného provozu tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů paliv a komínů nebo nedodrží podmínky anebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.

§5
Revize spalinové cesty

            (1) Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a která je zároveň

a) revizním technikem komínů[3],
b) specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů3 nebo,
c) revizním technikem spalinových cest.

(2) Revize spalinové cesty se provádí
a) před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
d) po komínovém požáru,
e) při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Nařízení vlády v § 5 stanoví důvody, kdy je nutné provést revizi spalinové cesty. Vzhledem k tomu, že revize spalinové cesty je ve srovnání s kontrolou spalinové cesty činnost náročnější na odborné znalosti a zkušenosti osoby, která revizi provádí, vymezuje se okruh odborně způsobilých osob, které jsou oprávněné k provedení revize spalinové cesty. Jedná se o následující okruh osob:

 • revizní technik komínů, kterým je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Dokladem o prokázané odborné způsobilosti je akreditovaný certifikát odborné způsobilosti vydaný akreditovaným certifikačním orgánem k výkonu činnosti revizní technik komínů,
 • specialista bezpečnosti práce-revizní technik komínových systémů, kterým je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Dokladem o prokázané odborné způsobilosti je akreditovaný certifikát odborné způsobilosti vydaný akreditovaným certifikačním orgánem k výkonu činnosti Specialista bezpečnosti práce – revizní technik komínových systémů, nebo.
 • revizní technik spalinových cest, kterým je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Dokladem o prokázané odborné způsobilosti je akreditovaný certifikát odborné způsobilosti vydaný akreditovaným certifikačním orgánem k výkonu činnosti revizní technik spalinových cest.
 • Vzor těchto razítek je uveden v příloze tohoto příspěvku.

Pouze „Revizní technik spalinových cest“je odborností ověřenou a uznanou podle zákona č.179/2006 Sb. Vzhledem k tomu, že v  době mezi vydáním NV 91/2010 a nabytím jeho účinnosti byla krátká lhůta na to, aby případní zájemci o nové oprávnění byli prozkoušen, jsou v uvedeném paragrafu vyjmenovány ještě další dvě odbornosti, které zaručovaly u odborně způsobilých osob alespoň minimální potřebné znalosti. Postupně však dochází jejich držitelům termín platnosti těchto osvědčení (5 let) a postupně budou všechny odborně způsobilé osoby přezkoušeny podle zákona 179/2006 Sb. Z toho plyne, že od 01.01.2015 bude možno jako odbornou způsobilost podle NV 91/2010 Sb. pro provádění revizí spalinových cest   uznávat pouze odbornou způsobilost podle § 5 odstavec 1) písmeno c) – „ Revizní technik spalinových cest“

§6
Zpráva o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty
a revizní zpráva spalinové cesty

            (1) O provedené kontrole anebo čištění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba provede čištění spalinové cesty podle § 3 odst. 1 svépomocí, učiní o tom záznam do požární knihy[4], popřípadě jiné provozní dokumentace, kterou předloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly.

(2) O revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu podle vzoru uvedeného v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(3) Pokud odborně způsobilá osoba při kontrole, čištění nebo revizi spalinové cesty zjistí nedostatky, které bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob a které nelze odstranit na místě, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemnou cestou v případě nedostatků způsobených nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatků týkajících se nedodržení požadavků na požární bezpečnost orgánu státního požárního dozoru. 

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., zavádí jednak povinnost odborně způsobilé osoby  vydat o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty písemnou zprávu podle vzoru uvedeného v příloze č. 2. Právnick nebo podnikající fyzická osoba, která provádí čištění komína svépomocí podle § 3 odst. 1, musí o svém čištění komína provést záznam do požární knihy, případně jiné provozní dokumentace, a povinnost tyto doklady předložit odborně způsobilé osobě při kontrole prováděné jednou za rok. O provedené revizi spalinové cesty se pro odborně způsobilou osobu zavádí obdobná povinnost jako v případě kontroly anebo čištění spalinové cesty, tedy vydat písemnou zprávu, a to podle vzoru uvedeného v příloze č. 3.

Zjistí-li odborně způsobilá osoba při kontrole, čištění nebo revizi spalinové cesty nedostatky, které bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob, a které nelze odstranit na místě (případně provozovatel není svolný nedostatek odstranit), je povinna tuto skutečnost neprodleně oznámit písemnou cestou příslušnému stavebnímu úřadu, jestliže se jedná o nedostatky, které jsou způsobeny nedodržením technických požadavků na stavbu, nebo orgánu státního požárního dozoru v případě nedostatků způsobených nedodržením požadavků na požární bezpečnost.

§7
Vypalování komína

            (1) Vypalování komína je odstraňování pevných usazenin spalin, zejména dehtových, z průduchu komína jejich kontrolovaným spálením.

(2) Komín se smí vypalovat pouze tehdy, pokud není možné odstranit pevné usazeniny spalin jiným způsobem, za předpokladu, že komín je odolný proti účinkům hoření, a nedojde-li vypalováním k narušení účelu, kterému má komín sloužit.

(3) Komín může vypalovat pouze odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví1 nebo revizní technik komínů, a to za pomoci další k tomu způsobilé osoby.

(4) Vypalování komína oznamuje majitel stavby místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejméně 5 pracovních dnů přede dnem zahájení této činnosti.

V ustanovení §7 se stanoví podmínky, za nichž je možné provádět vypalování komína, způsob, kterým se vypalování komína provádí a povinnost osoby oprávněné k provedení vypálení komína informovat místně příslušný hasičský záchranný sbor kraje nejméně pět pracovních dnů před zahájením vypalování komína.

Komín může vypalovat odborně způsobilá osoba- držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví  nebo revizní technik komínů, kterým je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Dokladem o prokázané odborné způsobilosti je akreditovaný certifikát odborné způsobilosti vydaný akreditovaným certifikačním orgánem k výkonu činnosti revizní technik komínů.

 §8
Zrušovací ustanovení

            Vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, se zrušuje.


Poznámky pod čarou:

[1] Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

[2] § 12 odst. 1 písm. f) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 385/2005 Sb.

[3] Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

[4] § 37 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).


Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátů a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku

Výkon připojeného spotřebiče paliv Činnost Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné Kapalné Plynné
Celoroční provoz Sezónní provoz
do 50 kW včetně Čištění spalinové cesty 3x 2x 3x 1x
Kontrola spalinové cesty 1x 1x 1x
Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu 1x 1x 1x
nad 50 kW Kontrola a čištění spalinové cesty 2x 1x 1x
Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu 2x 1x 1x
Čištění spotřebiče paliv 2x nejméně podle návodu výrobce

Doplňující pravidla k tabulce:

 1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliva po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
 2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva.
 3. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců.
 4. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.
 5. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kde nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.
 6. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v živnostenské provozovně5 k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce.
 7. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci6 se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za rok.
 8. Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, a to za podmínky, že budou prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou.

 


Vzor zprávy o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty 

Z P R Á V A

o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty*)

 Číslo zprávy:

Datum vystavení zprávy:

Jméno, popřípadě jména, a příjmení odborně způsobilé osoby/firma:

 

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby:

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele:

Název a sídlo právnické/podnikající fyzické osoby nebo jméno, popřípadě jména, příjemní a bydliště fyzické osoby, u které se provádí kontrola anebo čištění spalinové cesty:

 

Adresa kontrolovaného objektu:

 

Datum provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty:

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění:

 

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:

 

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:

 

Termín odstranění nedostatků:

 

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

*) Nehodící škrtněte.


Vzor revizní zprávy spalinové cesty

R E V I Z N Í   Z P R Á V A   S P A L I N O V É  C E S T Y

Číslo revizní zprávy:

Datum vystavení revizní zprávy:

Jméno, popřípadě jména, a příjmení odborně způsobilé osoby/firma:

 

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby:

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele:

Název a sídlo právnické/podnikající fyzické osoby nebo jméno, popřípadě jména, příjemní a bydliště fyzické osoby, u které se provádí revize spalinové cesty:

 

Adresa kontrolovaného objektu:

Datum provedení revize spalinové cesty:

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena revize:

Výrobce komínových vložek, systémového komínu nebo komponentů pro individuální komín včetně IČO výrobce:

 

Základní údaje o spotřebiči paliv:

Umístění spotřebiče paliv v objektu včetně podlaží:

Doklad o posouzení shody výrobku (číslo):

 

Spalinová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu

VYHOVUJE – NEVYHOVUJE*)

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:

 

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:

 

Termín odstranění nedostatků:

 

Nedílnou součástí této revizní zprávy je technická zpráva.

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

*) Nehodící škrtněte.


Technická zpráva

 1. Projektová dokumentace popíše se, zda provedení komínů odpovídá projektové dokumentaci, případně se popíšou změny
 2. Popis stavby o jakou se jedná budovu, kolik podlaží, zda je podsklepená, jaký je typ střechy
 3. Spotřebič – typ, výkon, druh paliva, typ provedení (B, C), pro topení, ohřev TUV, technologický spotřebiče
 4. Popis kouřovodu – samostatný, společný, materiál,světlý rozměr, délku, výšku náběhové části, izolaci, počet  kolen, úhly, kontrolní-čistící-měřící otvory,  sklon, těsnost, kotvení, redukce
 5. Popis komínu – individuální, systémový – zda je proveden dle montážního návodu výrobce, počet vrstev, tvar průduchu, poměr stran, jmenovitý průměr vložky a sopouchu, materiál vložky,  tloušťka a typ izolace, průměr komínového pláště, úhyby (počet, sklon),  výšky (celková, účinná, neúčinná), výška nad střechou nebo nad  hřebenem, komínový nástavec (materiál, výška, provedení)
 6. Zhotovitel konstrukce komína nebo vložkynázev firmy, IČO
 7. Opis zatřídění dle EN 1443nebo podle příslušné materiálové normy
 8. Umístění identifikačního štítku:
 9. Výpočet spalinové cestyu spotřebičů do 50 kW s atmosférickým hořákem a přerušovačem tahu s teplotou spalin nad 120 °C může být použit diagram pro posuzování průměrů komínových vložek, jinak se opíše závěr výpočtu a nebo se výpočet  přiloží k technické zprávě
 10. Uzemnění komína nebo vložkypokud je stavba opatřena ochranou před bleskem, musí být kovový komín, nebo komínová vložka přečnívající přes komínovou hlavu více jak 100 mm uzemněna  (předpis ENV 61024-1)
 11. Požární bezpečnostpopíše se vzdálenost dřevěných – hořlavých látek od vnějšího líce komína, stropy (spalné, nespalné), podlaha pod dvířky, u krbů odvětrání izolačního prostoru, lapač jisker
 12. Bezpečnost prácepopíše se přístup k otvorům čištění-kontroly a měření, žebříky, komínové lávky, zábradlí
 13. Přívod vzduchu pro spalováníinformativně s odkazem na projektovou dokumentaci
 14. Zjištěné závady
 15. Termín odstranění závad
 16. Odsávací el. ventilátory, digestořeověření, zda nejsou nainstalována zařízení, která by obracela komínový tah
 17. Tlaková zkouška spalinové cesty se provede vzduchem nebo interním plynem při teplotě 20 °C. Zkušební přetlak je 200 Pa u přetlakové spalinové cesty třídy P1 a P2, nebo 5000 Pa u vysokopřetlakových spalinových cest třídy H1 a H2. Povolený únik stanoví ČSN EN 1443.

Revize spalinové cesty je dána také vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, kde v § 24 Komíny a kouřovody je v článku (1) uvedeno, že bezpečnost spalinové cesty instalovaného spotřebiče musí být potvrzena revizní zprávou obsahující údaje o výsledku její kontroly vymezené normovými hodnotami.

Podrobný postup způsobu kontroly spalinové cesty je uveden v kapitole 11 Kontrola spalinové cesty v ČSN 73 4201:2010 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. Každá dokončená spalinová cesta musí být označená identifikačním štítkem. V případě potřeby lze na spalinové cestě provést kontrolu provozuschopnosti spalinové cesty zkouškou tahu, těsnosti nebo plynotěsnosti, která se provádí u přetlakových nebo vysokopřetlakových komínů.