Program kurzu

Časový harmonogram

Středa
23. 5. 2018

09,00 Registrace účastníků

10,00 Zahájení kurzu, I. blok přednášek

12,00 Přestávka na oběd

13,30 II. blok přednášek

18,00 Diskuze

Čtvrtek
24. 5. 2018

09,00 III. blok přednášek

12,00 Oběd

13,30 IV. blok přednášek

16,00 Diskuze, závěr kurzu

Program kurzu

1. Všeobecný teoretický základ
Skořepiny, membránový a momentový stav napjatosti, Laplaceova rovnice pro válcový, kuželový anuloidový a kulový útvar, Lamého vzorec, součinitel tlaku pro tvarovky, Bourdonův jev, tenkostěnné potrubí a základní vzorce, charakteristické číslo, SIF a součinitel poddajnosti, primární a sekundární napětí, shake-down efekt, uvedení uvedených témat v ČSN EN 13 480-3

2. Tvorba potrubní třídy
Základní zatížení tlakem a teplotou, složení potrubní třídy, výpočet tloušťky stěny trubky a tvarovky, tlakoteplotní tabulka, přídavky tloušťky stěny trubky, znázornění přídavků, korozně –erozní přídavek, záporná výrobní tolerance, technologický přídavek, komponenty potrubní třídy, uvedení uvedených témat v PED, ČSN EN 13 480-3 a ostatních normách

3. Materiály potrubí
Oceli, litiny, hliník a jeho slitiny, měď a její slitiny, titan a jeho slitiny, slitiny žáruvzdorné a žáropevné, rozměrové řady plastových trubek, plasty, laminát, skol, keramika, beton, normy týkající se uvedených materiálů

4. Kompenzace délkové roztažnosti potrubí
Příčiny nutnosti kompenzace, délková roztažnost potrubí, kompenzace přirozeným tvarem potrubí, U a omega kompenzátory, kompenzace předvolovaného sdruženého bezkanálového potrubí, kompenzátory vlnovkové, ucpávkové, textilní, kompenzátory laterální, axiální, angulární a univerzální, uvedení uvedených témat v ČSN EN 13 480-3

5. Statická a kvazistatická zatížení potrubí
Rozdělení zatížení potrubí, vlastní hmotnost tekutiny, potrubí a izolace, klimatická zatížení (vítr, sníh), zatížení prouděním a jinou dynamikou tekutiny, základy dynamiky tekutin, reakce od proudění, výtok z potrubí, odpouštění bezpečnostní armatury, zatížení uložením potrubí v zemi, pohyby podpěr, hrdel a přípojných bodů, seismická kvazistatická zatížení, uvedení uvedených témat v ČSN EN 13 480-3 a v Eurokódech.

6. Mezní stavy potrubí
Mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti, mezní stav únosnosti a vzdálenost podpěr potrubí, mezní stav únosnosti pro potrubí uložené v zemi, pohyby podloží, zatížení nadložím, uvedení uvedených témat v ČSN EN 13 480-3 a ČSN EN 13 480-6

7. Vyhodnocování napětí a jiných mezních stavů únosnosti pro potrubí z houževnatých materiálů
Houževnatý materiál, vyhodnocování napětí a pružnostní analýza, napětí od trvalých zatížení, od občasných ev. mimořádných zatížení, vyhodnocení rozkmitu napětí od teplotní dilatace, vyhodnocení napětí od pohybu podpěry, pevnost závislá na čase, tj. odolnost potrubí s krípem,
potrubí s korozí a erozí, potrubí s únavovým lomem,
potrubí s křehkým lomem, uvedení uvedených témat
v ČSN EN 13 480-3

8. Vyhodnocování napětí a jiných mezních stavů únosnosti pro potrubí z křehkých materiálů
Křehký materiál, podmínky pevnosti – hypotézy, výpočet dovoleného napětí, vyhodnocování osových a obvodových napětí, křehký lom a ochrana proti němu, koroze a eroze, uvedená témata v normách a literatuře.

9. Výpočet a vyhodnocování napětí v jednotlivých potrubních komponentech
Trubka, plastická únosnost a výpočet žeber, ohyb, hladký a segmentový ohyb, součinitel poddajnosti a součinitel koncentrace napětí, redukce, odbočky, t-kusy, příruby, zaslepení potrubí, těleso ventilu, vlnovcový kompenzátor, uvedení uvedených témat v ČSN EN 13 480-3

10. Stabilita potrubní stěny
Stabilita potrubní stěny – boulení stěny, způsobené osovou silou, ohybovým momentem, pod tlakem, jejich kombinace, ztráta stability potrubní stěny nad podpěrou, uvedení uvedených témat v ČSN EN 13 480-3, v ČSN EN 13 445-3, v jiných normách (Eurokódech) a v literatuře.

11. Únosnost hrdel aparátů a potrubních spojů
Vznik zatížení hrdel, výpočet únosnosti hrdla na klenuté anebo válcové nádobě, průnik dvou válcových těles, smaltovaná a nekovová hrdla aparátů, omezení zatížení hrdla technickými normami u deskových výměníků, kotlů, čerpadel, turbín, výpočet potrubních spojů, pevnostní výpočet přírubového spoje, těsnostně –pevnostní výpočet přírubového spoje, výpočet svařovaného spoje, uvedení uvedených témat v WCR 107, WCR 297, ČSN EN 13445-3, BS5500, ČSN EN 1591.

12. Mezní stavy použitelnosti potrubí
Nepřekročení průhybu při spádování potrubí, nepřekročení posuvu způsobeném tepelnou dilatací, vzpěr potrubí, zvlnění potrubí

13. Uložení a podpěry potrubí
Druhy podpěr, materiál podpěr, výběr vhodného druhu podpěry, pravidla pro umístění podpěr, některá omezení platící pro podpěry, konstrukční teploty podpěr, výpočet podpěr, uvedení uvedených témat v ČSN EN 13 480-3

14. Řešení problematických konstrukčních uzlů
v praxi
Požadavky tepelné kompenzace vodorovného a svislého potrubí, uložení potrubí u U-kompenzátorů a vlnovcových kompenzátorů, uložení potrubí u T-kusů, těžkých ventilů, rozvaděče a bypassů, řešení potrubí u hrdel zařízení s omezeným zatížením od potrubí, řešení u hrdel vodorovných, svislých horních, svislých dolních, řešení potrubí u volného výtoku a pojišťovacího zařízení.

odborný portál zabývající se problematikou vyhrazených technických zařízení dle zákona č. 174/1968 Sb. a příbuzných oborů