Program kurzu

Časový harmonogram

Středa
26. 9. 2018

09,00   Registrace účastníků

10,00   I. blok přednášek
Všeobecný teoretický základ
Dynamická zatížení a mezní stavy potrubí

12,00 Přestávka na oběd

14,00   II. blok přednášek
Kvazistatická řešení dynamických zatížení
Modální a harmonická analýza potrubí
Spektrální analýza
Jak postupovat, když dynamický výpočet nevychází?

17,00   Ukončení prvního dne

Čtvrtek
27. 9. 2018

09,00   III. blok přednášek
Vysokocyklová únava pro potrubí
Zatížení potrubí jeho uložením v zemi a jeho mezní stavy Teoretický základ pro plastová a laminátová potrubí
Plastické a laminátové materiály, tvorba potrubní třídy

12,00   Oběd

13,30   IV. blok přednášek
Kompenzace délkové roztažnosti a uložení potrubí
z plastů a laminátů
Vyhodnocování napětí a ostatních mezních stavů
u potrubí z viskoelastických materiálů
Vyhodnocování napětí a ostatních mezních stavů
u potrubí z kompozitních materiálů

16,00   Diskuze, závěr kurzu

Osnova kurzu

 1. Teoretický základ zopakovaný a doplněný
  Membránový a momentový stav napjatosti, primární a sekundární napětí, shake-down efekt, základní vztahy pro přímočaré kmitání, přímočaré vlastní kmitání s tlumením a vynucené kmitání, uvedení témat v ČSN EN 13 480-3
 2. Dynamická zatížení a mezní stavy potrubí
  Rozdělení zatížení podle provozních podmínek a podle kritérií dovoleného namáhání a stability. Rozdělení dynamických zatížení. Společné vlastnosti dynamických zatížení. Seznam a uspořádání mezních stavů, mezní stavy únosnosti a mezní stavy použitelnosti.
 3. Kvazistatická řešení dynamických zatížení
  Zatížení způsobená impulzem (rázem), Dynamický součinitel zatížení, základy hydrodynamiky, energie proudění a tlaková energie, odvození Žukovského rovnice, odpouštění bezpečnostní armatury, průtok vícefázové tekutiny, hydraulický ráz, výbuch v blízkosti potrubí, nahodilá dynamická zatížení, zatížení větrem zemětřesení. Uvedení témat v ČSN EN 13 480-3 a v Eurokódech.
 4. Modální a harmonická analýza potrubí
  Modální analýza soustavy hmotných bodů, výpočet vlastní frekvence a tvaru vlastní frekvence, tlumení kmitání potrubí, tlumení třením v kluzných podpěrách, určení velikosti vlastní frekvence pro přerušení výpočtu, výpočet vzrců pro určení matice tuhosti. Harmonická analýza kmitání hmotného bodu, a soustavy hmotných bodů. Výpočty budící frekvence a budící síly v konkrétních případech, u rotačních strojů, pístového čerpadla či kompresoru, kmitání vyvolané prouděním tekutiny, budící frekvence větru. Uvedení témat v ČSN EN 13 480-3
 5. Spektrální analýza
  Spektrální analýza všeobecně, teoretické základy, určení velikosti a počtu modů, při které se výpočet spektrální analýzy přeruší. Metody kombinací nezapočítaných modů. Metody kombinací jiných veličin, spektrální analýza zatížení impulzem, definování impulzu a odezvy na něj.odpouštění bezpečnostní armatury, průtok vícefázové tekutiny, hydraulický ráz, časová posloupnost působení zatížení. Seizmická spektrální analýza, projevy seizmického zatížení, vysvětlení základních pojmů a součinitelů návrhového zatěžovacího spektra, vytvoření seizmických návrhových zatěžovacích spekter, třídy významu potrubí, seizmické oblasti, uvedení témat v ČSN EN 13 480-3 a v Eurokódech
 6. Jak postupovat, když dynamický výpočet nevychází?Řešení vibrací mechanickým zabráněním, přeladěním, zatlumením, řešení, když potrubí nevyhoví rázu, uložení potrubí v případě seizmicity, příklady špatného uložení, konstrukční řešení tlumiče kmitů.
 7. Vysokocyklová únava pro potrubí
  Teorie, pevnostní výpočet, životnostní výpočet
 8. Zatížení potrubí jeho uložením v zemi a jeho mezní stavy
  Základy mechaniky zemin, zatížení potrubí zásypem, široký a úzký výkop, vodou saturovaná a nesaturovaná zemina, zatížení potrubí pohyby podloží, poddolované podloží, podloží s nedokončeným sesedáním, nepředpokládané přetvoření zeminy, maximální možné deformace potrubí v zemi, výpočet předizolovaného bezkanálového potrubí v zemi, technické normy řešící uložení potrubí v zemi
 9. Teoretický základ pro plastová a laminátová potrubí
  Molekulární a nemolekulární struktura plastů, termodynamické a mechanické vlastnosti plastů, skořepiny z plastů, viskoelasticita, viskoplasticita, reologické modelování, návrhová analýza kompozitových potrubí, objemový a hmotnostní podíl vláken, určení jednotlivých tlouštěk vinutí a celkové tloušťky stěny, metoda maximálního napětí a maximálních deformací
 10. Plastické a laminátové materiály, tvorba potrubní třídy
  Rozdělení plastů a jednotlivé druhy plastů, z kterých se vyrábějí potrubí, tvorba potrubní třídy z plastových potrubí,  popis a druhy kompozitů, výhody potrubí z laminátů, vysvětlení názvosloví a zkratek, kompozit UP/jednosměrná skleněná výztuž, UP/tkaná skleněná výztuž, kompozity dle normy, tvorba potrubní třídy z laminátových potrubí, technické normy pro plastová a laminátová potrubí
 11. Kompenzace délkové roztažnosti a uložení potrubí z plastů a laminátů
  Klasická kompenzace a uložení, uložení plastových potrubí do korýtek a kompenzace při tomto uložení, uložení a tepelná kompenzace při „pevné montáži“ plastových potrubí, vlnovcové kompenzátory použitelné pro takovouto kompenzaci.
 12. Vyhodnocování napětí a ostatních mezních stavů u potrubí z viskoelastických materiálů
  Popis mechanismu porušení plastů, možnost aplikace hypotéz pro plastová potrubí, překročení krátkodobé dovolené pevnosti, překročení dovolené pevnosti v závislé na čase. Související technické normy.
 13. Vyhodnocování napětí a ostatních mezních stavů u potrubí z kompozitních materiálů
  Porušení vláken, poružení mezi vlákny, podmínky pevnosti laminátů (Puckova hypotéza), klasická laminátová teorie, metoda maximálního napětí a určování koeficientu bezpečnosti, metoda maximálních deformací. Související technické normy.

odborný portál zabývající se problematikou vyhrazených technických zařízení dle zákona č. 174/1968 Sb. a příbuzných oborů