SCHVÁLENÉ ČSN – LEDEN 2019

Výběr ČSN z oznámení č. 06/19
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o schválení evropských norem k přímému používání jako ČSN
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že anglické verze
dále uvedených evropských norem byly schváleny k přímému používání jako ČSN.

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN ISO 898-3 (02 1005)
kat.č. 505917
Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli – Část 3: Ploché podložky se specifikovanými třídami pevnosti+); EN ISO 898-3:2018;
ISO 898-3:2018; Platí od 2019-02-01

ČSN EN ISO 10042 (05 1111)
kat.č. 505918
Svařování – Svarové spoje hliníku a jeho slitin zhotovené obloukovým svařováním – Určování stupňů kvality; EN ISO 10042:2018; ISO 10042:2018; Platí od 2019-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 10042 (05 0111) Svařování – Svarové spoje hliníku a jeho slitin zhotovené obloukovým svařováním –
Určování stupňů jakosti; Vydání: Srpen 2006

ČSN EN 12493+A2 (07 8450)
kat.č. 505919
Zařízení a příslušenství na LPG – Svařované ocelové tlakové nádoby pro autocisterny na LPG – Návrh a výroba;
EN 12493:2013+A2:2018;
Platí od 2019-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12493+A1 (07 8450) Zařízení a příslušenství na LPG – Svařované ocelové tlakové nádoby pro autocisterny
na LPG – Návrh a výroba; Vydání: Prosinec 2014

ČSN EN 16726+A1 (38 6120)
kat.č. 505939
Zařízení pro zásobování plynem – Kvalita zemního plynu – Typ H; EN 16726:2015+A1:2018; Platí od 2019-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 16726 (38 6120) Zařízení pro zásobování plynem – Kvalita zemního plynu – Typ H;
Vyhlášena: Březen 2016

ČSN EN 10277 (42 0160)
kat.č. 505944
Lesklé ocelové výrobky – Technické dodací podmínky;
EN 10277:2018;
Platí od 2019-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 10277-1 (42 0160) Lesklé ocelové výrobky – Technické dodací podmínky – Část 1: Všeobecně;
Vydání: Září 2008
ČSN EN 10277-2 (42 0160) Lesklé ocelové výrobky – Technické dodací podmínky – Část 2: Oceli pro všeobecné
technické použití; Vydání: Září 2008
ČSN EN 10277-3 (42 0160) Lesklé ocelové výrobky – Technické dodací podmínky – Část 3: Oceli automatové;
Vydání: Září 2008
ČSN EN 10277-4 (42 0160) Lesklé ocelové výrobky – Technické dodací podmínky – Část 4: Oceli k cementování;
Vydání: Září 2008
ČSN EN 10277-5 (42 0160) Lesklé ocelové výrobky – Technické dodací podmínky – Část 5: Oceli k zušlechťování;
Vydání: Září 2008

ČSN EN 12972 (69 9011)
kat.č. 505962
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží – Zkoušení, kontrola a značení kovových nádrží; EN 12972:2018; Platí od 2019-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12972 (69 9011) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží – Zkoušení, kontrola a značení kovových
nádrží; Vyhlášena: Říjen 2015

ČSN EN 13317 (69 9017)
kat.č. 505964
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží – Obslužné vybavení nádrží – Sestava víka průlezu; EN 13317:2018; Platí od 2019-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13317+A1 (69 9017) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží – Obslužné vybavení nádrží – Sestava víka
průlezu; Vydání: Září 2007

ČSN EN 14116+A2 (69 9026)
kat.č. 505960
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží – Digitální propojení zařízení pro rozpoznávání produktu; EN 14116:2012+A2:2018; Platí od 2019-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 14116+A1 (69 9026) Nádrže na přepravu nebezpečného zboží – Digitální propojení zařízení pro
rozpoznávání produktu; Vyhlášena: Srpen 2015

ČSN EN 16657+A1 (69 9116)
kat.č. 505966
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží – Vybavení nádrží na přepravu pro zabezpečovací zařízení proti přeplnění stabilních nádrží; EN 16657:2016+A1:2018; Platí od 2019-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 16657 (69 9116) Nádrže na přepravu nebezpečného zboží – Vybavení nádrží na přepravu pro
zabezpečovací zařízení proti přeplnění stabilních nádrží; Vyhlášena: Prosinec 2016

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 12285-1 (69 8235)
kat.č. 506778
Dílensky vyráběné ocelové nádrže – Část 1: Ležaté válcové nádrže s jednoduchou nebo dvojitou stěnou pro podzemní uskladňování hořlavých a nehořlavých
kapalin znečišťujících vodu; Vyhlášena: Prosinec 2003
Změna Z1; Platí od 2019-02-01
Souběžně s touto normou platí ČSN EN 12285-1 ed. 2 (69 8235) z ledna 2019, která tuto normu zcela nahradí od 2020-04-30.

OPRAVY ČSN

ČSN EN 12814-4 (05 6820)
kat.č. 505993
Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů – Část 4: Odlupovací zkouška; Vyhlášena: Říjen 2018
Oprava 1; (idt EN 12814-4:2018/AC:2018); Platí od 2019-02-01

Poznámka:
Jestliže je v názvu ČSN uveden termín „harmonizovaná norma“, jedná se o český překlad tohoto termínu uvedeného v názvu
přejímané evropské normy (telekomunikační řada). V České republice se stane tato ČSN harmonizovanou ve smyslu § 4a zákona č. 22/1997/Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., na základě vyhlášení příslušné evropské normy za harmonizovanou v Úředním věstníku Evropských společenství.
Tuto skutečnost Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznámí ve Věstníku Úřadu pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví s uvedením technického předpisu České republiky, ke kterému se tato norma vztahuje.
U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.
U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název.
Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.