SCHVÁLENÉ ČSN – PROSINEC 2018

Výběr ČSN z Oznámení č. 124/18
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 16728+A1 (07 8431)
kat.č. 505766
Zařízení a příslušenství na LPG – Znovuplnitelné lahve na přepravu LPG jiné než běžné svařované a pájené ocelové lahve – Periodická kontrola; EN 16728:2016+A1:2018; Platí od 2019-01-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 16728 (07 8431) Zařízení a příslušenství na LPG – Znovuplnitelné lahve na přepravu LPG jiné než běžné svařované a pájené ocelové lahve – Periodická kontrola; Vydání: Prosinec 2016

ČSN EN 1440+A1 (07 8440)
kat.č. 505767
Zařízení a příslušenství na LPG – Znovuplnitelné běžné svařované a pájené ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) – Periodická kontrola; EN 1440:2016+A1:2018; Platí od 2019-01-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 1440 (07 8440) Zařízení a příslušenství na LPG – Znovuplnitelné běžné svařované a pájené ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) – Periodická kontrola; Vydání: Září 2016

ČSN EN ISO 21225-1 (64 6428)
kat.č. 505745
Plastové potrubní systémy pro bezvýkopovou výměnu potrubí uložených v zemi – Část 1: Výměna v otevřené rýze metodou bursting a extrakce trubek; EN ISO 21225-1:2018; ISO 21225-1:2018; Platí od 2019-01-01

ČSN EN ISO 21225-2 (64 6428)
kat.č. 505747
Plastové potrubní systémy pro bezvýkopovou výměnu potrubí uložených v zemi – Část 2: Výměna mimo otevřenou rýhu řízeným horizontálním vrtáním a krtkováním (impact moling); EN ISO 21225-2:2018; ISO 21225-2:2018;
Platí od 2019-01-01

ČSN EN ISO 13259 (64 6459)
kat.č. 505744
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace uložené v zemi – Stanovení těsnosti spojů s elastomerním těsnicím kroužkem; EN ISO 13259:2018; ISO 13259:2018; Platí od 2019-01-01
Jejím vyhlášením se zrušují ČSN EN 1277 (64 3142) Plastové potrubní systémy – Beztlakové potrubní systémy z termoplastů uložené v zemi – Stanovení těsnosti spojů s elastomerním těsnicím kroužkem; Vydání: Červenec 2004

ČSN ISO 13259 (64 6459)
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace uložené v zemi – Stanovení 
těsnosti spojů s elastomerním těsnicím kroužkem; Vydání: Duben 2015

ČSN EN 1090-4 (73 2601)
kat.č. 505736 
Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí – Část 4: Technické požadavky na ocelové za studena tvarované prvky a konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách; EN 1090-4:2018; Platí od 2019-01-01

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 13445-2 (69 5245)
kat.č. 505740
Netopené tlakové nádoby – Část 2: Materiály; Vyhlášena: Březen 2015
Změna A2; (idt EN 13445-2:2014/A2:2018); Platí od 2019-01-01