SCHVÁLENÉ ČSN – ZÁŘÍ 2018

Výběr ČSN z Oznámení č. 96/18
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona
č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.
U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ
K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN ISO 22300 (01 2301)
kat.č. 505145
Bezpečnost a odolnost – Slovník;
EN ISO 22300:2018;
ISO 22300:2018;
Platí od 2018-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 22300 (01 2301) Ochrana společnosti – Terminologie; Vyhlášena: Duben 2015

ČSN EN ISO 21904-3 (05 0683)
kat.č. 505146
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech – Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu – Část 3: Stanovení účinnosti zařízení pro zachycování kouřových emisí, umístěných na svařovacím hořáku+);
EN ISO 21904-3:2018; ISO 21904-3:2018; Platí od 2018-10-01

ČSN EN 12627 (13 3002)
kat.č. 504479
Průmyslové armatury – Konce ocelových armatur
pro přivaření tupým svarem;

EN 12627:2017;
Platí od 2018-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12627 (13 3002) Průmyslové armatury – Konce ocelových armatur pro přivaření tupým svarem;
Vydání: Srpen 2000

ČSN EN 14511-1 (14 3010)
kat.č. 505150
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory
pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 1: Termíny a definice;
EN 14511-1:2018;
Platí od 2018-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 14511-1 (14 3010) Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky
poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 1: Termíny, definice a klasifikace; Vydání: Duben 2014

ČSN EN 14511-2 (14 3010)
kat.č. 505149
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin
a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory
pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 2: Zkušební podmínky;
EN 14511-2:2018;
Platí od 2018-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje

ČSN EN 14511-2 (14 3010)
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin
a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory
pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 2: Zkušební podmínky
;
Vydání: Duben 2014

ČSN EN 14511-3 (14 3010)
kat.č. 505148
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin
a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory
pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 3: Zkušební metody;
EN 14511-3:2018;
Platí od 2018-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 14511-3 (14 3010) Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky
poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 3: Zkušební metody;
Vydání: Duben 2014

ČSN EN 14511-4 (14 3010)
kat.č. 505147
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin
a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory
pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 4: Požadavky;
EN 14511-4:2018;
Platí od 2018-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 14511-4 (14 3010) Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky
poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 4: Provozní požadavky, značení a instrukce; Vydání: Duben 2014

ČSN EN 13001-3-6 (27 0105)
kat.č. 505153
Jeřáby – Návrh obecně – Část 3-6: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení – Hydraulické válce;
EN 13001-3-6:2018;
Platí od 2018-10-01

ČSN EN 12999+A2 (27 0540)
kat.č. 505154
Jeřáby – Nakládací jeřáby;
EN 12999:2011+A2:2018;
Platí od 2018-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12999+A1 (27 0540) Jeřáby – Nakládací jeřáby; Vydání: Listopad 2012

ČSN EN 81-21 (27 4003)
kat.č. 505156
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách;
EN 81-21:2018;
Platí od 2018-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 81-21+A1 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu
osob a osob a nákladů – Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách; Vydání: Květen 2013

ČSN EN 81-58 (27 4003)
kat.č. 505155
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů
– Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří;
EN 81-58:2018;
Platí od 2018-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 81-58 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří; Vydání: Listopad 2003

ČSN EN 16719 (27 4209)
kat.č. 505152
Přepravní plošiny;
EN 16719:2018;
Platí od 2018-10-01

ČSN EN ISO 24817 (45 1393)
kat.č. 505373
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl – Sdružené opravy potrubí – Kvalifikace a plánování, instalování, zkoušení a kontrola; EN ISO 24817:2017;
ISO 24817:2017 Corrected version 2018; Platí od 2018-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 24817 (45 1393) Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl – Sdružené opravy potrubí –
Kvalifikace a plánování, instalování, zkoušení a kontrola; Vyhlášena: Březen 2018

ČSN EN ISO 17781 (45 1651)
kat.č. 505374
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl – Zkušební metody pro kontrolu kvality mikrostruktury feritických/austenitických (duplexních) korozivzdorných
ocelí;
EN ISO 17781:2017;
ISO 17781:2017;
Platí od 2018-10-01