VYDANÉ ČSN – LEDEN 2019

Výběr ČSN z Oznámení č. 05/19
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách. 

VYDANÉ ČSN

ČSN EN ISO 19011 (01 0330)
kat.č. 506469
Směrnice pro auditování systémů managementu;
(idt ISO 19011:2018);
Vydání: Leden 2019
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 19011 (01 0330) Směrnice pro auditování systémů managementu; Vydání: Červen 2012

ČSN ISO 20816-4 (01 1412)
kat.č. 506715
Vibrace – Měření a hodnocení vibrací strojů – Část 4: Plynové turbíny nad 3 MW s kluznými ložisky; Vydání: Leden 2019
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 10816-4 (01 1412) Vibrace – Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech – Část 4:
Soustrojí s plynovou turbínou na kluzných ložiskách; Vydání: Červenec 2010
ČSN ISO 7919-4 (01 1414) Vibrace – Hodnocení vibrací strojů na základě měření na rotujících hřídelích – Část 4:
Soustrojí s plynovou turbínou na kluzných ložiskách; Vydání: Září 2010

ČSN ISO 18437-6 (01 1472)
kat.č. 506716
Vibrace a rázy – Určování dynamických mechanických vlastností viskoelastických materiálů – Část 6: Superpozice čas-teplota; Vydání: Leden 2019

ČSN EN ISO 10628-2 (01 3010)
kat.č. 506428
Schémata pro chemický a petrochemický průmysl – Část 2: Grafické značky;
(idt ISO 10628-2:2012); Vydání: Leden 2019
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 10628-2 (01 3010) Schémata pro chemický a petrochemický průmysl – Část 2: Grafické značky;
Vyhlášena: Srpen 2013

ČSN ISO 15519-1 (01 3015)
kat.č. 506430
Požadavky na schémata pro zpracovatelský průmysl – Část 1: Obecná pravidla;
Vydání: Leden 2019
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN 01 3107 Technické výkresy. Schémata. Druhy a typy. Společné požadavky na kreslení;
z 1981-09-03

ČSN EN ISO 6433 (01 3108)
kat.č. 506429
Technická dokumentace produktu – Odkazy částí;
(idt ISO 6433:2012);
Vydání: Leden 2019
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 6433 (01 3108) Technická dokumentace produktu – Odkazy na části; Vyhlášena: Únor 2013

ČSN ISO 16016 (01 3116)
kat.č. 506431
Technická dokumentace produktu – Ochranné nápisy zamezující zneužití dokumentů a produktů; Vydání: Leden 2019
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 16016 (01 3116) Technická dokumentace – Ochranné nápisy zamezující zneužití dokumentů
a produktů; Vydání: Únor 2002

ČSN ISO 7573 (01 3125)
kat.č. 506433
Technická dokumentace produktu – Seznamy částí;
Vydání: Leden 2019

ČSN ISO 18388 (01 4960)
kat.č. 506432
Technická dokumentace produktu (TPD) – Zápichy – Tvary
a kótování
;
Vydání: Leden 2019

ČSN EN ISO 17632 (05 5501)
kat.č. 506436
Svařovací materiály – Plněné elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí s ochranou plynu a bez ochrany plynu – Klasifikace;
(idt ISO 17632:2015); Vydání: Leden 2019
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 17632 (05 5501) Svařovací materiály – Plněné elektrody pro obloukové svařování nelegovaných
a jemnozrnných ocelí s ochranou plynu a bez ochrany plynu – Klasifikace;
Vyhlášena: Červenec 2016

ČSN ISO 23550 (07 5871)
kat.č. 506740
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv – Obecné požadavky;
Vydání: Leden 2019
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 23550 (07 5871) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných paliv –
Obecné požadavky; Vydání: Duben 2015

ČSN EN ISO 11114-4 (07 8609)
kat.č. 506717
Lahve na přepravu plynů – Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem – Část 4: Zkušební metody pro výběr ocelí odolných proti vodíkovému křehnutí;
(idt ISO 11114-4:2017); Vydání: Leden 2019
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 11114-4 (07 8609) Lahve na přepravu plynů – Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným
obsahem – Část 4: Zkušební metody pro výběr ocelí odolných proti křehkému
porušení způsobenému vodíkem; Vyhlášena: Listopad 2017

ČSN EN 14511-1 (14 3010)
kat.č. 506304
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče,
s elektricky poháněnými kompresory – Část 1: Termíny a definice;
Vydání: Leden 2019
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 14511-1 (14 3010) Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky
poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 1: Termíny a definice;
Vyhlášena: Září 2018

ČSN EN 14511-2 (14 3010)
kat.č. 506305
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory – Část 2: Zkušební podmínky; Vydání: Leden 2019
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 14511-2 (14 3010) Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky
poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 2: Zkušební podmínky; Vyhlášena: Září 2018

ČSN EN 14511-3 (14 3010)
kat.č. 506307
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory – Část 3: Zkušební metody; Vydání: Leden 2019
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 14511-3 (14 3010) Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky
poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 3: Zkušební metody;
Vyhlášena: Září 2018

ČSN EN 14511-4 (14 3010)
kat.č. 506308
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory – Část 4: Požadavky; Vydání: Leden 2019
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14511-4 (14 3010) Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 4: Požadavky;
Vyhlášena: Září 2018

ČSN EN 81-58 (27 4003)
kat.č. 506291
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří; Vydání: Leden 2019
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 81-58 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří; Vyhlášena: Září 2018

ČSN IEC/TS 61496-4-2 (33 2206)
kat.č. 506258
Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 4-2: Zvláštní požadavky na zařízení používající ochranné přístroje založené na zrakovém vnímání (VBPD) – Doplňkové požadavky na využití technik referenčních vzorů (VBPDPP); Vydání: Leden 2019

ČSN EN IEC 62046 (33 2207)
kat.č. 506705
Bezpečnost strojních zařízení – Použití ochranných zařízení k detekci přítomnosti osob; (idt IEC 62046:2018);
Vydání: Leden 2019
S účinností od 2021-05-02 se zrušuje ČSN CLC/TS 62046 (33 2207) Bezpečnost strojních zařízení – Použití ochranného zařízení pro snímání přítomnosti
osob; Vydání: Říjen 2009

ČSN ISO 10468 (64 3146)
kat.č. 506462
Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) – Stanovení krípových vlastností na zkušebních tělesech ve tvaru prstence za mokra nebo za sucha*);
Vydání: Leden 2019
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 10468+Amd. 1
(64 3146)
Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) – Stanovení dlouhodobé specifické krípové kruhové tuhosti za mokra a výpočet krípového faktoru za mokra;
Vydání: Květen 2014

ČSN ISO 10471 (64 3171)
kat.č. 506461
Trubky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) – Stanovení dlouhodobé limitní ohybové deformace a limitní relativní kruhové deformace za vlhka*); Vydání: Leden 2019
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 10471+Amd. 1
(64 3171)
Trubky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) – Stanovení dlouhodobé limitní ohybové deformace a limitní relativní kruhové deformace za vlhka;
Vydání: Září 2012

ČSN ISO 4065 (64 6468)
kat.č. 506460
Trubky z termoplastů – Univerzální tabulka tlouštěk stěny*); Vydání: Leden 2019
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 4065 (64 6468) Trubky z termoplastů – Univerzální tabulka tlouštěk stěny; Vydání: Květen 2015

ČSN EN 13467 (72 7212)
kat.č. 506530
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení rozměrů, pravoúhlosti a linearity předem tvarované izolace potrubí;
Vydání: Leden 2019
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 13467 (72 7212) Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení
rozměrů, pravoúhlosti a linearity předem tvarované izolace potrubí

ČSN EN 13381-9 (73 0858)
kat.č. 506464
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 9: Ochrana aplikovaná na ocelové nosníky s otvory ve stojině;
Vydání: Leden 2019
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 13381-9 (73 0858) Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků –
Část 9: Ochrana aplikovaná na ocelové nosníky s otvory ve stojině;
Vyhlášena: Říjen 2015

ZMĚNY ČSN

ČSN ISO 15226 (01 3020)
kat.č. 506720
Technická dokumentace – Model životního cyklu a přiřazení dokumentů;
Vydání: Březen 2003
Změna Z1; Vydání: Leden 2019

ČSN EN ISO 7200 (01 3113)
kat.č. 506719
Technická dokumentace – Údaje v popisových polích
a záhlavích dokumentů
;
Vydání: Září 2004
Změna Z1; Vydání: Leden 2019

ČSN EN ISO 11442 (01 3196)
kat.č. 506721
Technická dokumentace – Zacházení s dokumenty;
Vydání: Listopad 2006
Změna Z1; Vydání: Leden 2019

ČSN 01 4960
kat.č. 506718
Zápichy; z 1974-11-06
Změna Z1; Vydání: Leden 2019

OPRAVY ČSN

ČSN EN 60079-1 ed. 3 (33 2320)
kat.č. 506517
Výbušné atmosféry – Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem „d“;
Vydání: Duben 2015
Oprava 1; (idt IEC 60079-1:2014/COR1:2018); Vydání: Leden 2019
(Oprava je vydána tiskem)

ČSN EN 60079-18 ed. 3 (33 2320)
kat.č. 506518
Výbušné atmosféry – Část 18: Zařízení chráněné zalitím zalévací hmotou „m“;
Vydání: Srpen 2015
Oprava 1; (idt IEC 60079-18:2014/COR1:2018); Vydání: Leden 2019
(Oprava je vydána tiskem)