VYDANÉ ČSN – PROSINEC 2018

Výběr ČSN z Oznámení č. 123/18 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

VYDANÉ ČSN

 

ČSN ISO 30300 (01 0195)
kat.č. 506263
Informace a dokumentace – Systémy správy dokumentů – Základní informace a pojmy; Vydání: Prosinec 2018

ČSN ISO 31000 (01 0351)
kat.č. 505890
Management rizik – Směrnice; Vydání: Prosinec 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 31000 (01 0351) Management rizik – Principy a směrnice; Vydání: Říjen 2010

ČSN ISO 128-24 (01 3114)
kat.č. 506268
Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 24: Čáry na strojnických výkresech; Vydání: Prosinec 2018

ČSN ISO 128-33 (01 3114)
kat.č. 506271
Technická dokumentace produktu (TPD) – Pravidla zobrazování – Část 33: Zobrazování pohledů, řezů a průřezů na stavebních výkresech;
Vydání: Prosinec 2018

ČSN ISO 128-43 (01 3114)
kat.č. 506269
Technická dokumentace produktu (TPD) – Pravidla zobrazování – Část 43: Metody promítání na stavebních výkresech; Vydání: Prosinec 2018

ČSN EN ISO 3098-1 (01 3115)
kat.č. 506275
Technická dokumentace produktu – Písmo – Část 1: Obecná ustanovení;
(idt ISO 3098-1:2015); Vydání: Prosinec 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 3098-1 (01 3115) Technická dokumentace – Písmo – Část 1: Obecná ustanovení; Vyhlášena: Říjen 2015

ČSN ISO 13715 (01 3205)
kat.č. 506274
Technická dokumentace produktu – Hrany neurčitých tvarů – Označování a kótování; Vydání: Prosinec 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 13715 (01 3205) Technické výkresy – Hrany neurčitých tvarů – Slovník a označování;
Vydání: Červen 2005

ČSN ISO 13444 (01 3242)
kat.č. 506264
Technická dokumentace produktu (TPD) – Kótování a označování rýhování;
Vydání: Prosinec 2018

ČSN ISO 11005 (01 3712)
kat.č. 506272
Technická dokumentace produktu – Užívání hlavních dokumentů;
Vydání: Prosinec 2018

ČSN P ISO/IEC TS 17021-10
(01 5257)
kat.č. 506299
Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu – Část 10: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; Vydání: Prosinec 2018

ČSN EN 287-6 (05 0711)
kat.č. 506295
Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 6: Litina; Vydání: Prosinec 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 287-6 (05 0711) Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 6: Litina; Vyhlášena: Listopad 2018

ČSN EN ISO 15618-1 (05 0720)
kat.č. 506475
Zkoušky svářečů pod vodou – Část 1: Hyperbarické svařování za mokra;
(idt ISO 15618-1:2016); Vydání: Prosinec 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 15618-1 (05 0720) Zkoušky svářečů pod vodou – Část 1: Svářeči-potápěči pro hyperbarické svařování za mokra; Vyhlášena: Duben 2017

ČSN EN ISO 9017 (05 1127)
kat.č. 506297
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Zkouška rozlomením;
(idt ISO 9017:2017); Vydání: Prosinec 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 9017 (05 1127) Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Zkouška rozlomením; Vyhlášena: Srpen 2018

ČSN EN 1011-8 (05 2210)
kat.č. 506320
Svařování – Doporučení pro svařování kovových materiálů – Část 8: Svařování litin; Vydání: Prosinec 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 1011-8 (05 2210) Svařování – Doporučení pro svařování kovových materiálů – Část 8: Svařování litin; Vyhlášena: Listopad 2018

ČSN EN ISO 17672 (05 5650)
kat.č. 506285
Tvrdé pájení – Pájky; (idt ISO 17672:2016); Vydání: Prosinec 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 17672 (05 5650) Tvrdé pájení – Pájky; Vyhlášena: Duben 2017

ČSN EN 13480-6 (13 0020)
kat.č. 504892
Kovová průmyslová potrubí – Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi; Vydání: Prosinec 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 13480-6 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí – Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi; Vyhlášena: Únor 2018

ČSN EN 14460 (38 9690)
kat.č. 506309
Konstrukce odolné výbuchovému tlaku; Vydání: Prosinec 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 14460 (38 9690) Konstrukce odolné výbuchovému tlaku; Vyhlášena: Srpen 2018

ČSN EN ISO 6892-2 (42 0310)
kat.č. 506256
Kovové materiály – Zkoušení tahem – Část 2: Zkušební metoda za zvýšené teploty; (idt ISO 6892-2:2018); Vydání: Prosinec 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 6892-2 (42 0312) Kovové materiály – Zkoušení tahem – Část 2: Zkušební metoda za zvýšené teploty;
Vydání: Květen 2011

ČSN EN ISO 945-1 (42 0464)
kat.č. 505784
Mikrostruktura litin – Část 1: Klasifikace grafitu vizuální analýzou; (idt ISO 945-1:2017); Vydání: Prosinec 2018
Jejím vydáním se zrušují
ČSN 42 0461 Hodnocení metalografické struktury litin; z 1975-12-01

ČSN EN ISO 945-1 (42 0464)
Mikrostruktura litin – Část 1: Klasifikace grafitu vizuální analýzou
; Vyhlášena: Srpen 2018

ČSN ISO 7529 (42 0640)
kat.č. 506315
Slitiny niklu – Stanovení obsahu chromu – Metoda potenciometrické titrace síranem diamonno-železnatým; Vydání: Prosinec 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 7529 (42 0640) Slitiny niklu. Stanovení chromu. Metoda potenciometrické titrace se síranem železnato-amonným; Vydání: Duben 1994

ČSN EN 10207 (42 0907)
kat.č. 506281
Oceli pro jednoduché tlakové nádoby – Technické dodací požadavky pro plechy, pásy a tyče; Vydání: Prosinec 2018
Jejím vydáním se zrušuje

ČSN EN 10207 (42 0907)
Oceli pro jednoduché tlakové nádoby – Technické dodací požadavky pro plechy, pásy 
a tyče; Vyhlášena: Květen 2018

ČSN EN ISO 11298-1 (64 6422)
kat.č. 506260
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi – Část 1: Obecně; (idt ISO 11298-1:2018); Vydání: Prosinec 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 11298-1 (64 6422) Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi – Část 1:
Všeobecně; Vydání: Listopad 2011

ČSN EN ISO 11297-1 (64 6427)
kat.č. 506259
Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi – Část 1: Obecně; (idt ISO 11297-1:2018);
Vydání: Prosinec 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11297-1 (64 6427) Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi – Část 1: Obecně; Vydání: Leden 2014

ČSN EN 13016-1 (65 6068)
kat.č. 506458
Kapalné ropné výrobky – Tlak par – Část 1: Stanovení tlaku vzduchem nasycených par (ASVP) a výpočet ekvivalentu tlaku suchých par (DVPE); Vydání: Prosinec 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13016-1 (65 6068) Kapalné ropné výrobky – Tlak par – Část 1: Stanovení tlaku vzduchem nasycených par (ASVP) a výpočet ekvivalentu tlaku suchých par (DVPE); Vydání: Únor 2008

ČSN EN 13016-3 (65 6068)
kat.č. 506457
Kapalné ropné výrobky – Tlak par – Část 3: Stanovení tlaku par a výpočet ekvivalentu tlaku suchých par (DVPE) (Metoda trojité expanze);
Vydání: Prosinec 2018

ČSN ISO 12494 (73 0034)
kat.č. 506279
Zatížení konstrukcí námrazou; Vydání: Prosinec 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 12494 (73 0035) Zatížení konstrukcí námrazou; Vydání: Duben 2010

OPRAVY ČSN

ČSN ISO 80000-1 (01 1300)
kat.č. 506446
Veličiny a jednotky – Část 1: Obecně; Vydání: Červenec 2011
Oprava 2; Vydání: Prosinec 2018 (Oprava je vydána tiskem)