Vydané ČSN – březen 2018

Výběr ČSN z Oznámení č. 26/18
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách. 

VYDANÉ ČSN

Třída 01
ČSN EN ISO 20484 (01 5005)
kat.č. 503901
Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení těsnosti – Slovník; (idt ISO 20484:2017); Vydání: Březen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 20484 (01 5005) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení těsnosti – Slovník; Vyhlášena: Září 2017

 ČSN P CEN/TS 17100 (01 5079)
kat.č. 504407
Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení kapilární metodou – Referenční fotografie a velikosti indikací; Vydání: Březen 2018

ČSN ISO 18249 (01 5098)
kat.č. 504163
Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení akustickou emisí – Specifická metodika a obecná kritéria hodnocení pro zkoušení polymerů vyztužených vlákny;
Vydání: Březen 2018

Třída 05
ČSN EN ISO 15614-1 (05 0313)
kat.č. 504164
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 1: Obloukové a plamenové svařování oceli a obloukové svařování niklu a slitin niklu; (idt ISO 15614-1:2017); Vydání: Březen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 15614-1 (05 0313) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 1: Obloukové a plamenové svařování ocelí a obloukové svařování niklu a slitin niklu; Vyhlášena: Prosinec 2017

ČSN EN ISO 15614-7 (05 0313)
kat.č. 504030
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 7: Navařování; (idt ISO 15614-7:2016); Vydání: Březen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 15614-7 (05 0313) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 7: Navařování; Vyhlášena: Květen 2017

ČSN EN ISO 636 (05 5312)
kat.č. 504029
Svařovací materiály – Tyče a dráty pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí wolframovou elektrodou v inertním plynu a jejich svarové kovy – Klasifikace; (idt ISO 636:2017); Vydání: Březen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 636 (05 5312) Svařovací materiály – Tyče a dráty pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí wolframovou elektrodou v inertním plynu a jejich svarové kovy – Klasifikace; Vyhlášena: Prosinec 2017

Třída 07
ČSN ISO 9809-4 (07 8521)
kat.č. 504192
Lahve na plyny – Znovuplnitelné bezešvé ocelové lahve na plyny – Návrh, konstrukce a zkoušení – Část 4: Lahve z korozivzdorné oceli s hodnotou Rm menší než 1 100 MPa*); Vydání: Březen 2018

Třída 14
ČSN EN 16147 (14 3015)
kat.č. 504015
Tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory – Zkoušení, hodnocení výkonnosti a požadavky na značení jednotek pro teplou užitkovou vodu;
Vydání: Březen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 16147 (14 3015) Tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory – Zkoušení, hodnocení výkonnosti a požadavky na značení jednotek pro teplou užitkovou vodu;
Vyhlášena: Červenec 2017

Třída 27
ČSN EN 13001-3-5 (27 0105)
kat.č. 504216
Jeřáby – Návrh obecně – Část 3-5: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kovaných háků; Vydání: Březen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 13001-3-5 (27 0105) Jeřáby – Návrh obecně – Část 3-5: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kovaných háků; Vyhlášena: Únor 2017

ČSN EN 16851 (27 0211)
kat.č. 504217
Jeřáby – Systémy lehkých jeřábů; Vydání: Březen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 16851 (27 0211) Jeřáby – Systémy lehkého jeřábu; Vyhlášena: Červenec 2017

Třída 42
ČSN ISO 12135 (42 0348)
kat.č. 504074
Kovové materiály – Jednotná metoda zkoušky pro určení kvazistatické lomové houževnatosti; Vydání: Březen 2018

ČSN ISO 1099 (42 0371)
kat.č. 503750
Kovové materiály – Zkoušení únavy – Metoda řízení osové síly; Vydání: Březen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 1099 (42 0371) Kovové materiály – Zkoušení únavy – Metoda řízení osové síly; Vydání: Březen 2015

ČSN ISO 12106 (42 0372)
kat.č. 503700
Kovové materiály – Zkoušení únavy – Metoda řízení osové deformace;
Vydání: Březen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 12106 (42 0372) Kovové materiály – Zkoušení únavy – Metoda řízení osové deformace; Vydání: Březen 2015

ČSN EN 1982 (42 1561)
kat.č. 504408
Měď a slitiny mědi – Ingoty a odlitky; Vydání: Březen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 1982 (42 1561) Měď a slitiny mědi – Ingoty a odlitky; Vydání: Leden 2009

Třída 65
ČSN EN 15470 (65 6486)
kat.č. 504413
Zkapalněné ropné plyny – Stanovení rozpuštěných zbytkových látek – Metoda vysokoteplotní plynové chromatografie; Vydání: Březen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 15470 (65 6486) Zkapalněné ropné plyny – Stanovení rozpuštěných zbytkových látek – Metoda vysokoteplotní plynové chromatografie; Vyhlášena: Duben 2008

ČSN EN 15471 (65 6487)
kat.č. 504414
Zkapalněné ropné plyny – Stanovení rozpuštěných zbytkových látek – Vysokoteplotní gravimetrická metoda; Vydání: Březen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 15471 (65 6487) Zkapalněné ropné plyny – Stanovení rozpuštěných zbytkových látek – Vysokoteplotní gravimetrická metoda; Vyhlášena: Duben 2008

Třída 69
ČSN EN 13445-6 (69 5245)
kat.č. 501460
Netopené tlakové nádoby – Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem; Vydání: Březen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 13445-6 (69 5245) Netopené tlakové nádoby – Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem; Vyhlášena: Březen 2015

ČSN EN 14025+A1 (69 9025)
kat.č. 503476
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží – Kovové tlakové nádrže – Konstrukce a výroba; Vydání: Březen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 14025+A1 (69 9025) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží – Kovové tlakové nádrže – Konstrukce a výroba; Vyhlášena: Únor 2017

 

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 13445-6 (69 5245)
kat.č. 504643
Netopené tlakové nádoby – Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem; Vydání: Březen 2018
Změna A1; Vydání: Březen 2018

 

OPRAVY ČSN

ČSN EN 1092-1+A1 (13 1170)
kat.č. 504391
Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 1: Příruby z oceli; Vydání: Červenec 2014
Oprava 1; Vydání: Březen 2018 (Oprava je vydána tiskem) 

 

ZRUŠENÉ ČSN