Plynová zařízení

Upozornění:

Vyhláška č. 21/1979 Sb. bude od 1.července zrušena a nahrazena Nařízením vlády o vyhrazených plynových zařízeních, které se stane zcela novým prováděcím předpisem pro vyhrazená plynová zařízení. Nové nařízení vlády v tuto chvíli existuje pouze v návrhovém znění.  

Definice vyhrazených plynových zařízení dle vyhlášky č. 21/1979 Sb.

Vyhrazená plynová zařízení ve smyslu § 4 písm. d) až g) zákona (dále jen „zařízení“) jsou zařízení pro:

A. výrobu a úpravu plynů
A1. Zařízení pro výrobu a úpravu plynných paliv (bioplynové stanice, čistírny odpadních vod)
A2. Zařízení pro výrobu a úpravu technických plynů (výroba kyslíku, dusíku, acetylenu, vyvíječe řízených atmosfér, zařízení k výrobě syntetického čpavku)

B. skladování a přepravu plynů,
(plynojemy a tlakové zásobníky)

C. plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic
C1. Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na plynná paliva (plnící zařízení pro plnění lahví plyny PB, LPG, ZP)
Tlakové stanice:
– jednoduché tlakové stanice (PB, ZP),
– bateriové tlakové stanice (PB, ZP),
– zásobníkové tlakové stanice (PB, ZP).
Čerpací stanice pohonných hmot:
– čerpací stanice zemního plynu CNG,
– čerpací stanice LPG.
C2. Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na technické plyny:
– plnírny acetylenových baterií vozidel,
– plnírny lahví na technické plyny,
– plnírny pro plnění balonků,
– plnírny oxidu uhličitého ve výčepních zařízeních.
Tlakové stanice technických plynů:
– tlakové stanice dusíku, kyslíku, vodíku, argonu apod.

D. zařízení pro zkapalňování a odpařování plynů
Odpařovací stanice dusíku, zemního plynu, apod.

E. zařízení pro zvyšování a snižování tlaku plynů
E1. Kompresní stanice:
– kompresní stanice pro plynárenská zařízení na VTL, plynovodech
– kompresorové stanice v průmyslu na koksárenský plyn
E2. Regulační stanice plynu

F. Zařízení na rozvod plynů
F1. Domovní plynovody na plynná paliva vyjma propanu, butanu a jejich směsí
F2. Průmyslové plynovody na plynná paliva vyjma propanu, butanu a jejich směsí
F3. NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn
F4. VTL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn
F5. NTL, STL a VTL plynovody na propan, butan a jejich směsi
F6. Rozvody technických plynů

G. Zařízení na spotřebu plynů spalováním
G1. Spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva
G2. Kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva
G3. Pece a průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva

Podle druhu topného plynu je dále lze rozdělit na:
a) zařízení na zemní plyn,
b) zařízení na LPGliquid petroleum gas (propan, butan a směsi obou plynů vyráběné při zpracování ropy),
c) zařízení na bioplyn,
d) zařízení na svítiplyn.

Součásti plynových zařízení lze rozdělit na:
a) plynovody
b) regulační zařízení pro změnu tlaku plynu
c) spotřebiče
d) technologická zařízení pro zpracování plynu
(zkapalňování, odpařování, výrobu a úpravu plynů)
e) technologická zařízení pro skladování a přepravu plynů, plnění nádob a tlakové stanice