Tlaková zařízení

Skupiny tlakových zařízení dle návrhu zákona o bezpečném provozu VTZ:

Skupina I. – zařízení s vysokou mírou ohrožení života a zdraví osob

Parní a horkovodní kotle, jejichž nejvyšší dovolený tlak (PS) přesahuje 0,5 bar a nejvyšší dovolená teplota (TS) převyšuje bod varu vody při tomto tlaku tzn. 110°C s objemem větším, než dva litry (viz. graf č. 5 NV č. 26/2003 Sb.).

 1. třída – parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 115 t/h.
 2. třída – parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 50 t/h do 115 t/h (včetně), nebo horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 35 MW.
 3. třída – parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 8 t/h do 50 t/h (včetně) , nebo horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 5,8 MW do 35 MW (včetně.)

Skupina II. – zařízení s vyšší mírou ohrožení života a zdraví osob

 • Parní a horkovodní kotle
  4. třída – parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry do 8 t/h (včetně) , nebo horkovodní kotle s tepelným výkonem do 5,8 MW do 35 MW (včetně.)
 • Elektrokotle – s nejvyšším dovoleným tlakem větším než 0,5 bar a teplotou vody větší, než 110°C
 • Kotle s jinou tekutinou, než je voda a její pára s PS větším než 0,5 bar.

Pozn. Definice tlakových nádob do I. a II. třídy bude upřesněna.

Skupiny tlakových zařízení dle současné legislativy:

 • parní a kapalinové kotle s konstrukčním přetlakem 0,07 MPa a teplota pracovní látky převyšuje bod varu při tomto přetlaku,
 • tlakové nádoby, jejichž pracovní přetlak převyšuje 0,07 MPa a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, jedovaté a výbušné kapaliny o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující bod varu při přetlaku 0,07 MPa,
 • kovové tlakové nádoby k dopravě plynů, jejichž kritická teplota je nižší než 50°C, nebo plynů, u nichž při teplotě 50°C je absolutní tlak vyšší než 0,3 MPa.

Definice vyhrazených tlakových zařízení dle vyhlášky č. 18/1979 Sb.

Vyhrazená tlaková zařízení ve smyslu § 4 písm. d) až g)
zákona (dále jen „zařízení“) jsou:

 • Parní a kapalinové kotle (dále jen „kotle“), jejichž
  konstrukční přesahuje 0,07 MPa a teplota pracovní látky
  převyšuje bod varu při tomto přetlaku,
 • Tlakové nádoby stabilní (dále jen „tlakové nádoby“), jejichž
  nejvyšší pracovní přetlak přesahuje 0,07 MPa a které obsahují
  plyny, páry nebo žíravé, jedovaté a výbušné kapaliny o
  jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující
  jejich bod varu při přetlaku 0,07 MPa,
 • Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů (dále jen „nádoby na plyny“), jejichž kritická teplota je nižší než +50 stupňů C,
  nebo plynů, u nichž při teplotě +50 stupňů C je absolutní tlak
  (tenze par) vyšší než 0,3 MPa.

Kotle se dělí do 4 tříd:

 1. třída – parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad
  115 t/h,
 2. třída – parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad
  50 t/h do 115 t/h (včetně) nebo horkovodní kotle s tepelným
  výkonem nad 35 MW,
 3. třída – parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad
  8 t/h do 50 t/h (včetně) nebo horkovodní kotle s tepelným
  výkonem nad 5,8 MW do 35 MW (včetně),
 4. třída – parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry do
  8 t/h (včetně) nebo horkovodní kotle s tepelným výkonem do 5,8 MW (včetně) a všechny ostatní kotle kapalinové.

Tlakové nádoby se člení do skupin podle nejvyššího pracovního přetlaku (p) v MPa a součinu nejvyššího pracovního přetlaku a objemu (v) v litrech (dále jen „bezpečnostní součin“)
takto:

 • skupinu A tvoří tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,2 MPa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 10na třetí,
 • skupinu B tvoří ostatní tlakové nádoby.