Tlakové nádoby stabilní

Definice

Tlakovou nádobou stabilní netopenou se podle ČSN EN 286-1 a ČSN 690010 rozumí každá tlaková nádoba kruhového průřezu o objemu větším než 10 litrů (V) s  provozním přetlakem vyšším než 0,07 MPa (p), u níž je hodnota bezpečnostního součinu p.V ≥ 10, (dříve 100 „barlitrů“).

Dle dosud platné ČSN 690010 musí být tyto nádoby doloženy platným pasportem, který vystavuje výrobce, dovozce tlakových nádob nebo osoba s příslušným oprávněním.

Povinná výbava tlakových nádob

Podle Vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb. a zákona č. 174/1968 Sb. v platných zněních musí být každá tlaková nádoba – vyhrazené zařízení- opatřena:

 • uzavírací a vypouštěcí armaturou
 • tlakoměrem
 • pojistným zařízením
 • odvětrávacím zařízením
 • příslušnou dokumentací prokazující způsobilost tlakové nádoby k provozu v rozsahu
  dle ČSN 690010-7.2

Vybavení tlakoměrem a pojistným zařízením není třeba, je-li dovolený konstrukční tlak     nádoby vyšší než nejvýše dosažitelný tlak zdroje a je-li zároveň vyloučena jakákoliv možnost jiného zvýšení tlaku v nádobě.

Dokumentace
Každá tlaková nádoba musí mít revizní knihu („pasport“) dle ČSN 690010. Nedílnou součástí pasportu je zpráva o výchozí a provozní revizi. Po vyzbrojení tlakové nádoby zákonnou bezpečnostní a měřící armaturou (pojistný ventil a tlakoměr) a uzavírací armaturou, provádí montážní organizace zkoušku provozním tlakem a zamontovanou armaturu zapisuje do pasportu. Pověřený revizní technik tl. nádob vypracovává výchozí revizní zprávu dle ČSN 690012 a tato se stává nedílnou součástí pasportu.
Tzv. „Prohlášení o shodě“ tlakové nádoby je především součástí výrobní dokumentace nádoby. Nesouvisí však s nezbytným provozním předpisem tlakové nádoby.

Tlakoměry
Jsou dováženy opatřené závitem 1/4“, M20x1,5 a pod. a se stupnicí v barech. Podle ČSN 690010-5.2 jsou na vzdušníky osazovány tlakoměry s takovým rozsahem stupnice, aby podle čl. 3.3 uvedené ČSN se měřený pracovní tlak pohyboval ve druhé třetině rozsahu stupnice. Dle článku 3.4. je nejvýše přípustný pracovní tlak z hlediska bezpečnosti  nádoby vyznačen  na stupnici červenou značkou.

Pojistné ventily musí být voleny tak, aby se otevíraly při dosažení nejvyššího pracovního tlaku, který je pro danou tlakovou nádobu povolen. U přímočinných pojistných ventilů je podle čl.5.1.2 při otevírání pojistného ventilu povoleno krátkodobé překročení nejvyššího pracovního tlaku o 10 %.

Obsluha tlakových nádob

Tlakovou nádobu smí obsluhovat pouze osoba starší 18-ti let, která byla řádně proškolena a protokolárně přezkoušena. Proškolení a prozkoušení obsluhy provádí revizní technik tlakových nádob.

Provoz tlakových nádob se řídí normou ČSN 690012 a návodem na obsluhu a údržbu vystaveným výrobcem případně dovozcem. Provozovatel nádoby je podle této normy povinen do 14-ti dnů od uvedení nádoby do provozu zajistit provedení první provozní prohlídky, která se potom pravidelně opakuje po každém roce provozu.

Nejdéle po 5-ti letech provozu je povinností provozovatele zajistit vnitřní revizi tlakové nádoby a po 9-ti letech provozu novou tlakovou zkoušku zkušebním tlakem. Tyto revize zajišťuje revizní technik tlakových nádob stabilních. Je-li nádoba odstavena z provozu na dobu delší než 6 měsíců, nebo došlo-li k přemístění  stabilní tlakové nádoby, je nutno před jejím opětovným uvedením do provozu zajistit novou revizi, zpravidla vnější i vnitřní, a to nezávisle na době, která uplynula od poslední revize.

Kontrola tlakoměrů a pojistných ventilů

Tlakoměry umístěné na nádobě se kontrolují vynulováním nejméně 1x za tři měsíce, přičemž vynulování se provádí pomocí trojcestného zkušebního kohoutu, namontovaného  pod tlakoměrem nebo  úplným vypuštěním tlaku z nádoby. Nejpozději 1x za dva roky se provádí kontrolní porovnání provozního tlakoměru se zkušebním kontrolním ocejchovaným tlakoměrem zkušebního tech., nebo na zkušební stolici. Neklesne-li při vynulování ručka tlakoměru  pod prvý dílek stupnice, nebo  je-li diference při kontrolní tlakové zkoušce vyšší než 5 % rozsahu stupnice kontrolovaného tlakoměru, musí být tlakoměr vyměněn.

Pojistné ventily se zkouší při provozním tlaku nadlehčením kuželky ventilu.

Pružinové pojistné ventily se takto zkouší nejméně 1x za měsíc. ( platí pro nádoby s pracovním přetlakem do 40 bar t.j. 4 MPa  a s teplotou pracovního media do 300°C).

O prováděných zkouškách tlakoměrů a pojistných ventilů je provozovatel (pověřená a přezkoušená obsluha) povinen vést pravidelné kontrolní zápisy do provozního deníku tl. nádoby.

Druhy revizí a zkoušek tlakových nádob stabilních

Lhůty revizí tlakových zařízení

Druh revizeČSNLhůta
Výchozí revize ČSN 69 0012,  čl.90 před uvedením do provozu
První provozní revize ČSN 69 0012,  čl.91 do čtrnácti dnů od uvedení do provozu
Provozní revize ČSN 69 0012,  čl.91 do 1 roku od uvedení do provozu
Vnitřní revize ČSN 69 0012,  čl.94 5 let
Zkouška těsnosti  ČSN 69 0012,  čl.107 po každé vnitřní revizi
Tlaková zkouška Vyhl. č. 18/1979 Sb
ČSN 69 0012,  čl.117
1x za 9 let od předchozí tlakové zkoušky

Výchozí revize se provádí před uvedením nádoby do provozu.O výsledku musí být sepsána revizní zpráva, která je přílohou pasportu:

 • u nových nádob
 • u rekonstruovaných nebo opravených
 • u nichž došlo ke změně použití či přemístění

Provozní revize – první provozní revize se provádí do dvou týdnů po zahájení provozu tlakové nádoby a další pravidelně nejpozději vždy po roce od předchozí provozní prohlídky. Zajišťovat pravidelné provozní revize je povinností provozovatele tlakové nádoby.

Provozní revizí se kontroluje zejména:

 • celkový stav nádoby, bezpečnostní výstroje,regulačních uzavíracích a blokovacích  zařízení, měřících přístrojů a pod.
 • zda zařízení dle bodu a) jsou udržovány, kontrolovány a zda je vedena předepsaná dokumentace
 • způsob provozu
 • čistota a pořádek v okolí nádoby a bezpečný přístup k nádobám
 • zda jsou výrobní štítky čitelné a nepoškozené
 • zda obsluha splňuje podmínky čl.6 Přílohy

Vnitřní revize

 • provádí se ve lhůtě né delší než 5 let
 • před a po rekonstrukcí, po opravách většího rozměru
 • před a po rekonstrukcí nebo po opravách většího rozsahu
 • byla-li nádoba mimo provoz delší dobu než 2 roky, před opětovným uvedením do provozu
 • po každém přemístění nádoby (netýká se  nádob pojízdných, přenosných, převozných a nově dodaných
 • při sezónním provozu před započetím každé sezony
 • před změnou pracovní tekutiny nebo při zhoršení její jakosti
 • byla-li nádoba odstavena z mimořádných důvodů (trhliny, netěsnosti, selhání výstroje, nebezpečí úrazu osob, neobvyklé jevy, deformace stěn, překročení max.teploty atd.)
 • u chladicích zařízení se provádí pouze před a po rekonstrukcí , po opravách většího rozměru, byla-li nádoba odstavena z mimořádných důvodů

Zkouška těsnosti se provádí zpravidla hydraulicky nebo pneumaticky a to:

 • provádí se po každé vnitřní revizi
 •  je-li potřeba určení místa a rozsahu netěsnosti
 • po výměně zaválcovaných telesměnných trubek ve výměníku
 • rozhodne-li revizní technik nebo nařídí-li ji orgán dozoru

Tlaková zkouška se provádí zpravidla vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou a to:

 • nejpozději 1x za 9let od předcházející tlakové zkoušky pokud v pokynech není uvedena kratší lhůta
 • po každé opravě, úpravě nebo rekonstrukci
 • po provozní přestávce delší 2 let, pokud je to na základě vnitřní revize nutné
 • po přemístění nádoby (netýká se nádob pojízdných, přenosných, převozných a nově dodaných), pokud je to na základě vnitřní revize nutné
 • po překročení limitních parametrů, při kterých by mohlo dojít k poškození stěn nádoby

Nejdůležitější normy vztahující se k tlakovým nádobám:

ČSN-EN 286-1
Jednoduché tlakové nádoby netopené  pro vzduch a dusík
Část 1 obsahuje konstrukci, výrobu a zkoušení tlakových nádob

ČSN 690010-1
Všeobecná ustanovení a terminologie                 .

ČSN 690010-2
Kategorizace nádob

ČSN 690010-3
Materiál pro výrobu tlakových nádob

ČSN 690010-4.1
Výpočet pevnosti tlakových nádob

ČSN 69 0010-5 
Výstroj tlakových nádob

Důležité :

ČSN 690010-5.3 – Tlakoměry, odstavec 3.6
Tlakoměr musí být vybaven armaturou umožňující jeho kontrolu za   provozu ( např.trojcestný kohout ), přičemž trojcestný kohout nesmí být použit pro nádoby 1.kategorie

ČSN 690010-5.2, článek 3.6, odstavec 2
Armaturou umožňující kontrolu nebo výměnu tlakoměru  za provozu nemusí být vybaveny nádoby u kterých lze provádět kontrolu tlakoměru po vypuštění tlaku z nádoby.

ČSN 690010-5.4 Pojistné ventily, odstavec 4.2.3.
Pojistné ventily musí být namontovány tak,aby osa ventilové kuželky byla svislá. Pokud se umístí do jiné polohy, musí být pro tuto polohu konstruovány a tato možnost doložena potvrzením výrobce.

Rozdělení tlakových nádob stabilních dle použití:

 • TNS k dopravě plynu
 • TNS chladící a kryogenní
 • TNS podtlakové
 • TNS ohříváky vody, boilery
 • TNS hasící přístroje
 • TNS nádoby na propan butan, lpg, a pod.
 • Expanzní nádoby
 • Vzdušníky, kompresory, nádoby na stlačený vzduch

Zdroj:

Sborník TLAK 2008, Medim, spol. s r.o.
www.filco.cz