8. PREVENCE VÁŽNÝCH HAVÁRIÍ

Zákony

18/1997 Sb.
o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)

239/2000 Sb.
o integrovaném záchranném systému

254/2001 Sb.
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

76/2002 Sb.
o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)

59/2006 Sb.
o prevenci závažných havárií (PZH)

224/2015 Sb.
Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

500/2004 Sb.
správní řád

255/2012 Sb.
kontrolní řád

250/2016 Sb.
o odpovědnosti za přestupky řízení o nich

Vyhlášky

328/2001 Sb.
o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému

317/2002 Sb.
o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek, o typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jaderných materiálů a určených radioaktivních látek (o typovém schvalování a přepravě)

318/2002 Sb.
o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řáduK zákonu č.: 18/1997 Sb.

450/2005 Sb.
o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následkůK zákonu č.: 254/2001 Sb.

103/2006 Sb.
o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánuK zákonu č.: 59/2006 Sb.

250/2006 Sb.
kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny BK zákonu č.: 59/2006 Sb.

255/2006 Sb.
o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie

256/2006 Sb.
o podrobnostech systému prevence závažných havárií

288/2013 Sb.
o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci

225/2015 Sb.  
Vyhláška o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B

Nařízení vlády

254/2006 Sb.
o kontrole nebezpečných látek

291/2015 Sb.
o ochraně zdraví před neionizujícím zářením