Všeobecné podmínky účasti na vzdělávacích akcích

1. Pořadatel

Pořadatelem (organizační garantem) je
Medim, spol. s r. o.
Hovorčovická 382
250 65  Líbeznice
zastoupený Janem Lhotským, jednatelem.
IČ:    48953041
DIČ: CZ48953041

Medim, spol. s r. o. je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30795.

2. Závazná přihláška

Závaznou přihlášku (dále jen přihláška) na seminář, školení, konferenci, nebo workshop (dále jen  akci), zašlete obratem nejpozději 5 pracovních dnů před datem konání akce. Přihlásit se můžete přímo prostřednictvím:
a) vyplněním přihlášky na webových stránkách příslušné akce;
b) e-mailem na adresu: konference@medim.cz nebo na další emailovou adresu uvedenou na pozvánce konkrétní akce;
c) poštou na adresu Medim, spol. s r. o., Hovorčovická 382, 250 65 Líbeznice.

Na jednu přihlášku lze ev. uvést i více účastníků.

3. Účastnický poplatek

Do účastnického poplatku jsou zahrnuty náklady na organizační zajištění akce, pronájem komerčních prostor, výrobu digitálních nosičů informací, tisk pozvánek, sborníků a dalších tiskových materiálů, stravování a občerstvení pro jednu osobu.

Organizátor může poskytovat slevy účastníkům akce z účastnického poplatku pouze na základě předem zveřejněných podmínek. Slevové akce se řídí podmínkami zveřejněnými na webu akce, nebo na pozvánce. Slevy jsou nepřenosné a nelze je kombinovat nebo slučovat. Organizátor si vyhrazuje právo slevu zrušit před konáním akce, na tuto skutečnost musí účastníky akce upozornit.

4. Platba účastnického poplatku

Preferujeme platbu účastnického poplatku před konáním akce na základě vystavené faktury s potvrzením data platby a uvedením čísla účtu plátce na účet pořadatele, které je uvedeno na pozvánce i na přihlášce. 

Standardní doba splatnosti faktury účastnického poplatku vystavené organizátorem je 14 dní od data přijetí přihlášky. Splatnost faktury je možné upravit písemným dodatkem ke smluvnímu vztahu, nebo na základě potvrzení písemné objednávky. 

V případě požadavku platby až po uskutečnění akce požaduje pořadatel zaslání řádné smlouvy (objednávky), která bude oboustranně potvrzena před konáním akce.

Pokud objednatel požaduje splatnost faktury více než 80 dní, je organizátor oprávněn účtovat poplatek za odloženou splatnost ve výši 4% celkové objednané částky.

Není-li uvedeno jinak akceptujeme platby v CZK. Platbu v EUR je možno poukázat pouze na speciální účet organizátora vedený u Fio banky, a.s.

Výše účastnického poplatku uhrazeného se řídí přepočtem na CZK, dle aktuálního kurzu sazebníku České národní banky, s. p. platnému k datu uvedenému na pozvánce nebo webové stránce akce.

Stornování účasti
Účast na akci je odesláním přihlášky závazná. Účast lze stornovat na základě žádosti. Organizátor si vyhrazuje právo účtovat storno poplatky dle sazebníku:

Storno 30 až 15 dní před datem konání akce – storno poplatek ve výši 15% z ceny vložného.
Storno 14 až 7 dní před datem konání akce – storno poplatek ve výši 50% z ceny vložného.
Storno 7 dní a méně před datem konání akce – storno poplatek ve výši 100% vložného, s tím, že na adresu přihlášeného účastníka jsou poštou zaslány konferenční materiály.
Účast náhradníka je možná a vítaná.

5. Evidence přihlášek

Evidence přihlášek  je prováděna v pořadí doručených  přihlášek. Na základě přihlášky vystavíme potvrzení o registraci na akci na uvedenou e-mailovou adresu na přihlášce.

V případě ev. naplnění kapacity akce budou přihlášení nadpočetní účastníci okamžitě vyrozuměni s návrhem na náhradní termín nebo vrácení účastnického poplatku. V tomto případě bude účastnický poplatek vrácen nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho připsání na účet Medim, spol. s r. o.

6. Daňový doklad

Daňový doklad (fakturu s vyúčtováním) je zpracováván elektronicky a bude zaslán na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce dle příslušných právních předpisů. Pokud se liší adresa pro zaslání daňového dokladu od el. adresy pro potvrzení přihlášky, je nutno tuto adresu uvést zvlášť.

Pokud nebude uvedena el. adresa, bude daňový doklad zaslán poštou. V případě ev. platby v hotovosti u registrace bude účastníkovi vystaven příjmový doklad a vystaven daňový doklad.

7. Osvědčení o absolvování

Účastníci, kteří řádně absolvují školící akci obdrží certifikát o absolvování, který slouží pro prokázání naplnění podmínek vzdělávacích programů (např. CZV ČKAIT nebo AKADEMIE APTI). Certifikát je zasílán e-mailem. Podmínkou vystavení certifikátu je provedená úhrada za účastnického poplatku. 

8. Neúčast na akci

Při neúčasti zaplacený účastnický poplatek organizátor nevrací, písemné materiály zasílá organizátor na adresu uvedenou na přihlášce poštou nebo elektronicky. 

9. Souhlas s obchodními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů

Zasláním přihlášky vyjadřuje účastník nebo osoba odpovědná za registraci účastníka souhlas s výše uvedenými všeobecnými obchodními podmínkami a prohlašuje, že se s nimi seznámil, plně jim porozuměl a souhlasí s nimi. Tento souhlas pak účastník akce stvrzuje vlastnoručním podpisem na prezenční listině.

Zasláním přihlášky účastník nebo osoba odpovědná za registraci vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů a zařazením do databáze adres vedené správcem, společností Medim, spol. s r. o., Hovorčovická 382, Líbeznice, 25065, tzn. jejich shromažďováním, uchováváním a zpracováním v souladu se zákonem č. 110/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Tato databáze slouží výhradně pro účely spojené s činnostmi prováděnými touto společností v rámci zákonných oprávněných zájmů, jako je vyhodnocování účasti na odborných akcí, zkvalitňování poskytovaných služeb a zasílání obchodních sdělení a nebude poskytnuta, ani její část, třetím osobám.

Zásady ochrany osobních údajů