Přípravný kurz revizního technika plynových zařízení

Dvoudenní intenzivní prezenční kurz pro montážní pracovníky a revizní techniky plynových zařízení zaměřený na přípravu ke zkouškám u TIČR pořádaný již podle zákona č. 250/2021 Sb. a Nařízení vlády č. 191/2022 Sb.

Kurz lze absolvovat také formou e-learningu.

Organizační pokyny
Program kurzu
Přihláškový formulář on-line
Informace k novým rozsahům osvědčení a oprávnění podle nové legislativy

29.-30. března 2023

OPRAVY A MONTÁŽE, ZKOUŠKY A REVIZE PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Počet míst omezen, aktuálně zbývá 11 míst.

Školící centrum BTK
Praha Komořany

Kurz má za cíl vyškolit pracovníky v rozsahu osnov, seznámit je s potřebnými předpisy k získání osvědčení odborné způsobilosti k montážím a opravám vyhrazených plynových zařízení a připravit k úspěšnému složení zkoušky u TIČR.

Lektoři

Ing. Miroslav Brotánek
Jan Lhotský, MBA

Osnova kurzu

 • základní předpisy určující způsob školení a zkoušek (zákon č. 250/2021 Sb., Nařízení vlády č. 191/2022 Sb. o vyhrazených technických plynových zařízeních, novelizovaná vyhláška č. 48/1982 Sb.),
 • informace o zrušených předpisech (vyhlášky č. 21/1979 Sb. a 85/1978 Sb.),
 • kvalifikace k montáži plynových zařízení,
 • základní technické jednotky soustavy SI,
 • vlastnosti použitého druhu plynu – výbušnost, zápalná teplota, složení apod.,
 • nebezpečné vlastnosti plynu – výbušnost, jedovatost,
 • spalování plynu – dokonalé, nedokonalé, s přebytkem vzduchu,
 • rozdělení tlaku plynu,
 • rozdělení hořáků podle míšení plynu a spalovacího vzduchu,
 • rozvod plynu, uzávěry umísťování a manipulace s uzávěry,
 • regulační stanice plynu, regulační řady plynových hořáků obsluha regulačních stanic,
 • zabezpečovací zařízení plynových spotřebičů,
 • funkce a druhy pojistek plamene, stabilizace plamene a zabezpečení provozu,
 • provádění kontrol a zkoušek zabezpečovacího zařízení plynových spotřebičů,
 • provozní deník opravy a údržby plynovodu dle místního provozního řádu,
 • postup při uvedení plynového spotřebiče do provozu,
 • postup při odstavení plynového spotřebiče z provozu,
 • automatické odstavení plynového spotřebiče z provozu,
 • pomůcky a předpisy na stanovišti u montáží plynového spotřebiče,
 • odvzdušňovací zařízení a provádění odvzdušnění a jeho kontrola,
 • odplynění plynového rozvodu,
 • provádění kontrol těsnosti plynovodu a armaturní řady před hořákem včetně plynového spotřebiče,
 • provádění kontrol odvodu spalin,
 • provádění kontrol ovzduší v obestavěných prostorách s plynovým spotřebičem na výskyt CO,
 • činnost v případě havárie a poruchy plynového zařízení,
 • revizní zprávy, druhy revizi a kontrol plynového zařízení,
 • první pomoc při otravě CO, popáleninách a el. proudem,
 • povinnosti obsluh plynových spotřebičů z teoretických znalostí po praktickém zacvičení odbornou praxi u plynových spotřebičů a potvrzení přihlášky TIČR.   

Cena kurzu: 5700 Kč bez DPH. Držitelé APTICARD mohou čerpat 10% slevu.

Požadavky TIČR na doklady k ověření odborné způsobilosti žadatele o vydání osvědčení.

Poplatky TIČR za ověření odborné způsobilosti