Přípravný kurz revizního technika plynových zařízení

Dvoudenní intenzivní prezenční kurz pro montážní pracovníky a revizní techniky plynových zařízení zaměřený na přípravu ke zkouškám u TIČR.

Poslední kurz pořádaný podle zákona č. 174/1968 Sb.

Kurz lze absolvovat formou e-learningu.

25.-26. května 2022

OPRAVY A MONTÁŽE, ZKOUŠKY A REVIZE PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Školící centrum BTK, Praha Komořany

Pro zájemce o účast vzdáleně prostřednictvím prostřednictvím platformy Microsoft Teams bude připraven živý přednos.

Kurz má za cíl vyškolit pracovníky v rozsahu osnov, seznámit je s potřebnými předpisy k získání osvědčení odborné způsobilosti k montážím a opravám vyhrazených plynových zařízení a připravit k úspěšnému složení zkoušky u TIČR.

Organizační pokyny
Program kurzu
Přihláškový formulář on-line

Lektoři

Ing. Miroslav Brotánek
Jan Lhotský, MBA

Osnova kurzu

 • základní předpisy určující způsob školení a zkoušek (vyhl. č. 21/79 Sb a 85/78 Sb.
  vyhl. č. 48/82 Sb.),
 • kvalifikace k montáži plynových zařízení,
 • základní technické jednotky soustavy SI,
 • vlastnosti použitého druhu plynu – výbušnost, zápalná teplota, složení apod.,
 • nebezpečné vlastnosti plynu – výbušnost, jedovatost,
 • spalování plynu – dokonalé, nedokonalé, s přebytkem vzduchu,
 • rozdělení tlaku plynu,
 • rozdělení hořáků podle míšení plynu a spalovacího vzduchu,
 • rozvod plynu, uzávěry umísťování a manipulace s uzávěry,
 • regulační stanice plynu, regulační řady plynových hořáků obsluha regulačních stanic,
 • zabezpečovací zařízení plynových spotřebičů,
 • funkce a druhy pojistek plamene, stabilizace plamene a zabezpečení provozu,
 • provádění kontrol a zkoušek zabezpečovacího zařízení plynových spotřebičů,
 • provozní deník opravy a údržby plynovodu dle místního provozního řádu,
 • postup při uvedení plynového spotřebiče do provozu,
 • postup při odstavení plynového spotřebiče z provozu,
 • automatické odstavení plynového spotřebiče z provozu,
 • pomůcky a předpisy na stanovišti u montáží plynového spotřebiče,
 • odvzdušňovací zařízení a provádění odvzdušnění a jeho kontrola,
 • odplynění plynového rozvodu,
 • provádění kontrol těsnosti plynovodu a armaturní řady před hořákem včetně plynového spotřebiče,
 • provádění kontrol odvodu spalin,
 • provádění kontrol ovzduší v obestavěných prostorách s plynovým spotřebičem na výskyt CO,
 • činnost v případě havárie a poruchy plynového zařízení,
 • revizní zprávy, druhy revizi a kontrol plynového zařízení,
 • první pomoc při otravě CO, popáleninách a el. proudem,
 • povinnosti obsluh plynových spotřebičů z teoretických znalostí po praktickém zacvičení odbornou praxi u plynových spotřebičů a potvrzení přihlášky TIČR.   


Základní cena kurzu: 5929 Kč včetně DPH (4719 Kč včetně DPH distanční formou). Držitelé APTICARD mohou čerpat 10% slevu.

Požadavky TIČR na doklady k ověření odborné způsobilosti žadatele o vydání osvědčení.

Poplatky TIČR za ověření odborné způsobilosti