Požadavky na doklady k ověření odborné způsobilosti revizního technika tlakových nádob stabilních pro vydání „osvědčení“

V souladu s požadavky na webu Technické inspekce České republiky:

Pro nové žadatele, kteří potřebuji nové osvědčení a dosud jsem žádné neměli.

Formuláře žádostí (osvědčení) jsou uvedeny na webu a budou vyplněny závěrem přípravného kurzu revizních techniků tlakových nádob.

Zkoušky revizních techniků. Ověření odborné způsobilosti revizních techniků dle § 6a, odst. 1, písm. d) zákona č. 174/1968 Sb. na vyhrazená technická zařízení je možné provádět pouze na pobočkách TIČR. Výjimku z výše uvedeného nařízení se týká pouze ověření odborné způsobilosti zaměstnanců u hromadných žádostí v místě sídla žadatele.

Zkouška je písemná a ústní. Na webu TIČR je u každého druhu VTZ zveřejněno kompletní znění otázek (výklad jednotlivých otázek je v učebním textu přípravného kurzu) pro písemnou část zkoušky pro revize, ze kterých jsou pro konkrétní rozsah generovány testové otázky náhodným výběrem (15 otázek a 3 možnosti odpovědí).

U nových žadatelů RT se provádí písemná část zkoušky také z Obecného testu a u ústní části zkoušky jsou žadatelem předkládány návrhy revizních zpráv.

Úhrada poplatku za prověření odborné způsobilosti fyzických osob je prováděna žadatelem, předem výhradně bezhotovostně. V případě, že částka není uhrazena, prověření odborné způsobilosti nebude provedeno. O této skutečnosti (telefonicky nebo e-mailem) informuje TIČR žadatele nebo kontaktní osobu objednatele a dohodne další postup.

Poplatky za činnosti organizace státního odborného dozoru

Výši poplatků za činnosti organizace státního odborného dozoru stanovuje vyhláška č. 398/2001 Sb. v platném znění, o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení

Dnem doručení žádosti je zahájeno správní řízení. TIČR Vám zašle Pozvánku ke zkoušce s uvedením termínu, místa a dalších podmínek zkoušky včetně výše poplatku. V případě nekompletnosti žádosti budete písemně vyzván k odstranění nedostatků v žádosti (§ 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Požadavek na vzdělání a praxi

Dle vyhlášky č. 18/1979 Sb. § 8 odst. 2a odst. 5:

  • Uchazeč o osvědčení revizního technika musí mít ukončené úplné střední odborné vzdělání strojní a nejméně pětiletou praxi v oboru tlakových zařízení.
  • Má-li uchazeč odborné strojní vzdělání vyšší, než je předepsáno výše, postačí odborná praxe dvouletá.
  • Má-li uchazeč jiné odborné vzdělání, rozhodne o potřebné délce praxe orgán dozoru.

O tomto předloží u zkoušky kopii maturitního vysvědčení nebo diplomu vysoké školy.

Předpoklady odborné způsobilosti fyzických osob pro vydání Osvědčení

Dle zákona č. 174/1968 Sb. § 6c odst 3:

  • dosažení věku 18 let, – předložení dokladu totožnosti
  • zdravotní způsobilost podle zvláštních předpisů, kopii lékařské zprávy
  • předepsaná kvalifikace, – kopii dokladu o kurzu
  • doba praxe v oboru, – viz výše
  • stávající osvědčení revizních techniků při prodloužení platnosti

Uchazeč předloží u zkoušky kopie dokladů dle jednotlivých bodů.

V případě, že požadujete rozšíření stávajícího rozsahu osvědčení, prověří se Vaše odborná způsobilost pouze v rozsahu, o který se rozšiřuje původní osvědčení.

Dnem doručení žádosti je zahájeno správní řízení. TIČR Vám zašle požadavek na úhradu poplatku za zkoušky a po zaplacení „Pozvánku ke zkoušce s uvedením termínu, místa a dalších podmínek zkoušky“. V případě nekompletnosti žádosti budete písemně vyzván k odstranění nedostatků v žádosti (§ 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Související články