Požadavky na doklady k ověření odborné způsobilosti revizního technika tlakových nádob stabilních pro vydání „osvědčení“

Aktuálně probíhá proces novelizace NV č. 191/2022 Sb. Nové nařízení vlády upraví požadavek na minimální stupeň vzdělání a délku praxe. Dále bude vložen odstavec upravující přechodné ustanovení:

„Osoba, která je držitelem osvědčení revizního technika vyhrazených tlakových zařízení vydaného podle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění účinném přede dnem 1. července 2022, se považuje za osobu splňující odbornou praxi a vzdělání podle § 22 nařízení vlády č. 192/2022 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády.“

Jakmile nařízení nabyde účinnosti, budeme o tom odbornou veřejnost informovat.

V souladu s požadavky na webu Technické inspekce České republiky:

Pro nové žadatele, kteří potřebuji nové osvědčení a dosud jsem žádné neměli.

Zkoušky revizních techniků. Ověření odborné způsobilosti revizních techniků dle zákona č. 250/2021 Sb. vyhrazená technická zařízení je možné provádět pouze na pobočkách TIČR v Praze a v Brně před tříčlennou komisí.

Zkouška z odborné způsobilosti se skládá z písemné a ústní části před tříčlennou komisí.

Obsah a rozsah zkoušky podle věty první je stanoven podle rozsahu požadovaného osvědčení. Písemná část zkoušky se hodnotí samostatně, a to stupni vyhověl nebo nevyhověl, a žadatel musí pro stupeň vyhověl dosáhnout nejméně 80 % správných odpovědí.

K ústní části zkoušky lze přistoupit pouze tehdy, byla-li písemná část zkoušky hodnocena stupněm vyhověl. V ústní části zkoušky z odborné způsobilosti musí žadatel odpovědět správně nejméně na 80 % položených otázek.

O průběhu a výsledku této zkoušky je sepsán protokol, jehož jedno vyhotovení náleží žadateli a jedno pověřené organizaci.

U nových žadatelů RT se provádí písemná část zkoušky také z Obecného testu a u ústní části zkoušky jsou žadatelem předkládány návrhy revizních zpráv.

Úhrada poplatku za prověření odborné způsobilosti fyzických osob je prováděna žadatelem, předem výhradně bezhotovostně. V případě, že částka není uhrazena, prověření odborné způsobilosti nebude provedeno. O této skutečnosti (telefonicky nebo e-mailem) informuje TIČR žadatele nebo kontaktní osobu objednatele a dohodne další postup.

Dnem doručení žádosti je zahájeno správní řízení. TIČR Vám zašle Pozvánku ke zkoušce s uvedením termínu, místa a dalších podmínek zkoušky včetně výše poplatku. V případě nekompletnosti žádosti budete písemně vyzván k odstranění nedostatků v žádosti (§ 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Poplatky za činnosti organizace státního odborného dozoru

Výši poplatků za činnosti organizace státního odborného dozoru stanovuje §14 Zákona č. 250/2021 Sb. v platném znění a Nařízení vlády č. 60/2022 Sb. o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení

Požadavek na vzdělání a délku praxe dle Nařízení vlády č. 192/2022 Sb.

Revize a zkoušky pro kotle I. až III. třídy a tlakové nádoby I. třídy

Minimální stupeň vzděláníOdborná praxe
střední vzdělání s maturitní zkouškou ze skupiny oborů
23 Strojírenství a strojírenská výroba,
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika,
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie,
39 Speciální a interdisciplinární obory
3 roky praxe
vysokoškolské vzdělání v oblasti
Strojírenství, technologie a materiály,
Elektrotechnika,
Energetika,
Stavebnictví
2 roky praxe

Revize a zkoušky pro kotle IV. třídy a tlakové nádoby II. třídy

Minimální stupeň vzdělání Odborná praxe
střední vzdělání s maturitní zkouškou ze skupiny oborů
23 Strojírenství a strojírenská výroba,
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika,
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie,
39 Speciální a interdisciplinární obory
2 roky praxe

První a periodické zkoušky tlakových nádob na plyny

Minimální stupeň vzdělání Odborná praxe
střední vzdělání s maturitní zkouškou ze skupiny oborů
23 Strojírenství a strojírenská výroba,
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika,
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie,
39 Speciální a interdisciplinární obory
2 roky praxe
střední vzdělání s výučním listem ze skupiny oborů
23 Strojírenství a strojírenská výroba,
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika,
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie,
39 Speciální a interdisciplinární obory
3 roky praxe

Žadatel předloží u zkoušky kopii výučního listu, maturitního vysvědčení nebo diplomu vysoké školy.

Uznávání vzdělávání při žádosti o prodloužení platnosti podle nové legislativy

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o VTZ“) neumožňuje udělování výjimek z praxe či vzdělání. Vzniká tak zcela zásadní odlišnost od předchozí legislativy, kdy např. vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, umožňovala úlevy uvedené v ustanovení § 12 odst. 4 z doby zácviku topičů, nebo ustanovení § 8 odst. 5 vyhlášky č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, která umožňovala výjimku z požadovaného odborného vzdělání revizních techniků apod.

Uvedené možnosti výjimek týkající se úlevy délky odborného vzdělání nebo praxe byly zakotveny napříč tehdejšími a již zrušenými vyhláškami k vyhrazeným technickým zařízením. Zákon o VTZ a nařízení vlády (případně i další prováděcí nařízení k zákonu o VTZ) tedy neobsahují možnost udělení výjimek z praxe nebo vzdělání, a proto není možné tyto výjimky udělovat. To znamená, že musí být naplněny požadavky jednotlivých nyní účinných nařízení vlády, která stanovují požadavky na praxi a vzdělání pro získání odborné způsobilosti.

V minulosti tak byly uděleny výjimky ze vzdělání v řadě případů. Tito revizní technici bohužel nemohou být ke zkoušce odborné způsobilosti připuštěni. Pro tyto revizní techniky je jediným východiskem doplnění vzdělání.

Stanovisko TIČR k jednotlivé zkoušce

Technická inspekce ČR obdržela od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyjádření a vysvětlení k problematice jednotlivé zkoušky, na základě kterého bude postupovat ohledně uznávání odborného vzdělání u zkoušek fyzických osob následovně:

„Podle školského zákona a jeho prováděcích právních předpisů se posuzuje, zda uchazeč má dosažené střední vzdělání a v jakém oboru vzdělání. V případě, že pro uznání odborné způsobilosti pro výkon činnosti jsou stanoveny kvalifikační podmínky v podobě dosaženého stupně odborného vzdělání a skupiny oborů vzdělání, pak dle § 113 odst. 8 věta druhá školského zákona uchazeč (který dosáhl středního vzdělání v jiném oboru vzdělání) vykonáním jednotlivé zkoušky tyto kvalifikační předpoklady nesplňuje“.

(8) Dokladem o úspěšném vykonání jednotlivé zkoušky je osvědčení o jednotlivé zkoušce, které vydává v případech podle odstavce 2 písm. a) Centrum a v případech podle odstavce 2 písm. b) škola. Úspěšným vykonáním jednotlivé zkoušky se nezíská stupeň vzdělání a v případě jednotlivé zkoušky zdravotnického oboru vzdělání ani způsobilost k výkonu zdravotnického povolání.

Z výše uvedeného vyplývá, že žadatel o prověření odborné způsobilosti (ve smyslu §6 odst. 1 písm. d) a e) zákona č. 250/2021 Sb.) u kterého to platná legislativa vyžaduje, předloží před zkouškou doklad o vykonání jednotlivé zkoušky jakožto doklad, kterým prokazuje dosaženého stupně odborného vzdělání a skupiny oborů vzdělání, nesplňuje požadavek na vzdělání ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb. a jeho prováděcích předpisů a nebude připuštěn ke zkoušce.

Předpoklady odborné způsobilosti fyzických osob pro vydání Osvědčení

Předpoklady odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem na určených technických zařízeních jsou
(Zákon č. 250/2021 Sb., §36, odst. 2):

  1. dosažení věku 18 let a plná svéprávnost,
  2. zdravotní způsobilost k vykonávaným činnostem,
  3. odborné vzdělání v oboru a stupni podle míry rizika a činnosti vykonávané na určeném technickém zařízení (Vyhláška č. 79/2013 Sb. § 11, příloha 2, II. rizika ohrožení čl. 7, prohlídka musí být provedena jednou za 4 roky, jednou za 2 roky jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku. Na základě stanovení rizik mohou být v organizacích termíny zkráceny.),
  4. odborná praxe v délce, oboru a stupni vzdělání podle míry rizika a činnosti vykonávané na určeném technickém zařízení a potřebné technické vybavení,
  5. osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na určených technických zařízeních, provádějí-li revize a zkoušky určených technických zařízení, montáž, opravy určených plynových zařízení nebo obsluhu určených tlakových zařízení parních a kapalinových kotlů.

Uchazeč předloží u zkoušky kopie dokladů dle jednotlivých bodů.

V případě, že požadujete rozšíření stávajícího rozsahu osvědčení, prověří se Vaše odborná způsobilost pouze v rozsahu, o který se rozšiřuje původní osvědčení.

Dnem doručení žádosti je zahájeno správní řízení. TIČR Vám zašle požadavek na úhradu poplatku za zkoušky a po zaplacení „Pozvánku ke zkoušce s uvedením termínu, místa a dalších podmínek zkoušky“. V případě nekompletnosti žádosti budete písemně vyzván k odstranění nedostatků v žádosti (§ 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).