Požadavky na doklady k ověření odborné způsobilosti revizního technika tlakových nádob stabilních pro vydání „osvědčení“

V souladu s požadavky na webu Technické inspekce České republiky:

Pro nové žadatele, kteří potřebuji nové osvědčení a dosud jsem žádné neměli.

Zkoušky revizních techniků. Ověření odborné způsobilosti revizních techniků dle zákona č. 250/2021 Sb. vyhrazená technická zařízení je možné provádět pouze na pobočkách TIČR v Praze a v Brně před tříčlennou komisí.

Zkouška z odborné způsobilosti se skládá z písemné a ústní části před tříčlennou komisí.

Obsah a rozsah zkoušky podle věty první je stanoven podle rozsahu požadovaného osvědčení. Písemná část zkoušky se hodnotí samostatně, a to stupni vyhověl nebo nevyhověl, a žadatel musí pro stupeň vyhověl dosáhnout nejméně 80 % správných odpovědí.

K ústní části zkoušky lze přistoupit pouze tehdy, byla-li písemná část zkoušky hodnocena stupněm vyhověl. V ústní části zkoušky z odborné způsobilosti musí žadatel odpovědět správně nejméně na 80 % položených otázek.

O průběhu a výsledku této zkoušky je sepsán protokol, jehož jedno vyhotovení náleží žadateli a jedno pověřené organizaci.

U nových žadatelů RT se provádí písemná část zkoušky také z Obecného testu a u ústní části zkoušky jsou žadatelem předkládány návrhy revizních zpráv.

Úhrada poplatku za prověření odborné způsobilosti fyzických osob je prováděna žadatelem, předem výhradně bezhotovostně. V případě, že částka není uhrazena, prověření odborné způsobilosti nebude provedeno. O této skutečnosti (telefonicky nebo e-mailem) informuje TIČR žadatele nebo kontaktní osobu objednatele a dohodne další postup.

Dnem doručení žádosti je zahájeno správní řízení. TIČR Vám zašle Pozvánku ke zkoušce s uvedením termínu, místa a dalších podmínek zkoušky včetně výše poplatku. V případě nekompletnosti žádosti budete písemně vyzván k odstranění nedostatků v žádosti (§ 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Poplatky za činnosti organizace státního odborného dozoru

Výši poplatků za činnosti organizace státního odborného dozoru stanovuje §14 Zákona č. 250/2021 Sb. v platném znění a Nařízení vlády č. 60/2022 Sb. o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení

Požadavek na vzdělání a délku praxe dle Nařízení vlády č. 192/2022 Sb.

Revize a zkoušky pro kotle I. až III. třídy a tlakové nádoby I. třídy

Minimální stupeň vzděláníOdborná praxe
střední vzdělání s maturitní zkouškou ze skupiny oborů
23 Strojírenství a strojírenská výroba,
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika,
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie,
39 Speciální a interdisciplinární obory
3 roky praxe
vysokoškolské vzdělání v oblasti
Strojírenství, technologie a materiály,
Elektrotechnika,
Energetika,
Stavebnictví
2 roky praxe

Revize a zkoušky pro kotle IV. třídy a tlakové nádoby II. třídy

Minimální stupeň vzdělání Odborná praxe
střední vzdělání s maturitní zkouškou ze skupiny oborů
23 Strojírenství a strojírenská výroba,
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika,
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie,
39 Speciální a interdisciplinární obory
2 roky praxe

První a periodické zkoušky tlakových nádob na plyny

Minimální stupeň vzdělání Odborná praxe
střední vzdělání s maturitní zkouškou ze skupiny oborů
23 Strojírenství a strojírenská výroba,
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika,
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie,
39 Speciální a interdisciplinární obory
2 roky praxe
střední vzdělání s výučním listem ze skupiny oborů
23 Strojírenství a strojírenská výroba,
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika,
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie,
39 Speciální a interdisciplinární obory
3 roky praxe

Žadatel předloží u zkoušky kopii výučního listu, maturitního vysvědčení nebo diplomu vysoké školy a případně také Osvědčení o absolvování jednotlivé zkoušky, která svou formou a obsahem odpovídá maturitní zkoušce ze Strojírenské technologie.

Uznávání vzdělávání při žádosti o prodloužení platnosti podle nové legislativy

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o VTZ“) neumožňuje udělování výjimek z praxe či vzdělání. Vzniká tak zcela zásadní odlišnost od předchozí legislativy, kdy např. vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, umožňovala úlevy uvedené v ustanovení § 12 odst. 4 z doby zácviku topičů, nebo ustanovení § 8 odst. 5 vyhlášky č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, která umožňovala výjimku z požadovaného odborného vzdělání revizních techniků apod.

Uvedené možnosti výjimek týkající se úlevy délky odborného vzdělání nebo praxe byly zakotveny napříč tehdejšími a již zrušenými vyhláškami k vyhrazeným technickým zařízením. Zákon o VTZ a nařízení vlády (případně i další prováděcí nařízení k zákonu o VTZ) tedy neobsahují možnost udělení výjimek z praxe nebo vzdělání, a proto není možné tyto výjimky udělovat. To znamená, že musí být naplněny požadavky jednotlivých nyní účinných nařízení vlády, která stanovují požadavky na praxi a vzdělání pro získání odborné způsobilosti.

V minulosti tak byly uděleny výjimky ze vzdělání v řadě případů. Tito revizní technici bohužel nemohou být ke zkoušce odborné způsobilosti připuštěni. Pro tyto revizní techniky je jediným východiskem doplnění vzdělání. Doplnění vzdělání je možné složením jednotlivé zkoušky, která svou formou a obsahem odpovídá maturitní zkoušce ze Strojírenské technologie pro obor Strojírenství (23-41-M/01) podle § 113 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). TIČR tuto zkoušku uznává. Tyto zkoušky provádí několik průmyslových SŠ a VOŠ. Jednotlivá zkouška je zpoplatněna zpravidla částkou 1 500 Kč a dokladem úspěšného složení je Osvědčení o jednotlivé zkoušce.

Předpoklady odborné způsobilosti fyzických osob pro vydání Osvědčení

Předpoklady odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem na určených technických zařízeních jsou
(Zákon č. 250/2021 Sb., §36, odst. 2):

  1. dosažení věku 18 let a plná svéprávnost,
  2. zdravotní způsobilost k vykonávaným činnostem,
  3. odborné vzdělání v oboru a stupni podle míry rizika a činnosti vykonávané na určeném technickém zařízení (Vyhláška č. 79/2013 Sb. § 11, příloha 2, II. rizika ohrožení čl. 7, prohlídka musí být provedena jednou za 4 roky, jednou za 2 roky jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku. Na základě stanovení rizik mohou být v organizacích termíny zkráceny.),
  4. odborná praxe v délce, oboru a stupni vzdělání podle míry rizika a činnosti vykonávané na určeném technickém zařízení a potřebné technické vybavení,
  5. osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na určených technických zařízeních, provádějí-li revize a zkoušky určených technických zařízení, montáž, opravy určených plynových zařízení nebo obsluhu určených tlakových zařízení parních a kapalinových kotlů.

Uchazeč předloží u zkoušky kopie dokladů dle jednotlivých bodů.

V případě, že požadujete rozšíření stávajícího rozsahu osvědčení, prověří se Vaše odborná způsobilost pouze v rozsahu, o který se rozšiřuje původní osvědčení.

Dnem doručení žádosti je zahájeno správní řízení. TIČR Vám zašle požadavek na úhradu poplatku za zkoušky a po zaplacení „Pozvánku ke zkoušce s uvedením termínu, místa a dalších podmínek zkoušky“. V případě nekompletnosti žádosti budete písemně vyzván k odstranění nedostatků v žádosti (§ 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).