Požadavky na doklady k ověření odborné způsobilosti revizního technika tlakových nádob stabilních pro vydání „osvědčení“

V souladu s požadavky na webu Technické inspekce České republiky:

Pro nové žadatele, kteří potřebuji nové osvědčení a dosud jsem žádné neměli.

Zkoušky revizních techniků. Ověření odborné způsobilosti revizních techniků dle zákona č. 250/2021 Sb. vyhrazená technická zařízení je možné provádět pouze na pobočkách TIČR v Praze a v Brně před tříčlennou komisí.

Zkouška z odborné způsobilosti se skládá z písemné a ústní části.

Obsah a rozsah zkoušky podle věty první je stanoven podle rozsahu požadovaného osvědčení. Písemná část zkoušky se hodnotí samostatně, a to stupni vyhověl nebo nevyhověl, a žadatel musí pro stupeň vyhověl dosáhnout nejméně 80 % správných odpovědí.

K ústní části zkoušky lze přistoupit pouze tehdy, byla-li písemná část zkoušky hodnocena stupněm vyhověl. V ústní části zkoušky z odborné způsobilosti musí žadatel odpovědět správně nejméně na 80 % položených otázek.

O průběhu a výsledku této zkoušky je sepsán protokol, jehož jedno vyhotovení náleží žadateli a jedno pověřené organizaci.

U nových žadatelů RT se provádí písemná část zkoušky také z Obecného testu a u ústní části zkoušky jsou žadatelem předkládány návrhy revizních zpráv.

Úhrada poplatku za prověření odborné způsobilosti fyzických osob je prováděna žadatelem, předem výhradně bezhotovostně. V případě, že částka není uhrazena, prověření odborné způsobilosti nebude provedeno. O této skutečnosti (telefonicky nebo e-mailem) informuje TIČR žadatele nebo kontaktní osobu objednatele a dohodne další postup.

Dnem doručení žádosti je zahájeno správní řízení. TIČR Vám zašle Pozvánku ke zkoušce s uvedením termínu, místa a dalších podmínek zkoušky včetně výše poplatku. V případě nekompletnosti žádosti budete písemně vyzván k odstranění nedostatků v žádosti (§ 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Poplatky za činnosti organizace státního odborného dozoru

Výši poplatků za činnosti organizace státního odborného dozoru stanovuje §14 Zákona č. 250/2021 Sb. v platném znění a Nařízení vlády č. 60/2022 Sb. o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení

Požadavek na vzdělání a délku praxe dle Nařízení vlády č. 192/2022 Sb.

Revize a zkoušky pro kotle I. až III. třídy a tlakové nádoby I. třídy

Minimální stupeň vzděláníOdborná praxe
střední vzdělání s maturitní zkouškou ze skupiny oborů
23 Strojírenství a strojírenská výroba,
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika,
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie,
39 Speciální a interdisciplinární obory
3 roky praxe
vysokoškolské vzdělání v oblasti
Strojírenství, technologie a materiály,
Elektrotechnika,
Energetika,
Stavebnictví
2 roky praxe

Revize a zkoušky pro kotle IV. třídy a tlakové nádoby II. třídy

Minimální stupeň vzdělání Odborná praxe
střední vzdělání s maturitní zkouškou ze skupiny oborů
23 Strojírenství a strojírenská výroba,
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika,
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie,
39 Speciální a interdisciplinární obory
2 roky praxe

První a periodické zkoušky tlakových nádob na plyny

Minimální stupeň vzdělání Odborná praxe
střední vzdělání s maturitní zkouškou ze skupiny oborů
23 Strojírenství a strojírenská výroba,
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika,
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie,
39 Speciální a interdisciplinární obory
2 roky praxe
střední vzdělání s výučním listem ze skupiny oborů
23 Strojírenství a strojírenská výroba,
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika,
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie,
39 Speciální a interdisciplinární obory
3 roky praxe

Žadatel předloží u zkoušky kopii výučního listu, maturitního vysvědčení nebo diplomu vysoké školy.

Předpoklady odborné způsobilosti fyzických osob pro vydání Osvědčení

Předpoklady odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem na určených technických zařízeních jsou
(Zákon č. 250/2021 Sb., §36, odst. 2):

  1. dosažení věku 18 let a plná svéprávnost,
  2. zdravotní způsobilost k vykonávaným činnostem,
  3. odborné vzdělání v oboru a stupni podle míry rizika a činnosti vykonávané na určeném technickém zařízení (Vyhláška č. 79/2013 Sb. § 11, příloha 2, II. rizika ohrožení čl. 7, prohlídka musí být provedena jednou za 4 roky, jednou za 2 roky jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku. Na základě stanovení rizik mohou být v organizacích termíny zkráceny.),
  4. odborná praxe v délce, oboru a stupni vzdělání podle míry rizika a činnosti vykonávané na určeném technickém zařízení a potřebné technické vybavení,
  5. osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na určených technických zařízeních, provádějí-li revize a zkoušky určených technických zařízení, montáž, opravy určených plynových zařízení nebo obsluhu určených tlakových zařízení parních a kapalinových kotlů.

Uchazeč předloží u zkoušky kopie dokladů dle jednotlivých bodů.

V případě, že požadujete rozšíření stávajícího rozsahu osvědčení, prověří se Vaše odborná způsobilost pouze v rozsahu, o který se rozšiřuje původní osvědčení.

Dnem doručení žádosti je zahájeno správní řízení. TIČR Vám zašle požadavek na úhradu poplatku za zkoušky a po zaplacení „Pozvánku ke zkoušce s uvedením termínu, místa a dalších podmínek zkoušky“. V případě nekompletnosti žádosti budete písemně vyzván k odstranění nedostatků v žádosti (§ 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).