3. POŽÁRNÍ OCHRANA

Zákony

133/1985 Sb.
o požární ochraně

238/2000 Sb.
o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů

500/2004 Sb.
správní řád

255/2012 Sb.
kontrolní řád

250/2016 Sb.
o odpovědnosti za přestupky řízení o nich

Vyhlášky

202/1999 Sb.
kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
K zákonu č.: 133/1985 Sb.

87/2000 Sb.
kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
K zákonu č.: 133/1985 Sb.

246/2001 Sb.
o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
K zákonu č.: 133/1985 Sb.

247/2001 Sb.
o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
K zákonu č.: 133/1985 Sb. + 238/2000 Sb.

23/2008 Sb.
o technických podmínkách požární ochrany staveb
K zákonu č.: 133/1985 Sb.

Nařízení vlády

172/2001 Sb.
k provedení zákona o požární ochraně
K zákonu č.: 133/1985 Sb.

91/2010 Sb.
o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
K zákonu č.: 133/1985 Sb.

263/2013 Sb.
o paušální výši úhrady nákladů zásahu
K zákonu č.: 238/2000 Sb.