2. ENERGETIKA

Zákony

406/2000 Sb.
o hospodaření energií

458/2000 Sb.
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy energetických odvětvích a změně některých zákonů(energetický zákon)

165/2012 Sb.
Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

526/1990 Sb.
Zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů

189/1999 Sb.
Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)

Vyhlášky

225/2001 Sb.
kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství
K zákonu č.: 458/2000 Sb.

372/2001 Sb.
kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele
K zákonu č.: 458/2000 Sb.

426/2005 Sb.
o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
K zákonu č. 458/2000 Sb.

540/2005 Sb.
o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice
K zákonu č. 458/2000 Sb.

541/2005 Sb.
o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona
K zákonu č. 458/2000 Sb.

51/2006 Sb.
o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
K zákonu č. 458/2000 Sb.

478/2006 Sb.
o způsobu výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem tepla
K zákonu č.: 458/2000 Sb.

545/2006 Sb.
o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství
K zákonu č.: 458/2000 Sb.

193/2007 Sb.
kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu
K zákonu č.: 406/2000 Sb.

194/2007 Sb.
kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům
K zákonu č.: 406/2000 Sb.

280/2007 Sb.
o provedení ustanovení energetického zákona o Energetickém regulačním fondu a povinnosti nad rámec licence
K zákonu č.: 458/2000 Sb.

140/2009 Sb.
o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen
K zákonu č.: 458/2000 Sb.

365/2009 Sb.
o Pravidlech trhu s plynem
K zákonu č.: 458/2000 Sb.

19/2010 Sb.
o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu
K zákonu č.: 458/2000 Sb.

73/2010 Sb.
o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti
(vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)
K zákonu č.: 174/1968 Sb.

79/2010 Sb.
o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
K zákonu č.: 458/2000 Sb.

80/2010 Sb.
o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu
K zákonu č.: 458/2000 Sb.

366/2010 Sb.
o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst
K zákonu č.: 458/2000 Sb.

401/2010 Sb.
o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu
K zákonu č.: 458/2000 Sb.

62/2011 Sb.
o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství
K zákonu č.: 458/2000 Sb.

82/2011 Sb.
o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny
K zákonu č.: 458/2000 Sb.

108/2011 Sb.
o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu
K zákonu č.: 289/2013 Sb.

210/2011 Sb.
o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb
K zákonu č.: 458/2000 Sb.

337/2011 Sb.
o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie
K zákonu č.: 406/2000 Sb.

59/2012 Sb.
o regulačním výkaznictví
K zákonu č.: 458/2000 Sb.

344/2012 Sb.
o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu
K zákonu č.: 458/2000 Sb.

345/2012 Sb.
o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
K zákonu č.: 458/2000 Sb.

346/2012 Sb.
o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu (registrační vyhláška)
K zákonu č.: 165/2012 Sb.

347/2012 Sb.
kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů
K zákonu č.: 165/2012 Sb.

439/2012 Sb.
Vyhláška o stanovení způsobu a termínů účtování a hrazení složky ceny za přenos elektřiny, přepravu plynu, distribuci elektřiny a plynu na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny, decentrální výroby elektřiny a biometanu a o provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o zúčtování)
K zákonu č.: 165/2012 Sb.

440/2012 Sb.
Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
K zákonu č.: 165/2012 Sb.

441/2012 Sb.
Vyhláška o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
K zákonu č.: 406/2000 Sb., 165/2012 Sb.

452/2012 Sb.
Vyhláška o náležitostech žádosti o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení včetně vzorů žádostí a podmínkách pro posuzování těchto žádostí
K zákonu č.: 458/2000 Sb.

453/2012 Sb.
Vyhláška o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů
K zákonu č.: 165/2012 Sb.

459/2012 Sb.
Vyhláška o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu
K zákonu č.: 165/2012 Sb.

477/2012 Sb.
Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů
K zákonu č.: 165/2012 Sb.

478/2012 Sb.
Vyhláška o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie
K zákonu č.: 165/2012 Sb.

480/2012 Sb.
o energetickém auditu a energetickém posudku
K zákonu č.: 406/2000 Sb.

78/2013 Sb.
o energetické náročnosti budov
K zákonu č.: 406/2000 Sb.

193/2013 Sb.
Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů
K zákonu č.: 406/2000 Sb.

194/2013 Sb.
Vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie
K zákonu č.: 406/2000 Sb.

194/2015 Sb.
Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství
K zákonu č.: 458/2000 Sb.

196/2015 Sb.
Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství
K zákonu č.: 458/2000 Sb.

Nařízení vlády

195/2001 Sb.
kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce
K zákonu č.: 406/2000 Sb.

351/2012 Sb.
o kritériích udržitelnosti biopaliv
K zákonu č.: 201/2012 Sb.

355/2012 Sb.
o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2013
K zákonu č.: 180/2005 Sb.