Technické normy

TLAK 2019

Výběr ČSN

Harmonizované normy

Mezi ČSN mají své nezastupitelné místo normy harmonizované a určené. Je třeba vědět, že ČSN se stává harmonizovanou českou technickou normou, přejímá-li plně požadavky stanovené evropskou normou nebo harmonizačním dokumentem, které uznaly orgány Evropského společenství jako harmonizovanou evropskou normu, nebo evropskou normu, která byla jako harmonizovaná evropská norma stanovena v souladu s právem Evropských společenství společnou dohodou notifikovaných osob.

Pro specifikaci technických požadavků na výrobky, vyplývajících z nařízení vlády nebo jiného příslušného technického předpisu, mohou příslušná ministerstva a jiné ústřední správní úřady, jejichž působnosti se příslušná oblast týká, určit české technické normy, další technické normy nebo technické dokumenty mezinárodních, popřípadě zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty, obsahující podrobnější technické požadavky (určené normy).

V právních předpisech a nařízeních vlády ČR je pak na tyto normy odkazováno. Používání těchto norem uživateli zaručuje naplnění požadavků legislativy ČR a tedy i jednodušší a kvalifikovanější uplatnění na trhu. Harmonizované a určené normy tvoří cca 1/6 všech v současné době platných ČSN.

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/68/EU
ze dne 15. května 2014
o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh
(přepracované znění)

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU
o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh
(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/29/EU
ze dne 26. února 2014
o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh
(přepracované znění)

Zkratky

ČSN EN – Česká verze evropské normy

ČSN EN ISO – Česká verze mezinárodní normy (převzaté evropskou komisí pro normalizaci), ISO = Mezinárodní organizace pro normalizaci

ČSN CISPR – Česká verze normy vydané Mezinárodní komisí pro radiové rušení

ČSNCR – Česká verze Zprávy CEN (CEN = Evropská komise pro normalizaci)

ČSN ECJSS JC – Česká verze Informačního oběžníku Evropské komise pro normalizaci železa a oceli

ČS E ISO/IEC – Česká verze normy vydané Mezinárodní organizací pro normalizaci a Mezinárodní organizací pro normalizaci v elektrotechnice (převzaté CEN)

ČSN EN ISP – Česká verze normy -ISP = Mezinárodně normalizované profily

ČSN ENV – Předběžná evropská norma

ČSN ETS – Evropské telekomunikační normy

ČSN ETSI EN – Evropské normy vydané Evropským institutem pro normy v telekomunikacích

ČSN EURONOM – Evropská norma – nahrazena EN

ČSN IEC – Česká verze normy vydané Mezinárodní organizací pro normalizaci v elektrotechnice (IEC)

ČSN lEC TR – Technická zpráva (IEC)

ČS ISO – Česká verze mezinárodní normy

ČS ISO IEC – Česká verze mezinárodní normy vydané IEC

ČSN ISO/IEC TR – Technická zpráva ISO/lEC

ČSN lSO/TR – Technická zpráva ISO

ČSN ISO/TS – Technická specifikace ISO

ČS P – Předběžná norma

ČS P ENV – Předběžná evropská norma

ČSN P ENV ISO – Předběžná mezinárodní norma (převzatá CEN)