Vypořádání připomínek k Návrhu nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra práce a sociálních věcí dne 17. března 2022 s termínem dodání stanoviska do 7. dubna 2022. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce:

 Téma, popř. část materiáluResortPřipomínkaVypořádání
1.K důvodové zprávě nebo odůvodněníÚřad pro ochranu osobních údajůČást F obecné části důvodové zprávy nebo odůvodnění, zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“), je nezbytné zcela přepracovat. Tato připomínka je zásadní. Odůvodnění:  Tvrzení důvodové zprávy: „Z hlediska ochrany soukromí a osobních údajů nebyly identifikovány žádné negativní dopady,“ nedává žádný rozumný smysl. Předkladatel si nejprve musí položit otázku, zda jsou splněny podmínky § 10 zákona o zpracování osobních údajů. Pokud návrh právního předpisu žádné zpracování osobních údajů nezakládá, tak to DPIA takto konstatuje. Jakékoliv dopady na ochranu soukromí, včetně osobních údajů, ať již positivní, anebo negativní, jsou pak pojmově vyloučeny, protože návrh se problematikou nezabývá a nemá tedy na ni ani žádné dopady. S ohledem na § 4 odst. 3 a odst. 4 písm. f), § 5 odst. 2, § 6 odst. 5 a § 9 odst. 3, odst. 4 písm. b), c), d) to však zjevně není tento případ. Pokud návrh právního předpisu zpracování osobních údajů zakládá, nelze apriorně a paušálně konstatovat, že návrh nemá žádné negativní dopady. Je třeba vyjít z článku 35 odst. 7 GDPR a v obecné části důvodové zprávy nebo odůvodnění adresovat možná rizika při zpracování osobních údajů a zvolené prostředky k jejich minimalizaci. Jedná se o obdobu toho, co návrh reguluje pro tlaková zařízení, takže by to předkladatele neměl být problém. Doporučený postup při zpracování zhodnocení dopadů na ochranu osobních údajů naleznete na stránkách ÚOOÚ.[1] K tomu můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů ministerstva a případně doplnit o jeho doporučení obecnou část důvodové zprávy nebo odůvodnění.AKCEPTOVÁNO   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
2.Obecně k návrhuHospodářská komora České republikyHospodářská komora ČR (dále jen HK ČR) podporuje novelizaci právních předpisů v oblasti vyhrazených technických zařízení a bezpečnosti práce, jejíž jedním dílem je i předkládaný materiál. HK ČR nicméně považuje za důležité, aby bylo postaveno najisto (např. v Důvodové zprávě k předkládanému materiálu), že osvědčení vydaná na základě vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (dále jen vyhl. č. 50/1978 Sb.) budou platná po dobu, na kterou byla vydána, bez ohledu na to, že nejsou vydána jen pro odborné činnosti s vyhrazenými elektrickými zařízeními.AKCEPTOVÁNO Doplnit do důvodové zprávy.   Po zaslání vypořádání zaslány další připomínky   Vypořádání připomínek č. 22 a č. 26 k §3 NV jsou vzájemném rozporu, nelze najednou aplikovat obojí   Vypořádání připomínky č. 22 navrhuje nové znění: „(2) Za činnost na elektrickém zařízení vyžadující odbornou způsobilost podle tohoto nařízení se nepovažuje obsluha elektrického zařízení malého a nízkého napětí prováděná v souladu s provozní dokumentací.“. Takováto úprava není navíc ani vhodná z hlediska rozporu s §4, odst. 4, písm. a). Uplatnění této úpravy by vedlo například k tomu, že obsluhovat složitou výrobní linku může v souladu provozní dokumentací laik, naopak obsluhu například jednoduchého elektrického spotřebiče z důvodu absence provozní dokumentace bude muset vykonávat osoba minimálně poučená, což je zcela proti logice tohoto NV.   Vypořádání návrhu připomínky č. 26 konstatuje, že je akceptováno a tím je akceptován návrh na nové znění: (2) Za činnost na elektrickém zařízení vyžadující odbornou způsobilost podle tohoto nařízení se nepovažuje obsluha elektrického zařízení malého a nízkého napětí. Tento návrh je v rozporu s vypořádáním připomínky č. 22. Navíc pokud by bylo skutečně akceptováno, tak by to znamenalo, že by laici mohli obsluhovat i složité pracovní stroje a pracovní linky. Takovýto návrh je vážným ohrožením bezpečnosti práce a může způsobit zvýšení úrazovosti na pracovišti. Obsluhovat složitá elektrická zařízení by měly i nadále osoby minimálně poučené.   Doporučujeme zachovat původní znění směřující výhradně na jednoduché elektrické zařízení: (2) Za činnost na elektrickém zařízení vyžadující odbornou způsobilost podle tohoto nařízení se nepovažuje obsluha jednoduchého elektrického zařízení pro běžné použití malého a nízkého napětí.   Vypořádání připomínky č. 40 k § 9 o          Původní znění: „(4) Předseda komise ….. c) zajistí archivaci zápisu o zkoušce z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice minimálně po dobu 6 let u právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, u níž se zkouška skládá“   Vypořádání připomínky č. 40 akceptuje záměnu slov „minimálně“ za „maximálně“   Tato úprava by zásadním způsobem změnila význam tohoto ustanovení. Původně navrhované znění si kladlo za cíl zajistit, aby předseda komise pro případnou kontrolu měl k dispozici doklady minimálně po dobu 6 let, což je dvojnásobek platnosti dokladu o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Navrhovaná oprava význam mění, ruší minimální délku a stanovuje maximální délku, což ale znamená, že předseda komise nemusí uchovávat dokumenty vůbec a může je např. den po provedení zkoušky skartovat.   Doporučujeme následující úpravu, která vyhoví připomínce, tj. stanoví maximální délku, ale zároveň i minimální délku.             „(4) Předseda komise ….. c) zajistí uchování zápisu o zkoušce z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice po dobu 6 let u právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, u níž se zkouška skládá“ (případně „……minimálně po dobu 6 let, maximálně však po dobu 7 let …..)   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
3.Obecně k návrhuHospodářská komora České republikyZároveň HK ČR považuje za důležité, aby byla vyřešena návaznost stupňů odborné způsobilosti dle dosud platné právní úpravy a dle předkládaného materiálu.AKCEPTOVÁNO Bude vložen nový § 10 a stávající § 10 přečíslovat na § 11:   „§ 10 Přechodná ustanovení Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády se považují za doklad o odborné způsobilosti dle tohoto nařízení vlády, přičemž pracovníci  znalí a pracovníci znalí pro samostatnou činnost jsou považováni za elektrotechnika dle tohoto nařízení vlády, pracovníci pro řízení činnosti a pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu  jsou považováni za vedoucího elektrotechnika dle tohoto nařízení vlády.“   Odůvodnění: Zákon č. 250/2021 Sb. v § 24 uvádí že osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních zůstávají v platnosti, ale osvědčení vydávaná dle vyhlášky 50/1978 Sb. byla osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice, tedy platná pro všechna elektrická zařízení, nikoliv pouze vyhrazená elektrická zařízení tak jak stanovuje § 24, odst. (1) zákona č. 250/2021 Sb. Proto je nezbytné toto přechodné ustanovení uplatnit, navíc přechodné ustanovení zákona neobsahuje informaci o návaznosti stupňů odborné způsobilosti dle původní právní úpravy a nového nařízení vlády, což by při praktickém aplikování mohlo způsobovat výkladové rozpory.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním
4.Obecně k materiáluMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovyK materiálu jako celku Přestože materiál obsahuje požadavky, za kterých je možno vykonávat regulované činnosti, a tedy omezuje přístup k těmto činnostem, nebylo k němu přiloženo posouzení přiměřenosti dle nařízení vlády č. 306/2020 a usnesení vlády č. 672 ze dne 22. června 2020. Požadujeme doplnit.AKCEPTOVÁNO Testy přiměřenosti doplněny.    Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
5.K odborné způsobilostiSvaz průmyslu a dopravy České republikyOdborná způsobilost V NV není uvedena kvalifikace projektanta elektro a zkouška této kvalifikace. Projektant vyhrazených elektrických zařízení potřebuje k tomu, aby mohl samostatně projektovat zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činnosti v elektrotechnice jako osoba znalá pro řízení činnosti. Projektant by měl mít kvalifikaci definovanou obdobně jako revizní technik. E1 až E3, A, B. V zákoně č. 250/2021 Sb. je v §19 odst. (2), písm. b) uvedeno: Osoba znalá pro řízení činnosti je oprávněna provádět veškeré činnosti jako osoba znalá pro samostatnou činnost a projektování vyhrazených elektrických zařízení, (které není předmětem autorizace podle zvláštního zákona). Tato připomínka je zásadní.VYSVĚTLENO Návrh připomínkového místa jde nad rámec návrhu nařízení vlády. Samostatná odborná způsobilost projektanta nebyla v návrhu zamýšlena. Připomínku nelze akceptovat, protože § 19 zákona č. 250/2021 Sb. neobsahuje samostatný stupeň odborné způsobilosti „projektant“, pouze konstatuje, že projektování je předmětem činnosti osoby znalé pro řízení činnosti. Aby bylo možné připomínku akceptovat, muselo by dojít k novelizaci § 19 zákona č. 250/2021 Sb. nařízení vlády nemůže rozšiřovat rozsah zmocnění a tedy i § 19 zákona 250/2021 Sb.   Reakce SP ČR:   Žádáme tedy o další jednání, mimo vypořádání připomínek k tomuto NV jak by se v otázce projektantů mělo postupovat.   Náš původní návrh vycházel ze stávající praxe, ale pokud je tato varianta prozatím neprůchozí, tak je pro nás akceptovatelné řešení, kdy bude požadavek na osobu, která projektuje VTZ elektro, doplněna jiným možným způsobem.   Zároveň si dovolujeme poukázat na potřebu přiměřené implementace výše řešené problematiky při nejbližší novelizaci zákona č. 250/2021 Sb.   VYSVĚTLENO Nebráníme se budoucí komunikaci v otázce postupu v tomto bodě. Jak SUIP, tak MPSV se pokusí být nápomocní oboustranné komunikaci v této záležitosti.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním
6.Obecně k návrhuČeskomoravská konfederace odborových svazůV návrhu NV o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních (dále jen EZ) se vůbec neřeší kvalifikace projektantů. Odůvodnění: Odboroví experti na BOZP se již za účinnosti současné úpravy setkali s případy, kdy ti, kdo navrhovali elektrickou instalaci, vůbec neměli žádné znalosti o tom, co elektrika je, a co umí. Jako příklad lze uvést zkušenost s architektem, který navrhoval osvětlení v restauraci, a výsledkem byla velmi nebezpečná život ohrožující instalace. V rámci designové úpravy použil komponenty ze světel dvou výrobců na jedno výsledné světlo pro restauraci. Výsledek nevyhovoval pro dané prostředí, nebyla zajištěna ochrana proti náhodnému dotyku, např. při utírání prachu, a o možnosti zkratu a následného požáru ani nemluvě. Daný projektant svazovému inspektorovi bezpečnosti práci při otázce na jeho kvalifikaci odpověděl, že je architektem, což je postačující kvalifikace, aby mohl navrhovat osvětlení. Tuto připomínku považujeme za zásadní.VYSVĚTLENO Návrh připomínkového místa jde nad rámec návrhu nařízení vlády. Samostatná odborná způsobilost projektanta nebyla v návrhu zamýšlena. Připomínku nelze akceptovat, protože § 19 zákona č. 250/2021 Sb. neobsahuje samostatný stupeň odborné způsobilosti „projektant“, pouze konstatuje, že projektování je předmětem činnosti osoby znalé pro řízení činnosti. Aby bylo možné připomínku akceptovat, muselo by dojít k novelizaci § 19 zákona č. 250/2021 Sb. nařízení vlády nemůže rozšiřovat rozsah zmocnění a tedy i § 19 zákona 250/2021 Sb.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním
7.Obecně k návrhuČeskomoravská konfederace odborových svazůNení stanoveno, jakou kvalifikaci má mít osoba odpovědná za EZ (§ 2 písm. f) návrhu), ale tato osoba bez jakékoliv znalosti o elektrickém zařízení může stanovit, (§ 6 odst. 5 návrhu), že pro daný typ činnosti je možno nahradit odbornou kvalifikaci profesní kvalifikací podle § 2 písm. b) návrhu. Požadujeme vysvětlení. Tuto připomínku považujeme za zásadní.VYSVĚTLENO Navrhovaná právní úprava mimo jiné reflektuje požadavky a odpovědnostní vztahy podle zákoníku práce, kdy je zaměstnavatel (provozovatel) odpovědný za BOZP, tedy i za činnosti v souvislosti s VTZ. Provozovatel si stanoví takovou odpovědnou osobu, která tyto skutečnosti bude brát v potaz. Viz též ust. § 3 odst. 1 návrhu. Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
8.K § 1Svaz průmyslu a dopravy České republiky§ 1 – vložit za písm. b) Původní text: Chybí v návrhu NV Návrh úpravy textu: c) požadavky na odbornou způsobilost právnických a podnikajících fyzických osob a zaměstnanců k provádění projektování elektrických zařízení. Odůvodnění: Odborná způsobilost – kvalifikace projektant je v elektroenergetice, v přenosové i distribuční soustavě požadována pro kvalitní zpracování projektové dokumentace. Tato připomínka je zásadní.VYSVĚTLENO Připomínku nelze akceptovat, protože § 19 zákona č. 250/2021 Sb. neobsahuje samostatný stupeň odborné způsobilosti „projektant“, pouze konstatuje, že projektování je předmětem činnosti osoby znalé pro řízení činnosti. Aby bylo možné připomínku akceptovat, muselo by dojít k novelizaci § 19 zákona č. 250/2021 Sb. nařízení vlády nemůže rozšiřovat rozsah zmocnění a tedy i § 19 zákona 250/2021 Sb.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním
9.K § 2Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyK materiálu § 2 písm. a) a § 6 odst. 6 písm. a): Požadujeme upřesnit terminologii, co se rozumí pod pojmy. „1. ukončené vzdělání v elektrotechnickém oboru, 2. ukončené vzdělání v jiném oboru…“ Není jasné, zda se jedná se o střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání (zákon č. 561/2004 Sb.), anebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu (č. zákon 111/1998 Sb.), což je pro stanovení podmínek pro výkon regulovaných činností podstatné. Obdobně § 6 odst. 6 písm. a) pracovníci vědeckých, výzkumných a vývojových ústavů, kteří mají vysokoškolské vzdělání – není specifikováno, zda se jedná se o vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu.AKCEPTOVÁNO JINAK Ve spolupráci s příslušným připomínkovým místem bylo sjednoceno a připraveno nové znění. Nové znění: „1.       ukončené střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání ze skupiny oborů 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, 2.         ukončené vysokoškolské bakalářské, magisterské či doktorské vzdělání z oblasti vzdělávání Elektrotechnika, 3.         ukončené střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru, které obsahově splňuje požadavky na elektrotechnické vzdělání, 4.         ukončené vysokoškolské bakalářské, magisterské či doktorské vzdělání z jiné oblasti vzdělávání, které obsahově splňuje požadavky na elektrotechnické vzdělání,“ Odůvodnění: „Střední vzdělání se skládá ze třech stupňů: – střední vzdělání (zakončené závěrečnou zkouškou) – střední vzdělání s výučním listem – střední vzdělání s maturitou Je proto nutno uvést i jen střední vzdělání, protože dle vyjádření MŠMT, se pro účely vyhl. č. 50/1978 Sb. uznával i tento stupeň středního vzdělání bez výučního listu zakončený jen závěrečnou zkouškou. Dnes to již téměř neexistuje, ale v 80 letech to bylo běžné, pokud bychom nyní trvali na minimálně výučním listě, znamenalo by to, že by řada stávajících elektrotechniků byla rázem z hlediska vzdělání nezpůsobilá pro odbornou způsobilost dle § 6 a § 7 NV. U vysokoškolského vzdělávání u jednotlivých studijních programů oboru vzdělávání Energetika, není možné úplně všechny programy z tohoto oboru považovat za elektrotechnické vzdělání (nesplňují požadavky), proto nebyl obor Energetika zařazen jako celek (podobně jako Elektrotechnika), ale budou muset být jednotlivé studijní programy uznávány zvlášť dle § 2, písma a), odst. 4 („ukončené vysokoškolské bakalářské, magisterské či doktorské vzdělání z jiné oblasti vzdělávání, které obsahově splňuje požadavky na elektrotechnické vzdělání“). Pro přehlednost bylo středoškolské a vysokoškolské vzdělání odděleno do samostatných bodů.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním
10.K § 2Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyV souvislosti s naší předchozí připomínkou k § 2 písm. a) požadujeme terminologii sladit buď s nařízením vlády č. 211/ 2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání nebo s přílohou č. 3 k zákonu o vysokých školách a nařízením vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství, neboť uvedenou terminologii školské předpisy nepoužívají.AKCEPTOVÁNO Ve spolupráci s příslušným připomínkovým místem bude sjednoceno a precizováno.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním
11.K § 2Svaz průmyslu a dopravy České republiky§ 2, a), 1, 2 Původní text: 2. ukončené vzdělání v jiném oboru, který obsahově splňuje požadavky na elektrotechnické vzdělání, nebo Návrh úpravy textu: 2.          ukončené vzdělání v jiném oboru, který obsahově splňuje požadavky na elektrotechnické vzdělání získaná podle jiného právního předpisu1) a zveřejněná v Národní soustavě kvalifikací pod oborem kvalifikace „Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika“. Doplnit k bodům 1 a 2 poznámku, kde bude uvedeno, o jaké obory se jedná. Odůvodnění: I u odstavce 2. by mělo být jasné, jakým způsobem lze zjistit, zda je jiný obor (který obsahově splňuje požadavky na elektrotechnické vzdělání) je ten správný. Předseda zkušební komise musí mít možnost ověřit si, zda doložená odborná kvalifikace je odpovídají k tomu, aby byl zkoušený připuštěn ke zkoušce. Jinak si to bude každý vysvětlovat jinak. Chybí odkaz na výčet těchto oborů. Navrhujeme doplnit do přílohy nebo na stránky ministerstva. Tato připomínka je zásadní.VYSVĚTLENO Problematika bude řešena ve spolupráci s MŠMT, kdy dojde k úpravě či doplnění v daném smyslu. Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
12.K § 2Svaz průmyslu a dopravy České republiky§ 2 odst. a) odborná kvalifikace bod 3) úplná profesní kvalifikace a odst. b) profesní kvalifikace: Návrh úpravy textu: jednoznačně uvést, co se může uznat za kvalifikaci elektro podle jiného právního předpisu. Tato připomínka je zásadní. Poznámka: ZÁKON 179/2006 Sb. §4 a §5 Úplné profesní kvalifikace (1) Získání úplné profesní kvalifikace pro určité povolání se potvrzuje a) dokladem nebo souborem dokladů (dále jen „doklad“) o řádném ukončení příslušného akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu uvedeným v Národní soustavě kvalifikací, b) dokladem o dosažení příslušného stupně vzdělání nebo stupně vzdělání v příslušném oboru vzdělání uvedeným v Národní soustavě kvalifikací a vydaným po absolvování počátečního vzdělávání. (2) Získání úplné profesní kvalifikace pro určité povolání se potvrzuje též a) vykonáním závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři podle zvláštního právního předpisu5) ve školách zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení a dokladem o dosažení stupně vzdělání v příslušném oboru vzdělání, uvedeným v Národní soustavě kvalifikací, jemuž předcházelo získání příslušných profesních kvalifikací potvrzených podle tohoto zákona, nebo b) dokladem o dosažení příslušného stupně vzdělání uvedeným v Národní soustavě kvalifikací, vydaným po absolvování počátečního vzdělávání a získáním příslušné profesní kvalifikace, nebo příslušných profesních kvalifikací, které jsou potvrzeny podle tohoto zákona, uvedené v Národní soustavě kvalifikací. (3) Seznam úplných profesních kvalifikací rozlišovaných, potvrzovaných a uznávaných na území České republiky schvaluje, mění a zrušuje ministerstvo a zveřejňuje jej v Národní soustavě kvalifikací. Odborná způsobilost dosažená získáním stupně vzdělání v určitém oboru vzdělání podle zvláštního právního předpisu6) je v Národní soustavě kvalifikací vždy uváděna jako alespoň jedna úplná profesní kvalifikace. Profesní kvalifikace (1) Seznam profesních kvalifikací rozlišovaných, potvrzovaných a uznávaných na území České republiky schvaluje, mění a zrušuje ministerstvo s ohledem na potřeby trhu práce a zveřejňuje jej v Národní soustavě kvalifikací. (2) Profesní kvalifikace jsou vždy součástí úplné profesní kvalifikace, pokud je získání úplné profesní kvalifikace potvrzováno dokladem o dosažení stupně vzdělání v příslušném oboru vzdělání podle § 4 odst. 2 písm. a). Profesní kvalifikace nemusí být součástí úplné profesní kvalifikace, pokud je úplné profesní kvalifikace dosahováno postupem podle § 4 odst. 2 písm. b). Členění úplných profesních kvalifikací na kvalifikace profesní     zohledňuje ministerstvo při přípravě rámcových vzdělávacích programů podle zvláštního právního předpisu2). (3) Profesní kvalifikace dosažená v systému dalšího vzdělávání se ověřuje za podmínek stanovených v § 17 až 20. (4) Získání profesní kvalifikace se potvrzuje v systému dalšího vzdělávání osvědčením vydaným podle § 19.AKCEPTOVÁNO JINAK    Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
13.K § 2Svaz průmyslu a dopravy České republiky§ 2 písm. f) Původní text: osobou odpovědnou za elektrické zařízení pověřená osoba právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, která provozuje elektrické zařízení, s konečnou odpovědností za bezpečný provoz elektrického zařízení a stanovení pravidel při výkonu jednotlivých činností na zařízení a organizaci nebo uspořádání místa výkonu těchto činností. Návrh úpravy textu: osobou odpovědnou za elektrické zařízení pověřená osoba právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, která provozuje elektrické zařízení, s konečnou odpovědností za bezpečný provoz elektrického zařízení a stanovení pravidel při výkonu jednotlivých činností na zařízení a organizaci nebo uspořádání místa výkonu těchto činností. Některé z těchto povinností mohou být delegovány na další osoby. Odůvodnění: Jde o návaznost na požadavky evropské normy EN 50110-1 a „ČSN EN 50110-1 ed.3 – Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky“ a poznámku č. 2 k pojmu „osoba odpovědná za elektrické zařízení“ – „Některé z těchto povinností mohou být podle potřeby delegovány na další osoby.“ Tato připomínka je zásadní.VYSVĚTLENO Zákon ani NV nezakazuje delegovat na další osoby. Jedná se tudíž o nadbytečné ustanovení.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
14.K § 2Českomoravská konfederace odborových svazůK § 2 písm. e) Požadujeme sjednotit definici elektrického zařízení v předmětném návrhu nařízení vlády a návrhu nařízení vlády o vyhrazených elektrických zařízeních. Odůvodnění: V návrhu nařízení vlády § 2 písm. e) na odbornou způsobilost je použita jiná definice elektrického zařízení, než v návrhu o vyhrazených elektrických zařízeních § 2 písm. a). Náš názor je, že by oba předpisy stejné právní síly řešící stejné zařízení měly používat stejné definice pojmů. Tuto připomínku považujeme za zásadní.VYSVĚTLENO Definice nemohou být stejné, návrh nařízení týkající se kvalifikací provádí širší oblast, ne jen VTZ, protože provádí § 1 odst. 1 písm. d) zákona o VTZ, skrze zmocnění v ust. § 23 písm. h) zákona.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
15.K § 2Českomoravská konfederace odborových svazůK § 2 písm. f) Navrhujeme znění: „f) osobou odpovědnou za elektrické zařízení pověřená osoba právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, která provozuje elektrické zařízení, s odpovědností za bezpečný provoz elektrického zařízení a stanovení pravidel při výkonu jednotlivých činností na zařízení a organizaci nebo uspořádání místa výkonu těchto činností. Bližší pravomoci a oprávnění této osoby stanoví provozovatel.“ Odůvodnění: Jsme toho názoru, že stávající formulace o „konečné odpovědnosti“ pověřené osoby navozuje, že tato osoba by nesla výlučnou odpovědnost za bezpečný provoz elektrických zařízení, což je narušení principu péče o BOZP, která je uložena všem vedoucím zaměstnancům v rozsahu míst, jež zastávají, jak je stanoveno v § 101, odst. 2. Zák. práce v jeho platném znění. Uložení konečné odpovědnosti za určitý segment BOZP jedné osobě nepovažujeme za právně konformní, když navíc tato osoba má pouze odpovědnost, ale nemá stanoveny žádné pravomoci. Tuto připomínku považujeme za zásadní.AKCEPTOVÁNO JINAK Text upraven následovně: osobou odpovědnou za elektrické zařízení – pověřená osoba právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, která provozuje elektrické zařízení, s konečnou odpovědností za bezpečný provoz elektrického zařízení a stanovení pravidel při výkonu jednotlivých činností na zařízení a organizaci nebo uspořádání místa výkonu těchto činností. Některé z těchto povinností mohou být delegovány na další osoby. Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním    
16.K § 3Svaz průmyslu a dopravy České republiky§ 3 odst. (1) Původní text: Právnická osoba a podnikající fyzická osoba provozující elektrické zařízení nebo provádějící činnosti na elektrických zařízeních zajistí, aby činnosti a řízení činností … Návrh úpravy textu: Právnická osoba a podnikající fyzická osoba provozující elektrické zařízení nebo provádějící činnosti na elektrických zařízeních nebo provádějící projektování elektrických zařízení zajistí, aby činnosti a řízení činností … Odůvodnění: Doplněno provádění projektování el. zařízení, které je obsaženo ve schváleném zákoně č. 250/2021 Sb. odst. (2) písm. b). Tato připomínka je zásadní.VYSVĚTLENO Projektování je v zákoně uvedeno pouze jako činnost, kterou může vykonávat osoba znalá pro řízení činnosti, ovšem není vymezena jako samostatná činnost na el. zařízení. NV by při aplikaci této připomínky rozšiřovalo působnost mimo zmocnění obsažené v zákoně.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
17.K § 3Svaz průmyslu a dopravy České republiky§ 3 odst. (2) Původní text: Za činnost na elektrickém zařízení vyžadující odbornou způsobilost podle tohoto nařízení se nepovažuje obsluha jednoduchého elektrického zařízení pro běžné použití malého a nízkého napětí. Návrh úpravy textu: Vypustit odstavec. Odůvodnění: Tento odstavec odporuje § 4, kde Osoba poučená zejména vykonává samostatnou obsluhu elektrického zařízení bez omezení napětí, s omezením, že se může dotýkat jen těch částí zařízení, které jsou pro obsluhu určeny. Není nikde specifikováno, co je obsluha jednoduchého el. zařízení pro běžné použití na nízké napětí. Navrhujeme odstavec vypustit. Tato připomínka je zásadní.VYSVĚTLENO Návrh nového znění: „(2) Za činnost na elektrickém zařízení vyžadující odbornou způsobilost podle tohoto nařízení se nepovažuje obsluha elektrického zařízení malého a nízkého napětí prováděná v souladu s provozní dokumentací.“.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
18.K § 3Svaz průmyslu a dopravy České republiky§ 3 odst. (4) Původní text: Právnická osoba a podnikající fyzická osoba provozující elektrické zařízení zajistí, aby osoby odborně způsobilé k výkonu činnosti na elektrických zařízeních podle § 4, 6 a 7 byly pravidelně školeny o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti. Návrh úpravy textu: Právnická osoba a podnikající fyzická osoba provozující elektrické zařízení nebo provádějící činnosti na el. zařízení nebo provádějící projektování el. zařízení zajistí, aby osoby odborně způsobilé k výkonu činnosti na elektrických zařízeních podle § 4, 6, 7 a § 9 byly pravidelně školeny o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti. Odůvodnění: Doplněno prováděcí činnosti na el. zařízení nebo projektování el. zařízení, protože je to obsaženo ve schváleném zákoně č. 250/2021 Sb. odst. (2) písm. b). Dále doplněn způsobilost § 4, 6, 7 a §9. Tato připomínka je zásadní.VYSVĚTLENO Samostatný pojem projektování není v zákoně č. 250/2021 Sb. definován, pouze je uveden ve výčtu činností, které může vykonávat osoba znalá pro řízení činnosti.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
19.K § 3Svaz průmyslu a dopravy České republiky§ 3 odst. (5) Původní text: Právnická osoba a podnikající fyzická osoba provozující elektrické zařízení zajistí, aby žáci a studenti elektrotechnických oborů před zahájením činností na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti splnili požadavky na osoby poučené podle tohoto nařízení a prováděli na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti jen takovou činnost, která odpovídá jejich postupně nabývaným odborným znalostem, a to vždy pod vedením určené osoby s odbornou způsobilostí odpovídající charakteru činnosti. Návrh úpravy textu: Právnická osoba a podnikající fyzická osoba provozující elektrické zařízení zajistí, aby žáci a studenti uvedení v §2 písm. a) tohoto nařízení vlády před zahájením činností na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti splnili požadavky na osoby poučené podle tohoto nařízení a prováděli na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti jen takovou činnost, která odpovídá jejich postupně nabývaným odborným znalostem, a to vždy s dohledem nebo pod dozorem určené osoby s odbornou způsobilostí odpovídající charakteru činnosti. Odůvodnění: Místo studenti elektrotechnických oborů je lépe definovat § 2 písm. a) tohoto NV Místo slova „vedením“ určené osoby, které není definováno je lépe uvést „vždy s dohledem nebo pod dozorem určené osoby“. Tato připomínka je zásadní.VYSVĚTLENO Vypořádáno ve smyslu připomínky HKČR Připomínka doporučující k § 3, odst. 5. ust. § 3, odst. 5 upravit takto: (5) Právnická osoba a podnikající fyzická osoba provozující elektrické zařízení ve spolupráci s příslušným školským zařízením zajistí, aby žáci a studenti elektrotechnických oborů v rámci praktické výuky před zahájením činností na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti splnili požadavky …“   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním      
20.K § 3Českomoravská konfederace odborových svazůK § 3 odst. 2) Navrhujeme znění: „(2) Za činnost na elektrickém zařízení vyžadující odbornou způsobilost podle tohoto nařízení se nepovažuje obsluha elektrického zařízení malého a nízkého napětí.“ Odůvodnění: Vymezení dotčených zařízení je nepřehledné. Doporučujeme výjimku dát souhrnně na všechna el. zařízení malého a nízkého napětí, neboť určení, co je „jednoduché zařízení“ může být značně subjektivní, rovněž tak určení, co je to „běžné použití“. Takovéto exaktně neukotvené pojmy dávají prostor pro výkladové problémy zatížené subjektivním názorem, např. dohledových orgánů, ale i kohokoliv jiného. Tuto připomínku považujeme za zásadní.AKCEPTOVÁNO   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
21.K § 4Svaz průmyslu a dopravy České republiky§ 4 odst. (2) Původní text: Obsah a doba poučení podle odstavce 1 jsou stanoveny právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, která provozuje elektrické zařízení nebo provádí činnosti na elektrických zařízeních podle § 3 odst. 1 s ohledem na charakter a rozsah činnosti na elektrických zařízeních, kterou mají osoby poučené vykonávat. Návrh úpravy textu: Obsah a doba trvání poučení podle odstavce 1 jsou stanoveny právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, která provozuje elektrické zařízení nebo provádí činnosti na elektrických zařízeních nebo provádí projektování elektrických zařízení podle § 3 odst. 1 s ohledem na charakter a rozsah činnosti na elektrických zařízeních, kterou mají osoby poučené vykonávat. Odůvodnění: Jedná se o kvalifikaci projektanta stavební části, který nemá elektrotechnické vzdělání a je jen osoba poučená. Tato připomínka je zásadní.VYSVĚTLENO § 19 odstavec 2, písm. b) stanovuje, že projektování může provádět osoba znalá pro řízení činnosti – vedoucí elektrotechnik, nikoliv osoba poučená. Projektanta stavební části toto NV vůbec neřeší, to si musí pořešit ČKAIT svým předpisem.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
22.K § 4Svaz průmyslu a dopravy České republiky§ 4 odst. (3) Původní text: O poučení a ověření znalostí musí být proveden zápis, který vyhotoví osoba znalá, která poučení a ověření provedla. V zápisu musí být přesně vymezen rozsah poučení včetně specifikace pracoviště. Návrh úpravy textu: O poučení a ověření znalostí musí být proveden zápis, který vyhotoví osoba znalá, která poučení a ověření provedla. V zápisu musí být přesně vymezen rozsah poučení včetně specifikace pracoviště. Po poučení osoba znalá vystaví Doklad o provedení poučení a ověření znalostí v rozsahu osoby poučené, jehož vzor je uveden v příloze č. Odůvodnění: Navrhujeme doplnit také přílohu po vzoru přílohy č. 1, s názvem „Doklad o provedení poučení a ověření znalostí v rozsahu osoby poučené“, kde bude také uveden rozsah poučení včetně specifikace pracoviště.
Poznámka: V zákoně v § 19 odstavec (3) b) je uvedeno: „je držitelkou dokladu o provedení poučení a ověření znalostí v rozsahu osoby poučené. Dokladem o provedení poučení a ověření znalostí v rozsahu osoby poučené je zápis, který podepíše osoba poučená spolu s osobou znalou, která provedla poučení a ověření znalostí.“
VYSVĚTLENO Vzor k tomuto dokladu nepovažujeme za nutný.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
23.K § 4Svaz průmyslu a dopravy České republiky§ 4 odst. (4) Původní text: Blízkost, bezpečnostní vzdálenost, malé, nízké, vysoké napětí, … Návrh úpravy textu: Tyto pojmy je nutno uvést do souladu s technickými normami, např. s PNE 33 0000-6, případně uvést odkazy na tyto normy. Odůvodnění: Vyhláška musí používat pojmy v souladu s navazujícími technickými normami, jinak může docházet k nedorozumění. Tato připomínka je zásadní.VYSVĚTLENO Vytváříme nařízení vlády, nikoliv vyhlášku. Není stanovena povinnost používat navazující technické normy. Dále pak technické normy nejsou závazné, v případě uvedení do NV by se staly závaznými, což vzhledem k jejich změnám není vůbec účelné.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
24.K § 5Svaz průmyslu a dopravy České republiky§ 5 odst. (1) Původní text: § 5 Osoba znalá (1) Za osobu znalou se považuje a) osoba znalá pro samostatnou činnost (dále jen „elektrotechnik“), b) osoba znalá pro řízení činnosti (dále jen „vedoucí elektrotechnik“), c) revizní technik Návrh úpravy textu: § 5 Osoba znalá (1) Za osobu znalou se považuje a) osoba znalá pro samostatnou činnost (dále jen „elektrotechnik“), b) osoba znalá pro řízení činnosti (dále jen „vedoucí elektrotechnik“), c) revizní technik, d) projektant elektrických zařízení. Odůvodnění: Toto nařízení vlády vůbec nezahrnuje Projektanty elektrických zařízení, v návaznosti na požadavky výše uvedeného zákona č.250/2021 Sb. Není zde ani odkaz, že by požadavky na odbornou způsobilost těchto Projektantů byla řešena v jiné právním předpisu. V souběžném návrhu Nařízení vlády o vyhrazených elektrických zařízeních a podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti, je v mnoha paragrafech odkaz na projektovou dokumentaci, jako důležitý dokument pro činnost na elektrickém zařízení. Domnívám se, že projektování elektrických zařízení je vysoce kvalifikovaná činnost a požadavky na Projektanty z hlediska odborné způsobilosti by měly být řešeny v tomto nařízení vlády. Otázka: Budou se používat pojmy elektrotechnik, vedoucí elektrotechnik, nebo osoba znalá pro samostatnou činnost, osoba znalá pro řízení činnosti, které jsou v zákoně 250/2021 Sb. a také v Příloze 1 tohoto návrhu? Tato připomínka je zásadní.VYSVĚTLENO Součástí nové legislativy již není stupeň odborné způsobilosti „projektant“, což bylo výstupem z pracovní skupiny. Nad činností projektanta nevykonává kontrolní činnost SÚIP. Zákon č. 250/2021 Sb. v § 19 uvádí, že projektování může dělat osoba znalá pro řízení činnosti – vedoucí elektrotechnik, tedy osoba s elektrotechnickým vzděláním a potřebnou praxí.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
25.K § 6Svaz průmyslu a dopravy České republiky§ 6 odst. (3) Původní text: Ověření znalostí formou zkoušky stanovené podle § 9 provede tříčlenná zkušební komise, jejímž předsedou musí být osoba odborně způsobilá k provádění revizí podle § 11 zákona. Ověření znalostí formou zkoušky stanovené v § 9 pro práce na elektrickém zařízení provozovatele přenosové soustavy a provozovatele distribuční soustavy držitele licence na přenos elektřiny a držitele licence na distribuci elektřiny může provést i tříčlenná zkušební komise, jejímž předsedou může být pouze osoba odpovědná za elektrické zařízení příslušného provozovatele elektrického zařízení s kvalifikací minimálně vedoucí elektrotechnik podle tohoto nařízení. Návrh úpravy textu (1. varianta): Ověření znalostí formou zkoušky stanovené podle § 9 provede tříčlenná zkušební komise, jejímž předsedou musí být minimálně osoba s kvalifikací dle § 7 vedoucí elektrotechnik. Odůvodnění: Požadavek na revizního technika, jako předsedu kvalifikační komise je velmi těžko splnitelný. Vypustit červeně označený text. K vypuštění červeně označeného textu jsou dva zásadní důvody:
1. peníze – navržené znění znamená navýšení finanční náročnosti zkoušek oproti stávajícímu stavu. Pokud společnost nemá svého revizního technika, tak si tuto ho nebude muset objednat a zaplatit. Tento revizní technik, ale bude mít minimální znalosti o činnostech, které objednatel provádí a jeho přínos bude prakticky nulový.
2. odbornost revizního technika – znalosti revizního technika jsou zaměřené na provozování bezpečného zařízení, kdežto zkouška odborné způsobilosti je zaměřena především na ověření znalosti pracovních postupů při práci na elektrických zařízeních. Návrh úpravy textu (2. varianta): Ověření znalostí formou zkoušky stanovené podle § 9 provede tříčlenná zkušební komise, jejímž předsedou musí být osoba odborně způsobilá k provádění revizí podle § 12 zákona. Ověření znalostí formou zkoušky stanovené v § 9 pro práce na elektrickém zařízení provozovatele přenosové soustavy a provozovatele distribuční soustavy držitele licence na přenos elektřiny a držitele licence na distribuci elektřiny, držitele licence na výrobu elektrické energie a provozovatele výroben, které jsou k elektrizační soustavě připojené na hladině VVN, může provést i tříčlenná zkušební komise, jejímž předsedou může být pouze osoba odpovědná za elektrické zařízení příslušného provozovatele elektrického zařízení s kvalifikací minimálně vedoucí elektrotechnik podle tohoto nařízení. Odůvodnění: Pokud nebude vypuštěno dle připomínky výše, žádáme alespoň o doplnění červeného textu. Vzhledem k velikému množství osob znalých u držitele licence na výrobu elektrické energie v rozsahu § 6 a § 7 by bylo velmi složité zajistit ke každému přezkoušení osobu odborně způsobilou k provádění revizí podle § 11 zákona. Doplnit i výjimku pro provozovatelé výroben připojených na přenosovou síť VVN. Dále došlo k upřesnění po posunutí §. Tato připomínka je zásadní.
NEAKCEPTOVÁNO Distribuce má výjimku uvedenou v zákoně, pro výrobu tato výjimka není. Zavádění výjimek nad rámec SÚIP nepovažuje za systémové řešení.   Jednoznačně trváme na tom, aby předsedou zkušební komise byla osoba odborně způsobilá k provádění revizí podle § 11 zákona. Důvodem je zajištění potřebné odborné úrovně.     Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním
26.K § 6Svaz průmyslu a dopravy České republiky§ 6 odst. (4) Původní text: Rozsah způsobilosti podle věty první se stanovuje podle rozsahu napětí (do 1000 V AC nebo 1500 V DC / do 35 kV / do 230 kV / bez omezení napětí) Návrh úpravy textu: Rozsah způsobilosti podle věty první se stanovuje podle rozsahu napětí (do 1000 V AC nebo 1500 V DC / bez omezení napětí) Odůvodnění: Ponechat v souladu se stávající legislativou a normami. Rozsah do 1000 V AC nebo 1500 V DC / bez omezení napětí je postačující. Zároveň upozorňujeme, že je třeba používat správné spojky (a – nebo) tak, aby byl použitý rozsah napětí přesný. Tato připomínka je zásadní.AKCEPTOVÁNO Souhlasíme s návrhem úpravy textu: „Rozsah způsobilosti podle věty první se stanovuje podle rozsahu napětí (do 1000 V AC nebo 1500 V DC / bez omezení napětí)“.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
27.K § 6Svaz průmyslu a dopravy České republiky§ 6 odst. (5) Příloha 3 Původní text: Rozsah zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice a doklad o úspěšném složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice je v tomto případě omezen na činnosti do 1000 V v objektech bez nebezpečí výbuchu. Návrh úpravy textu: Rozsah zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice a doklad o úspěšném složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice je v tomto případě omezen na činnosti do 1000 V AC a 1500 V DC v objektech bez nebezpečí výbuchu. Odůvodnění: Je třeba použít správný rozsah nízkého napětí 1000 V AC a 1500 V DC. Do 1000 V – neodpovídá to odstavci (4), kde je uvedeno „do 1000 V AC nebo 1500 V DC“ Tato připomínka je zásadní.VYSVĚTLENO Souhlas s úpravou viz HKČR k § 6, odst. 5 a k Příloze č. 3   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
28.K § 7Hospodářská komora České republikyPřipomínka k § 7, odst. 1   Požadujeme v ust. § 7, odst. 1 upravit poslední větu takto: „…Vedoucí elektrotechnik může vykonávat řízení činností a řízení provozu, stejně jako veškeré činnosti, které může vykonávat elektrotechnik, řízení činnosti, řízení provozu a projektování, které není předmětem autorizace dle zvláštního předpisu.“ Odůvodnění: Ustanovení tohoto odstavce je nutno uvést do souladu s ustanovením § 19, odst. 2, písm. b) zákona č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (dále jen zákon č. 250/2021 Sb.) Pokud by nebyl tento bod doplněn o veškeré náležitosti stanovené zákonem, mohlo by to pro laickou i odbornou veřejnost být matoucí. Doplnění projektování je důležité i proto, že byl oproti stávající legislativě vypuštěn stávávající stupeň odborné způsobilosti „projektant“ a v odborné veřejnosti toto vypuštění vyvolává řadu otázek, které by v případě absence navrhovaného doplnění míru otázek a nejistoty v odborné veřejnosti ještě zvýšilo.AKCEPTOVÁNO   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
29.K § 7Svaz průmyslu a dopravy České republiky§ 7 odst.  (1) Původní text: 1) Vedoucí elektrotechnik může vykonávat řízení činností a řízení provozu, stejně jako veškeré činnosti, které může vykonávat elektrotechnik. Návrh úpravy textu: (1) Vedoucí elektrotechnik může vykonávat řízení činností a řízení provozu a veškeré činnosti, které může vykonávat elektrotechnik. Vedoucí elektrotechnik pro řízení činnosti může provádět také projektování vyhrazených elektrických zařízení. Odůvodnění: Spojka „a“ tu bude srozumitelnější. Navrhujeme doplnit: Vedoucí elektrotechnik pro řízení činnosti může provádět také projektování vyhrazených elektrických zařízení (viz zákon v § 19 odstavec (3) b). V zákoně v § 19 odstavec (3) b) je uvedeno: „Osoba znalá pro řízení činnosti je oprávněna provádět veškeré činnosti jako osoba znalá pro samostatnou činnost a projektování vyhrazených elektrických zařízení, které není předmětem autorizace podle zvláštního zákona.“ Tato připomínka je zásadní.AKCEPTOVÁNO Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
30.K § 7Svaz průmyslu a dopravy České republiky§ 7 odst. (3) Původní text: Ověření znalostí zkouškou stanovené § 9 provede tříčlenná zkušební komise, jejímž předsedou bude osoba odborně způsobilá k provádění revizí podle § 11 zákona. Ověření znalostí formou zkoušky stanovené v § 9 pro práce na elektrickém zařízení provozovatele přenosové soustavy a provozovatele distribuční soustavy držitele licence na přenos elektřiny a držitele licence na distribuci elektřiny může provést i tříčlenná zkušební komise, jejímž předsedou bude osoba odpovědná za elektrické zařízení příslušného provozovatele elektrického zařízení s kvalifikací minimálně vedoucí elektrotechnik podle tohoto nařízení a další člen komise bude osoba s kvalifikací minimálně vedoucí elektrotechnik podle tohoto nařízení. Návrh úpravy textu (1. varianta): Ověření znalostí zkouškou stanovené § 10 provede tříčlenná zkušební komise, jejímž předsedou bude osoba odborně způsobilá k provádění revizí podle § 12 zákona. Ověření znalostí formou zkoušky stanovené v § 10 pro práce na elektrickém zařízení zaměstnanců provozovatele přenosové soustavy a provozovatele distribuční soustavy držitele licence na přenos elektřiny a držitele licence na distribuci elektřiny, držitele licence na výrobu elektřiny s výrobnami elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 10 MW a více a provozovatele výroben, které jsou k elektrizační soustavě připojené na hladině VVN, může provést i tříčlenná zkušební komise, jejímž předsedou bude osoba odpovědná za elektrické zařízení příslušného provozovatele elektrického zařízení s kvalifikací minimálně vedoucí elektrotechnik podle tohoto nařízení a další člen komise bude osoba s kvalifikací minimálně vedoucí elektrotechnik podle tohoto nařízení. Odůvodnění: Vzhledem k velikému množství osob znalých u držitele licence na výrobu elektrické energie v rozsahu § 6 a § 7 by bylo velmi složité zajistit ke každému přezkoušení osobu odborně způsobilou k provádění revizí podle § 11(12) zákona. Požadavek na připuštění uvedené alternativy i pro držitele licence na výrobu elektřiny s výrobnami elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 10 MW a více a provozovatele výroben, které jsou k elektrizační soustavě připojené na hladině VVN – vzhledem k omezenému počtu revizních techniků a množství požadavků na přezkoušení. Dále došlo k upřesnění § a doplnění slova „zaměstnanců“. Návrh úpravy textu (2. varianta): Ověření znalostí zkouškou stanovené § 10 provede tříčlenná zkušební komise, jejímž předsedou bude osoba s kvalifikací minimálně vedoucí elektrotechnik podle tohoto nařízení a další člen komise bude též osoba s kvalifikací vedoucí elektrotechnik podle tohoto nařízení. Odůvodnění: Žádáme vypustit označený text. K vypuštění textu jsou dva zásadní důvody:
1. peníze – navržené znění znamená navýšení finanční náročnosti zkoušek oproti stávajícímu stavu. Pokud společnost nemá svého revizního technika, tak si tuto ho nebude muset objednat a zaplatit. Tento revizní technik, ale bude mít minimální znalosti o činnostech, které objednatel provádí a jeho přínos bude prakticky nulový.
2. odbornost revizního technika – znalosti revizního technika jsou zaměřené na provozování bezpečného zařízení, kdežto zkouška odborné způsobilosti je zaměřena především na ověření znalosti pracovních postupů při práci na elektrických zařízeních. Tato připomínka je zásadní.
VYSVĚTLENO Nelze souhlasit s připomínkou a jednoznačně musí být tak stanoveno, aby předsedou zkušební komise byla osoba odborně způsobilá k provádění revizí podle § 11 zákona. Důvodem je zajištění potřebné odborné úrovně.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
31.K § 7Svaz průmyslu a dopravy České republiky§ 7 odst. (4) Původní text: … podle rozsahu napětí (do 1000 V AC nebo 1500 V DC/ do 35 kV/do 230 kV/ bez omezení napětí) Návrh úpravy textu: … podle rozsahu napětí (do 1000 V AC nebo 1500 V DC / bez omezení napětí). Předseda zkušební komise může rozsah dokladu o odborné způsobilosti omezit podle rozsahu skutečně prováděných činností. Odůvodnění: Proč text není stejný, jako § 6 odstavec (4)? Navrhujeme po vzoru § 6 odstavec (4) stejný text. Navíc předseda komise může rozsah omezit podle rozsahu skutečných činností. Ponechat v souladu se stávající legislativou a normami. Tato připomínka je zásadní.AKCEPTOVÁNO   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
32.K § 8Svaz průmyslu a dopravy České republiky§ 8 odst. (2) Původní text: a) 4 roky pro rozsah označený jiným právním předpisem4) jako E1A a E2A, b) 2 roky pro rozsah označený jiným právním předpisem4) jako E3A, c) pro rozsah označený jiným právním předpisem4) jako E1B a E2B 4 roky pro druh A + 1 rok pro druh B, d) pro rozsah označený jiným právním předpisem4) jako E3B 2 roky pro druh A  + 1 rok pro druh B. Návrh úpravy textu: a) 4 roky pro rozsah označený jiným právním předpisem4) jako E1A, b) 3 roky pro rozsah označený jiným právním předpisem4) jako E2A, c) 2 roky pro rozsah označený jiným právním předpisem4) jako E3A, d) 6 let pro rozsah označený jiným právním předpisem4) jako E1B, e) 5 let pro rozsah označený jiným právním předpisem4) jako E2B, f) 4 roky pro rozsah označený jiným právním předpisem4) jako E3B. Odůvodnění: Navrhujeme body přepracovat jako samostatné pro rozsah a druh E1A, E2A, E3A, E1B, E2B a E3B. Všude bude rozlišena délka praxe a bude to jednoznačné. Délka praxe pro E2A na 3 roky (E1A zařízení do 1 kV AC nebo 1,5 kV DC není stejné, jako zařízení nad 1 kV AC).
Druh A se v rozsahu osvědčení podle odstavce c) neobjevuje, je tam pouze E1B a E2B. Popis je hodně nejednoznačný a matoucí. Rozliší se i praxe na zařízení nad 1 kV pro druh zařízení v objektech bez nebezpečí výbuchu.
Druh A se v rozsahu osvědčení podle odstavce d) neobjevuje, je tam pouze E3B. Popis je hodně nejednoznačný a matoucí. Tato připomínka je zásadní.
VYSVĚTLENO Znění bylo odsouhlaseno v rámci pracovní skupiny, která předpis připravovala jako kompromisní řešení mnoha názorů na danou problematiku. Jedná se o jednoznačný popis požadovaných kvalifikací ve smyslu návrhu nařízení k rekodifikaci VTZ elektro.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
33.K § 9Úřad pro ochranu osobních údajůV § 9 odst. 4 písm. c) se slovo „archivaci“ nahrazuje slovem „uchování“ Tato připomínka je zásadní. Odůvodnění:  Archivace je trvalé uložení dokumentů, tj. uložení na dobu neomezenou. Nicméně předkladatel navrhuje archivaci po dobu 6 let. V tomto případě je tedy nejedná o archivaci, nýbrž o uchování zápisu.AKCEPTOVÁNO   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
34.K § 9Úřad pro ochranu osobních údajůV § 9 odst. c) se slovo „minimálně“ nahrazuje slovem „maximálně“. Tato připomínka je zásadní. Odůvodnění:  Podle článku 5 odst. 1 písm. c) GDPR se zpracování osobních údajů řídí zásadou minimalizace, tj. osobní údaje musí být přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovány. Předkládaný návrh je v rozporu s GDPR, jelikož nestanovuje ohraničené nezbytně nutné časové období pro uchování zápisu.AKCEPTOVÁNO   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
35.K § 9Svaz průmyslu a dopravy České republiky§ 9 odst. (4) Původní text: Předseda komise zajistí archivaci zápisu o zkoušce z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice minimálně po dobu 6 let u právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, u níž se zkouška skládá, Návrh úpravy textu: Předseda komise, případně pověřený útvar zaměstnavatele, zajistí archivaci zápisu o zkoušce z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice minimálně po dobu 6 let u právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, u níž se zkouška skládá, Odůvodnění: Ve větších firmách tuto činnost neprovádí předseda komise. Tato připomínka je zásadní.VYSVĚTLENO Není stanoveno, že předseda komise bude archivovat, předseda komise má zajistit archivaci a zajištění archivace je i předání příslušnému útvaru či příslušné osobě, která archivaci provádí.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
36.K § 9Svaz průmyslu a dopravy České republiky§ 9 odst. (5) a) Původní text: odbornou nebo profesní kvalifikaci, a to v rozsahu stanoveném pro daný stupeň odborné způsobilosti, je-li pro daný stupeň odborné způsobilosti tento doklad požadován, a to v originále nebo úředně ověřené kopii, Odůvodnění: Kde je stanoven rozsah pro daný stupeň odborné způsobilosti? Navrhujeme doplnit do přílohy k tomuto NV. Tato připomínka je zásadní.VYSVĚTLENO Toto je stanoveno v § 6 a § 7. Pro § 6 je přípustná jak odborná, tak profesní kvalifikace, pro § 7 již pouze odborná kvalifikace.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
37.Nový paragrafSvaz průmyslu a dopravy České republikyNový paragraf Původní text: není obsažen v textu Návrh úpravy textu: § 9 Projektant elektrických zařízení (1) Projektant elektrických zařízení je osoba znalá s odbornou kvalifikací podle § 2 písm. a), která po zaškolení složila zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice ve stanoveném rozsahu a z předpisů souvisejících s projektováním. Osoba podle věty první vykonává činnosti na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti samostatně. Vyjma zvláštních případů vycházejících z hodnocení rizik. (2) Délka požadované praxe podle rozsahu úspěšně složené zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice činí a) 2 roky pro rozsah označený jiným právním předpisem4) jako E2A a E3A, b) 3 roky pro rozsah označený jiným právním předpisem4) jako E1A, E2B a E3B, c) 4 roky pro rozsah označený jiným právním předpisem4) jako E1B. Z doby praxe podle tohoto odstavce musí být absolvován alespoň jeden rok na elektrických zařízeních příslušného druhu a napětí. Pro účely tohoto nařízení se rozsah složené zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice stanovuje obdobně jako rozsah oprávnění podle přílohy č. 1 k nařízení vlády o vyhrazených elektrických zařízeních a podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti. (3) Ověření znalostí formou zkoušky stanovené podle § 9 provede tříčlenná zkušební komise, jejímž předsedou musí být osoba pro provádění revizí podle § 11 zákona o bezpečnosti vyhrazených technických zařízení. Ověření znalostí formou zkoušky stanovené v § 9 pro práce na elektrickém zařízení pro zaměstnance provozovatele přenosové soustavy a provozovatele distribuční soustavy držitele licence na přenos elektřiny a držitele licence na distribuci elektřiny může provést i tříčlenná zkušební komise, jejímž předsedou může být pouze osoba odpovědná za elektrické zařízení příslušného provozovatele elektrického zařízení s kvalifikací minimálně osoby znalé pro řízení činností – vedoucí elektrotechnik podle tohoto nařízení. (4) Zaškolení a rozsah zkoušky odpovídá rozsahu požadované odborné způsobilosti k vykonávaným činnostem. Rozsah způsobilosti podle věty první se stanovuje podle rozsahu napětí (do 1000 V AC a 1500 V DC; nebo do 35 kV; nebo do 230 kV; nebo bez omezení napětí) a podle druhu zařízení (zařízení v objektech bez nebezpečí výbuchu nebo s nebezpečím výbuchu). Odůvodnění: Viz odůvodnění pro doplnění § 5, odstavec (1), písmeno d). Tato připomínka je zásadní.VYSVĚTLENO Nový stupeň odborné způsobilosti nelze přidat, bez změny zákona, protože není uveden v §19 zákona č. 250/2021 Sb.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  

[1] https://www.uoou.cz/navod-k-posouzeni-vlivu-na-ochranu-osobnich-udaju-u-navrhu-pravnich-predpisu-dpia/ds-5344