7. CHEMICKÉ LÁTKY

Zákony

258/2000 Sb.
o ochraně veřejného zdraví

254/2001 Sb.
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

120/2002 Sb.
o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů

59/2006 Sb.
o prevenci závažných havárií (PZH)Poslední změna: 61/2014 Sb. – účinnost od 1.7.2014

350/2011 Sb.
o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

201/2012 Sb.
o ochraně ovzduší

500/2004 Sb.
správní řád

255/2012 Sb.
kontrolní řád

250/2016 Sb.
o odpovědnosti za přestupky řízení o nich

Vyhlášky

450/2005 Sb.
o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků

343/2011 Sb.
o seznamu účinných látek

402/2011 Sb.
o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí

162/2012 Sb.
o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné směsiK zákonu č.: 350/2011Sb.

163/2012 Sb.
o zásadách správné laboratorní praxe

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

1907/2006
(REACH) – ze dne 18.12.2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky

1272/2008
(CLP) – ze dne 16.12.2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí