Požadavky na doklady k ověření odborné způsobilosti revizního technika zdvihacích zařízení pro vydání „osvědčení“

Upozorňujeme žadatele o zkoušku odborné způsobilosti u TIČR, že 1. 7. 2024 vstoupila v platnost novela prováděcích předpisů zákona č. 250/2021 Sb. Aktuálně probíhá proces novelizace NV č. 193/2022 Sb. Nové nařízení vlády č. 175/2024 Sb. upraví požadavek na minimální stupeň vzdělání a délku praxe. Dále bude vložen odstavec upravující přechodné ustanovení:

„Osoba, která je držitelem osvědčení revizního technika vyhrazených zdvihacích zařízení vydaného podle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění účinném přede dnem 1. července 2022, se považuje za osobu splňující odbornou praxi a vzdělání podle přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 193/2022 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády.“

Aktualizace 21.6.2024

Nařízení vlády č. 175/2024 Sb. bylo vyhlášeno v pátek 21. června 2024 ve Sbírce zákonů v částce 175/2024.

Tento materiál nově mění:

Nejkratší doba odborné praxe požadovaná pro činnost na vyhrazených zdvihacích zařízeních ve vztahu k dosaženému stupni vzdělání žadatele

Vzdělání a odborná praxe pro jednotlivé úrovně odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených zdvihacích zařízeních uvedených v § 3 odst. 1 písm. a), b,) d) a e)

Revize a zkoušky
Nejnižší stupeň vzdělání v oboruDélka odborné praxe v oboru zdvihacích zařízení v letech
Střední vzdělání s výučním listem ze skupiny oborů:
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství,
23 Strojírenství a strojírenská výroba,
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika,
37 Doprava a spoje.
8 let
Střední vzdělání s maturitní zkouškou ze skupiny oborů:
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství,
23 Strojírenství a strojírenská výroba,
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika,
28 Technická chemie a chemie silikátů,
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie,
37 Doprava a spoje,
39 Speciální a interdisciplinární obory,
41 Zemědělství a lesnictví.
3 roky
Vysokoškolské vzdělání v oboru strojním, elektrotechnickém,
stavebním, hutním, hornickém nebo chemickém.
2 roky
Kontroly
Nejnižší stupeň vzdělání v oboruDélka odborné praxe v oboru zdvihacích zařízení v letech
Střední vzdělání s výučním listem nebo s maturitní zkouškou
nebo vysokoškolské vzdělání v oboru strojním nebo elektrotechnickém.
2 roky
Montáž a opravy
Nejnižší stupeň vzdělání v oboruDélka odborné praxe v oboru zdvihacích zařízení v letech
Střední vzdělání s výučním listem nebo s maturitní zkouškou
nebo vysokoškolské vzdělání v oboru strojním, elektrotechnickém, stavebním,
hutním nebo chemickém.
1 rok

Vzdělání a odborná praxe pro jednotlivé úrovně odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených zdvihacích zařízeních uvedených v § 3 odst. 1 písm. c)

Revize a zkoušky
Nejnižší stupeň vzdělání v oboruDélka odborné praxe v oboru zdvihacích zařízení v letech
Střední vzdělání s výučním listem ze skupiny oborů:
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika nebo
23 Strojírenství a strojírenská výroba, je-li doplněno profesní kvalifikací získanou podle jiného právního předpisu4) a zveřejněnou v Národní soustavě kvalifikací v oboru 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
nebo
úplná profesní kvalifikace získaná podle jiného právního předpisu5) a zveřejněná v Národní soustavě kvalifikací v oboru 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika.
8 let
Střední vzdělání s maturitní zkouškou ze skupiny oborů:
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
nebo
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství,
23 Strojírenství a strojírenská výroba,
28 Technická chemie a chemie silikátů,
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie,
37 Doprava a spoje,
39 Speciální a interdisciplinární obory,
41 Zemědělství a lesnictví.
Neobsahují-li uvedené obory požadavky na elektrotechnickou odbornou kvalifikaci, musí být doplněny profesní kvalifikací získanou podle jiného právního předpisu4) a zveřejněnou v Národní soustavě kvalifikací pod oborem 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika.
3 roky
Vysokoškolské vzdělání v oboru elektrotechnickém
nebo
v oboru strojním, stavebním, hutním nebo chemickém, je-li doplněno profesní kvalifikací získanou podle jiného právního předpisu4) a zveřejněnou v Národní soustavě kvalifikací pod oborem 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika.
2 roky
Montáž a opravy (servis)
Nejnižší stupeň vzdělání v oboruDélka odborné praxe v oboru zdvihacích zařízení v letech
Střední vzdělání s výučním listem nebo s maturitní zkouškou v skupině oborů 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika nebo vysokoškolské vzdělání v oboru elektrotechnickém
nebo
střední vzdělání s výučním listem nebo s maturitní zkouškou nebo vysokoškolské vzdělání v oboru strojním, stavebním, hutním nebo chemickém, je-li doplněno profesní kvalifikací získanou podle jiného právního předpisu4) a zveřejněnou v Národní soustavě kvalifikací pod oborem 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
nebo
úplná profesní kvalifikace získaná podle jiného právního předpisu5) a zveřejněná v Národní soustavě kvalifikací v oboru 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika.
1 rok

4) § 5 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění zákona č. 53/2012 Sb.

5) § 4 zákona č. 179/2006 Sb., ve znění zákona č. 53/2012 Sb.“.

V souladu s požadavky na webu Technické inspekce České republiky:

Pro nové žadatele, kteří potřebuji nové osvědčení a dosud jsem žádné neměli.

Zkoušky revizních techniků. Ověření odborné způsobilosti revizních techniků dle zákona č. 250/2021 Sb. vyhrazená technická zařízení je možné provádět pouze na pobočkách TIČR v Praze a v Brně před tříčlennou komisí.

Zkouška z odborné způsobilosti se skládá z písemné a ústní části před tříčlennou komisí.

Obsah a rozsah zkoušky podle věty první je stanoven podle rozsahu požadovaného osvědčení. Písemná část zkoušky se hodnotí samostatně, a to stupni vyhověl nebo nevyhověl, a žadatel musí pro stupeň vyhověl dosáhnout nejméně 80 % správných odpovědí.

K ústní části zkoušky lze přistoupit pouze tehdy, byla-li písemná část zkoušky hodnocena stupněm vyhověl. V ústní části zkoušky z odborné způsobilosti musí žadatel odpovědět správně nejméně na 80 % položených otázek.

O průběhu a výsledku této zkoušky je sepsán protokol, jehož jedno vyhotovení náleží žadateli a jedno pověřené organizaci.

U nových žadatelů RT se provádí písemná část zkoušky také z Obecného testu a u ústní části zkoušky jsou žadatelem předkládány návrhy revizních zpráv.

Úhrada poplatku za prověření odborné způsobilosti fyzických osob je prováděna žadatelem, předem výhradně bezhotovostně. V případě, že částka není uhrazena, prověření odborné způsobilosti nebude provedeno. O této skutečnosti (telefonicky nebo e-mailem) informuje TIČR žadatele nebo kontaktní osobu objednatele a dohodne další postup.

Dnem doručení žádosti je zahájeno správní řízení. TIČR Vám zašle Pozvánku ke zkoušce s uvedením termínu, místa a dalších podmínek zkoušky včetně výše poplatku. V případě nekompletnosti žádosti budete písemně vyzván k odstranění nedostatků v žádosti (§ 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Poplatky za činnosti organizace státního odborného dozoru

Výši poplatků za činnosti organizace státního odborného dozoru stanovuje §14 Zákona č. 250/2021 Sb. v platném znění a Nařízení vlády č. 60/2022 Sb. o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení

Předpoklady odborné způsobilosti fyzických osob pro vydání Osvědčení

Předpoklady odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem na určených technických zařízeních jsou
(Zákon č. 250/2021 Sb., §36, odst. 2):

  1. dosažení věku 18 let a plná svéprávnost,
  2. zdravotní způsobilost k vykonávaným činnostem,
  3. odborné vzdělání v oboru a stupni podle míry rizika a činnosti vykonávané na určeném technickém zařízení (Vyhláška č. 79/2013 Sb. § 11, příloha 2, II. rizika ohrožení čl. 7, prohlídka musí být provedena jednou za 4 roky, jednou za 2 roky jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku. Na základě stanovení rizik mohou být v organizacích termíny zkráceny.),
  4. odborná praxe v délce, oboru a stupni vzdělání podle míry rizika a činnosti vykonávané na určeném technickém zařízení a potřebné technické vybavení,
  5. osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na určených technických zařízeních, provádějí-li revize a zkoušky určených technických zařízení, montáž, opravy určených plynových zařízení nebo obsluhu určených tlakových zařízení parních a kapalinových kotlů.

Uchazeč předloží u zkoušky kopie dokladů dle jednotlivých bodů.

V případě, že požadujete rozšíření stávajícího rozsahu osvědčení, prověří se Vaše odborná způsobilost pouze v rozsahu, o který se rozšiřuje původní osvědčení.

Dnem doručení žádosti je zahájeno správní řízení. TIČR Vám zašle požadavek na úhradu poplatku za zkoušky a po zaplacení „Pozvánku ke zkoušce s uvedením termínu, místa a dalších podmínek zkoušky“. V případě nekompletnosti žádosti budete písemně vyzván k odstranění nedostatků v žádosti (§ 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).