Program kurzu

Odborný program kurzu je organizován hybridní formou tak aby obsahem a náplní splňoval požadavky na výuku jak pro revizní techniky (na které jsou kladeny vyšší nároky na odbornou způsobilost), tak i pro obsluhy parních a horkovodních kotlů. Pro revizní techniky je kurz dvoudenní, pro obsluhy postačuje účast druhý přednáškový den.

08,30 Zahájení registrace

I. školící den kurzu – revizní technici

09,00 Zahájení kurzu

09,15 I. přednáškový blok

Legislativa: Zákony, nařízení vlády a vyhlášky

Rozdělení kotlů, konstrukce a hlavní části kotlů, pomocná zařízení kotlů, úprava vody

11,00 Coffee break

Fyzika kotlů, paliva , základy spalování,

Bezpečnostní a tlaková výstroj kotlů

13,00 Předpokládané ukončení prvního přednáškového dne

II. školící den kurzu – revizní technici a obsluhy

09,00 II. Přednáškový blok

Provoz, obsluha, a údržba kotlů III. a IV. třídy, poruchy kotlů, měření, regulace, účinnosti a ztráty kotlů, seznámení s riziky a bezpečnosti práce v kotelnách

Fyzikální vlastnosti plynných paliv, vlastnosti topných plynů, plynná paliva, plynové hořáky, zabezpečovací zařízení; provoz a obsluha plynové kotelny, zkouška znalostí pro obsluhu zařízení pro potřebu plynu spalováním; první pomoc při otravě CO, popálení a úrazu elektrickým proudem.

11,00 Coffee break

Rozbor testových otázek ke zkoušce TIČR, ověření znalostí z obsluhy kotlů III. a IV. třídy

13,00 Předpokládané ukončení prvního přednáškového dne