Nařízení vlády o vyhrazených elektrických zařízeních

Návrh prováděcího předpisu vztahující se k návrhu zákona o bezpečném provozu vyhrazených technických zařízení. Stav k 21. 6. 2019. Připomínkové řízení bylo ukončeno. Návrh zákona je doposud projednáván v Parlamentu. Předpokládaný termín platnosti je 1. 8. 2021 (bez záruky).

Aktuální stav legislativního procesu je zde

Tento dokument má pouze informativní charakter!

Návrh

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne …………………. 2019

o požadavcích na způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Vláda České republiky nařizuje podle § 23 zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení stanoví

 1. požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice a na odbornou způsobilost osob, které vykonávají obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím, na elektrických zařízeních pod napětím a které provádí revize na elektrických zařízeních,
 • požadavky na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních právnických osob a podnikajících fyzických osob a zaměstnanců, pokud jde o provozování činností uvedených ve větě první, a
 • požadavky na prověřování jejich odborné způsobilosti a stupně způsobilosti k výkonu činnosti na elektrických zařízeních těchto osob.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

 1. odbornou kvalifikací
 1. ukončené vzdělání v elektrotechnickém oboru,
 • ukončené vzdělání v jiném oboru, který obsahově splňuje požadavky na elektrotechnické vzdělání,
 • úplná profesní kvalifikace získaná podle jiného právního předpisu1)a zveřejněná v Národní soustavě kvalifikací pod oborem kvalifikace „Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika“,
 • profesní kvalifikací kvalifikace získaná podle jiného právního předpisu2),
 • činností na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti činnost na zařízení (obsluha a práce na elektrickém zařízení) a v jeho blízkosti, při které může dojít k úrazu elektrickým proudem, nebo může nastat jiné elektrické riziko,
 • samostatnou činností na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti činnost, která je prováděna na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti bez nezbytnosti dohledu nebo dozoru jiné osoby,
 • elektrickým zařízením zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod, distribuci a odběr elektrické energie, elektrické instalace, zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny, elektrické součásti a elektrická výstroj,
 • osobou odpovědnou za elektrické zařízení pověřená osoba právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, která provozuje elektrické zařízení, s konečnou odpovědností za bezpečný provoz elektrického zařízení a stanovení pravidel při výkonu jednotlivých činností na zařízení a organizaci nebo uspořádání místa výkonu těchto činností.

§ 3

Bližší požadavky na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních

(1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují elektrické zařízení nebo provádí činnosti na elektrických zařízeních zajistí, aby činnosti a řízení činností na elektrických řízeních a v jejich blízkosti ve stanovených případech vykonávaly jen odborně způsobilé fyzické osoby podle § 19 zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, se splněním bližších požadavků na jejich způsobilost podle § 4, 6 a 7, a osoby odborně způsobilé k výkonu činnosti na elektrických zařízeních podle § 19 zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických se splněním bližších požadavků na jejich způsobilost podle § 8.

(2) Za činnost na elektrickém zařízení vyžadující odbornou způsobilost podle tohoto nařízení se nepovažuje obsluha elektrického zařízení malého a nízkého napětí.

(3) Osoba odpovědná za elektrické zařízení u právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby provozující elektrické zařízení, kontroluje, aby činnosti a řízení činností na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti ve stanovených případech vykonávaly jen osoby odborně způsobilé k dané činnosti na elektrickém zařízení podle § 4 až 8.

(4) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující elektrické zařízení zajistí, aby odborně způsobilé osoby k výkonu činnosti na elektrických zařízeních podle § 4, 6 a 7 byly pravidelně školeny o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1) vztahujícím se k výkonu jejich činnosti, aby jejich znalosti byly pravidelně prohlubovány, a to v souladu s vnitřním předpisem právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby; nemá-li právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje elektrické zařízení, vnitřní předpis podle věty první zpracován, zajistí proškolení odborně způsobilých osob v rozsahu požadovaném větou první nejméně jednou ročně.

(5) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující elektrické zařízenízajistí, aby žáci a studenti elektrotechnických oborů, před zahájením činností na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti splnili požadavky na osoby poučené podle tohoto nařízení a prováděli na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti jen takovou činnost, která odpovídá jejich postupně nabývaným odborným znalostem, a to vždy pod vedením určené osoby s odbornou způsobilostí odpovídající charakteru činnosti.

§ 4

Osoba poučená

(1) Osoba poučená je odborně způsobilá osoba podle § 19 zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických, která byla v rozsahu své činnosti proškolena o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1) pro činnost na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti, dále byla proškolena v oblasti možných zdrojů a příčin rizik na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti, upozorněna na možné ohrožení elektrickými zařízeními, seznámena s postupy pro poskytnutí první pomoci při úrazech elektrickým proudem a byly u ní tyto znalosti ověřeny; za osobu poučenou se považuje rovněž osoba znalá, jejíž přezkoušení podle tohoto nařízení pozbylo platnosti. Tyto osoby mohou po úspěšném složení zkoušky o způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice opět získat stupeň odborné způsobilosti osob znalých.

(2) Obsah a doba poučení podle odstavce 1 je stanovena s ohledem na charakter a rozsah činnosti na elektrických zařízeních, kterou mají osoby poučené vykonávat.

(3) O poučení a ověření znalostí bude proveden zápis, který podepíše osoba provádějící poučení spolu s osobou poučenou. V zápisu bude přesně vymezen rozsah poučení včetně specifikace pracoviště.

(4) Rozsah činností, které může osoba poučená vykonávat, stanoví právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1) pro činnost na elektrických zařízeních včetně místních provozních bezpečnostních předpisů. Osoba poučená zejména vykonává

a)    samostatnou obsluhu elektrického zařízení bez omezení napětí, s omezením, že se může dotýkat jen těch částí zařízení, které jsou pro obsluhu určeny,

b)    práci podle pokynů na elektrických zařízeních malého a nízkého napětí bez napětí a v jejich blízkosti,

c)    práci s dohledem na elektrických zařízeních vysokého napětí bez napětí a v jejich blízkosti,

d)    práci s dohledem osoby znalé v blízkosti nekrytých živých částí zařízení nízkého napětí pod napětím, v bezpečnostní vzdálenosti od nich, nebo až na dotyk s izolačním krytem chránícím před nahodilým dotykem s živou částí,

e)    práci pod dozorem osoby znalé v blízkosti nekrytých živých částí zařízení vysokého napětí pod napětím,

f)    práci na elektrickém zařízení ve zvláštních případech, na které právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje elektrické zařízení, zpracovala a vydala zvláštní pracovní postup, se kterým byla osoba poučená předem a opakovaně ve stanovených lhůtách prokazatelně seznámena a byla prakticky zacvičena k této činnosti.

§ 5

Osoba znalá

(1) Za osobu znalou se považuje

a) osoba znalá pro samostatnou činnost (dále jen „elektrotechnik“),

b) osoba znalá pro řízení činnosti (dále jen „vedoucí elektrotechnik“),

c)  revizní technik.

(2) Osoba znalá je odborně způsobilá vykonávat veškeré práce na elektrickém zařízení v rozsahu vydaného dokladu o úspěšném složení zkoušky o způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice podle o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení.

(3) Revize vyhrazených elektrických zařízení vykonává revizní technik s platným osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních příslušného rozsahu pro provádění revizí, vydaným podle zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení.

§ 6

Elektrotechnik

(1) Elektrotechnik je osoba znalá s odbornou kvalifikací podle § 2 písm. a), která po zaškolení složila zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice ve stanoveném rozsahu; osoba podle věty první vykonává činnosti na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti samostatně.

(2) Minimální požadovanou praxi stanoví v souladu s hodnocením rizik jednotlivých činností vykonávaných elektrotechnikem osoba odpovědná za elektrická zařízení příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby provozující elektrické zařízení místním provozním bezpečnostním předpis. Pro osoby bez elektrotechnické praxe stanoví nejméně po dobu jednoho roku místní provozní bezpečnostní předpis dohled osoby znalé s praxí minimálně 2 roky.

(3) Ověření znalostí formou zkoušky stanovené podle § 9 provede tříčlenná zkušební komise, jejímž předsedou může být pouze osoba pro provádění revizí podle § 11 zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Ověření znalostí formou zkoušky stanovené v § 9 pro práce na elektrickém zařízení provozovatele přenosové soustavy a provozovatele distribuční soustavy držitele licence na přenos elektřiny a držitele licence na distribuci elektřiny může provést i tříčlenná zkušební komise, jejímž předsedou může být pouze osoba odpovědná za elektrické zařízení příslušného provozovatele elektrického zařízení s kvalifikací minimálně osoby znalé pro řízení činností – vedoucí elektrotechnik podle tohoto nařízení.

(4) Zaškolení a rozsah zkoušky odpovídá rozsahu požadované způsobilosti k vykonávaným činnostem. Rozsah způsobilosti podle věty první se stanovuje podle rozsahu napětí (do 1000V AC nebo 1500V DC/bez omezení napětí) a podle druhu zařízení (zařízení v objektech bez nebezpečí výbuchu / s nebezpečím výbuchu).

(5) Osoba odpovědná za elektrická zařízení u právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby provozující elektrické zařízení je na základě posouzení rizik pro konkrétní činnosti na elektrickém zařízení oprávněna stanovit, že pro daný typ činnosti je možno nahradit odbornou kvalifikaci profesní kvalifikací podle § 2 písm. b). V tomto případě vystaví osoba odpovědná za elektrické zařízení písemný doklad podle vzoru v příloze č. 3 k tomuto nařízení, že pro daný typ činnosti stanovila jako dostatečnou kvalifikaci profesní kvalifikaci a přesně specifikuje rozsah činností, který nesmí přesahovat obsahem rámec rozsahu činností příslušné profesní kvalifikace. Rozsah zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice a doklad o úspěšném složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice je v tomto případě omezen na činnosti do 1000V v objektech bez nebezpečí výbuchu. Vydaný doklad omezuje rozsah činností a je platný pouze pro činnosti pro příslušnou právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

(6) Osoby, na něž se hledí pro níže vymezený okruh činností jako na elektrotechniky podle odstavce 1, přestože nesplňují stanovené požadavky na odbornou způsobilost k výkonu činností v elektrotechnice pro osoby znalé, jsou

 1. pracovníci vědeckých, výzkumných a vývojových ústavů, kteří mají vysokoškolské vzdělání, v rámci výuky složili zkoušky z elektrotechniky, elektroniky nebo fyziky, nebo složili závěrečnou zkoušku z elektrotechniky nebo jaderné fyziky na střední odborné škole, a kteří vykonávají experimentální práci na vymezených vědeckých, výzkumných nebo vývojových pracovištích, pokud složili po zaškolení zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice v rozsahu vykonávaných činností,
 • učitelé, kteří používají při výuce na školách elektrická zařízení pod napětím, pokud byli v používání zařízení prokazatelně zaškoleni a jejich znalosti právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1) souvisejících s jejich činností byly ověřeny v rozsahu stanoveném v § 9.

§ 7

Vedoucí elektrotechnik

(1) Vedoucí elektrotechnik má odbornou kvalifikací podle § 2 písm. a), splňuje požadavek minimálního rozsahu odborné praxe podle odstavce 2 a po zaškolení složil zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice ve stanoveném rozsahu; osoba podle věty první může vykonávat řízení činností a řízení provozu, stejně jako veškeré činnosti, které může vykonávat elektrotechnik.

(2) Délka požadované praxe podle rozsahu úspěšně složené zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice činí

 1. 2 roky pro rozsah označený jiným právním předpisem3) jako E2A a E3A,
 • 3 roky pro rozsah označený jiným právním předpisem3) jako E1A, E2B a E3B,
 • 4 roky pro rozsah označený jiným právním předpisem3) jako E1B.

Z praxe podle tohoto odstavce musí být absolvován alespoň jeden rok na elektrických zařízeních příslušného druhu a napětí. Pro účely tohoto nařízení se rozsah složené zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice stanovuje obdobně jako rozsah oprávnění podle přílohy č. 1 k nařízení vlády o vyhrazených elektrických zařízeních a podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti.

(3) Ověření znalostí formou zkoušky stanovené § 9 provede tříčlenná zkušební komise, jejímž předsedou bude osoba pro provádění revizí podle § 11 zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Ověření znalostí formou zkoušky stanovené v § 9 pro práce na elektrickém zařízení provozovatele přenosové soustavy a provozovatele distribuční soustavy držitele licence na přenos elektřiny a držitele licence na distribuci elektřiny může provést i tříčlenná zkušební komise, jejímž předsedou bude osoba odpovědná za elektrické zařízení příslušného provozovatele elektrického zařízení s kvalifikací minimálně osoby znalé pro řízení činností – vedoucí elektrotechnik a další člen komise bude osoba s kvalifikací minimálně osoby znalé pro řízení činností – vedoucí elektrotechnik.

(4) Zaškolení a rozsah zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice musí odpovídat rozsahu požadované odborné způsobilosti. Rozsah odborné způsobilosti se stanovuje podle rozsahu napětí (do 1000V AC nebo 1500V DC/ bez omezení napětí) a podle druhu zařízení (zařízení v objektech bez nebezpečí výbuchu / s nebezpečím výbuchu).

(5) Absolventi přírodovědecké fakulty oboru fyziky, kteří pracují jako asistenti v laboratořích škol všech stupňů a nesplňují stanovené požadavky na odbornou kvalifikaci pro osoby znalé, se považují na svých pracovištích za vedoucí elektrotechniky, pokud složili po zaškolení zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice v rozsahu vykonávaných činností.

§ 8

Revizní technik

(1) Revizní technik má odbornou způsobilost získanou podle zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, je držitelem platného osvědčení k provádění revizí elektrických zařízení, má odbornou kvalifikací podle § 2 písm. a) a splňuje požadavek minimálního rozsahu odborné praxe podle odstavce 2.

(2) Délka požadované odborné praxe podle rozsahu úspěšně složené zkoušky o způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice činí

 1. 4 roky pro rozsah označený jiným právním předpisem3) jako E1A a E2A,
 • 2 roky pro rozsah označený jiným právním předpisem3) jako E3A,
 • pro rozsah označený jiným právním předpisem3) jako E1B a E2B 4 roky pro druh A + 1 rok pro druh B,
 • pro rozsah označený jiným právním předpisem3) jako E3B 2 roky pro druh A + 1 rok pro druh B.

§ 9

Proškolení a zkouška z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice

(1) Předmětem proškolení a zkoušek jsou zejména

 1. znalosti povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci[1] souvisejících s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou má zkoušená osoba vykonávat, popřípadě řídit,
 • teoretické a praktické znalosti o poskytování první pomoci, zejména při úrazech elektrickým proudem,
 • pracovní a technologické postupy, provozní a bezpečnostní pokyny, zdroje a příčiny rizik, které souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou má zkoušená osoba vykonávat, popřípadě řídit, a
 • další zásadní skutečnosti a informace mající dopad na bezpečnost práce a provozu při činnostech na elektrickém zařízení.

(2) Zkouška o způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice se skládá ze dvou částí, a to

a) z písemného testu o minimálně 10 testových otázkách, a to v rozsahu odst. 1 písm. a) a b),

b) z ústního pohovoru zaměřeného na výsledek testu, případné chyby učiněné v testu, otázky zaměřené na odbornou problematiku podle rozsahu a zaměření zkoušené osoby, zaměřené na otázky týkající se předpisů uvedených v odstavci 1 písm. c) a d).

(3) Osoba, která úspěšně složí zkoušku podle odstavce 2, obdrží doklad o úspěšném složení zkoušky o způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(4) Předseda komise

a)  připravuje, vede a vyhodnocuje zkoušku podle odstavce 2,

b)  pořizuje o zkoušce podle odstavce 2 zápis, který obsahuje informace o průběhu a obsahu zkoušky, vyhodnocení zkoušky a podpisy všech členů zkušební komise a zkoušené osoby, a jehož vzor v příloze č. 4 k tomuto nařízení,

c)  archivuje zápis o zkoušce z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice minimálně po dobu 6 let,

 • vystavuje doklad o úspěšném složení zkoušky z  odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice.

(5) Před zahájením zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice podle odstavce 2 žadatel předloží předsedovi komise následující dokumenty:

a)  doklad prokazující odbornou nebo profesní kvalifikaci, a to v rozsahu stanoveném pro daný stupeň odborné způsobilosti, je-li pro daný stupeň odborné způsobilosti tento doklad požadován, a to v originále nebo úředně ověřené kopii,

b)  doklad prokazující délku praxe (potvrzení zaměstnavatele nebo čestné prohlášení zkoušené osoby), a to minimálně v délce stanovené pro daný stupeň odborné způsobilosti, je-li pro daný stupeň odborné způsobilosti tento doklad požadován,

c) doklad prokazující, že odborná kvalifikace splňuje požadavky elektrotechnického vzdělání stanoveného tímto nařízením, a to v případě, že z předloženého dokladu prokazujícího odbornou kvalifikaci není zcela zřejmé, že se jedná o odbornou kvalifikaci elektrotechnickou; doklad podle tohoto písmene může vydat škola, která vystavila doklad o odborné kvalifikaci, nebo příslušné ministerstvo.

(6) Proškolení a zkouška z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice v rozsahu stanoveném v odstavci 1 písm. c), může být nahrazena potvrzením vydaným osobou odpovědnou za elektrická zařízení příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, že daná osoba prochází těmito školeními zakončenými ověřením znalostí v pravidelných intervalech stanovenými vnitřními předpisy dané právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby.  Vzor tohoto potvrzení je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§10

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č…/2019 Sb.

Evidenční číslo ………………..

DOKLAD O ÚSPĚŠNÉM SLOŽENÍ ZKOUŠKY

o odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice

…………………………………………………………………..                                 nar………………………………………………………………………..

                             (jméno a příjmení)                                                                               (datum a místo)

trvalé bydliště:                        ……………………………………………………………………………………………………………………….

odborná kvalifikace / profesní kvalifikace:            …………………………………………………………………………………………

délka odborné praxe:                                             …………………………………………………………………………………………

vykonal(a) dnešního dne s úspěchem zkoušku o odborné způsobilosti v elektrotechnice, a to v rozsahu (nehodící se škrtněte):

osoby poučené / osoby znalé pro samostatnou činnost / osoby znalé pro řízení činnosti

Rozsah odborné způsobilosti[2]:

                ………………………………………………………………………………………………………..………

Vymezení rozsahu odborné způsobilosti[3]:

                ………………………………………………………………………………………………………..………

                ………………………………………………………………………………………………………..………

                ………………………………………………………………………………………………………..………

V……….dne……………………..                                Platnost osvědčení: do            ……………………….

Předseda zkušební komise:

                Jméno a příjmení:   …………………………….             Č. osvědčení RT (je-li předsedou RT):    ………………….

                Podpis:                    …………………………….

Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která zkoušenou osobu ke zkoušce odborné způsobilosti vyslala:

Název:                     …………………………….             IČO:                        ……………………….

                Osoba odpovědná za EZ: …………………………….   Podpis:                    ……………………….  


Příloha č. 2 k nařízení vlády č…/2019 Sb.

Vzor potvrzení o absolvování školení

v rozsahu podle § 9 odst. 6

Firma/podnikající fyzická osoba:            ……………………………………………………………………………………..

se sídlem / místem podnikání:                ……………………………………………………………………………………..

IČO:                                                       ……………………………………………………………………………………..

osoba odpovědná za EZ                         ……………………………………………………………………………………..

Potvrzujeme, že níže uvedené fyzické osoby jsou seznámeny s pracovními a technologickými postupy, provozními a bezpečnostními pokyny, zdroji a příčinami rizik, které souvisejí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, na kterém mají uvedené osoby činnost provádět. Jejich znalosti v rozsahu tohoto potvrzení byly ověřeny a nemusí být tak v souladu s § 9 odst. 6 nařízení vlády ověřovány v rámci zkoušky odborné způsobilosti.

Seznam osob:

      jméno a příjmení           trvalé bydliště                                                   datum narození                             podpis

      ……………………..      ………………………………………………       ………………………………         ………………….

      ……………………..      ………………………………………………       ………………………………         ………………….

      ……………………..      ………………………………………………       ………………………………         ………………….

      ……………………..      ………………………………………………       ………………………………         ………………….

V …………….. dne …………………

………………………………………………

podpis osoby odpovědné za EZ

razítko

(právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby)


Příloha č. 3 k nařízení vlády č…/2019 Sb.

Vzor potvrzení 

v rozsahu podle § 6. odst. 5 nařízení

Firma/podnikající fyzická osoba:            ……………………………………………………………………………………..

se sídlem / místem podnikání:                ……………………………………………………………………………………..

IČO:                                                       ……………………………………………………………………………………..

osoba odpovědná za EZ                         ……………………………………………………………………………………..

Potvrzujeme, že na základě posouzení a identifikace rizik a v souladu s přijatými provozními předpisy osoba odpovědná za elektrická zařízení stanovila, že pro níže uvedené činnosti u ……………..(právnické osoby/ podnikající fyzické osoby) ……… může být odborná kvalifikace podle §1, bodu 2, písm. a), nařízení vlády č. xxx/2017 Sb. nahrazena níže uvedenou profesní kvalifikací podle § 2 písm. b), nařízení vlády č. xxx/2017 Sb. a osoby s touto profesní kvalifikací mohou být pro vykonávání níže specifikovaných činností na zařízeních do 1000 V bez nebezpečí výbuchu být vyškoleny a přezkoušeny podle nařízení vlády č. xxx/2017 Sb., na základě úspěšného složení zkoušky jim může být vydáno osvědčení osoby znalé v rozsahu profesní kvalifikace a s omezením na provádění výhradně níže uvedených činností u výše uvedeného zaměstnavatele.   

Stanovená profesní kvalifikace:

                ………………………………………………………………………………………………………..………

Vymezení rozsahu odborné způsobilosti podle tohoto potvrzení:

                ………………………………………………………………………………………………………..………

                ………………………………………………………………………………………………………..………

                ………………………………………………………………………………………………………..………

Seznam osob, na které se toto potvrzení vztahuje:

                jméno a příjmení                                    trvalé bydliště                                                         datum narození

                …………………………………………    ……………………………………………………..   …………………………..

                …………………………………………    ……………………………………………………..   …………………………..

                …………………………………………    ……………………………………………………..   …………………………..

V …………….. dne …………………

………………………………………………

podpis osoby odpovědné za EZ

razítko

(právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby)


Příloha č. 4 k nařízení vlády č…/2019 Sb.

Vzor zápisu o zkoušce

Z Á P I S

o zkoušce z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice

Evidenční číslo: ______        

…………………………………………………………………..                                 nar………………………………………………………………………..

                             (jméno a příjmení)                                                                               (datum a místo)

trvalé bydliště:                        ……………………………………………………………………………………………………………………….

zaměstnavatel:                        ……………………………………………………………………………………………………………………….

vzdělání:                                ……………………………………………………………………………………………………………………….

Praxe:                                     ……………………………………………………………………………………………………………………….

Předloženo potvrzení podle přílohy č. 2                Ano / NE

Předloženo potvrzení podle přílohy č. 3                Ano / NE

se dnešního dne podrobil výše uvedené zkoušce

Hodnocení písemné zkoušky: vyhověl – nevyhověl

Otázky ústní zkoušky:                                                                                                                                                       Hodnocení:

1. Legislativní předpisy týkající se bezpečnosti elektrických zařízení …………………………………….                          vyhověl – nevyhověl

2. Bezpečnostní předpisy  pro činnosti na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti …………………………………….vyhověl – nevyhověl

3. Ochrana před úrazem elektrickým proudem – ochranná opatření, principy působení …………                           vyhověl – nevyhověl

4. První pomoc při úrazu elektrickou energií ………………………………………………………………………                          vyhověl – nevyhověl

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………..                             vyhověl – nevyhověl

6. …………………………………………………………………………………………………………………………………                            vyhověl – nevyhověl

7. …………………………………………………………………………………………………………………………………                            vyhověl – nevyhověl

8. …………………………………………………………………………………………………………………………………                            vyhověl – nevyhověl

9. …………………………………………………………………………………………………………………………………                            vyhověl – nevyhověl

10. …………………………………………………………………………………………………………………………………                          vyhověl – nevyhověl

Celkové hodnocení zkoušky: vyhověl – nevyhověl  pro  _______________________________________________

Zkušební komise:

   
Předseda (jméno, č. osvědčení RT, je-li předsedou RT) ……………………………………………………………………. (podpis)
   
1. člen komise ……………………………………………………………………. (podpis)
   
2. člen komise ……………………………………………………………………… (podpis

podpis zkoušeného: …………………………………………………………

Datum:


1) § 4 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.

2) § 5 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.

3) Příloha č. 1 k nařízení vlády o vyhrazených elektrických zařízeních a podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti.

[1]) § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

[2] U osob poučených a znalých se v rozsahu odborné způsobilosti vypisuje jedna z možností do 1000V AC nebo 1500V DC/ bez omezení napětí a jedna z možností Zařízení v objektech bez nebezpečí výbuchu / s nebezpečím výbuchu.

[3] Vymezení rozsahu odborné způsobilosti se uvádí u osob poučených a u osob znalých, u kterých osoba odpovědná za elektrické zařízení stanovila profesní kvalifikaci za dostatečnou pro daný rozsah činností.