Vypořádání připomínek k Návrhu nařízení vlády o vyhrazených zdvihacích zařízeních

 Téma, popř. část materiáluResortOznačení připomínky (Z/PP)PřipomínkaVypořádání
 Obecně k materiáluMŠMTZPřestože materiál obsahuje změnu požadavků, za kterých je možno   vykonávat regulované činnosti, nebylo k němu přiloženo posouzení přiměřenosti dle nařízení vlády č. 306/2020 a usnesení vlády č. 672 ze dne 22. června 2020. Požadujeme doplnit.AKCEPTOVÁNO Testy přiměřenosti doplněny.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 Obecně k materiáluÚV-KOMZPředkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v platném znění. Výčet dotčených předpisů EU není v části C) odůvodnění návrhu úplný.AKCEPTOVÁNO Odůvodnění materiálu bude doplněno.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.  
 Obecně k materiáluÚV-KOMZStav relevantní právní úpravy v právu EU:   Předloženého návrhu se dotýkají zejména následující předpisy EU, v platném znění:   směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/104/ES ze dne 16. září 2009 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací,                                                           směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/958 ze dne 28. června 2018 o testu přiměřenosti před přijetím nové právní úpravy povolání, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy. AKCEPTOVÁNO Odůvodnění materiálu bude doplněno.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.    
 Obecně k materiáluÚV-KOMZObecně k návrhu: Vzhledem k tomu, že směrnice 2005/36/ES a směrnice 2018/958 požadují po členských státech posoudit přiměřenost svých požadavků omezujících přístup k regulovaným povoláním nebo k jejich výkonu a výsledky takových posouzení musí být sděleny Evropské komisi, žádáme předkladatele o jasné vymezení se vzhledem k této povinnosti, která je transponována do nařízení vlády č. 306/2020 Sb., o předávání údajů nezbytných k plnění informační povinnosti o regulovaných povoláních.AKCEPTOVÁNO Testy přiměřenosti do materiálu doplněny.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.  
 K výkaznictvíÚV-KOMZK výkaznictví: Máme za to, že ustanovení § 1 písm. b) nařízení vlády by mělo být vykázáno též vůči čl. 15 směrnice 2006/42/ES a v tomto smyslu by měly být doplněny i RT a ST. Čl. 5 odst. 3 směrnice 2009/104/ES je podle našeho názoru možno vykázat nejen k § 1 návrhu, ale například také k některým částem § 7 odst. 4 a 5, § 9 odst. 1 písm. i) a j), § 10 odst. 1 písm. c) nebo § 11 odst. 3. Čl. 6 směrnice 2009/104/ES je pak možno vykázat jako transponovaný také například v relevantních částech § 5 odst. 1 a 2, § 11 odst. 1 aj. Doporučujeme návrh znovu projít a výkaznictví v tomto smyslu doplnit.AKCEPTOVÁNO Příslušné části materiálu budou upraveny ve smyslu připomínky.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 K § 2ÚV-KOMZK § 2 návrhu: Písm. a) a písm. b) návrhu definuje „zdvihací zařízení“ pokaždé jinak, zároveň se nařízení vlády vztahuje pouze na „vyhrazená zdvihací zařízení“, není tedy dle našeho názoru třeba nad rámec § 3 definovat ostatní zdvihací zařízení, na něž se nařízení vlády vztahovat nemá.  AKCEPTOVÁNO Vypustit ustanovení § 2 písm. b) a následující písmena přeznačit.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.  
 K § 2ÚV-KOMZK § 2 návrhu: Ustanovení dále definuje v písm. l) „systém bezpečné práce“ a v písm. m) „pracovní systém“, což jsou dle našeho názoru svou povahu jen jiná označení pro „místní provozní bezpečnostní předpis“ dle písm. k) pro jednotlivé druhy vyhrazených zdvihacích zařízení, což činí předpis terminologicky nejednotný a zbytečně nepřehledný (každé ustanovení, kde má být použit místní provozní bezpečnostní předpis, by se mělo vztahovat také na systém bezpečné práce a pracovní systém? – např. § 7 odst. 1, § 10 odst. 1 písm. b) a f) a mnohé další). Navrhujeme proto terminologii v celém nařízení vlády sjednotit a používat jednotný pojem „místní provozní bezpečnostní předpis“. Ani zákon č. 250/2021 Sb., k jehož provedení je návrh přijímán, totiž „systém bezpečné práce“ a „pracovní systém“ nepoužívá. V odůvodnění k návrhu se sice předkladatel odvolává na aplikaci pojmů směrnic EU z oboru výroby a uvádění na trh, nicméně směrnice 2006/42/ES ani směrnice 2014/33/EU takovou terminologii nepoužívá. Pokud se zamýšlí terminologii zachovat, požadujeme v odůvodnění upřesnit, se kterými směrnicemi EU nařízení vlády terminologie slaďuje. VYSVĚTLENO Systém bezpečné práce je zažitý název pro organizační směrnici týkající se řízení provozu jeřábů, která vychází z ČSN ISO 12480-1. Uvedená norma je v platnosti od roku 1999. Pracovní systém je zažitý název pro organizační směrnici týkající se řízení provozu pracovních plošin, která vychází z ČSN ISO 18893 (2014).  Rovněž po obsahové stránce je Systém bezpečné práce a Pracovní systém zcela rozlišný od ostatních požadavků stanovených na místní provozní bezpečnostní předpis pro ostatní VTZ ZZ. Uvedenou unifikací názvu by vznikla nepřehlednost při stávající platnosti technických norem řešících uvedenou problematiku. Z výše uvedeného nelze tudíž pojmenovat jedním názvem různé organizační směrnice.   Odůvodnění doplněno o bližší informace ke směrnicím.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí
 K § 2SPČRZPůvodní text: chybí – doplnit nový pojem Návrh doplnění textu: Navrhujeme doplnit pojem Provozovatel zdvihacího zařízení a vysvětlit jej. Např. „Provozovatel zdvihacího zařízení je právnická nebo fyzická osoba provozující zdvihací zařízení, která je odpovědná za jeho bezpečný provoz. Provozovatel zdvihacího zařízení určí odpovědné osoby, které zajišťují bezpečný, spolehlivý a hospodárný provoz vyhrazených technických zařízení dle právních a ostatních předpisů.Odůvodnění: V NV se vyskytuje řada povinností provozovatele. Tím může být majitel, pronajímatel, nájemce, krátkodobá zápůjčka…, proto navrhuji vysvětlení pojmu, aby bylo zjevné, kdo má povinnosti provozovatele plnit.  VYSVĚTLENO Zákon č. 250/2021 Sb. definuje v § 20, kdo je provozovatel. Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí
 K § 2 písm. a) a b)SPČRZPůvodní text: „zdvihacím zařízením zařízení určené ke zdvihání a přepravě břemen a osob,“ „zdvihacím zařízením ostatní technické zařízení, které není podle § 3 vyhrazeným zdvihacím zařízením,“ Návrh úpravy textu: „zdvihacím zařízením – zařízení určené ke zdvihání a přepravě břemen a osob,“ „zdvihacím zařízením ostatním – technické zařízení, které není podle § 3 vyhrazeným zdvihacím zařízením,“ Odůvodnění: Z původního textu nelze vyčíst, kde končí vlastní pojem + je tu pravděpodobně překlep ve slově „ostatní“ – správně má být „ostatním“ – neboť v opačném případě tu máme dvě různé definice pro stejný pojem „zdvihacím zařízením“  AKCEPTOVÁNO Text upraven: vyhrazeným zdvihacím zařízením – zařízení určené ke zdvihání a přepravě břemen a osob.             AKCEPTOVÁNO (ÚPRAVA) Vypustit ustanovení § 2 písm. b) a následující písmena přeznačit.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 K § 2 písm. b)HK ČRPPPožadujeme v ust. § 2, vypustit písm. b) a následující písmena přeznačit. „ b) zdvihacím zařízením ostatní technické zařízení, které není podle § 3 vyhrazeným zdvihacím zařízením,“ Odůvodnění:   Definice je nadbytečná, protože ji v plném rozsahu obsahuje § 3, který stanovuje, které zdvihací je zařízení je a není vyhrazené. Bude tak zachována obecná definice zdvihacího zařízení a rozdělení bude až v §3, což je zcela dostatečné. Pokud by byla tato definice zachována, budou v § 2 dvě definice zdvihacího zařízení, což bude způsobovat výkladové potíže.AKCEPTOVÁNO Vypustit ustanovení § 2 písm. b) a následující písmena přeznačit.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 K § 2 písm. d)SPČRZPůvodní text: generální opravou nebo podstatnou změnou zařízení takový zásah do vyhrazeného zdvihacího zařízení, kdy dochází k zásadním změnám, jejichž cílem je odstranění zjištěných provozních rizik a neshod, které provedením generální opravy, modernizace, rekonstrukce nebo podstatných změn mění jeho základní parametry a charakteristiky a po kterých je vyhrazené zdvihací zařízení opětovně uvedeno do provozu, Návrh úpravy textu: generální opravou nebo podstatnou změnou zařízení je takový zásah do vyhrazeného zdvihacího zařízení, kdy dochází k zásadním změnám, jejichž cílem je odstranění zjištěných provozních rizik a neshod nebo nahrazení stávajících nevyhovující části, přičemž dojde ke změně technických parametrů a charakteristik nebo bezpečnostních parametrů zařízení po kterých je vyhrazené zdvihací zařízení v souladu s výsledky provedených zkoušek opětovně uvedeno do bezpečného provozu, Odůvodnění: Použití pojmy generální oprava je vykládáno dalšími nejednoznačně specifikovanými pojmy, jako jsou modernizace, rekonstrukce nebo podstatná změna. Je nutné sjednotit předpis tak aby nebyl v rozporu s již současně platnými právními předpisy jako je 250/2021 Sb.AKCEPTOVÁNO Nahradit ustanovení § 2 písm. d) textem: „generální opravou nebo podstatnou změnou zařízení je takový zásah do vyhrazeného zdvihacího zařízení, kdy dochází k zásadním změnám, jejichž cílem je odstranění zjištěných provozních rizik a neshod nebo nahrazení stávajících nevyhovující části, přičemž dojde ke změně technických parametrů a charakteristik nebo bezpečnostních parametrů zařízení po kterých je vyhrazené zdvihací zařízení v souladu s výsledky provedených zkoušek opětovně uvedeno do bezpečného provozu,“. Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 K § 2 písm. k)SPČRZPůvodní text: místním provozním bezpečnostním předpisem písemný předpis nebo v elektronické podobě přístupný předpis zaměstnavatele upravující zejména pracovní technologické postupy pro používání vyhrazeného zdvihacího zařízení a pravidla pohybu tohoto zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele, Návrh úpravy textu: místním provozním bezpečnostním je předpisem písemný předpis nebo v elektronické podobě přístupný předpis provozovatele nebo zaměstnavatele upravující zejména pracovní technologické postupy pro používání vyhrazeného zdvihacího zařízení a pravidla pohybu tohoto zařízení a zaměstnanců v prostorech provozovatele a na pracovištích zaměstnavatele, Odůvodnění: Místní provozní předpisy musí popisovat všechny způsoby provozování ZZ nejen ty, které provozují zaměstnavatelé.VYSVĚTLENO V pracovněprávních vztazích jsou udány povinnosti zaměstnavateli ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb. Pokud dochází u zaměstnavatele k provozu vyhrazeného zdvihacího zařízení (používání VTZ – ZZ zaměstnanci), stává se poté zaměstnavatel jeho provozovatelem.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.  
 K § 2 písm. l)SPČRZPůvodní text: systémem bezpečné práce písemný předpis nebo v elektronické podobě přístupný předpis zaměstnavatele2), který musí být zpracován a dodržován při každé činnosti jeřábu, ať se jedná pouze o jednotlivý zdvih (dočasné používání jeřábu) nebo o skupinu opakujících se operací, Návrh úpravy textu: systémem bezpečné práce je písemný předpis nebo v elektronické podobě přístupný předpis provozovatele nebo zaměstnavatele2), který musí být zpracován a dodržován při každé činnosti jeřábu, ať se jedná pouze o jednotlivý zdvih (dočasné používání jeřábu) nebo o skupinu opakujících se operací, Odůvodnění: Místní provozní předpisy musí popisovat všechny způsoby provozování ZZ nejen ty, které provozují zaměstnavatelé.VYSVĚTLENO V pracovněprávních vztazích jsou udány povinnosti zaměstnavateli ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb. Pokud dochází u zaměstnavatele k provozu vyhrazeného zdvihacího zařízení (používání VTZ – ZZ zaměstnanci), stává se poté zaměstnavatel jeho provozovatelem.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 K § 2 písm. m)SPČRZPůvodní text: pracovním systémem písemný předpis nebo v elektronické podobě přístupný předpis zaměstnavatele2), který musí být zpracován a dodržován při každé činnosti pracovní plošiny s motorickým pohonem a výškou zdvihu přesahující 1,5 m, Návrh úpravy textu: pracovním systémem je písemný předpis nebo v elektronické podobě přístupný předpis zaměstnavatele2) nebo provozovatele, který musí být zpracován a dodržován při každé činnosti pracovní plošiny s motorickým pohonem a výškou zdvihu přesahující 1,5 m, Odůvodnění: Místní provozní předpisy musí popisovat všechny způsoby provozování ZZ, nejen ty, které provozují zaměstnavatelé.VYSVĚTLENO V pracovněprávních vztazích jsou udány povinnosti zaměstnavateli ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb. Pokud dochází u zaměstnavatele k provozu vyhrazeného zdvihacího zařízení (používání VTZ – ZZ zaměstnanci), stává se poté zaměstnavatel jeho provozovatelem. Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 K § 2 písm. o)SPČRZPůvodní text: chybí – doplnit nový pojem Návrh úpravy textu: revizí je posouzení provozní a technické bezpečnosti vyhrazeného zařízení uváděného do provozu nebo již provozovaného, při kterém se prohlídkou, zkouškou nebo měřením ověřuje, zda zařízení odpovídá právním a ostatním předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, popřípadě posouzení technické dokumentace a odborné způsobilosti obsluhy. Odůvodnění: Chybí definice často používaného výrazu.VYSVĚTLENO Pojem revize je uveden již ve vymezení pojmů v § 2 písm. c) zákona č. 250/2021 Sb.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.  
 K § 3 odst. 1 písm. a)SPČRZPůvodní text: o nosnosti od 1 000 kg Návrh úpravy textu: Navrhujeme 3200 kg Odůvodnění: Zvýšení nákladů oproti původnímu stavu.VYSVĚTLENO Jeřáby o nosnosti 1 000 kg představují svým provozem závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob. Ověření a nastavení parametrů nosnosti jeřábů a zdvihadel vycházelo z požadavků technických předpisů e evropských směrnic, kdy jednotlivé státy posuzovaly tuto rizikovost. Eliminací těchto rizik je podrobení jeřábů a zdvihadel revizím, zkouškám a předepsaným kontrolám již od stanovené nosnosti od 1 000 kg a s ručním pohonem od 5 000 kg. Pro zkoušení provozovaných jeřábu a zdvihadel platí a je obecně známá ČSN 27 0142 Jeřáby a zdvihadla – zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel (leden 2014). Podle této normy se provádí revize a revizní zkoušky, přičemž tato norma nemá uveden žádný limit nosností jeřábů.
Také v současné době, kdy sále platí vyhláška č. 19/1979 Sb. provozovatelé jeřábů a zdvihadel o nosnosti 1 000 kg a také nižší podrobují tyto jeřáby a zdvihadla revizím a revizním zkouškám, které provádějí revizní technici vyhrazených zdvihacích zařízení.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 K § 4 odst. 1 písm. a)SPČRZPůvodní text: pohonem od 3200 kg Návrh úpravy textu: pohonem od 5000 kg Odůvodnění: Nedovedeme si představit, jak pověřené organizace budou tyto zdvihadla uvádět do provozu pro navrhovaná zdvihadla od 3200 kg v rychlých termínech. Viz zákon 250 § 6 písmeno b) časová náročnost pro pověřenou organizaci.VYSVĚTLENO Vyhrazená zdvihací zařízení vždy uvádí do provozu provozovatel. Pověřená organizace podle § 6 odst. 1 písm. b) zákona provádí u zařízení třídy I. prohlídky a zkoušky anebo se na těchto zařízeních zúčastňuje zkoušek, na základě, kterých vydává osvědčení. Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 K § 4 odst. 2 písm. a)SPČRZPůvodní text: 1 000 kg do nosnosti 3 200 kg, Návrh úpravy textu: 3200 kg do nosnosti 5000 kg, Odůvodnění: Viz předchozí.VYSVĚTLENO Jeřáby o nosnosti 1 000 kg představují svým provozem závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob. Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 K § 6 odst. 2SPČRZPůvodní text: Ověřovací zkouška se provádí před prvním uvedením vyhrazeného zdvihacího zařízení do provozu, s výjimkou výrobků stanovených k posuzování shody podle jiného právního předpisu). Ověřovací zkoušku vykonává revizní technik s kvalifikací pro dané vyhrazené zdvihací zařízení. Návrh úpravy textu: Ověřovací zkouška se provádí před prvním uvedením vyhrazeného zdvihacího zařízení do provozu, s výjimkou výrobků, u nichž jsou podmínky uvedení do provozu stanoveny na základě jiného právního nebo souvisejícího předpisu. Ověřovací zkoušku vykonává revizní technik s kvalifikací pro dané vyhrazené zdvihací zařízení. Odůvodnění: Právní definice Ověřovací zkoušky a posouzení shody nejsou totožné, a tudíž je není možné nahrazovat ani zaměňovat.AKCEPTOVÁNO Nahradit ustanovení § 6 odst. 2 textem: „Ověřovací zkouška se provádí před prvním uvedením vyhrazeného zdvihacího zařízení do provozu, s výjimkou výrobků, u nichž jsou podmínky uvedení do provozu stanoveny na základě jiného právního nebo souvisejícího předpisu3). Ověřovací zkoušku vykonává revizní technik s kvalifikací pro dané vyhrazené zdvihací zařízení.“ Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 K § 7 odst. 1SPČRZPůvodní text: Provozovat lze jen vyhrazené zdvihací zařízení, jehož stav byl ověřen provedenými odbornými úkony k prověření technického stavu vyhrazeného zdvihacího zařízení, které byly vykonány ve lhůtách stanovených v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1) a návodem výrobce a místním provozním bezpečnostním předpisem. Návrh úpravy textu: Provozovat lze jen vyhrazené zdvihací zařízení, jehož stav byl ověřen provedenými odbornými úkony k prověření technického stavu vyhrazeného zdvihacího zařízení, které byly vykonány ve lhůtách stanovených v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1) a návodem výrobce a systémem bezpečné práce. Odůvodnění: V NV je v Příloze č. 1, čl. 1.3, c) požadavek na stanovení údržby, prohlídky, inspekce uveden. Proč má být totéž ve dvou předpisech? Pokud nelze nahradit, žádáme místo spojky „a“ použít „nebo“ – stanovení podmínek pro zajištění bezpečnosti provozu ZZ musí odpovídat všem podmínkám provozu a musí být v souladu s již platnými právními předpisy jako např. §4 NV 378/2001.AKCEPTOVÁNO Nahradit ustanovení § 7 odst. 1 textem: „Provozovat lze jen vyhrazené zdvihací zařízení, jehož stav byl ověřen provedenými odbornými úkony k prověření technického stavu vyhrazeného zdvihacího zařízení, které byly vykonány ve lhůtách stanovených v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci2) a návodem výrobce nebo místním provozním bezpečnostním předpisem.“ Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 K § 7 odst. 2SPČRZPůvodní text: Stav vyhrazeného zdvihacího zařízení se při inspekci, revizi nebo zkoušce, do doby jeho rekonstrukce, modernizace nebo podstatné změny posuzuje podle předpisů účinných v době jejich uvedení do provozu, s přihlédnutím k posouzení a vyhodnocení rizik, pokud nestanoví jiný právní předpis nebo ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci2) jinak. Návrh úpravy textu: Stav vyhrazeného zdvihacího zařízení se při úkonech souvisejících s posuzováním stavu zdvihacích zařízení v souladu s právními a ostatními souvisejícími předpisy, do doby jeho rekonstrukce, modernizace nebo podstatné změny posuzuje podle předpisů účinných v době jejich uvedení do provozu, s přihlédnutím k posouzení a vyhodnocení rizik, pokud nestanoví jiný právní předpis nebo ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci2) jinak. Odůvodnění: Posuzování stavu zařízení se neprovádí jen inspekci, revizi nebo zkouškou a nemůže být, proto tímto NV omezeno.  AKCEPTOVÁNO Nahradit ustanovení § 7 odst. 2 textem: „Stav vyhrazeného zdvihacího zařízení se při odborných úkonech k prověření technického stavu vyhrazeného zdvihacích zařízení v souladu s právními a ostatními souvisejícími předpisy, do doby jeho rekonstrukce, modernizace nebo podstatné změny posuzuje podle předpisů účinných v době jejich uvedení do provozu, s přihlédnutím k posouzení a vyhodnocení rizik, pokud nestanoví jiný právní předpis nebo ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci2) jinak.“   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.    
 K § 7 odst. 3ÚV-KOMZK § 7 odst. 3 věta poslední: Návrh obsahuje možnost stanovení kratších lhůt k prověření technického stavu v průvodní dokumentaci, než jak je vymezuje příloha č. 2, a ponechává tak na benevolenci provozovatele, v jakých lhůtách bude prověřování realizováno. Máme za to, že ustanovení by mělo být vymezeno jednoznačně, a pokud průvodní dokumentace stanoví lhůty kratší, měla by mít tato průvodní dokumentace přednost před přílohou č. 2. Dále k nutnosti podrobnějšího vymezení lhůt viz také naše připomínka k bodu 6.1.1. AKCEPTOVÁNO V ustanovení § 7 odst. 3 nahradit větu: „Na základě průvodní dokumentace vyhrazeného zdvihacího zařízení mohou být stanovené lhůty zkráceny“ větou: „Pokud průvodní dokumentace vyhrazeného zdvihacího zařízení stanoví lhůty kratší, musí mít takto stanovené lhůty v průvodní dokumentaci přednost před lhůtami stanovenými v příloze č. 2 k nařízení vlády“.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 K § 8 odst. 2SPČRZPůvodní text: Pokud průvodní dokumentace nebo právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci2) neurčují pro kontroly, inspekce, revize nebo zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení jejich lhůty a rozsah, provozovatel je určí místním provozním bezpečnostním předpisem v souladu s tímto nařízením. Návrh úpravy textu: Pokud průvodní dokumentace nebo právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci2) neurčují pro kontroly, inspekce, revize nebo zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení jejich lhůty a rozsah, provozovatel je určí místním provozním bezpečnostním předpisem v souladu s požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví stanovenými v souladu s požadavky právních a ostatních souvisejících předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci2). Odůvodnění: Tento předpis neuvádí žádné konkrétní údaje na základě, kterých by bylo možné jednoznačně stanovit lhůty a rozsah kontrol, inspekcí, revizí nebo zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení. Je proto nutné pro stanovení lhůt a rozsahu vycházet z již známých a platných právních a souvisejících předpisů.VYSVĚTLENO V navrhované úpravě textu je napsáno, že pokud lhůty nestanoví právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP, tak se mají stanovit v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP – schizofrenní podmínka.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 K § 10 odst. 1 písm. f)SPČRZPůvodní text: u vyhrazených zdvihacích zařízení uvedených na trh po účinnosti jiného právního předpisu v oblasti posuzování shody1) aktualizuje návod k používání vyhrazeného technického zdvihacího zařízení a místní provozní bezpečnostní předpis v částech týkajících se zajištění jeho provozuschopnosti v případě, že se u vyhrazeného zdvihacího zařízení mění účel používání nebo se změní okolní podmínky provozu tohoto zařízení. Návrh úpravy textu: u vyhrazených zdvihacích zařízení uvedených na trh po účinnosti jiného právního předpisu v oblasti posuzování shody3) aktualizuje místní provozní bezpečnostní předpis a související dokumentaci v částech týkajících se zajištění jeho provozuschopnosti v případě, že se u vyhrazeného zdvihacího zařízení mění účel používání nebo se změní okolní podmínky provozu tohoto zařízení. Odůvodnění: Provozovatel není v souladu s platnými právními předpisy oprávněn měnit návod na obsluhu a údržbu vydaný výrobcem nebo dovozcem zařízení. Toto ustanovený by mohlo zásadně ohrozit bezpečnost provozu vyhrazených ZZ.AKCEPTOVÁNO Text ustanovení upraven ve smyslu připomínky.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 K § 10 odst. 2 písm. a)SPČRZPůvodní text: svou činnost dostatečným počtem odborně způsobilých osob podle zákona a technickým vybavením a přístroji s platnými kalibračními protokoly, včetně zkušebních břemen; pro kontrolní, zkušební a měřící zařízení zajistí metrologický řád, Návrh úpravy textu: svou činnost dostatečným počtem odborně způsobilých osob podle zákona a technickým vybavením a přístroji s platnými kalibračními protokoly; pro kontrolní, zkušební a měřící zařízení zajistí metrologický řád, Odůvodnění: Původní znění obsahující ustanovení „včetně zkušebních břemen“ je v přímém rozporu se současně platnými právními a ostatními souvisejícími předpisy. Jde např. o ČSN 27 0142, které také jednoznačně uvádí, že břemena zajišťuje provozovatel.AKCEPTOVÁNO Text ustanovení upraven ve smyslu připomínky.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 K § 10 odst. 2 písm. b)ÚV-KOMZK § 10 odst. 2: Písm. b) odst. 2 § 10 mluví o směrnicích stanovujících pravomoci, odpovědnost a způsob zajištění kontrol, revizí a zkoušek zařízení. Ani z odůvodnění není zřejmé, které směrnice má předkladatel na mysli. Požadujeme doplnit.AKCEPTOVÁNO Z § 10 odst. 2 písm. b) vypustit slova: „včetně směrnic stanovujících pravomoci, odpovědnost a způsob zajištění kontrol, revizí a zkoušek těchto zařízení.“ Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 K § 10 odst. 2ÚV-KOMZK § 10 odst. 2: Domníváme se, že ustanovení by se mělo doplnit v tom smyslu, že montáž a opravy by se měly provádět také v souladu s místním provozním bezpečnostním předpisem.AKCEPTOVÁNO Do návětí § 10 odst. 2 doplnit za větu z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci slova: „a místního provozního bezpečnostního předpisu“. Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 K § 12 odst. 2SPČRZPůvodní text: Ověřování odborné způsobilosti pro získání kvalifikačního dokladu podle odstavce 1 provádí právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba provádějící zaškolení. Návrh úpravy textu: Ověřování odborné způsobilosti pro získání kvalifikačního dokladu podle odstavce 1 skládá uchazeč před zkušební komisí jmenovanou právnickou osoba nebo podnikající fyzická osobou, která provedla zaškolení. Zkušební komise se skládá z předsedy a nejméně dvou dalších členů. Předsedou komise musí být revizní technik vyhrazených zdvihacích zařízení s osvědčením v rozsahu pro daný druh vyhrazeného zdvihacího zařízení. O zkoušce musí být sepsán zápis. V případě kladného výsledku zkoušky je uchazeči vydán příslušený doklad o způsobilosti pro opravy vyhrazených zdvihacích zařízení; zápis o zkoušce je nedílnou součástí potvrzení o způsobilosti pro opravy vyhrazených zdvihacích zařízení. Odůvodnění: Znění § 12 odst. 2 je v přímém rozporu s požadavky právních předpisů včetně z. 250/2021 Sb.VYSVĚTLENO Nejsou uvedeny žádné právní předpisy, které by byly v rozporu s tímto ustanovením, přičemž ani zákon 250/2021 Sb. nestanovuje žádné požadavky na způsobilost osob pro opravy na vyhrazených zdvihacích zařízeních. Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 K § 13 odst. 5SPČRZPůvodní text: O zkoušce musí být sepsán zápis. V případě kladného výsledku zkoušky je uchazeči vydán příslušený doklad o způsobilosti pro obsluhy vyhrazených zdvihacích zařízení anebo pro vázání břemen; zápis o zkoušce je nedílnou součástí potvrzení o způsobilosti pro obsluhy zdvihacích zařízení anebo pro vázání břemen. Návrh úpravy textu: O zkoušce musí být sepsán zápis. V případě kladného výsledku zkoušky je uchazeči vydáno osvědčenío způsobilosti pro obsluhy vyhrazených zdvihacích zařízení anebo pro vázání břemen; zápis o zkoušce je nedílnou součástí průkazupro obsluhy zdvihacích zařízení anebo pro vázání břemen. Odůvodnění: Mělo by být přesně specifikováno, co je to „Příslušný doklad“ nebo „Potvrzení o způsobilosti“ a jaké náležitosti mají tyto dokumenty mít a zda mohou být případně vydány v elektronické podobě.VYSVĚTLENO Není žádoucí, aby byl zavedeno osvědčení, a to z důvodu matení zaměstnavatele v souvislosti s pojmem osvědčení, které je primárně zákonem specifikováno v § 11 a které vydává pověřená organizace. Zaměstnavatel si může podobu a obsah zápisu stanovit dle vlastního uvážení, přičemž považujeme za dostatečnou současnou úpravou nařízení vlády, které specifikuje bližší požadavky v § 13. Rovněž nesouhlasíme s tím, aby byl ustanoven jakýsi průkaz obsluhy zdvihacího zařízení. Pro určité vyhrazené zdvihací zařízení jsou technickými normami ustanoveny příslušná oprávnění, ale podobu těchto příslušných oprávnění si rovněž může stanovit zaměstnavatel (např. průkaz, pověření k obsluze, písemný záznam do deníku zařízení aj.). Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí
 K § 13 odst. 6SPČRZPůvodní text: Ověřování znalostí obsluhy zařízení anebo pro vázání břemen se provádí zkouškou v rámci opakovaného školení nejpozději jednou za 2 roky. O výsledku ověření znalostí musí být učiněn záznam. Návrh úpravy textu: Ověřování znalostí obsluhy zařízení anebo pro vázání břemen se provádí přezkoušením v rámci opakovaného školení nejpozději jednou za 3 roky, a to v souladu s ustanovením § 13 odst. 3 a odst. 4. O výsledku ověření znalostí musí být učiněn záznam v souladu s požadavky § 13 odst. 5. Odůvodnění: Ze znění článku nevyplývá, zda tato opakovací zkouška se koná před komisí. Proto navrhuji slovo zkouška nahradit slovem přezkoušení. Pokud perioda 3 roky stačí elektrikářům, tak je dostatečná také pro obsluhy ZZ. Znění § 13 odst. 6 také neobsahuje podstatné informace o způsobu a provedení opakovaného ověření znalostí v souladu s požadavky současně platných právních předpisů jako např. zák. 309/ 2006 a 250/2021 Sb.VYSVĚTLENO Nesouhlasíme s periodou školení vazačů břemen a obsluhy vyhrazených zdvihacích zařízení jednou za 3 roky.Perioda 3 roky je v oblasti vázání břemen a obsluze vyhrazených zdvihacích zařízení nepřípustně dlouhá s ohledem na rizikovost vykonávané činnosti. Drtivá většina zaměstnavatel má stanovenou periodu tohoto školení a přezkoušení na 1 rok. Zdvihací zařízení nejsou statická jako ostatní vyhrazená zdvihací zařízení a z toho důvodu trváme na periodě opakovaného školení nejpozději jednou za 2 roky.   AKCEPTOVÁNO Ustanovení § 13 odst. 6 bude nahrazeno textem: „Ověřování znalostí obsluhy vyhrazeného zdvihacího zařízení anebo pro vázání břemen se provádí přezkoušením v rámci opakovaného školení nejpozději jednou za 2 roky, a to v souladu s odstavci 3 a 4. O výsledku ověření znalostí musí být učiněn záznam v souladu s požadavky podle odstavce 5.“   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 K § 13ÚV-KOMZK §13: Z textace ustanovení usuzujeme, že osoba pověřená, ačkoliv dle § 2 písm. c) odpovídá za provoz vyhrazeného zařízení, má být pouze odpovídajícím způsobem vyškolena dle odst. 1. Zatímco ostatní odstavce ustanovení a tudíž další požadavky na odbornou způsobilost se vztahují pouze na osoby obsluhující vyhrazená zdvihací zařízení.  Osoba pověřená tudíž nebude skládat žádnou zkoušku k obsluze zdvihacího zařízení, za které zodpovídá, pokud ho sama nebude zároveň obsluhovat? Žádáme předkladatele o vyjasnění. VYSVĚTLENO-ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO   Současná úprava týkající se pověřených osob za jeřáby, tzn. čl. 4.2 ČSN ISO 12480-1 (1999) hovoří o tom, že pověřená osoba musí být odpovídajícím způsobem vyškolena. Bylo by nadbytečné a zatěžující pro provozovatele, kdyby pověřená osoba skládala zkoušku obdobnou jako obsluha VTZ ZZ.   Text vysvětlení doplněn do odůvodnění. Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí
 K PřílohámÚV-KOMZK přílohám návrhu: Příloha č. 1 je zbytečně komplikovaná a terminologicky nejednotná (viz také připomínka k § 2). Některé body jsou takřka totožně vyžadovány u provozu všech typů vyhrazených zdvihacích zařízení a mohou být tudíž uvedeny v rámci obecného ustanovení bez závislosti na typu zdvihacích zařízení, aniž by se musely neustále opakovat (např. body 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, opakovaná povinnost ustanovení pověřené osoby, opakovaná povinnost brát v úvahu všechna závažná nebezpečí, opakovaná povinnost řádně seznámit všechny osoby dotčené s místním provozním bezpečnostním předpisem aj.). Doporučujeme přílohu č. 1 celkově zrevidovat, sjednotit a zjednodušit.VYSVĚTLENO Příloha č. 1 k návrhu nařízení vlády je rozdělena podle jednotlivých vyhrazených technických zařízení. Považujeme za nezbytné, aby každá textace požadavků u jednotlivých zařízení byla přehledně vyspecifikována.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 K příloze č. 1SPČRZPůvodní text: pohonem o nosnosti od 1000 kg Návrh úpravy textu: pohonem o nosnosti od 3 200 kg Odůvodnění: Zvýšení nákladů oproti původnímu stavu.VYSVĚTLENO Jeřáby o nosnosti 1 000 kg představují svým provozem závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob. Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 K příloze č. 1, bod 2.3SPČRZPůvodní text: není obsažen. Návrh úpravy textu: Zcela chybí odstavec 2.3 – je nutné jej doplnit a specifikovat jeho obsah.AKCEPTOVÁNO Změnit očíslování odstavce 2.3.1 na 2.3 a následně provést očíslování zbylých odstavců jako 2.3.1 a 2.3.2. Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 K příloze č. 2, bod 1.1SPČRZPůvodní text: prohlídka vyhrazeného zdvihacího zařízení (denní inspekce) je vizuální kontrola a kontrola funkce vyhrazeného zdvihacího zařízení provedená na každé části vyhrazeného zdvihacího zařízení za účelem zjištění jakýchkoliv závad nebo odchylek od normálního stavu; provádí ji obsluha na začátku každé pracovní směny před použitím vyhrazeného zdvihacího zařízení, Návrh úpravy textu: prohlídka vyhrazeného zdvihacího zařízení je vizuální kontrola a kontrola funkce vyhrazeného zdvihacího zařízení provedená na každé části vyhrazeného zdvihacího zařízení za účelem zjištění jakýchkoliv závad nebo odchylek od normálního stavu; provádí ji obsluha na začátku každé pracovní směny a provede o tom záznam před použitím vyhrazeného zdvihacího zařízení, Odůvodnění: Současně uváděná specifikace „Prohlídka vyhrazeného ZZ“ není totožná s dále uváděným pojmem (denní inspekce). Specifikace tohoto odstavce je v přímém rozporu se současně platnými právními a souvisejícími předpisy. Pojem prohlídka je specifikována např v ČSN 27 0142. V praxi se setkávám s laxním přístupem obsluh k provádění těchto záznamů, proto je třeba zdůraznit.AKCEPTOVÁNO Text ustanovení upraven ve smyslu připomínky.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 K příloze č. 2, bod 2.5SPČRZPůvodní text: Prohlídka – denní inspekce se provádí na začátku každé pracovní směny před použitím vyhrazeného zdvihacího zařízení. Návrh úpravy textu: Denní inspekce se provádí na začátku každé pracovní směny před použitím vyhrazeného zdvihacího zařízení. Odůvodnění: Současně uváděná specifikace „Prohlídka vyhrazeného ZZ“ není totožná s dále uváděným pojmem (denní inspekce). Specifikace tohoto odstavce je v přímém rozporu se současně platnými právními a souvisejícími předpisy. Pojem prohlídka je specifikována např v ČSN 27 0142. Pojem Denní Inspekce je specifikován v ČSN 9927. Denní inspekci provádí obsluha na začátku směny pouze v rozsahu stanoveném výrobcem v průvodní a provozní dokumentaci, popřípadě provozovatelem v rámci specifikace uvedené v Systému bezpečné práce.AKCEPTOVÁNO Text ustanovení upraven ve smyslu připomínky.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 K příloze č. 2, bod 2.6SPČRZPůvodní text: V mezidobí revizí a zkoušek je nutno zajistit kontrolu (inspekce), u nichž interval nesmí překročit 3 měsíce. Návrh úpravy textu: V mezidobí revizí a zkoušek je nutno zajistit inspekce, u nichž interval nesmí překročit 3 měsíce. Odůvodnění: Znění je v rozporu se současně platnými právními a souvisejícími předpisy. Z právního hlediska je nutné stanovit jednoznačnou definici požadavku. Znění odstavce je nejednoznačné a je v rozporu se současně platnými právními a souvisejícími předpisy. Např. pojem kontrola je specifikován v NV 378/2001 – obsah a perioda 1x za 12 měsíců a dále jsou kontroly stanoveny výrobci a uváděny v průvodní dokumentaci. Pojem Běžná inspekce je uveden v ČSN 9927 opět je ale specifikován jiný rozsah a způsob provádění.AKCEPTOVÁNO Text ustanovení upraven ve smyslu připomínky.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 K příloze č. 2, bod 6.1ÚV-KOMZU této přílohy by měla být vykázána též směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy. V nařízení vlády postrádáme definici návodu a vymezení jejího obsahu, a to alespoň v minimálním rozsahu, tak jak jej stanoví právě příloha č. I, bod 6 shora uvedené směrnice. VYSVĚTLENO V ustanovení § 2 písm. g) zákona č. 250/2021 Sb. je uveden pojem průvodní dokumentace, který je vykládán jako: „soubor dokumentů, dodaných výrobcem nebo dodavatelem, vyhrazeného technického zařízení, českém jazyce, který musí být k dispozici po celou dobu provozu zařízení.“ Na základě uvedeného pojmu považujeme za nadbytečné znova definovat návod v návrhu nařízení vlády. Problematická část textu odebrána, viz připomínka č. 39.   Návod, je odborný termín, který je používán i jinými českými právními předpisy bez nutnosti definice pro účely použití v rámci těchto předpisů. Například související předpis, zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů, ve svém ustanovení § 29 odst. 1 písm. h) hovoří dokonce bez dalšího o návodu v českém jazyce. Současně si dovolujeme požádat o možnost netransponovat navrhovanou směrnici týkající se výtahů do daného předpisu, když zde není takové ustanovení, které by jednoduše umožnilo transpozici oblasti a pro návrh nařízení vlády je tato směrnice více než okrajová a když uvedená směrnice 2014/33 je transponovaná do NV č. 122/2016 Sb.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí
 K Příloze č. 2, bod 6.1.1ÚV-KOMZK příloze č. 2 bodu 6.1.1:   Ustanovení hovoří o odborných zkouškách a prohlídkách, které se provádějí ve lhůtách dle tabulek č. 2 a 3, pokud tyto lhůty nestanoví jejich průvodní dokumentace. Ty však na základě takovéto formulace mohou být stanoveny kratší i delší. V tomto smyslu zde shledáváme možnou odchylku od ustanovení § 7 odst. 3 nařízení vlády, kdy toto umožňuje pouze zkrácení lhůt v průvodní dokumentaci.  Ustanovení je nutné uvést do vzájemného souladu.AKCEPTOVÁNO V ustanovení přílohy č. 2 bod 6.1.1 bude odstraněna část věty: „pokud tyto lhůty nestanoví jejich průvodní dokumentace.“.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 K příloze č. 3MŠMTZV souvislosti s předmětnou přílohou by pro některé pracovní činnosti měla být pro možnost dokládání odborné způsobilosti využita profesní kvalifikace dle usnesení vlády č. 135 z roku 2013. V systému Národní soustavy kvalifikací
existuje i úplná profesní kvalifikace „Technik výtahů“ složená z profesních kvalifikací „Elektromechanik pro výtahy“, „Odborný servisní pracovník výtahů“ a „Servisní pracovník výtahů“. Dále existuje také profesní kvalifikace „Montér výtahů specialista“.  Uvedené je případně k nahlédnutí na internetové stránce: narodnikvalifikace.cz. Upozorňujeme, že standardy uvedené na předmětné internetové stránce lze případě podrobit rychlé obsahové (terminologické) revizi a úpravě tak, aby plně odpovídaly dikci předkládaného nařízení vlády. V dané věci je možno předkladateli poskytnout součinnost ze strany MŠMT. Požadujeme výše uvedené v materiálu zohlednit.
VYSVĚTLENO V rámci vzájemných jednání bylo vyhodnoceno, že jako vypořádání připomínky bude využito úpravy přílohy č. 3 nařízení s tím, že NSK využita nebude. Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí
 ZDále také požadujeme, aby byla předmětná příloha uvedena do souladu s terminologií § 58 školského zákona. Zmíněné ustanovení školského zákona stanovuje stupně středního vzdělání, kterými jsou střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou. Požadujeme materiál změnit ve smyslu uvedeném.AKCEPTOVÁNO Ve spolupráci s příslušným připomínkovým místem bude sjednoceno a precizováno.
 ZV souvislosti se středním vzděláním jsou pak také uvedeny obory „strojní nebo elektrotechnické“. Požadujeme definovat, které obory jsou považovány za strojní nebo elektrotechnické, neboť uvedenou terminologii školské předpisy nepoužívají. Z hlediska nařízení vlády č. 211/ 2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, jsou strojní obory zařazeny zejména do skupiny oborů „23 Strojírenství a strojírenská výroba“, elektrotechnické obory do skupiny oborů vzdělání „26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika“,
avšak ve skupině oborů „39 Speciální a interdisciplinární obory“ je zařazen obor vzdělání „Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení“, nebo ve skupině oborů vzdělání „41 Zemědělství a lesnictví“ je zařazen obor vzdělání „Mechanizace a služby“.
AKCEPTOVÁNO Ve spolupráci s příslušným připomínkovým místem bude sjednoceno a precizováno.
 ZDále je v souvislosti s vysokoškolským vzděláním potřeba sladit terminologii s přílohou č. 3 k zákonu o vysokých školách a nařízením vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství. Je tedy třeba slova „vysokoškolské strojní nebo elektrotechnické“ nahradit např. slovy „vysokoškolské vzdělání v oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály nebo Elektrotechnika“. Celkový výčet oblastí však záleží na záměru předkladatele, který nelze přesně určit, neboť v navrhovaném materiálu je vysokoškolské vzdělání pojato velmi široce. V konečném znění je pak rovněž možno uvést, zda se předkladateli jedná o bakalářský nebo magisterský studijní program. Požadujeme materiál změnit a doplnit ve smyslu uvedeném.AKCEPTOVÁNO Ve spolupráci s příslušným připomínkovým místem bude sjednoceno a precizováno.
 K odůvodněníÚOOÚZČást F obecné části důvodové zprávy nebo odůvodnění, zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“), je nezbytné zcela přepracovat. Tato připomínka je zásadní. Odůvodnění:  Tvrzení důvodové zprávy: „Z hlediska ochrany soukromí a osobních údajů nebyly identifikovány žádné negativní dopady,“ nedává žádný rozumný smysl. Předkladatel si nejprve musí položit otázku, zda jsou splněny podmínky § 10 zákona o zpracování osobních údajů. Pokud návrh právního předpisu žádné zpracování osobních údajů nezakládá, tak to DPIA takto konstatuje. Jakékoliv dopady na ochranu soukromí, včetně osobních údajů, ať již positivní, anebo negativní, jsou pak pojmově vyloučeny, protože návrh se problematikou nezabývá a nemá tedy na ni ani žádné dopady. S ohledem na § 9, § 11 odst. 3 a § 13 odst. 5 a 6 to však zjevně není tento případ. Pokud návrh právního předpisu zpracování osobních údajů zakládá, nelze apriorně a paušálně konstatovat, že návrh nemá žádné negativní dopady. Je třeba vyjít z článku 35 odst. 7 GDPR a v obecné části důvodové zprávy nebo odůvodnění adresovat možná risika při zpracování osobních údajů a zvolené prostředky k jejich minimalisaci. Jedná se o obdobu toho, co návrh reguluje pro tlaková zařízení, takže by to předkladatele neměl být problém. Doporučený postup při zpracování zhodnocení dopadů na ochranu osobních údajů naleznete na stránkách ÚOOÚ.[1] K tomu můžete konsultovat pověřence pro ochranu osobních údajů ministerstva a případně doplnit o jeho doporučení obecnou část důvodové zprávy nebo odůvodnění.AKCEPTOVÁNO Bude doplněno ve smyslu připomínky. Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.

[1] https://www.uoou.cz/navod-k-posouzeni-vlivu-na-ochranu-osobnich-udaju-u-navrhu-pravnich-predpisu-dpia/ds-5344

 Téma, popř. část materiáluResortOznačení připomínky (Z/PP)PřipomínkaVypořádání
 Obecně k materiáluMŠMTZPřestože materiál obsahuje změnu požadavků, za kterých je možno   vykonávat regulované činnosti, nebylo k němu přiloženo posouzení přiměřenosti dle nařízení vlády č. 306/2020 a usnesení vlády č. 672 ze dne 22. června 2020. Požadujeme doplnit.AKCEPTOVÁNO Testy přiměřenosti doplněny.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 Obecně k materiáluÚV-KOMZPředkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v platném znění. Výčet dotčených předpisů EU není v části C) odůvodnění návrhu úplný.AKCEPTOVÁNO Odůvodnění materiálu bude doplněno.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.  
 Obecně k materiáluÚV-KOMZStav relevantní právní úpravy v právu EU:   Předloženého návrhu se dotýkají zejména následující předpisy EU, v platném znění:   směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/104/ES ze dne 16. září 2009 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací,                                                           směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/958 ze dne 28. června 2018 o testu přiměřenosti před přijetím nové právní úpravy povolání, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy. AKCEPTOVÁNO Odůvodnění materiálu bude doplněno.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.    
 Obecně k materiáluÚV-KOMZObecně k návrhu: Vzhledem k tomu, že směrnice 2005/36/ES a směrnice 2018/958 požadují po členských státech posoudit přiměřenost svých požadavků omezujících přístup k regulovaným povoláním nebo k jejich výkonu a výsledky takových posouzení musí být sděleny Evropské komisi, žádáme předkladatele o jasné vymezení se vzhledem k této povinnosti, která je transponována do nařízení vlády č. 306/2020 Sb., o předávání údajů nezbytných k plnění informační povinnosti o regulovaných povoláních.AKCEPTOVÁNO Testy přiměřenosti do materiálu doplněny.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.  
 K výkaznictvíÚV-KOMZK výkaznictví: Máme za to, že ustanovení § 1 písm. b) nařízení vlády by mělo být vykázáno též vůči čl. 15 směrnice 2006/42/ES a v tomto smyslu by měly být doplněny i RT a ST. Čl. 5 odst. 3 směrnice 2009/104/ES je podle našeho názoru možno vykázat nejen k § 1 návrhu, ale například také k některým částem § 7 odst. 4 a 5, § 9 odst. 1 písm. i) a j), § 10 odst. 1 písm. c) nebo § 11 odst. 3. Čl. 6 směrnice 2009/104/ES je pak možno vykázat jako transponovaný také například v relevantních částech § 5 odst. 1 a 2, § 11 odst. 1 aj. Doporučujeme návrh znovu projít a výkaznictví v tomto smyslu doplnit.AKCEPTOVÁNO Příslušné části materiálu budou upraveny ve smyslu připomínky.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 K § 2ÚV-KOMZK § 2 návrhu: Písm. a) a písm. b) návrhu definuje „zdvihací zařízení“ pokaždé jinak, zároveň se nařízení vlády vztahuje pouze na „vyhrazená zdvihací zařízení“, není tedy dle našeho názoru třeba nad rámec § 3 definovat ostatní zdvihací zařízení, na něž se nařízení vlády vztahovat nemá.  AKCEPTOVÁNO Vypustit ustanovení § 2 písm. b) a následující písmena přeznačit.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.  
 K § 2ÚV-KOMZK § 2 návrhu: Ustanovení dále definuje v písm. l) „systém bezpečné práce“ a v písm. m) „pracovní systém“, což jsou dle našeho názoru svou povahu jen jiná označení pro „místní provozní bezpečnostní předpis“ dle písm. k) pro jednotlivé druhy vyhrazených zdvihacích zařízení, což činí předpis terminologicky nejednotný a zbytečně nepřehledný (každé ustanovení, kde má být použit místní provozní bezpečnostní předpis, by se mělo vztahovat také na systém bezpečné práce a pracovní systém? – např. § 7 odst. 1, § 10 odst. 1 písm. b) a f) a mnohé další). Navrhujeme proto terminologii v celém nařízení vlády sjednotit a používat jednotný pojem „místní provozní bezpečnostní předpis“. Ani zákon č. 250/2021 Sb., k jehož provedení je návrh přijímán, totiž „systém bezpečné práce“ a „pracovní systém“ nepoužívá. V odůvodnění k návrhu se sice předkladatel odvolává na aplikaci pojmů směrnic EU z oboru výroby a uvádění na trh, nicméně směrnice 2006/42/ES ani směrnice 2014/33/EU takovou terminologii nepoužívá. Pokud se zamýšlí terminologii zachovat, požadujeme v odůvodnění upřesnit, se kterými směrnicemi EU nařízení vlády terminologie slaďuje. VYSVĚTLENO Systém bezpečné práce je zažitý název pro organizační směrnici týkající se řízení provozu jeřábů, která vychází z ČSN ISO 12480-1. Uvedená norma je v platnosti od roku 1999. Pracovní systém je zažitý název pro organizační směrnici týkající se řízení provozu pracovních plošin, která vychází z ČSN ISO 18893 (2014).  Rovněž po obsahové stránce je Systém bezpečné práce a Pracovní systém zcela rozlišný od ostatních požadavků stanovených na místní provozní bezpečnostní předpis pro ostatní VTZ ZZ. Uvedenou unifikací názvu by vznikla nepřehlednost při stávající platnosti technických norem řešících uvedenou problematiku. Z výše uvedeného nelze tudíž pojmenovat jedním názvem různé organizační směrnice.   Odůvodnění doplněno o bližší informace ke směrnicím.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí
 K § 2SPČRZPůvodní text: chybí – doplnit nový pojem Návrh doplnění textu: Navrhujeme doplnit pojem Provozovatel zdvihacího zařízení a vysvětlit jej. Např. „Provozovatel zdvihacího zařízení je právnická nebo fyzická osoba provozující zdvihací zařízení, která je odpovědná za jeho bezpečný provoz. Provozovatel zdvihacího zařízení určí odpovědné osoby, které zajišťují bezpečný, spolehlivý a hospodárný provoz vyhrazených technických zařízení dle právních a ostatních předpisů.Odůvodnění: V NV se vyskytuje řada povinností provozovatele. Tím může být majitel, pronajímatel, nájemce, krátkodobá zápůjčka…, proto navrhuji vysvětlení pojmu, aby bylo zjevné, kdo má povinnosti provozovatele plnit.  VYSVĚTLENO Zákon č. 250/2021 Sb. definuje v § 20, kdo je provozovatel. Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí
 K § 2 písm. a) a b)SPČRZPůvodní text: „zdvihacím zařízením zařízení určené ke zdvihání a přepravě břemen a osob,“ „zdvihacím zařízením ostatní technické zařízení, které není podle § 3 vyhrazeným zdvihacím zařízením,“ Návrh úpravy textu: „zdvihacím zařízením – zařízení určené ke zdvihání a přepravě břemen a osob,“ „zdvihacím zařízením ostatním – technické zařízení, které není podle § 3 vyhrazeným zdvihacím zařízením,“ Odůvodnění: Z původního textu nelze vyčíst, kde končí vlastní pojem + je tu pravděpodobně překlep ve slově „ostatní“ – správně má být „ostatním“ – neboť v opačném případě tu máme dvě různé definice pro stejný pojem „zdvihacím zařízením“  AKCEPTOVÁNO Text upraven: vyhrazeným zdvihacím zařízením – zařízení určené ke zdvihání a přepravě břemen a osob.             AKCEPTOVÁNO (ÚPRAVA) Vypustit ustanovení § 2 písm. b) a následující písmena přeznačit.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 K § 2 písm. b)HK ČRPPPožadujeme v ust. § 2, vypustit písm. b) a následující písmena přeznačit. „ b) zdvihacím zařízením ostatní technické zařízení, které není podle § 3 vyhrazeným zdvihacím zařízením,“ Odůvodnění:   Definice je nadbytečná, protože ji v plném rozsahu obsahuje § 3, který stanovuje, které zdvihací je zařízení je a není vyhrazené. Bude tak zachována obecná definice zdvihacího zařízení a rozdělení bude až v §3, což je zcela dostatečné. Pokud by byla tato definice zachována, budou v § 2 dvě definice zdvihacího zařízení, což bude způsobovat výkladové potíže.AKCEPTOVÁNO Vypustit ustanovení § 2 písm. b) a následující písmena přeznačit.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 K § 2 písm. d)SPČRZPůvodní text: generální opravou nebo podstatnou změnou zařízení takový zásah do vyhrazeného zdvihacího zařízení, kdy dochází k zásadním změnám, jejichž cílem je odstranění zjištěných provozních rizik a neshod, které provedením generální opravy, modernizace, rekonstrukce nebo podstatných změn mění jeho základní parametry a charakteristiky a po kterých je vyhrazené zdvihací zařízení opětovně uvedeno do provozu, Návrh úpravy textu: generální opravou nebo podstatnou změnou zařízení je takový zásah do vyhrazeného zdvihacího zařízení, kdy dochází k zásadním změnám, jejichž cílem je odstranění zjištěných provozních rizik a neshod nebo nahrazení stávajících nevyhovující části, přičemž dojde ke změně technických parametrů a charakteristik nebo bezpečnostních parametrů zařízení po kterých je vyhrazené zdvihací zařízení v souladu s výsledky provedených zkoušek opětovně uvedeno do bezpečného provozu, Odůvodnění: Použití pojmy generální oprava je vykládáno dalšími nejednoznačně specifikovanými pojmy, jako jsou modernizace, rekonstrukce nebo podstatná změna. Je nutné sjednotit předpis tak aby nebyl v rozporu s již současně platnými právními předpisy jako je 250/2021 Sb.AKCEPTOVÁNO Nahradit ustanovení § 2 písm. d) textem: „generální opravou nebo podstatnou změnou zařízení je takový zásah do vyhrazeného zdvihacího zařízení, kdy dochází k zásadním změnám, jejichž cílem je odstranění zjištěných provozních rizik a neshod nebo nahrazení stávajících nevyhovující části, přičemž dojde ke změně technických parametrů a charakteristik nebo bezpečnostních parametrů zařízení po kterých je vyhrazené zdvihací zařízení v souladu s výsledky provedených zkoušek opětovně uvedeno do bezpečného provozu,“. Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 K § 2 písm. k)SPČRZPůvodní text: místním provozním bezpečnostním předpisem písemný předpis nebo v elektronické podobě přístupný předpis zaměstnavatele upravující zejména pracovní technologické postupy pro používání vyhrazeného zdvihacího zařízení a pravidla pohybu tohoto zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele, Návrh úpravy textu: místním provozním bezpečnostním je předpisem písemný předpis nebo v elektronické podobě přístupný předpis provozovatele nebo zaměstnavatele upravující zejména pracovní technologické postupy pro používání vyhrazeného zdvihacího zařízení a pravidla pohybu tohoto zařízení a zaměstnanců v prostorech provozovatele a na pracovištích zaměstnavatele, Odůvodnění: Místní provozní předpisy musí popisovat všechny způsoby provozování ZZ nejen ty, které provozují zaměstnavatelé.VYSVĚTLENO V pracovněprávních vztazích jsou udány povinnosti zaměstnavateli ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb. Pokud dochází u zaměstnavatele k provozu vyhrazeného zdvihacího zařízení (používání VTZ – ZZ zaměstnanci), stává se poté zaměstnavatel jeho provozovatelem.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.  
 K § 2 písm. l)SPČRZPůvodní text: systémem bezpečné práce písemný předpis nebo v elektronické podobě přístupný předpis zaměstnavatele2), který musí být zpracován a dodržován při každé činnosti jeřábu, ať se jedná pouze o jednotlivý zdvih (dočasné používání jeřábu) nebo o skupinu opakujících se operací, Návrh úpravy textu: systémem bezpečné práce je písemný předpis nebo v elektronické podobě přístupný předpis provozovatele nebo zaměstnavatele2), který musí být zpracován a dodržován při každé činnosti jeřábu, ať se jedná pouze o jednotlivý zdvih (dočasné používání jeřábu) nebo o skupinu opakujících se operací, Odůvodnění: Místní provozní předpisy musí popisovat všechny způsoby provozování ZZ nejen ty, které provozují zaměstnavatelé.VYSVĚTLENO V pracovněprávních vztazích jsou udány povinnosti zaměstnavateli ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb. Pokud dochází u zaměstnavatele k provozu vyhrazeného zdvihacího zařízení (používání VTZ – ZZ zaměstnanci), stává se poté zaměstnavatel jeho provozovatelem.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 K § 2 písm. m)SPČRZPůvodní text: pracovním systémem písemný předpis nebo v elektronické podobě přístupný předpis zaměstnavatele2), který musí být zpracován a dodržován při každé činnosti pracovní plošiny s motorickým pohonem a výškou zdvihu přesahující 1,5 m, Návrh úpravy textu: pracovním systémem je písemný předpis nebo v elektronické podobě přístupný předpis zaměstnavatele2) nebo provozovatele, který musí být zpracován a dodržován při každé činnosti pracovní plošiny s motorickým pohonem a výškou zdvihu přesahující 1,5 m, Odůvodnění: Místní provozní předpisy musí popisovat všechny způsoby provozování ZZ, nejen ty, které provozují zaměstnavatelé.VYSVĚTLENO V pracovněprávních vztazích jsou udány povinnosti zaměstnavateli ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb. Pokud dochází u zaměstnavatele k provozu vyhrazeného zdvihacího zařízení (používání VTZ – ZZ zaměstnanci), stává se poté zaměstnavatel jeho provozovatelem. Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 K § 2 písm. o)SPČRZPůvodní text: chybí – doplnit nový pojem Návrh úpravy textu: revizí je posouzení provozní a technické bezpečnosti vyhrazeného zařízení uváděného do provozu nebo již provozovaného, při kterém se prohlídkou, zkouškou nebo měřením ověřuje, zda zařízení odpovídá právním a ostatním předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, popřípadě posouzení technické dokumentace a odborné způsobilosti obsluhy. Odůvodnění: Chybí definice často používaného výrazu.VYSVĚTLENO Pojem revize je uveden již ve vymezení pojmů v § 2 písm. c) zákona č. 250/2021 Sb.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.  
 K § 3 odst. 1 písm. a)SPČRZPůvodní text: o nosnosti od 1 000 kg Návrh úpravy textu: Navrhujeme 3200 kg Odůvodnění: Zvýšení nákladů oproti původnímu stavu.VYSVĚTLENO Jeřáby o nosnosti 1 000 kg představují svým provozem závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob. Ověření a nastavení parametrů nosnosti jeřábů a zdvihadel vycházelo z požadavků technických předpisů e evropských směrnic, kdy jednotlivé státy posuzovaly tuto rizikovost. Eliminací těchto rizik je podrobení jeřábů a zdvihadel revizím, zkouškám a předepsaným kontrolám již od stanovené nosnosti od 1 000 kg a s ručním pohonem od 5 000 kg. Pro zkoušení provozovaných jeřábu a zdvihadel platí a je obecně známá ČSN 27 0142 Jeřáby a zdvihadla – zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel (leden 2014). Podle této normy se provádí revize a revizní zkoušky, přičemž tato norma nemá uveden žádný limit nosností jeřábů.
Také v současné době, kdy sále platí vyhláška č. 19/1979 Sb. provozovatelé jeřábů a zdvihadel o nosnosti 1 000 kg a také nižší podrobují tyto jeřáby a zdvihadla revizím a revizním zkouškám, které provádějí revizní technici vyhrazených zdvihacích zařízení.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 K § 4 odst. 1 písm. a)SPČRZPůvodní text: pohonem od 3200 kg Návrh úpravy textu: pohonem od 5000 kg Odůvodnění: Nedovedeme si představit, jak pověřené organizace budou tyto zdvihadla uvádět do provozu pro navrhovaná zdvihadla od 3200 kg v rychlých termínech. Viz zákon 250 § 6 písmeno b) časová náročnost pro pověřenou organizaci.VYSVĚTLENO Vyhrazená zdvihací zařízení vždy uvádí do provozu provozovatel. Pověřená organizace podle § 6 odst. 1 písm. b) zákona provádí u zařízení třídy I. prohlídky a zkoušky anebo se na těchto zařízeních zúčastňuje zkoušek, na základě, kterých vydává osvědčení. Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 K § 4 odst. 2 písm. a)SPČRZPůvodní text: 1 000 kg do nosnosti 3 200 kg, Návrh úpravy textu: 3200 kg do nosnosti 5000 kg, Odůvodnění: Viz předchozí.VYSVĚTLENO Jeřáby o nosnosti 1 000 kg představují svým provozem závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob. Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 K § 6 odst. 2SPČRZPůvodní text: Ověřovací zkouška se provádí před prvním uvedením vyhrazeného zdvihacího zařízení do provozu, s výjimkou výrobků stanovených k posuzování shody podle jiného právního předpisu). Ověřovací zkoušku vykonává revizní technik s kvalifikací pro dané vyhrazené zdvihací zařízení. Návrh úpravy textu: Ověřovací zkouška se provádí před prvním uvedením vyhrazeného zdvihacího zařízení do provozu, s výjimkou výrobků, u nichž jsou podmínky uvedení do provozu stanoveny na základě jiného právního nebo souvisejícího předpisu. Ověřovací zkoušku vykonává revizní technik s kvalifikací pro dané vyhrazené zdvihací zařízení. Odůvodnění: Právní definice Ověřovací zkoušky a posouzení shody nejsou totožné, a tudíž je není možné nahrazovat ani zaměňovat.AKCEPTOVÁNO Nahradit ustanovení § 6 odst. 2 textem: „Ověřovací zkouška se provádí před prvním uvedením vyhrazeného zdvihacího zařízení do provozu, s výjimkou výrobků, u nichž jsou podmínky uvedení do provozu stanoveny na základě jiného právního nebo souvisejícího předpisu3). Ověřovací zkoušku vykonává revizní technik s kvalifikací pro dané vyhrazené zdvihací zařízení.“ Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 K § 7 odst. 1SPČRZPůvodní text: Provozovat lze jen vyhrazené zdvihací zařízení, jehož stav byl ověřen provedenými odbornými úkony k prověření technického stavu vyhrazeného zdvihacího zařízení, které byly vykonány ve lhůtách stanovených v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1) a návodem výrobce a místním provozním bezpečnostním předpisem. Návrh úpravy textu: Provozovat lze jen vyhrazené zdvihací zařízení, jehož stav byl ověřen provedenými odbornými úkony k prověření technického stavu vyhrazeného zdvihacího zařízení, které byly vykonány ve lhůtách stanovených v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1) a návodem výrobce a systémem bezpečné práce. Odůvodnění: V NV je v Příloze č. 1, čl. 1.3, c) požadavek na stanovení údržby, prohlídky, inspekce uveden. Proč má být totéž ve dvou předpisech? Pokud nelze nahradit, žádáme místo spojky „a“ použít „nebo“ – stanovení podmínek pro zajištění bezpečnosti provozu ZZ musí odpovídat všem podmínkám provozu a musí být v souladu s již platnými právními předpisy jako např. §4 NV 378/2001.AKCEPTOVÁNO Nahradit ustanovení § 7 odst. 1 textem: „Provozovat lze jen vyhrazené zdvihací zařízení, jehož stav byl ověřen provedenými odbornými úkony k prověření technického stavu vyhrazeného zdvihacího zařízení, které byly vykonány ve lhůtách stanovených v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci2) a návodem výrobce nebo místním provozním bezpečnostním předpisem.“ Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 K § 7 odst. 2SPČRZPůvodní text: Stav vyhrazeného zdvihacího zařízení se při inspekci, revizi nebo zkoušce, do doby jeho rekonstrukce, modernizace nebo podstatné změny posuzuje podle předpisů účinných v době jejich uvedení do provozu, s přihlédnutím k posouzení a vyhodnocení rizik, pokud nestanoví jiný právní předpis nebo ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci2) jinak. Návrh úpravy textu: Stav vyhrazeného zdvihacího zařízení se při úkonech souvisejících s posuzováním stavu zdvihacích zařízení v souladu s právními a ostatními souvisejícími předpisy, do doby jeho rekonstrukce, modernizace nebo podstatné změny posuzuje podle předpisů účinných v době jejich uvedení do provozu, s přihlédnutím k posouzení a vyhodnocení rizik, pokud nestanoví jiný právní předpis nebo ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci2) jinak. Odůvodnění: Posuzování stavu zařízení se neprovádí jen inspekci, revizi nebo zkouškou a nemůže být, proto tímto NV omezeno.  AKCEPTOVÁNO Nahradit ustanovení § 7 odst. 2 textem: „Stav vyhrazeného zdvihacího zařízení se při odborných úkonech k prověření technického stavu vyhrazeného zdvihacích zařízení v souladu s právními a ostatními souvisejícími předpisy, do doby jeho rekonstrukce, modernizace nebo podstatné změny posuzuje podle předpisů účinných v době jejich uvedení do provozu, s přihlédnutím k posouzení a vyhodnocení rizik, pokud nestanoví jiný právní předpis nebo ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci2) jinak.“   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.    
 K § 7 odst. 3ÚV-KOMZK § 7 odst. 3 věta poslední: Návrh obsahuje možnost stanovení kratších lhůt k prověření technického stavu v průvodní dokumentaci, než jak je vymezuje příloha č. 2, a ponechává tak na benevolenci provozovatele, v jakých lhůtách bude prověřování realizováno. Máme za to, že ustanovení by mělo být vymezeno jednoznačně, a pokud průvodní dokumentace stanoví lhůty kratší, měla by mít tato průvodní dokumentace přednost před přílohou č. 2. Dále k nutnosti podrobnějšího vymezení lhůt viz také naše připomínka k bodu 6.1.1. AKCEPTOVÁNO V ustanovení § 7 odst. 3 nahradit větu: „Na základě průvodní dokumentace vyhrazeného zdvihacího zařízení mohou být stanovené lhůty zkráceny“ větou: „Pokud průvodní dokumentace vyhrazeného zdvihacího zařízení stanoví lhůty kratší, musí mít takto stanovené lhůty v průvodní dokumentaci přednost před lhůtami stanovenými v příloze č. 2 k nařízení vlády“.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 K § 8 odst. 2SPČRZPůvodní text: Pokud průvodní dokumentace nebo právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci2) neurčují pro kontroly, inspekce, revize nebo zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení jejich lhůty a rozsah, provozovatel je určí místním provozním bezpečnostním předpisem v souladu s tímto nařízením. Návrh úpravy textu: Pokud průvodní dokumentace nebo právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci2) neurčují pro kontroly, inspekce, revize nebo zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení jejich lhůty a rozsah, provozovatel je určí místním provozním bezpečnostním předpisem v souladu s požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví stanovenými v souladu s požadavky právních a ostatních souvisejících předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci2). Odůvodnění: Tento předpis neuvádí žádné konkrétní údaje na základě, kterých by bylo možné jednoznačně stanovit lhůty a rozsah kontrol, inspekcí, revizí nebo zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení. Je proto nutné pro stanovení lhůt a rozsahu vycházet z již známých a platných právních a souvisejících předpisů.VYSVĚTLENO V navrhované úpravě textu je napsáno, že pokud lhůty nestanoví právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP, tak se mají stanovit v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP – schizofrenní podmínka.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 K § 10 odst. 1 písm. f)SPČRZPůvodní text: u vyhrazených zdvihacích zařízení uvedených na trh po účinnosti jiného právního předpisu v oblasti posuzování shody1) aktualizuje návod k používání vyhrazeného technického zdvihacího zařízení a místní provozní bezpečnostní předpis v částech týkajících se zajištění jeho provozuschopnosti v případě, že se u vyhrazeného zdvihacího zařízení mění účel používání nebo se změní okolní podmínky provozu tohoto zařízení. Návrh úpravy textu: u vyhrazených zdvihacích zařízení uvedených na trh po účinnosti jiného právního předpisu v oblasti posuzování shody3) aktualizuje místní provozní bezpečnostní předpis a související dokumentaci v částech týkajících se zajištění jeho provozuschopnosti v případě, že se u vyhrazeného zdvihacího zařízení mění účel používání nebo se změní okolní podmínky provozu tohoto zařízení. Odůvodnění: Provozovatel není v souladu s platnými právními předpisy oprávněn měnit návod na obsluhu a údržbu vydaný výrobcem nebo dovozcem zařízení. Toto ustanovený by mohlo zásadně ohrozit bezpečnost provozu vyhrazených ZZ.AKCEPTOVÁNO Text ustanovení upraven ve smyslu připomínky.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 K § 10 odst. 2 písm. a)SPČRZPůvodní text: svou činnost dostatečným počtem odborně způsobilých osob podle zákona a technickým vybavením a přístroji s platnými kalibračními protokoly, včetně zkušebních břemen; pro kontrolní, zkušební a měřící zařízení zajistí metrologický řád, Návrh úpravy textu: svou činnost dostatečným počtem odborně způsobilých osob podle zákona a technickým vybavením a přístroji s platnými kalibračními protokoly; pro kontrolní, zkušební a měřící zařízení zajistí metrologický řád, Odůvodnění: Původní znění obsahující ustanovení „včetně zkušebních břemen“ je v přímém rozporu se současně platnými právními a ostatními souvisejícími předpisy. Jde např. o ČSN 27 0142, které také jednoznačně uvádí, že břemena zajišťuje provozovatel.AKCEPTOVÁNO Text ustanovení upraven ve smyslu připomínky.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 K § 10 odst. 2 písm. b)ÚV-KOMZK § 10 odst. 2: Písm. b) odst. 2 § 10 mluví o směrnicích stanovujících pravomoci, odpovědnost a způsob zajištění kontrol, revizí a zkoušek zařízení. Ani z odůvodnění není zřejmé, které směrnice má předkladatel na mysli. Požadujeme doplnit.AKCEPTOVÁNO Z § 10 odst. 2 písm. b) vypustit slova: „včetně směrnic stanovujících pravomoci, odpovědnost a způsob zajištění kontrol, revizí a zkoušek těchto zařízení.“ Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 K § 10 odst. 2ÚV-KOMZK § 10 odst. 2: Domníváme se, že ustanovení by se mělo doplnit v tom smyslu, že montáž a opravy by se měly provádět také v souladu s místním provozním bezpečnostním předpisem.AKCEPTOVÁNO Do návětí § 10 odst. 2 doplnit za větu z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci slova: „a místního provozního bezpečnostního předpisu“. Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 K § 12 odst. 2SPČRZPůvodní text: Ověřování odborné způsobilosti pro získání kvalifikačního dokladu podle odstavce 1 provádí právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba provádějící zaškolení. Návrh úpravy textu: Ověřování odborné způsobilosti pro získání kvalifikačního dokladu podle odstavce 1 skládá uchazeč před zkušební komisí jmenovanou právnickou osoba nebo podnikající fyzická osobou, která provedla zaškolení. Zkušební komise se skládá z předsedy a nejméně dvou dalších členů. Předsedou komise musí být revizní technik vyhrazených zdvihacích zařízení s osvědčením v rozsahu pro daný druh vyhrazeného zdvihacího zařízení. O zkoušce musí být sepsán zápis. V případě kladného výsledku zkoušky je uchazeči vydán příslušený doklad o způsobilosti pro opravy vyhrazených zdvihacích zařízení; zápis o zkoušce je nedílnou součástí potvrzení o způsobilosti pro opravy vyhrazených zdvihacích zařízení. Odůvodnění: Znění § 12 odst. 2 je v přímém rozporu s požadavky právních předpisů včetně z. 250/2021 Sb.VYSVĚTLENO Nejsou uvedeny žádné právní předpisy, které by byly v rozporu s tímto ustanovením, přičemž ani zákon 250/2021 Sb. nestanovuje žádné požadavky na způsobilost osob pro opravy na vyhrazených zdvihacích zařízeních. Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 K § 13 odst. 5SPČRZPůvodní text: O zkoušce musí být sepsán zápis. V případě kladného výsledku zkoušky je uchazeči vydán příslušený doklad o způsobilosti pro obsluhy vyhrazených zdvihacích zařízení anebo pro vázání břemen; zápis o zkoušce je nedílnou součástí potvrzení o způsobilosti pro obsluhy zdvihacích zařízení anebo pro vázání břemen. Návrh úpravy textu: O zkoušce musí být sepsán zápis. V případě kladného výsledku zkoušky je uchazeči vydáno osvědčenío způsobilosti pro obsluhy vyhrazených zdvihacích zařízení anebo pro vázání břemen; zápis o zkoušce je nedílnou součástí průkazupro obsluhy zdvihacích zařízení anebo pro vázání břemen. Odůvodnění: Mělo by být přesně specifikováno, co je to „Příslušný doklad“ nebo „Potvrzení o způsobilosti“ a jaké náležitosti mají tyto dokumenty mít a zda mohou být případně vydány v elektronické podobě.VYSVĚTLENO Není žádoucí, aby byl zavedeno osvědčení, a to z důvodu matení zaměstnavatele v souvislosti s pojmem osvědčení, které je primárně zákonem specifikováno v § 11 a které vydává pověřená organizace. Zaměstnavatel si může podobu a obsah zápisu stanovit dle vlastního uvážení, přičemž považujeme za dostatečnou současnou úpravou nařízení vlády, které specifikuje bližší požadavky v § 13. Rovněž nesouhlasíme s tím, aby byl ustanoven jakýsi průkaz obsluhy zdvihacího zařízení. Pro určité vyhrazené zdvihací zařízení jsou technickými normami ustanoveny příslušná oprávnění, ale podobu těchto příslušných oprávnění si rovněž může stanovit zaměstnavatel (např. průkaz, pověření k obsluze, písemný záznam do deníku zařízení aj.). Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí
 K § 13 odst. 6SPČRZPůvodní text: Ověřování znalostí obsluhy zařízení anebo pro vázání břemen se provádí zkouškou v rámci opakovaného školení nejpozději jednou za 2 roky. O výsledku ověření znalostí musí být učiněn záznam. Návrh úpravy textu: Ověřování znalostí obsluhy zařízení anebo pro vázání břemen se provádí přezkoušením v rámci opakovaného školení nejpozději jednou za 3 roky, a to v souladu s ustanovením § 13 odst. 3 a odst. 4. O výsledku ověření znalostí musí být učiněn záznam v souladu s požadavky § 13 odst. 5. Odůvodnění: Ze znění článku nevyplývá, zda tato opakovací zkouška se koná před komisí. Proto navrhuji slovo zkouška nahradit slovem přezkoušení. Pokud perioda 3 roky stačí elektrikářům, tak je dostatečná také pro obsluhy ZZ. Znění § 13 odst. 6 také neobsahuje podstatné informace o způsobu a provedení opakovaného ověření znalostí v souladu s požadavky současně platných právních předpisů jako např. zák. 309/ 2006 a 250/2021 Sb.VYSVĚTLENO Nesouhlasíme s periodou školení vazačů břemen a obsluhy vyhrazených zdvihacích zařízení jednou za 3 roky.Perioda 3 roky je v oblasti vázání břemen a obsluze vyhrazených zdvihacích zařízení nepřípustně dlouhá s ohledem na rizikovost vykonávané činnosti. Drtivá většina zaměstnavatel má stanovenou periodu tohoto školení a přezkoušení na 1 rok. Zdvihací zařízení nejsou statická jako ostatní vyhrazená zdvihací zařízení a z toho důvodu trváme na periodě opakovaného školení nejpozději jednou za 2 roky.   AKCEPTOVÁNO Ustanovení § 13 odst. 6 bude nahrazeno textem: „Ověřování znalostí obsluhy vyhrazeného zdvihacího zařízení anebo pro vázání břemen se provádí přezkoušením v rámci opakovaného školení nejpozději jednou za 2 roky, a to v souladu s odstavci 3 a 4. O výsledku ověření znalostí musí být učiněn záznam v souladu s požadavky podle odstavce 5.“   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 K § 13ÚV-KOMZK §13: Z textace ustanovení usuzujeme, že osoba pověřená, ačkoliv dle § 2 písm. c) odpovídá za provoz vyhrazeného zařízení, má být pouze odpovídajícím způsobem vyškolena dle odst. 1. Zatímco ostatní odstavce ustanovení a tudíž další požadavky na odbornou způsobilost se vztahují pouze na osoby obsluhující vyhrazená zdvihací zařízení.  Osoba pověřená tudíž nebude skládat žádnou zkoušku k obsluze zdvihacího zařízení, za které zodpovídá, pokud ho sama nebude zároveň obsluhovat? Žádáme předkladatele o vyjasnění. VYSVĚTLENO-ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO   Současná úprava týkající se pověřených osob za jeřáby, tzn. čl. 4.2 ČSN ISO 12480-1 (1999) hovoří o tom, že pověřená osoba musí být odpovídajícím způsobem vyškolena. Bylo by nadbytečné a zatěžující pro provozovatele, kdyby pověřená osoba skládala zkoušku obdobnou jako obsluha VTZ ZZ.   Text vysvětlení doplněn do odůvodnění. Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí
 K PřílohámÚV-KOMZK přílohám návrhu: Příloha č. 1 je zbytečně komplikovaná a terminologicky nejednotná (viz také připomínka k § 2). Některé body jsou takřka totožně vyžadovány u provozu všech typů vyhrazených zdvihacích zařízení a mohou být tudíž uvedeny v rámci obecného ustanovení bez závislosti na typu zdvihacích zařízení, aniž by se musely neustále opakovat (např. body 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, opakovaná povinnost ustanovení pověřené osoby, opakovaná povinnost brát v úvahu všechna závažná nebezpečí, opakovaná povinnost řádně seznámit všechny osoby dotčené s místním provozním bezpečnostním předpisem aj.). Doporučujeme přílohu č. 1 celkově zrevidovat, sjednotit a zjednodušit.VYSVĚTLENO Příloha č. 1 k návrhu nařízení vlády je rozdělena podle jednotlivých vyhrazených technických zařízení. Považujeme za nezbytné, aby každá textace požadavků u jednotlivých zařízení byla přehledně vyspecifikována.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 K příloze č. 1SPČRZPůvodní text: pohonem o nosnosti od 1000 kg Návrh úpravy textu: pohonem o nosnosti od 3 200 kg Odůvodnění: Zvýšení nákladů oproti původnímu stavu.VYSVĚTLENO Jeřáby o nosnosti 1 000 kg představují svým provozem závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob. Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 K příloze č. 1, bod 2.3SPČRZPůvodní text: není obsažen. Návrh úpravy textu: Zcela chybí odstavec 2.3 – je nutné jej doplnit a specifikovat jeho obsah.AKCEPTOVÁNO Změnit očíslování odstavce 2.3.1 na 2.3 a následně provést očíslování zbylých odstavců jako 2.3.1 a 2.3.2. Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 K příloze č. 2, bod 1.1SPČRZPůvodní text: prohlídka vyhrazeného zdvihacího zařízení (denní inspekce) je vizuální kontrola a kontrola funkce vyhrazeného zdvihacího zařízení provedená na každé části vyhrazeného zdvihacího zařízení za účelem zjištění jakýchkoliv závad nebo odchylek od normálního stavu; provádí ji obsluha na začátku každé pracovní směny před použitím vyhrazeného zdvihacího zařízení, Návrh úpravy textu: prohlídka vyhrazeného zdvihacího zařízení je vizuální kontrola a kontrola funkce vyhrazeného zdvihacího zařízení provedená na každé části vyhrazeného zdvihacího zařízení za účelem zjištění jakýchkoliv závad nebo odchylek od normálního stavu; provádí ji obsluha na začátku každé pracovní směny a provede o tom záznam před použitím vyhrazeného zdvihacího zařízení, Odůvodnění: Současně uváděná specifikace „Prohlídka vyhrazeného ZZ“ není totožná s dále uváděným pojmem (denní inspekce). Specifikace tohoto odstavce je v přímém rozporu se současně platnými právními a souvisejícími předpisy. Pojem prohlídka je specifikována např v ČSN 27 0142. V praxi se setkávám s laxním přístupem obsluh k provádění těchto záznamů, proto je třeba zdůraznit.AKCEPTOVÁNO Text ustanovení upraven ve smyslu připomínky.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 K příloze č. 2, bod 2.5SPČRZPůvodní text: Prohlídka – denní inspekce se provádí na začátku každé pracovní směny před použitím vyhrazeného zdvihacího zařízení. Návrh úpravy textu: Denní inspekce se provádí na začátku každé pracovní směny před použitím vyhrazeného zdvihacího zařízení. Odůvodnění: Současně uváděná specifikace „Prohlídka vyhrazeného ZZ“ není totožná s dále uváděným pojmem (denní inspekce). Specifikace tohoto odstavce je v přímém rozporu se současně platnými právními a souvisejícími předpisy. Pojem prohlídka je specifikována např v ČSN 27 0142. Pojem Denní Inspekce je specifikován v ČSN 9927. Denní inspekci provádí obsluha na začátku směny pouze v rozsahu stanoveném výrobcem v průvodní a provozní dokumentaci, popřípadě provozovatelem v rámci specifikace uvedené v Systému bezpečné práce.AKCEPTOVÁNO Text ustanovení upraven ve smyslu připomínky.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 K příloze č. 2, bod 2.6SPČRZPůvodní text: V mezidobí revizí a zkoušek je nutno zajistit kontrolu (inspekce), u nichž interval nesmí překročit 3 měsíce. Návrh úpravy textu: V mezidobí revizí a zkoušek je nutno zajistit inspekce, u nichž interval nesmí překročit 3 měsíce. Odůvodnění: Znění je v rozporu se současně platnými právními a souvisejícími předpisy. Z právního hlediska je nutné stanovit jednoznačnou definici požadavku. Znění odstavce je nejednoznačné a je v rozporu se současně platnými právními a souvisejícími předpisy. Např. pojem kontrola je specifikován v NV 378/2001 – obsah a perioda 1x za 12 měsíců a dále jsou kontroly stanoveny výrobci a uváděny v průvodní dokumentaci. Pojem Běžná inspekce je uveden v ČSN 9927 opět je ale specifikován jiný rozsah a způsob provádění.AKCEPTOVÁNO Text ustanovení upraven ve smyslu připomínky.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 K příloze č. 2, bod 6.1ÚV-KOMZU této přílohy by měla být vykázána též směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy. V nařízení vlády postrádáme definici návodu a vymezení jejího obsahu, a to alespoň v minimálním rozsahu, tak jak jej stanoví právě příloha č. I, bod 6 shora uvedené směrnice. VYSVĚTLENO V ustanovení § 2 písm. g) zákona č. 250/2021 Sb. je uveden pojem průvodní dokumentace, který je vykládán jako: „soubor dokumentů, dodaných výrobcem nebo dodavatelem, vyhrazeného technického zařízení, českém jazyce, který musí být k dispozici po celou dobu provozu zařízení.“ Na základě uvedeného pojmu považujeme za nadbytečné znova definovat návod v návrhu nařízení vlády. Problematická část textu odebrána, viz připomínka č. 39.   Návod, je odborný termín, který je používán i jinými českými právními předpisy bez nutnosti definice pro účely použití v rámci těchto předpisů. Například související předpis, zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů, ve svém ustanovení § 29 odst. 1 písm. h) hovoří dokonce bez dalšího o návodu v českém jazyce. Současně si dovolujeme požádat o možnost netransponovat navrhovanou směrnici týkající se výtahů do daného předpisu, když zde není takové ustanovení, které by jednoduše umožnilo transpozici oblasti a pro návrh nařízení vlády je tato směrnice více než okrajová a když uvedená směrnice 2014/33 je transponovaná do NV č. 122/2016 Sb.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí
 K Příloze č. 2, bod 6.1.1ÚV-KOMZK příloze č. 2 bodu 6.1.1:   Ustanovení hovoří o odborných zkouškách a prohlídkách, které se provádějí ve lhůtách dle tabulek č. 2 a 3, pokud tyto lhůty nestanoví jejich průvodní dokumentace. Ty však na základě takovéto formulace mohou být stanoveny kratší i delší. V tomto smyslu zde shledáváme možnou odchylku od ustanovení § 7 odst. 3 nařízení vlády, kdy toto umožňuje pouze zkrácení lhůt v průvodní dokumentaci.  Ustanovení je nutné uvést do vzájemného souladu.AKCEPTOVÁNO V ustanovení přílohy č. 2 bod 6.1.1 bude odstraněna část věty: „pokud tyto lhůty nestanoví jejich průvodní dokumentace.“.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
 K příloze č. 3MŠMTZV souvislosti s předmětnou přílohou by pro některé pracovní činnosti měla být pro možnost dokládání odborné způsobilosti využita profesní kvalifikace dle usnesení vlády č. 135 z roku 2013. V systému Národní soustavy kvalifikací
existuje i úplná profesní kvalifikace „Technik výtahů“ složená z profesních kvalifikací „Elektromechanik pro výtahy“, „Odborný servisní pracovník výtahů“ a „Servisní pracovník výtahů“. Dále existuje také profesní kvalifikace „Montér výtahů specialista“.  Uvedené je případně k nahlédnutí na internetové stránce: narodnikvalifikace.cz. Upozorňujeme, že standardy uvedené na předmětné internetové stránce lze případě podrobit rychlé obsahové (terminologické) revizi a úpravě tak, aby plně odpovídaly dikci předkládaného nařízení vlády. V dané věci je možno předkladateli poskytnout součinnost ze strany MŠMT. Požadujeme výše uvedené v materiálu zohlednit.
VYSVĚTLENO V rámci vzájemných jednání bylo vyhodnoceno, že jako vypořádání připomínky bude využito úpravy přílohy č. 3 nařízení s tím, že NSK využita nebude. Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí
 ZDále také požadujeme, aby byla předmětná příloha uvedena do souladu s terminologií § 58 školského zákona. Zmíněné ustanovení školského zákona stanovuje stupně středního vzdělání, kterými jsou střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou. Požadujeme materiál změnit ve smyslu uvedeném.AKCEPTOVÁNO Ve spolupráci s příslušným připomínkovým místem bude sjednoceno a precizováno.
 ZV souvislosti se středním vzděláním jsou pak také uvedeny obory „strojní nebo elektrotechnické“. Požadujeme definovat, které obory jsou považovány za strojní nebo elektrotechnické, neboť uvedenou terminologii školské předpisy nepoužívají. Z hlediska nařízení vlády č. 211/ 2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, jsou strojní obory zařazeny zejména do skupiny oborů „23 Strojírenství a strojírenská výroba“, elektrotechnické obory do skupiny oborů vzdělání „26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika“,
avšak ve skupině oborů „39 Speciální a interdisciplinární obory“ je zařazen obor vzdělání „Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení“, nebo ve skupině oborů vzdělání „41 Zemědělství a lesnictví“ je zařazen obor vzdělání „Mechanizace a služby“.
AKCEPTOVÁNO Ve spolupráci s příslušným připomínkovým místem bude sjednoceno a precizováno.
 ZDále je v souvislosti s vysokoškolským vzděláním potřeba sladit terminologii s přílohou č. 3 k zákonu o vysokých školách a nařízením vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství. Je tedy třeba slova „vysokoškolské strojní nebo elektrotechnické“ nahradit např. slovy „vysokoškolské vzdělání v oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály nebo Elektrotechnika“. Celkový výčet oblastí však záleží na záměru předkladatele, který nelze přesně určit, neboť v navrhovaném materiálu je vysokoškolské vzdělání pojato velmi široce. V konečném znění je pak rovněž možno uvést, zda se předkladateli jedná o bakalářský nebo magisterský studijní program. Požadujeme materiál změnit a doplnit ve smyslu uvedeném.AKCEPTOVÁNO Ve spolupráci s příslušným připomínkovým místem bude sjednoceno a precizováno.
 K odůvodněníÚOOÚZČást F obecné části důvodové zprávy nebo odůvodnění, zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“), je nezbytné zcela přepracovat. Tato připomínka je zásadní. Odůvodnění:  Tvrzení důvodové zprávy: „Z hlediska ochrany soukromí a osobních údajů nebyly identifikovány žádné negativní dopady,“ nedává žádný rozumný smysl. Předkladatel si nejprve musí položit otázku, zda jsou splněny podmínky § 10 zákona o zpracování osobních údajů. Pokud návrh právního předpisu žádné zpracování osobních údajů nezakládá, tak to DPIA takto konstatuje. Jakékoliv dopady na ochranu soukromí, včetně osobních údajů, ať již positivní, anebo negativní, jsou pak pojmově vyloučeny, protože návrh se problematikou nezabývá a nemá tedy na ni ani žádné dopady. S ohledem na § 9, § 11 odst. 3 a § 13 odst. 5 a 6 to však zjevně není tento případ. Pokud návrh právního předpisu zpracování osobních údajů zakládá, nelze apriorně a paušálně konstatovat, že návrh nemá žádné negativní dopady. Je třeba vyjít z článku 35 odst. 7 GDPR a v obecné části důvodové zprávy nebo odůvodnění adresovat možná risika při zpracování osobních údajů a zvolené prostředky k jejich minimalisaci. Jedná se o obdobu toho, co návrh reguluje pro tlaková zařízení, takže by to předkladatele neměl být problém. Doporučený postup při zpracování zhodnocení dopadů na ochranu osobních údajů naleznete na stránkách ÚOOÚ.[1] K tomu můžete konsultovat pověřence pro ochranu osobních údajů ministerstva a případně doplnit o jeho doporučení obecnou část důvodové zprávy nebo odůvodnění.AKCEPTOVÁNO Bude doplněno ve smyslu připomínky. Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.

[1] https://www.uoou.cz/navod-k-posouzeni-vlivu-na-ochranu-osobnich-udaju-u-navrhu-pravnich-predpisu-dpia/ds-5344