Podmínky používání

Podmínky používání internetového portálu TECHNICKA-ZARIZENI.CZ

Provozovatel portálu TECHNICKA-ZARIZENI.CZ, společnost Medim, spol. s r.o. vyzývá všechny uživatele, aby se před použitím portálu TECHNICKA-ZARIZENI.CZ seznámili s těmi to podmínkami, které upravují podmínky užívání a přístupu k portálu TECHNICKA-ZARIZENI.CZ
Používáním portálu TECHNICKA-ZARIZENI.CZ vyjadřujete s těmito podmínkami souhlas.

Úvodní ustanovení

Tyto Podmínky upravují podmínky užívání internetového portálu www.technicka-zarizeni.cz.cz (dále jen „Portál“) návštěvníky (dále jen „Uživatelé“) těchto webových stránek (dále jen „Podmínky“).
Prosíme všechny Uživatele, kteří navštívili Portál poprvé nebo se s Podmínkami ještě neseznámili, aby tak učinili před započetím užívání Portálu.
Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem Portálu TECHNICKA-ZARIZENI.CZ s adresou domovské stránky www.technicka-zarizeni.cz je společnost Medim, spol. s r.o., IČ: 48953041, se sídlem Hovorčovická 382, 250 65 (dále jen „Provozovatel“), která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich správě, úpravě a šíření.
Portál TECHNICKA-ZARIZENI.CZ je určen pro Uživatele, kteří mají sídlo nebo bydliště v České republice, bez ohledu na skutečnost, že je nebo může být být dostupný i pro jiné osoby. Provozovatel v této souvislosti upozorňuje, že obsah Portálu není určen k užívání a nebo distribuci jakoukoliv osobou, která má sídlo, bydliště nebo je rezidentem jakéhokoliv státu nebo která podléhá jakékoliv jurisdikci, kde by toto užívání bylo v rozporu s právními předpisy, popřípadě by podléhalo souhlasu příslušného orgánu nebo jiné oprávněné osoby, nebo kde by k tvorbě, provozování a nebo distribuci obsahu nebo jakékoliv jeho části bylo vyžadováno povolení, registrace nebo splnění jakékoliv jiné podmínky.

Autorská práva a ochranné známky

Jakékoliv užití Portálu TECHNICKA-ZARIZENI.CZ nebo jejich části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je možné jen s písemným souhlasem Provozovatele společnosti Medim, spol. s r.o. a v těchto případech vždy musí být TECHNICKA-ZARIZENI.CZ uveden jako zdroj.

Bez souhlasu Provozovatele  a uvedení zdroje není povolena jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na Portálu TECHNICKA-ZARIZENI.CZ, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů, nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.

Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru Portálu TECHNICKA-ZARIZENI.CZ. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv společnosti Medim, spol. s r.o. a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu Portálu VAKINFO.CZ.

Veškerý obsah Portálu TECHNICKA-ZARIZENI.CZ slouží pouze pro informaci. Obsah Portálu byl získán ze zdrojů, které Provozovatel, společnost Medim, spol. s r.o., považuje za spolehlivé. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu.

Obsah Portálu TECHNICKA-ZARIZENI.CZ je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, analýzy, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na Portálu TECHNICKA-ZARIZENI.CZ musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich uveřejnění na Portálu TECHNICKA-ZARIZENI.CZ .

Provozovatel, společnost Medim, spol. s r.o. nečiní žádné technické, právní či ekonomické doporučení nebo analýzu nebo jiné doporučení týkající se obsahu Portálu TECHNICKA-ZARIZENI.CZ.

Uveřejnění jakékoliv informace, služby, dat, sdělení nebo reklamy na Portálu TECHNICKA-ZARIZENI.CZ nemá povahu nabídky, doporučení nebo jiného stanoviska ze strany Provozovatele, společnosti Medim, spol. s r.o., ve vztahu k takovéto informaci, službě, datům, sdělení nebo reklamě. Pokud není výslovně uvedeno jinak, nemá obsah Portálu TECHNICKA-ZARIZENI.CZ povahu výzvy, podnětu nebo návrhu na uzavření smlouvy nebo k zahájení jakékoliv transakce.

Provozovatel, společnost Medim, spol. s r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Portálu TECHNICKA-ZARIZENI.CZ .

Vyloučení odpovědnosti a záruk

Každý Uživatel užívá Portál TECHNICKA-ZARIZENI.CZ na vlastní riziko.

Provozovatel, společnost Medim, spol. s r.o. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu Portálu TECHNICKA-ZARIZENI.CZ .

Provozovatel, společnost Medim, spol. s r.o. dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Portálu TECHNICKA-ZARIZENI.CZ a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a nebo úplné nefunkčnosti.

Provozovatel, společnost Medim, spol. s r.o. nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování Portálu TECHNICKA-ZARIZENI.CZ a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

Provozovatel, společnost Medim, spol. s r.o. neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny naPortálu TECHNICKA-ZARIZENI.CZ . Provozovatel není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel naváže s takovými třetími osobami.

Provozovatel, společnost Medim, spol. s r.o. neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na Portálu
TECHNICKA-ZARIZENI.CZ .

Odkazy a propojení s jinými www stránkami

Provozovatel, společnost Medim, spol. s r.o. neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím Portálu TECHNICKA-ZARIZENI.CZ , jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.

Provozovatel, společnost Medim, spol. s r.o. neodpovídá za obsah www stránek, ze kterých je možné se připojit na Portál
TECHNICKA-ZARIZENI.CZ , jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.

Upozornění pro právnické osoby

Pokud se pro určitou službu Portálu jako Uživatel registruje právnická osoba, může tak učinit pouze prostřednictvím osoby, která je k tomu v souladu s jejími interními pravidly oprávněna. Provozovatel neodpovídá za žádnou škodu nebo újmu vzniklou třetím osobám v souvislosti s tím, že registraci právnické osoby provede subjekt k tomu nepovolaný.

Ochrana dat a osobních údajů

V souvislosti s využíváním některých služeb poskytovaných na Portálu TECHNICKA-ZARIZENI.CZ mohou Uživatelé poskytnout údaje, které mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“).

Společnost Medim, spol. s r.o. ,jako provozovatel Portálu
TECHNICKA-ZARIZENI.CZ, si uvědomuje práva a povinnosti dotčených osob stanovené Zákonem a respektuje zájem Uživatelů o ochranu osobních údajů. Provozovatel portálu chrání osobní údaje v souladu se Zákonem.

Pokud při užívání Portálu TECHNICKA-ZARIZENI.CZ poskytne Uživatel osobní údaje, nebude Provozovatel, společnost Medim, spol. s r.o. tyto osobní údaje předávat bez souhlasu Uživatele žádné osobě s výjimkou případů stanovených těmito Podmínkami, právními předpisy nebo se souhlasem Uživatele.

Pokud se Uživatel pohybuje na Portálu TECHNICKA-ZARIZENI.CZ, nedochází k aktivaci, vyhledání ani používání žádných osobních údajů poskytnutých Uživatelem dříve. Pokud se Uživatel pohybuje na Portálu TECHNICKA-ZARIZENI.CZ, dochází ke sledování pohybu Uživatele po Portálu TECHNICKA-ZARIZENI.CZ včetně zjištění doménového jména/serveru/IP adresy počítače Uživatele.

Provozovatel, společnost Medim, spol. s r.o. má právo používat údaje poskytnuté Uživatelem následujícím způsobem:
a) použití pro marketing pro vlastní potřeby, vývoj a zlepšení služeb poskytovaných Uživatelům,
b) použití pro personifikaci Portálu TECHNICKA-ZARIZENI.CZ a čerpaných služeb, zejména zasílání objednaného zpravodajství a jiných upozornění.
V budoucnu budou výše uvedené služby dále rozšiřovány v zájmu zkvalitnění poskytovaných služeb a uspokojení přání a potřeb Uživatelů.

Na základě poskytnutých údajů může být Uživatel kontaktován společností Medim, spol. s r.o. za účelem poskytování informací o produktech nebo službách. V případě, že Uživatel nechce, aby jím poskytnuté údaje byly použity pro tento účel, má možnost tuto službu kdykoliv odmítnout a souhlas se zasíláním informací vzít zpět.

Provozovatel, společnost Medim, spol. s r.o. je oprávněn se na Uživatele, kteří se registrovali pro určitou službu, obrátit za účelem ověření aktuálnosti, resp. správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci.

V souvislosti s některými službami může existovat zákonem stanovená povinnost poskytnutí osobních údajů.

Každý Uživatel, který poskytl osobní údaje, má Zákonem stanovené právo písemně požádat správce (tj. společnost Medim, spol. s r.o.) o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává, pokud právní předpisy nestanoví jinak. V případě, že Uživatel zjistí, že došlo k porušení povinností správcem nebo zpracovatelem, má právo postupovat v souladu s § 21 Zákona.

Pokud se Uživatel registroval pro jakékoliv služby poskytované nebo nabízené na Portálu TECHNICKA-ZARIZENI.CZ, může kdykoliv tuto registraci zrušit.

Elektronická komunikace

Při elektronické komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nejsou informace obsažené ve zprávě kódovány. Z tohoto důvodu doporučujeme Uživatelům, aby prostřednictvím elektronické pošty neposílali žádné informace, které považují za osobní, důvěrné, popř. které jsou chráněny v souladu s právními předpisy nebo na jejichž utajení mají zájem.

Platnost a účinnost

Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou Podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na Portálu TECHNICKA-ZARIZENI.CZ.

Společnost Medim, spol. s r.o. si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv doplnit, upravit, nebo změnit.

Copyright Medim, spol. s r.o., všechna práva vyhrazena.