Prováděcí rozhodnutí komise (EU) 2019/1616 o harmonizovaných normách pro tlaková zařízení

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/1616
ze dne 27. září 2019
o harmonizovaných normách pro tlaková zařízení vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU

EVROPSKÁ KOMISE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (1), a zejména na čl. 10 odst. 6 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:

(1)Podle článku 12 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU (2) se předpokládá, že tlaková zařízení nebo sestavy uvedené v čl. 4 odst. 1 a 2 zmíněné směrnice, které jsou ve shodě s harmonizovanými normami nebo jejich částmi, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, jsou ve shodě se základními bezpečnostními požadavky stanovenými v příloze I zmíněné směrnice, na které se tyto normy nebo jejich části vztahují.
(2)Dopisem M/071 ze dne 1. srpna 1994 Komise předložila Evropskému výboru pro normalizaci (CEN) žádost o vypracování, pokud jde o tlaková zařízení, norem týkajících se výrobků a norem horizontální povahy na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES (3). Uvedená směrnice byla nahrazena směrnicí 2014/68/EU, aniž se změnily základní bezpečnostní požadavky stanovené v příloze I směrnice 97/23/ES.
(3)Na základě žádosti M/071 vypracoval výbor CEN nové harmonizované normy EN ISO 4126–2:2019 pro bezpečnostní pojistná zařízení pro ochranu proti nadměrnému tlaku, EN ISO 15494:2018 pro plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace a EN ISO 21028-2:2018 pro kryogenické nádoby. Norma EN ISO 21028-2:2018 je nová norma nahrazující normu EN 1252-2:2001. S cílem zohlednit současný stav techniky výbor CEN změnil a zrevidoval některé stávající normy. Výbor CEN konkrétně změnil normy EN 13445-2:2014, EN 13445-3:2014, EN 13445-5:2014 a EN 13445-6:2014 pro netopené tlakové nádoby a normy EN 13480-2:2017 a EN 13480-5:2017 pro kovová průmyslová potrubí. Výbor CEN rovněž zrevidoval normy EN 1562:2012 a EN 1563:2011 pro litiny, normy EN 12516-1:2014 a EN 12516-4:2014 pro průmyslové armatury a normu EN 13136:2013 pro chladicí systémy a tepelná čerpadla.
(4)Komise spolu s výborem CEN posoudila, zda normy týkající se tlakových zařízení tak, jak byly navrženy, změněny nebo zrevidovány výborem CEN, odpovídají žádosti M/071.
(5)Normy týkající se tlakových zařízení tak, jak byly navrženy, změněny nebo zrevidovány výborem CEN, splňují požadavky, jejichž pokrytí mají za cíl a jež jsou stanoveny v příloze I směrnice 2014/68/EU. Je proto vhodné zveřejnit odkazy na tyto normy v Úředním věstníku Evropské unie.
(6)Odkazy na pozměněná nebo zrevidovaná znění norem mají být zveřejněny pro normy EN 13445-2:2014, EN 13445-3:2014, EN 13445-5:2014, EN 13445-6:2014, EN 13480-2:2017, EN 13480-5:2017, EN 1562:2012, EN 1563:2011, EN 12516-1:2014, EN 12516-4:2014 a EN 13136:2013. Norma EN 1252-2:2001 má být nahrazena novou normou. Je proto nutné, aby byly v Úředním věstníku Evropské unie (4) zrušeny odkazy na normy EN 13445-2:2014, EN 13445-2:2014/A1:2016, EN 13445-2:2014/A2:2018, EN 13445-3:2014, EN 13445-3:2014/A1:2015, EN 13445-3:2014/A2:2016, EN 13445-3:2014/A3:2017, EN 13445-3:2014/A4:2018, EN 13445-5:2014, EN 13445-6:2014, EN 13480-2:2017, EN 13480-5:2017, EN 1252-2:2001, EN 1562:2012, EN 1563:2011, EN 12516-1:2014, EN 12516-4:2014 a EN 13136:2013. Aby měli výrobci dostatek času přizpůsobit své výrobky novým normám pro kryogenické nádoby a zrevidovaným normám pro litiny, průmyslové armatury a chladicí zařízení a tepelná čerpadla, je nutné, aby zrušení odkazů na tyto normy bylo odloženo.
(7)Soulad s harmonizovanou normou zakládá předpoklad shody s odpovídajícími základními požadavky stanovenými v harmonizačních právních předpisech Unie ode dne zveřejnění odkazu na takovou normu v Úředním věstníku Evropské unie. Toto rozhodnutí by proto mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Odkazy na harmonizované normy pro tlaková zařízení vypracované na podporu směrnice 2014/68/EU uvedené v příloze I tohoto rozhodnutí se zveřejňují v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 2

Odkazy na harmonizované normy pro tlaková zařízení vypracované na podporu směrnice 2014/68/EU uvedené v příloze II tohoto rozhodnutí se v Úředním věstníku Evropské unie zrušují od dat stanovených v uvedené příloze.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 27. září 2019.

Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh (Úř. věst. L 189, 27.6.2014, s. 164).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES ze dne 29. května 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení (Úř. věst. L 181, 9.7.1997, s. 1).

(4)  Úř. věst. C 326, 14.9.2018, s. 94.


PŘÍLOHA I

č.Odkaz na normu
1.EN 1562:2019Slévárenství – Temperované litiny
2.EN 1563:2018Slévárenství – Litiny s kuličkovým grafitem
3.EN ISO 4126-2:2019Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 2: Bezpečnostní zařízení s průtržnými membránami (ISO 4126-2:2018)
4.EN 12516-1:2014+A1:2018Průmyslové armatury – Pevnostní návrh pláště – Část 1: Tabulková metoda pro ocelové pláště armatur
5.EN 12516-4:2014+A1:2018Průmyslové armatury – Pevnostní návrh pláště – Část 4: Metoda výpočtu těles armatur zhotovených z kovových materiálů jiných než ocel
6.EN 13136:2013+A1:2018Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Pojistná zařízení proti překročení tlaku a jim příslušná potrubí – Výpočtové postupy
7.EN 13445-2:2014Netopené tlakové nádoby – Část 2: MateriályEN 13445-2:2014/A1:2016EN 13445-2:2014/A2:2018EN 13445-2:2014/A3:2018
8.EN 13445-3:2014Netopené tlakové nádoby – Část 3: Konstrukce a výpočetEN 13445-3:2014/A1:2015EN 13445-3:2014/A2:2016EN 13445-3:2014/A3:2017EN 13445-3:2014/A4:2018EN 13445-3:2014/A5:2018EN 13445-3:2014/A6:2019
9.EN 13445-5:2014Netopené tlakové nádoby – Část 5: Kontrola a zkoušeníEN 13445-5:2014/A1:2018
10.EN 13445-6:2014Netopené tlakové nádoby – Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitemEN 13445-6:2014/A2:2018
11.EN 13480-2:2017Kovová průmyslová potrubí – Část 2: MateriályEN 13480-2:2017/A1:2018EN 13480-2:2017/A2:2018EN 13480-2:2017/A3:2018
12.EN 13480-5:2017Kovová průmyslová potrubí – Část 5: Kontrola a zkoušeníEN 13480-5:2017/A1:2019
13.EN ISO 15494:2018Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace – Polybuten (PB), polyethylen (PE), polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT), síťovaný polyethylen (PE-X), polypropylen (PP) – Metrické řady pro specifikace pro součásti a systém (ISO 15494:2015)
14.EN ISO 21028-2:2018Kryogenické nádoby – Požadavky na houževnatost materiálů při kryogenní teplotě – Část 2: Teploty mezi –80 °C a –20 °C (ISO 21028-2:2018)

PŘÍLOHA II

č.Odkaz na normuDatum zrušení
1.EN 13445-2:2014Netopené tlakové nádoby – Část 2: MateriályEN 13445-2:2014/A1:2016EN 13445-2:2014/A2:201830. září 2019
2.EN 13445-3:2014Netopené tlakové nádoby – Část 3: Konstrukce a výpočetEN 13445-3:2014/A1:2015EN 13445-3:2014/A2:2016EN 13445-3:2014/A3:2017EN 13445-3:2014/A4:201830. září 2019
3.EN 13445-5:2014Netopené tlakové nádoby – Část 5: Kontrola a zkoušení30. září 2019
4.EN 13445-6:2014Netopené tlakové nádoby – Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem30. září 2019
5.EN 13480-2:2017Kovová průmyslová potrubí – Část 2: Materiály30. září 2019
6.EN 13480-5:2017Kovová průmyslová potrubí – Část 5: Kontrola a zkoušení30. září 2019
7.EN 1252-2:2001Kryogenické nádoby – Materiály – Část 2: Požadavky na houževnatost při teplotách mezi –80 °C a –20 °C30. března 2020
8.EN 1562:2012Slévárenství – Temperované litiny30. března 2020
9.EN 1563:2011Slévárenství – Litiny s kuličkovým grafitem30. března 2020
10.EN 12516-1:2014Průmyslové armatury – Pevnostní návrh pláště – Část 1: Tabulková metoda pro ocelové pláště armatur30. března 2020
11.EN 12516-4:2014Průmyslové armatury – Pevnostní návrh pláště – Část 4: Metoda výpočtu těles armatur zhotovených z kovových materiálů jiných než ocel30. března 2020
12.EN 13136:2013Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Pojistná zařízení proti překročení tlaku a jim příslušná potrubí – Výpočtové postupy30. března 2020

Související články