SÚIP: Kontrola plynových zařízení v roce 2018

Kontrolní činnost v této oblasti byla v roce 2018 zaměřena na dodržování právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečného provozu plynových zařízení v různých oblastech výroby, provozu a služeb (v průmyslových objektech, v objektech občanské vybavenosti, školách, úřadech, zdravotnictví apod.).

Z výsledků kontrolní činnosti vyplývá, že stav plynového zařízení není v některých subjektech stále zcela uspokojivý. Systém vnitřního řízení bezpečnosti provozu plynového zařízení není dosud v převážné míře v organizacích zaveden v takovém rozsahu, aby bylo zabezpečeno dodržování předpisů k zajištění BOZP a aby byla vyhledávána, posouzena a zhodnocena všechna rizika možného ohrožení života a zdraví. Je nutno konstatovat, že vyhledávání rizik včetně zavádění stanovených opatření bylo velmi často prováděno pouze formálně a často v nich chybělo vyhodnocení rizik, týkajících se provozu plynového zařízení. Při nedodržování předpisů k zajištění bezpečného provozu plynových zařízení může za určitých okolností dojít k ohrožení zdraví a života nejen zaměstnanců kontrolovaných osob, ale široké veřejnosti a současně i ke značným materiálním škodám.

Vzhledem k výše uvedených skutečnostem a vysoké rizikovosti provozu těchto zařízení bylo považováno za velmi důležité pokračovat v prověřování stavu a úrovně dodržování bezpečnostních předpisů při provozu plynových zařízení zejména u subjektů, u kterých nebyla zatím kontrola v této oblasti provedena nebo byly při předchozích kontrolách v minulých letech zjištěny nedostatky, které by mohly za určitých podmínek zapříčinit vznik nehodové a v některých případech i velmi tragické události.

Kontroly byly zaměřeny zejména na:

 • zda bylo provedeno vyhledání a vyhodnocení rizik při provozu plynových zařízení,
 • zda byla zajištěna odborná a zdravotní způsobilost osob pověřených obsluhou a údržbou zařízení,
 • zda byla vedena provozní dokumentace a zda byla prováděna její aktualizace – provozní řády, provozní deníky, doklady o kvalifikaci osob, harmonogram revizí,
 • zda měl kontrolovaný subjekt vypracován vlastní seznam poskytování OOPP, jakým způsobem měl zajištěno poskytování OOPP pracovníkům, včetně seznámení s jejich používáním a prováděním kontroly jejich používání,
 • zda měl provozovatel vypracován vlastní seznam poskytování OOPP na základě vyhodnocení rizik i z pohledu plynových zařízení, včetně jejich poskytování zaměstnancům a zda byla prováděna kontrola jejich používání,
 • zda byla stanovena opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí spojených s provozem plynových zařízení,
 • zda kontrolovaný subjekt zajišťoval bezpečný stav provozovaného plynového zařízení pravidelně prováděnými kontrolami, revizemi, údržbou, servisem a zda měly doklady z kontrol a revizí předepsané náležitosti a odpovídající odbornou úroveň,
 • zda byl zajištěn bezpečný přístup pro pracovníky provádějící kontroly, revize, zkoušky, obsluhu a údržbu zařízení,
 • zda byl zabezpečen dostatečný přívod spalovacího a větracího vzduchu,
 • zda bylo přívodní potrubí plynu vybaveno předepsanými armaturami, není používáno pro jiné účely, než pro které je určeno, zda byla provedena dostatečná protikorozní ochrana, značení protékajícího média, zda byly označeny uzávěry plynu a byl k nim zajištěn bezpečný přístup,
 • vedení evidence o pracovních úrazech v knize úrazů, včetně zpracování záznamu o pracovním úrazu.

V rámci plnění tohoto úkolu bylo oblastními inspektoráty práce provedeno celkem 677 kontrol, při kterých bylo zjištěno celkem 2 609 nedostatků. Z celkového počtu provedených kontrol u 143 kontrol nebylo zjištěno porušení právních předpisů.

Hodnocení výsledku kontrol podle oblastí zadání úkolu

Vyhledávání a hodnocení rizik při provozu plynových zařízení

Dokumentace k vyhledání a hodnocení rizik byla předložena ve většině kontrolovaných subjektů, ovšem ve velice různé kvalitě. Při zpracování či aktualizaci dokumentace pro provoz plynových zařízení a k přijetí opatření k minimalizaci stávajících rizik často nedochází k zapracování skutečností plynoucích z technického stavu zařízení zjištěného prováděnými revizemi, kontrolami, servisními prohlídkami a dalšími kontrolami. Velmi často se již s vytvořenou dokumentací dále nepracovalo a byla založena do provozní dokumentace.

Analýzu rizik provádí velmi často osoby, které nemají žádné znalosti o plynovém zařízení. Odborně způsobilí pracovníci, kteří dokumentaci zpracovávají, ve většině případů neznají ani provoz a prostředí, objevují se potom rizika, která se v subjektu nevyskytují. U drtivé většiny předložených dokumentací se jednalo o typizovanou dokumentaci, zpracovanou externími pracovníky minimálně upravovanou na podmínky činnosti konkrétního subjektu. O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních zaměstnavatelé v některých výjimečných případech dokonce ani nevedli písemnou dokumentaci.

Odborná a zdravotní způsobilost osob pověřených obsluhou a údržbou zařízení

U obsluh plynových spotřebičů s výkonem větším než 50 kW byla ve většině kontrolovaných subjektů doložena zdravotní způsobilost i příslušné osvědčení. Velmi často však nemají zaměstnavatelé zápis o zkoušce topičů nízkotlakých kotelen, tak jak požaduje odst. 4 §14 vyhl. č. 91/1993 Sb. Tento nedostatek se převážně vyskytuje, pokud jsou pracovníci posíláni na školení a přezkoušení mimo své pracoviště do specializovaných firem, které si tento doklad nechávají ve své dokumentaci a zaměstnavatelům ho nezasílají.

Méně uspokojivá byla situace u provozovaných plynových spotřebičů s výkonem pod 50 kW (např. velkokuchyně a kotle s výkonem pod 50 kW), obsluhy nebyly seznámeny s návodem výrobce ani tyto návody nebyly velmi často k dispozici na jednotlivých pracovištích. Opakovaně bylo zjištěno, že není jmenována osoba odpovědná za provoz plynových zařízení, a pokud byla jmenována, tak nebyla seznámena se svými povinnostmi a neměla velmi často k dispozici dokumenty o provozovaném plynovém zařízení.

Školení osob zajišťují ve většině případů externí pracovníci, ať to jsou revizní technici nebo OZO. Přestože školení provádí odborně způsobilí pracovníci, byly velmi často v osnově školení uváděny neplatné právní předpisy a naopak nebyly uvedeny nově vydané platné předpisy. Stále se opakujícím problémem u některých kontrolovaných subjektů je nízký počet osob s patřičnou kvalifikací, a to v ojedinělých případech až do té míry, že není záruka zastupitelnosti těchto osob v případě nemoci, dovolené apod. V případě menších provozoven je tento stav způsobem celkově nízkým počtem zaměstnanců a rovněž personální nestabilitou. U těchto subjektů není výjimkou, že potřebnou kvalifikaci má pouze jeden pracovník a není zajištěna kvalitní obsluha vyhrazeného plynového zařízení v případě dlouhodobé nemocnosti.

Vedení provozní dokumentace

Velmi často nebyl zpracován harmonogram revizí a kontrol nebo termíny uvedené v tomto harmonogramu, které byly zpracovány OZO, neodpovídají termínům uvedeným v MPBP zpracovaných revizním technikem plynu. V harmonogramu nebyla uvedena všechna provozovaná zařízení, chyběla vyznačení provedených úkonů a ztrácel se tak přehled o provedených revizích a kontrolách. Z těchto nedostatků pak logicky vyplynulo nedodržování lhůt a termínu revizí, kontrol plynových zařízení, odborných prohlídek nízkotlakých kotelen, servisu PZ, kalibrací detektorů apod.

MPBP neodpovídaly velmi často ustanovení ČSN 38 6405 a písm. f) přílohy čl. 12.3 NV č. 101/2005 Sb. – nebyla zajištěna jejich aktualizace např. při výměně kotlů, změně technologie, provozovatele, změně způsobu obsluhy, chyběly situační náčrty s popisem umístění zařízení, způsob a povinnost provádět kontrolu a kalibraci detekčních systémů na výskyt plynu. Často tyto dokumenty zpracovávaly OZO, které dostatečně neznaly problematiku plynových zařízení.

Zápisy v provozních denících nebyly prováděny v rozsahu činností a ve stanovených termínech dle vlastních provozních řádů, což bylo shledáno u velké většiny provozovatelů. Dále rovněž nebyly zpracovány pokyny pro provoz plynových zařízení do výkonu 50 kW – plynové kotle, plynové ohřívače vody, tepelné zářiče, lokální topidla apod. anebo obsluhy nebyly s těmito dokumenty seznámeny.

Poskytování OOPP

Většina zaměstnavatelů poskytovala svým zaměstnancům OOPP, ale ne vždy dle seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce, např. u pracovníků montážních firem byly používány rukavice, které byly určeny pouze proti mechanickému poškození a ne proti popálení. V některých případech byl předán jen finanční obnos na nákup jakéhokoliv OOPP. Dále nebyly vždy vyplňovány karty OOPP, neprováděla se kontrola používaných OOPP a zaměstnanci nebyli seznámeni s návodem použití. V některých případech nebyly schopny kontrolované osoby prokázat přidělení OOPP zaměstnancům.

Opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí spojených s provozem plynových zařízení

Opatření pro zdolávání mimořádných událostí bylo většinou zapracováno do MPBP případně do požární poplachové směrnice nebo bylo uvedeno v traumatologickém plánu. V regulačních stanicích velmi často chyběla dokumentace o ochraně před výbuchem zpracovaná dle NV č. 406/2004 Sb.

Zajištění bezpečného stavu provozovaného plynového zařízení pravidelně prováděnými kontrolami, revizemi, údržbou a servisem, doklady z kontrol a revizí – předepsané náležitosti a odpovídající odborná úroveň

Dozorované subjekty zajišťovaly bezpečný stav zařízení systematicky prováděnou preventivní údržbou prováděnými příslušnými revizemi, kontrolami a servisem.
Odborné prohlídky plynových kotelen často prováděli revizní technici plynu, kteří neuměli dostatečně posoudit např. vnitřní a vnější stavy kotlů, stav čerpadel, zařízení na úpravu vod (čili povinnosti dané §16 vyhl. č. 91/1993 Sb.).

Kontrolou bylo například zjištěno, že kontrolovaný subjekt nebyl schopen doložit odstranění závad zjištěných při provádění revizí, kontrole plynového zařízení a kalibraci instalované detekce na únik plynu v souladu s návodem výrobce. Byla doložena pouze faktura, která byla uložena na ekonomickém oddělení, z které nebylo možno konkrétně zjistit, jakým způsobem byla požadovaná činnost provedena.

V rámci provedené kontrolní činnosti bylo zjištěno následující opakující se porušení právních předpisů v předložených dokladech z jednotlivých kontrol a revizí:

 • V popisu revizní zprávy nebyl přesně specifikován rozsah revidovaného zařízení. U závad nebyla přesná specifikace a identifikace zařízení a nedostatku tak, aby mohl provozovatel jednoznačně problém ztotožnit se zařízením. Bylo nutné, aby se těchto úkonů zúčastnila osoba (obsluha nebo osoba odpovědná za provoz plynového zařízení), která zastupuje provozovatele, která by byla na závadu upozorněna i verbálně přímo na místě. Jeví se jako nutnost uvádět do revizní zprávy konkrétní jméno této osoby, nikoliv často používané označení – uživatel.
 • Nejčastěji se vyskytujícím nešvarem bylo stanovení termínu k odstranění závady, používané výrazy jako ihned, neprodleně, do další revize apod. v kombinaci s tím, že v závěru byla konstatována možnost bezpečného provozu zařízení, budí pochybnost o odborném určení rizika dané závady pro bezpečný provoz zařízení. Je nutné zápisy o provedení revizí, kontrol, servisu atd. předat provozovateli co v nejkratším časovém období, v některých případech byly zápisy předány až po třech týdnech s tím, že provozovatel nebyl dostatečně informován o stavu provozovaného zařízení. Je nutné udělat minimálně zápis do provozního deníku, zda je zařízení schopno dalšího provozu.
 • Revize v některých případech nebyly prováděny v celém rozsahu zařízení, chybí informace o revizi zemní části rozvodu plynu, dále byly v revizích plynových zařízení mnoho nepřesností – nebylo uvedeno datum provedení, ale pouze datum vyhotovení dokladu, nebyl uveden druh revize, přesný rozsah revize, uváděny neplatné legislativní předpisy nebo předpisy nesouvisející s provozovaným zařízením, neuváděly se související revize s datem provedení, nebyly navrženy termíny pro odstranění závad, u výchozích revizí nebyly uváděny montážní organizace vč. čísla oprávnění a její pracovníci s odbornou způsobilostí, různé překlepy vzniklé kopírováním dokladů, v některých případech nebylo provedeno přezkoušení funkce bezpečnostních prvků a přitom bylo zařízení revizním technikem vyhodnocováno jako bezpečné a provozuschopné.

U většiny kontrolovaných subjektů byly revize, kontroly a zkoušky plynového zařízení prováděny dodavatelským způsobem. Úroveň prováděných kontrol a revizí byla rozdílná, závislá na znalostech provádějících pracovníků. Někteří provozovatelé v rámci úsporných opatření nezajistili revize, servis, kontroly v termínech a rozsahu dle platné legislativy a nechávali je provést až po kontrole OIP.

Kontrola pracoviště – zajištění bezpečného přístupu pro pracovníky provádějící kontroly, revize, zkoušky, obsluhu a údržbu zařízení, zda byl zabezpečen dostatečný přívod spalovacího a větracího vzduchu, zda bylo přívodní potrubí plynu vybaveno předepsanými armaturami, není používáno pro jiné účely, než pro které je určeno, dostatečná protikorozní ochrana, značení protékajícího média, označení uzávěrů plynu a zda byl k nim zajištěn bezpečný přístup

Porušení právních předpisů lze zobecnit jako nedostatečnou péči o provozované zařízení a nedostatky v provádění pravidelných požadovaných kontrol a údržby:

 • spotřebiče nebyly provozovány a udržovány v souladu s návodem výrobce,
 • poškozené ovládací armatury, nedostatečný manipulační prostor zajišťující bezpečnou obsluhu, nepřístupné uzávěry – např. instalovány ve výšce 3 m,
 • u spotřebičů do výkonu 50kW nebyla zajištěna dostatečná kubatura prostoru, dostatečný přívod vzduchu pro spalování,
 • chyběly návody k obsluze spotřebičů, chyběly návod pro obsluhu nebo servis v českém jazyce, zaměstnanci nevěděli, kde je umístěn hlavní uzávěr plynu, neměli k této místnosti přístup nebo chyběl ovládací element, chyběla kalibrace detektorů a čidel na únik plynů, nebyly určeny povinnosti pro osobu odpovědnou za plynová zařízení, chyběly doklady o odstranění závad z revizních zpráv – doloženy pouze faktury o vykonané práci,
 • do prostorů, kde byly umístěny kotle, nebyl zajištěn přívod vzduchu potřebný pro spalování z důvodu utěsnění otvoru u podlahy kotelen (v jednom případě pomocí na sebe narovnaných cihel a v dalším případě utěsnění čedičovou vatou z důvodu ochlazování teplovodního systému), chyběly výpočty větrání kotelen,
 • spalinová cesta nebyla těsná, řádně upevněna, nebyly prováděny kontroly spalinových cest, u nových zařízení chyběly revize spalinových cest,
 • chráničky při prostupu stavební konstrukci chyběly, měly nedostatečný přesah, dimenzi, nebyly opatřeny ochranou proti korozi, řádně vetknuty do stavební konstrukce, v případě, že se jednalo o požární úsek, nebyly zatěsněny protipožárními ucpávkami,
 • na konci jednotlivých větví plynovodu nebylo instalováno zařízení na odvzdušnění nebo odplynění plynovodu, jednotlivé větve plynovodu nebyly uzavíratelné, chybělo vodivé propojení plynovodů, plynovodní potrubí nebylo chráněno proti korozi,
 • uzavírací armatury nebyly schváleny pro použití na plynná paliva nebo nesplňovaly požadavek TPG G 704 01 – neměly dorazy,
 • používání trubiček pro zjišťování CO v ovzduší s prošlou dobou použitelnosti, nefunkční mechanické detektory CO – Universal 65,
 • kotelny nebyly vybaveny předepsanou výbavou – samozavírač dveří, bateriová svítilna, hasicí přístroj, lékárnička obsahovala léčiva s prošlou dobou exspirace.

Vedení evidence o pracovních úrazech v knize úrazů včetně zpracování záznamu o pracovním úrazu

Pracovní úrazy byly evidovány, ale obsah jejich zápisu neodpovídal požadavkům §2 NV č. 201/2010 Sb. Některá drobná zranění nebyla evidována. Ne vždy u zapsaných pracovních úrazů zaměstnavatel přijal opatření proti jejich opakování.

Shrnutí

Sankční postihy byly uplatňovány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o inspekci práce. Právním subjektům bylo k 31. 12. 2018 uloženo 24 pokut v celkové výši 599 000 Kč.

Přínosem prováděných kontrol je skutečnost, že zaměstnavatelé byli upozorněni na plnění povinností souvisejících s provozem plynových zařízení. Plnění těchto povinností by mělo vést k odpovědnějšímu přístupu při zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynových zařízení a tím i ke snížení rizika možného ohrožení zdraví osob.

Součástí každé kontroly prováděné inspektory OIP byla i osvěta a poradenská činnost, týkající se především pomoci při orientaci v oblasti bezpečnostních i pracovně právních předpisů. Veškeré kontrolované subjekty zajistily vhodné podmínky pro výkon kontroly. Kontrolované subjekty mají zájem o bezpečný provoz plynových zařízení, i když znalosti jejich povinností byly v některých případech velmi sporadické. V některých případech se kontrolované osoby plně spoléhaly na externí revizní techniky (elektro, plyn a tlak), kteří u kontrolovaných subjektů zajišťovali pravidelné revize a kontroly s tím, že budou sami dodržovat stanovené termíny těchto kontrol. Provozovatelé takto svou odpovědnost přenášeli na externí revizní techniky.

U plynového zařízení je možno na základě zjištěných poznatků konstatovat, že provozovatelé si ve většině případů uvědomovali možná rizika ohrožení zdraví, jak vlastních zaměstnanců, tak i veřejnosti, ale ne vždy k tomu zaujali takové stanovisko, které by vyloučilo možnost vzniku mimořádné situace. Kontrolami byla v některých případech zjištěna opětovná absence vyhledávání a vyhodnocování rizik spojených s provozem plynových zařízení.

Související články