Vypořadání připomínek k Návrhu nařízení vlády o vyhrazených plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra práce a sociálních věcí dne 11. března 2022 s termínem dodání stanoviska do 1. dubna 2022. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce:

 Téma, popř. část materiáluResortOznačení připomínky (Z/PP)PřipomínkaVypořádání
1.Obecně k materiáluMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovyZPřestože materiál obsahuje změnu požadavků, za kterých je možno   vykonávat regulované činnosti, nebylo k němu přiloženo posouzení přiměřenosti dle nařízení vlády č. 306/2020 a usnesení vlády č. 672 ze dne 22. června 2020. Požadujeme doplnit.AKCEPTOVÁNO Test přiměřenosti doplněn.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
2.Družstevní asociace ČRPPNařízení vlády je hodně rozsáhlé a hodně nekonkrétní, požadavky se často opakují   z různých úhlů pohledu. Návrh tohoto nařízení vlády znamená další zvýšení administrativní zátěže pro      provozovatele plynových zařízení, vlastníky domů (např. bytová družstva a společenství vlastníků), montážní firmy i revizní techniky.VYSVĚTLENO Nedochází k navýšení admin. činnosti a zátěže. Zákon a připravované NV se nevztahuje na společenství vlastníků jednotlivých uživatelů, majitelů bytů a rodinných domů.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
3.Obecně k odůvodněníÚřad pro ochranu osobních údajůZČást F obecné části důvodové zprávy nebo odůvodnění, zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“), je nezbytné zcela přepracovat. Tato připomínka je zásadní. Odůvodnění: Tvrzení důvodové zprávy: „Z hlediska ochrany soukromí a osobních údajů nebyly identifikovány žádné negativní dopady,“ nedává žádný rozumný smysl. Předkladatel si nejprve musí položit otázku, zda jsou splněny podmínky § 10 zákona o zpracování osobních údajů. Pokud návrh právního předpisu žádné zpracování osobních údajů nezakládá, tak to DPIA takto konstatuje. Jakékoliv dopady na ochranu soukromí, včetně osobních údajů, ať již positivní, anebo negativní, jsou pak pojmově vyloučeny, protože návrh se problematikou nezabývá a nemá tedy na ni ani žádné dopady. S ohledem na § 9, zejména odstavec 5, § 12 odst. 5, § 18 odst. 3 nebo přílohu č. 1 to však zjevně není tento případ. Pokud návrh právního předpisu zpracování osobních údajů zakládá, nelze apriorně a paušálně konstatovat, že návrh nemá žádné negativní dopady. Je třeba vyjít z článku 35 odst. 7 GDPR a v obecné části důvodové zprávy nebo odůvodnění adresovat možná risika při zpracování osobních údajů a zvolené prostředky k jejich minimalisaci. Jedná se o obdobu toho, co návrh reguluje pro tlaková zařízení, takže by to předkladatele neměl být problém. Doporučený postup při zpracování zhodnocení dopadů na ochranu osobních údajů naleznete na stránkách ÚOOÚ.  K tomu můžete konsultovat pověřence pro ochranu osobních údajů ministerstva a případně doplnit o jeho doporučení obecnou část důvodové zprávy nebo odůvodnění.AKCEPTOVÁNO Bude doplněno do odůvodnění.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
4.K § 3 odst. 1 písm. a)Družstevní asociace ČRPPNávrh změny: Topný plyn, který se využívá k produkci tepla spalováním pro otop, technologické ohřevy, přípravu teplé užitkové vody, přípravu potravin, pro výrobu mechanické práce, pro pohon vozidel a pro výrobu elektrické energie   Odůvodnění: Teplá voda je obvykle vodou pitnou, proto byl termín „teplá užitková voda“ i v jiných předpisech, např. vyhlášce č. 194/2007 Sb., nahrazen termínem „teplá voda“. V právních i technických předpisech by se měla používat jednotná terminologie, aby se zabránilo chybným výkladům pojmů.AKCEPTOVÁNO Text ustanovení bude upraven.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.  
5.K § 3 odst. 2 písm. a)SPČRZNávrh úpravy textu: a) hořlavé, nehořlavé, hoření podporující a nehořlavé inertní, hořlavé, nehořlavé hoření  podporující a nehořlavé inertní   Odůvodnění: Je třeba vypustit čárku mezi slovy nehořlavé hoření podporující, neboť navrhovaná věta vytváří čtyři skupiny plynů: Hořlavé / Nehořlavé / Hoření podporující /   Nehořlavé inertní Ve skutečnosti existují skupiny plynů pouze tři:             Hořlavé (například vodík, metan) / Nehořlavé hoření podporující (například kyslík, oxid dusný) / Nehořlavé inertní (například dusík, helium)  AKCEPTOVÁNO   Akceptujeme formální úpravu a bude provedena změna v textu „hořlavé, nehořlavé hoření podporující a nehořlavé inertní“.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.    
6.HK ČRPPHK ČR požaduje v ust. § 3, odst.2, písm. a) upravit text takto: „a)      hořlavé, nehořlavé, hoření podporující a nehořlavé inertní,“ Odůvodnění: Je třeba vypustit čárku mezi slovy nehořlavé hoření podporující, neboť navrhovaná věta vytváří čtyři skupiny plynů:             hořlavé             nehořlavé             hoření podporující             nehořlavé inertní Ve skutečnosti existují skupiny plynů pouze tři             hořlavé (například vodík, metan)             nehořlavé hoření podporující (například kyslík, oxid dusný)             nehořlavé inertní (například dusík, helium)  AKCEPTOVÁNO Text je upraven následovně: „a) hořlavé, nehořlavé hoření podporující a nehořlavé inertní.“ Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
7.K § 3 odst. 2 písm. b)ČMKOSZNavrhujeme vypustit slovo „jedovaté“. Odůvodnění: Jde o duplicitu se slovem „toxické“, navíc se podle současně platné legislativy (Nařízení (EU) 1272/2008) pro označení zmiňované nebezpečné vlastnosti používá výhradně pojem toxicita, popř. akutní toxicita, nikoliv jedovatost, jedovatý apod.AKCEPTOVÁNO   Text ustanovení bude upraven.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
8.K § 5 odst. 1. písm. h)HK ČRPPHK ČR požaduje v ust. § 5, odst.1, písm. h) vypustit: „h)       zařízení pro vypouštění hasebních plynů (skupina h).“ Odůvodnění: Zákon č. 250/2021 Sb., v § 1, odst. 2, písm. b) stanoví, že se nevztahuje „na činnost, pracoviště a technická zařízení, podléhající dozoru orgánu veřejné správy podle jiných právních předpisů“. Orgánem dozoru veřejné správy je v tomto případě Ministerstvo vnitra, prostřednictvím Hasičského záchranného sboru ČR (státní požární dozor).    Zařízení pro vypouštění hasících plynů je součástí vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. v platném znění, §4, odst. 3, písm. d), který říká, že za vyhrazené druhy požárně bezpečnostních zařízení (dále jen „vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení“) se považují stabilní a polostabilní hasicí zařízení. Zároveň zařízení podléhá předepsaným kontrolám a zkouškám dle § 7, vyhlášky č. 246/2001 Sb. v platném znění.  VYSVĚTLENO Zařízení je historicky a dlouhodobě vedeno jako VPZ bez výjimky. NA zařízení bylo vydáno několik stanovisek TIČR. Výrobce SHZ i HZS (podle vyhl. č. 246/2001Sb.) kontroluje pouze části výrobku a rozvody inertních plynů nekontroluje v praxi nikdo, kromě SÚIP. K instalaci SHZ je nutné oprávnění a stanovisko TIČR. Přetlak v zařízeních může dosahovat nebezpečných parametru až 450 bar. V praxi je velmi důležitá i kontrola rozvodů plynu (např. upevnění). Samostatná skupina h) není podle názoru SÚIP nutná může být zařazeno do podskupiny f6 nebo f 7. Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
9.K § 5 odst. 2 písm. f)SPČRZNávrh úpravy textu: v ust. § 5 odst. 2) písm. f) upravit text takto: „f) samostatně pracující kompresory, které nejsou trvale napojeny na dlouhodobě provozované pevně montované potrubí plynů, vývěvy, samostatně pracující lahvové regulátory a regulační zařízení, která jsou součástí jiné skupiny plynového zařízení,Odůvodnění: Navrhovaná úprava je zpřesňující a podle ní by vyhrazeným plynovým zařízením nebyly mobilní kompresory, které budou použity například krátkodobě na odčerpání plynu z jednoho úseku plynovodu, na němž bude prováděna oprava do úseku druhého. Zdůrazňujeme, že jde o krátkodobé použití takovýchto kompresorů trvající v řádu jednotek hodin, které musí být operativní, protože v budoucnu bude s ohledem na zveřejněný návrh nařízení EK k únikům metanu a v něm stanovené úkoly provozovatelům na minimalizaci úniků hojně využíváno.  AKCEPTOVÁNO Text ustanovení bude upraven ve smyslu připomínky.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
10.HK ČRPPHK ČR požaduje v ust. § 5, odst.2, písm. f) upravit text takto: „f)        samostatně pracující kompresory, které nejsou trvale napojeny na dlouhodobě provozované pevně montované potrubí plynů, vývěvy, samostatně pracující lahvové regulátory a regulační zařízení, která jsou součástí jiné skupiny plynového zařízení,“ Odůvodnění: Námi navrhovaná úprava je zpřesňující a podle ní by vyhrazeným plynovým zařízením nebyly mobilní kompresory, které budou použity například krátkodobě na odčerpání plynu z jednoho úseku plynovodu, na němž bude prováděna oprava do úseku druhého. Zdůrazňujeme, že jde o krátkodobé použití takovýchto kompresorů trvající v řádu jednotek hodin, které musí být operativní, protože v budoucnu bude s ohledem na zveřejněný návrh nařízení EK k únikům metanu a v něm stanovené úkoly provozovatelům na minimalizaci úniků hojně využíváno.  AKCEPTOVÁNO Text ustanovení bude upraven ve smyslu připomínky.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
11.K § 5 odst. 2 písm. h)SPČRZPůvodní text: Za vyhrazená plynová zařízení se považují – h) zařízení pro vypouštění hasebních plynů Návrh úpravy textu: Písmeno h) vypustit a přesunout do odst. 2), tedy jako zařízení, které se nepovažuje za vyhrazené plynové. Odůvodnění: Vypustit z výčtu VTZ plynových zařízení pro vypouštění hasebních plynů (skupina h). Zákon č. 250/2021 Sb., § 1, odst. 2, písm. b): Tento zákon se nevztahuje na činnost, pracoviště a technická zařízení, podléhající dozoru orgánu veřejné správy podle jiných právních předpisů. Orgánem dozoru veřejné správy je v tomto případě Ministerstvo vnitra, prostřednictvím Hasičského záchranného sboru ČR (státní požární dozor).  Zařízení pro vypouštění hasících plynů je součástí vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. v platném znění, §4, odst. 3, písm. d), který říká, že za vyhrazené druhy požárně bezpečnostních zařízení (dále jen „vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení“) se považují stabilní a polostabilní hasicí zařízení. Zároveň zařízení podléhá předepsaným kontrolám a zkouškám dle § 7, vyhlášky č. 246/2001 Sb. v platném znění.  Zřejmě myšlen § 5 odst. 1 písm. h)   VYSVĚTLENO Zařízení je historicky a dlouhodobě vedeno jako VPZ bez výjimky. NA zařízení bylo vydáno několik stanovisek TIČR. Výrobce SHZ i HZS (podle vyhl. č. 246/2001Sb.) kontroluje pouze části výrobku a rozvody inertních plynů nekontroluje v praxi nikdo, kromě SÚIP. K instalaci SHZ je nutné oprávnění a stanovisko TIČR. Přetlak v zařízeních může dosahovat nebezpečných parametru až 450 bar. V praxi je velmi důležitá i kontrola rozvodů plynu (např. upevnění). Samostatná skupina h) není podle názoru SÚIP nutná může být zařazeno do podskupiny f6 nebo f 7.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.  
12.K § 5 odst. 2 písm. j)SPČRZNávrh úpravy textu: v ust. § 5, odst. 2 písm. j) upravit text takto: „j) vzduchotechnické systémy, spalinové cesty odtahy spalin,“ Odůvodnění: Nutnost používat terminologii, která je už uvedena v jiných právních předpisech, např. Zákon č. 133/1985 Sb. nebo Vyhláška č. 34/2016 Sb. Nejednotná terminologie umožňuje chybné výklady navrženého ustanovení.  VYPOŘÁDÁNO JINAK Znění bylo upraveno: – vzduchotechnické systémy, odtahy spalin a spalinové cesty. Termín odtahy spalin se běžně používá ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody hovoří o odtahu spalin (tzv. turbo kotle) a TPG 941 02, TPG 704 01. Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
13.HK ČRPPHK ČR navrhuje v ust. § 5, odst.2, písm. j) upravit text takto: „j)        vzduchotechnické systémy, spalinové cesty odtahy spalin,“ Odůvodnění: Měla by se používat terminologie, která je už uvedena v jiných právních předpisech, např. v zákoně č. 133/1985 Sb. nebo vyhlášce č. 34/2016 Sb. Nejednotná terminologie by mohla způsobit chybné výklady navrženého ustanovení.VYPOŘÁDÁNO JINAK Termín odtahy spalin se běžně používá ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody hovoří o odtahu spalin (tzv. turbo kotle) a TPG 941 02, TPG 704 01. Znění bylo upraveno: – vzduchotechnické systémy, odtahy spalin a spalinové cesty. Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
14.Družstevní asociace ČRPPNávrh změny: vzduchotechnické systémy, odtahy spalin spalinové cestyx)   Pod čarou navrhuji doplnit: x) §43 Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.   Odůvodnění: Měla by se používat terminologie, která je už uvedena v jiných právních předpisech, např. Zákon č. 133/1985 Sb. nebo Vyhláška č. 34/2016 Sb. Nejednotná terminologie umožňuje chybné výklady navrženého ustanovení.VYSVĚTLENO VYPOŘÁDÁNO JINAK Znění bylo upraveno: – vzduchotechnické systémy, odtahy spalin a spalinové cesty. Termín odtahy spalin se běžně používá ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody hovoří o odtahu spalin (tzv. turbo kotle) a TPG 941 02, TPG 704 01. Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
15.K § 5 odst. 2 písm. m)SPČRZPůvodní text: rozvody vzduchu do pracovního přetlaku 20bar Návrh nového textu: rozvody vzduchu do pracovního přetlaku 10bar Odůvodnění: Hranice 20bar je neadekvátní, a to hlavně z důvodu, kdy v případě montáže nového rozvodu nebude mít montážní organizace povinnost dodržovat legislativu VZTP. Osobně považuji tlak od 10bar za nebezpečný a praxe ukazuje, že nehody s fatálními důsledky se stávají i na nižším tlaku. Nemyslím, že je namístě být benevolentní k tak vysokému tlaku v kontrastu se zavedením hasebního potrubí do VZTP, které je beztlaké!  VYPOŘÁDÁNO JINAK Ze zahraničí jsou produkovány např. vzdušníky s pojistnými ventily s nastavenou na běžnou hodnotou 11 barů. Zvýšení hranice byla diskutována po dobu přípravy znění NV (cca 5 let) s profesními sdruženími a odborníky v oboru. Úprava hodnoty by znamenala zpětnou diskusi a negativní odezvu ze strany spolupracující odborné veřejnosti. UPRAVENO – rozvody vzduchu do pracovního přetlaku 16 barů.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
16.K § 5 odst. 4Ministerstvo vnitraZTímto ustanovením se zakládá kompetence pro pověřenou organizaci k vydání odborného stanoviska v případě pochybností, zda se jedná o vyhrazené plynové zařízení podle § 5 odst. 1 nařízení vlády anebo při posouzení případů podle § 5 odst. 3 nařízení vlády. Zákon č. 250/2021 Sb. přitom možnost vydání takového stanoviska výslovně neupravuje a nezakotvuje ani zmocnění k zakotvení této kompetence v nařízení vlády. Nadto by kompetence k vydání takového stanoviska musela být s ohledem na čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (příp. čl. 2 odst. 3 Ústavy) založena přímo zákonem, nikoli nařízením vlády, neboť uvedené ustanovení zakládá kompetenci pro pověřenou organizaci, a to kompetenci (autoritativně) určit, zda se v konkrétním případě jedná o vyhrazené plynové zařízení, či nikoli. Otázkou je pak i samotná povaha tohoto aktu vydaného pověřenou organizací, tj. zda se bude jednat o akt podle části čtvrté správního řádu, či dokonce materiálně o rozhodnutí; v obou těchto případech by však měla být tato kompetence založena přímo zákonem.VYSVĚTLENO Jedná se o pravomoc zakotvenou § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2021 Sb., která je ustanovením návrhu rozváděna.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
17.K § 7 odst. 1SPČRZNávrh úpravy textu: v ust. k § 7 odst. 1 upravit text takto: „(1) Právnické a podnikající fyzické osoby mohou provádět povádět montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění tlakových nádob (včetně zařízení pro plnění a čerpání nádrží vozidel plyny) jako předmět činnosti pouze na základě oprávnění vydaného podle zákona. Oprávnění pro revize a zkoušky je potřeba provádí-li se dodavatelským způsobem.Odůvodnění: Dosud bylo potřeba oprávnění pro revize a zkoušky pouze provádí-li se dodavatelským způsobem. Proto požadujeme zachování tohoto stavu. Dále je překlep ve slově provádět.  AKCEPTOVÁNO Text ustanovení bude upraven ve smyslu připomínky.     Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
18.HK ČRPPHK ČR požaduje v ust. k § 7 odst. 1 upravit text takto: „(1) Právnické a podnikající fyzické osoby mohou provádět povádět montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění tlakových nádob (včetně zařízení pro plnění a čerpání nádrží vozidel plyny) jako předmět činnosti pouze na základě oprávnění vydaného podle zákona. Oprávnění pro revize a zkoušky je potřeba, provádí-li se dodavatelským způsobem.AKCEPTOVÁNO Text ustanovení bude upraven ve smyslu připomínky.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
19.K § 9 odst. 2Družstevní asociace ČRPPNávrh změny: Revizní technik samostatně provádí montáž za účelem provedení zkoušek a měření na zařízení pro rozvod plynů do 5 kPa včetně, a u spotřebičů s jednotlivými tepelnými výkony nižšími než 50 kW jednotkovým výkonem do 50 kW včetně   Odůvodnění: Rozdělení spotřebičů podle výkonu by mělo odpovídat stávajícím technickým předpisům, např. TPG 704 01, TPG 800 03 nebo ČSN 07 0703. Musí být jasně uvedeno, že se jedná o tepelné výkony. Nejednotnost v dělení spotřebičů může snadno způsobovat omyly.AKCEPTOVÁNO Na zařízení pro rozvod plynů do 0,05 bar (5 kPa) včetně, a u spotřebičů s jednotlivými tepelnými výkony nižšími než 50 kW.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
20.K § 10 odst. 2Družstevní asociace ČRPPNávrh změny: Zkušební technik provádí samostatně zkoušky nebo montáž vyhrazeného plynového zařízení za účelem provedení tlakových zkoušek na zařízení  pro rozvod plynů do 5 kPa včetně, a dále u zařízení pro spotřebu plynů spalováním s jednotlivými tepelnými výkony nižšími než 50 kW do 50 kW; u ostatních  zařízení i jiných skupin  je provádění a vyhodnocování tlakových zkoušek zkušebním technikem podmíněno dosažením znalostí a odborné způsobilosti v souladu  s požadavky výrobců těchto zařízení (zejména zkoušky hořáků  spotřebičů, kompresorů, regulačních zařízení apod.) nebo s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1)   Odůvodnění: Rozdělení spotřebičů podle výkonu by mělo odpovídat stávajícím právním a technickým předpisům, např. vyhláška č. 91/1993 Sb., TPG 704 01, TPG 800 03 nebo ČSN 07 0703. Musí být jasně uvedeno, že se jedná o tepelné výkony. Nejednotnost v dělení spotřebičů může snadno způsobovat omyly.AKCEPTOVÁNO Na zařízení pro rozvod plynů do 0,05 bar (5 kPa) včetně, a u spotřebičů s jednotlivými tepelnými výkony nižšími než 50 kW.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
21.K § 11SPČRZNávrh úpravy textu: v ust. § 11 upravit text takto: „(1) Osobou odborně způsobilou k samostatnému provádění montáží a oprav montáži a opravám vyhrazených plynových zařízení je fyzická osoba splňující odbornou praxi a vzdělání podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení vlastnící osvědčení o odborné způsobilosti k montáži a opravám, která absolvovala zaškolení v rozsahu stanoveném právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1) s ohledem na charakter práce. Absolvování zaškolení se týká i opakovaných zkoušek odborné způsobilosti (prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních podle zákona). Absolvování zaškolení v případě opakovaných zkoušek odborné způsobilosti lze splnit i systémem průběžného vzdělávání v rámci odborného plynárenského vzdělávání, organizovaným příslušným autorizovaným společenstvem registrovaným u Hospodářské komory České republiky. (2) Pracovníci, kteří nemají odbornou způsobilost uvedenou v odstavci 1, smějí provádět montážní práce jen pod přímým dohledem a odpovědností pracovníků, kteří tuto odbornou způsobilost mají.Odůvodnění: Pokud by změna nebyla provedena, bylo by znemožněno získávání odborné praxe, vyžadované v tomto paragrafu NV pro pracovníky, které s ní nedisponují. Tito pracovníci musí mít možnost provádět montáže a opravy pod dohledem osob odborně způsobilých, které vlastní příslušné osvědčení. Proto se navrhuje tento paragraf členit do dvou odstavců, kde v předloženém znění požadujeme výslovně uvést, že osoby s příslušnou odbornou způsobilostí mohou provádět montážní práce samostatně a v druhém odstavci pak stanovit podmínky pro možnost provádění prací osobami i bez této způsobilosti, aby mohli získat příslušnou praxi a následně pak i odbornou způsobilost.  AKCEPTOVÁNO Text ustanovení upraven ve smyslu připomínky.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí
22.HK ČRPPHK ČR požaduje v ust. § 11 upravit text takto: „(1) Osobou odborně způsobilou k samostatnému provádění montáží a oprav montáži a opravám vyhrazených plynových zařízení je fyzická osoba splňující odbornou praxi a vzdělání podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení vlastnící osvědčení o odborné způsobilosti k montáži a opravám, která absolvovala zaškolení v rozsahu stanoveném právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1) s ohledem na charakter práce. Absolvování zaškolení se týká i opakovaných zkoušek odborné způsobilosti (prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních podle zákona). Absolvování zaškolení v případě opakovaných zkoušek odborné způsobilosti lze splnit i systémem průběžného vzdělávání v rámci odborného plynárenského vzdělávání, organizovaným příslušným autorizovaným společenstvem registrovaným u Hospodářské komory České republiky. (2) Pracovníci, kteří nemají odbornou způsobilost uvedenou v odstavci 1, smějí provádět montážní práce jen pod přímým dohledem a odpovědností pracovníků, kteří tuto odbornou způsobilost mají.“ Odůvodnění: Pokud by změna nebyla provedena, bylo by znemožněno získávání odborné praxe, vyžadované v tomto paragrafu pro pracovníky, kteří s ní nedisponují. Tito pracovníci musí mít možnost provádět montáže a opravy pod dohledem osob odborně způsobilých, které vlastní příslušné osvědčení. Proto se navrhuje tento paragraf členit do dvou odstavců, kde v předloženém znění požadujeme výslovně uvést, že osoby s příslušnou odbornou způsobilostí mohou provádět montážní práce samostatně a v druhém odstavci pak stanovit podmínky pro možnost provádění prací osobami i bez této způsobilosti, aby mohly získat příslušnou praxi a následně pak i odbornou způsobilost.  AKCEPTOVÁNO Text ustanovení upraven ve smyslu připomínky.     Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
23.K § 12 odst. 3Družstevní asociace ČRPPNávrh změny: V případě provádění kontroly dodavatelským způsobem se za odborně způsobilou osobu považuje revizní technik, zkušební technik, nebo osoba s platným osvědčením  k montáži a opravám vyhrazeného plynového zařízení s příslušným rozsahem k činnostem na vyhrazených technických zařízeních podle zákona, projektant s autorizací v příslušném oborux) nebo soudní znalec v příslušném oboru; v případech podle věty první se  za pověření k provádění kontrol považuje objednávka kontroly provozovatelem kontrolovaného vyhrazeného plynového zařízení.   Pod čarou navrhuji doplnit: x) §5 zákona č. 360/1992 Sb.   Odůvodnění: Projektant nebo soudní znalec má minimálně stejné znalosti jako osoba s osvědčením k montáži. Proč by tedy nemohl provádět kontroly plynových zařízení. Např. TPG 704 01 v čl. 8.1.5 a 9.3.1.2 zmiňuje projektanta a soudního znalce v souvislosti s posouzením přívodu spalovacího vzduchu a ověřením nepřípustného podtlaku. V původním znění navrhovaného nařízení vlády jsou projektanti a soudní znalci diskriminováni.VYSVĚTLENO Není možno vyjmenovat všechny různé profese, které mají povědomí o plynovém zařízení, jsou zde vyjmenovány osoby, které se fyzicky podílí na provozu plynového zařízení. Je velký rozdíl v případě posouzení výpočtu větrání a posouzení stavu PZ přímo na místě provozu.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
24.K § 12 odst. 7Družstevní asociace ČRPPNávrh změny: Ověřování znalostí revizním technikem se nepožadují pro obsluhu vyhrazeného plynového zařízení, jehož jednotlivý tepelný výkon je nižší než 50 kW jednotkový výkon je do 50 kW včetně, vyjma průmyslových tepelných zařízení, a pro manipulaci s plnící koncovkou. Manipulace s plnící koncovkou při plnění plynů do dopravních prostředků se nepovažuje za obsluhu vyhrazeného plynového zařízení, ale za činnost prováděnou poučeným uživatelem   Odůvodnění: Rozdělení spotřebičů podle výkonu by mělo odpovídat stávajícím technickým předpisům, např. vyhláška č. 91/1993 Sb., TPG 704 01, TPG 800 03 nebo ČSN 07 0703. Musí být jasně uvedeno, že se jedná o tepelné výkony. Nejednotnost v dělení spotřebičů může snadno způsobovat omyly.AKCEPTOVÁNO Text upraven: Ověřování znalostí revizním technikem se nepožadují pro obsluhu vyhrazeného plynového zařízení vykonávající činnosti na zařízení pro rozvod plynů s tlakem nepřesahujícím 0,05 baru a se spotřebiči s jednotlivými tepelnými výkony nižšími než 50 kW, vyjma průmyslových tepelných zařízení, a pro manipulaci s plnící koncovkou. Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
25.K § 13 odst. 1 a 2SPČRZNávrh úpravy textu: ust. § 13 odst. 1 upravit text takto: „(1) Zpracovatel průvodní technické projektové dokumentace nebo dodavatel vyhrazeného plynového zařízení ho zařazuje do třídy, skupiny a určuje hranici mezi jednotlivými skupinami v souladu s požadavky tohoto nařízení. v ust. § 13, odst. 2 upravit text takto: (2) Průvodní technická dokumentace pro montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení obsahuje požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Obsah průvodní technické dokumentace vyhrazeného plynového zařízení je stanoven v právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1). Nedílnou Nedělitelnou součástí průvodní technické dokumentace jsou zásady pro provádění kontrol, zkoušek a revizí.“ Odůvodnění: Celý § 13 je nadepsán „Průvodní technická dokumentace “, přičemž podle § 2, písm. c) tvoří průvodní dokumentaci mj. soubor konstrukční a projektové dokumentace. Některá vyhrazená plynová zařízení mají pouze dokumentaci konstrukční a dokumentaci projektovou nemají. U těchto zařízení by podle předloženého znění byl pak problém se zatříděním zařízení. Zároveň požadujeme nahrazení slova „nedělitelnou“ slovem „nedílnou“, neboť slovo nedělitelný má úplně jiný (matematický) význam.  AKCEPTOVÁNO V celém § 13 bude vynecháno slovo technické, ponecháno slovo průvodní dokumentace v souladu s §2 písm. g) zákona.     Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
26.HK ČRPPHK ČR požaduje v ust. § 13, odst. 1 upravit text takto: „(1) Zpracovatel průvodní technické projektové dokumentace nebo dodavatel vyhrazeného plynového zařízení ho zařazuje do třídy, skupiny a určuje hranici mezi jednotlivými skupinami v souladu s požadavky tohoto nařízení. HK ČR požaduje v ust. § 13, odst. 2 upravit text takto: (2) Průvodní technická dokumentace pro montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení obsahuje požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Obsah průvodní technické dokumentace vyhrazeného plynového zařízení je stanoven v právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1). Nedílnou Nedělitelnou součástí průvodní technické dokumentace jsou zásady pro provádění kontrol, zkoušek a revizí.“ Odůvodnění: Celý § 13 je nadepsán „Průvodní technická dokumentace “, přičemž podle § 2, písm. c) tvoří průvodní dokumentaci mj. soubor konstrukční a projektové dokumentace. Některá vyhrazená plynová zařízení mají pouze dokumentaci konstrukční a dokumentaci projektovou nemají. U těchto zařízení by podle předloženého znění byl pak problém se zatříděním zařízení. Zároveň požadujeme nahrazení slova „nedělitelnou“ slovem „nedílnou“, neboť slovo nedělitelný má úplně jiný (matematický) význam.AKCEPTOVÁNO V celém § 13 bude vynecháno slovo technické, ponecháno slovo průvodní dokumentace v souladu s § 2 písm. g) zákona. Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
27.K § 15 odst. 3 písm. b), d)SPČRZNávrh úpravy textu: v ust. § 15 odst. 3, písm. b) a d) upravit text takto: „b) zajistí do jednoho měsíce od uvedení vyhrazeného plynového zařízení do provozu vypracování místního provozního řádu v souladu s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1), zpracovaného pro konkrétní místní podmínky. pomínky, Místní provozní řád se nemusí vypracovávat pro odběrná plynová zařízení pro rozvod zemního plynu ke spotřebičům o jednotlivých tepelných výkonech nižších než 50 kW ve vlastnictví vlastníků bytů nebo rodinných domů, pokud se nejedná o kotelnyx), d)vede o provozu vyhrazeného plynového zařízení záznamy (provozní deník) v souladu  s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1) Provozní deník se nemusí vést a uchovávat u odběrných plynových zařízení pro rozvod zemního plynu ke spotřebičům o jednotlivých tepelných výkonech nižších než 50 kW ve vlastnictví vlastníků bytů nebo rodinných domů, pokud se nejedná o kotelnyx), x) §2 vyhlášky č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách, ve znění pozdějších předpisů.        Odůvodnění: Požadavek na provozní řád znamená zvýšenou a zbytečnou administrativní zátěž zejména pro malá bytová družstva, společenství vlastníků jednotek a jiné vlastníky provozující domovní plynovody ke sporákům, topidlům apod. Kontroly provozních řádů by v praxi znamenaly nadbytečnou práci. Zároveň požadujeme úpravu překlepu ve slově podmínky. Požadavek na vedení provozního deníku znamená zvýšenou a zbytečnou administrativní zátěž pro vlastníky bytů a rodinných domů.  AKCEPTOVÁNO V § 15 doplněno písm. l) se zněním: l) Místní provozní řád se nemusí vypracovávat pro odběrná plynová zařízení pro rozvod plynu ke spotřebičům o jednotlivém tepelném výkonu nižším než 50 kW. S výjimkou kotelen se u těchto zařízení nevede provozní deník.   V rámci přehlednosti znění NV byl upraven § 19 odst.2.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.    
28.HK ČRPPHK ČR požaduje v ust. § 15, odst. 3, písm. b) a d) upravit text takto: „b)       zajistí do jednoho měsíce od uvedení vyhrazeného plynového zařízení do provozu vypracování místního provozního řádu v souladu s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1), zpracovaného pro konkrétní místní podmínky. pomínky, Místní provozní řád se nemusí vypracovávat pro odběrná plynová zařízení pro rozvod zemního plynu ke spotřebičům o jednotlivých tepelných výkonech nižších než 50 kW ve vlastnictví vlastníků bytů nebo rodinných domů, pokud se nejedná o kotelnyx), d)         vede o provozu vyhrazeného plynového zařízení záznamy (provozní deník) v souladu  s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1);provozní deník se nemusí vést a uchovávat u odběrných plynových zařízení pro rozvod zemního plynu ke spotřebičům o jednotlivých tepelných výkonech nižších než 50 kW ve vlastnictví vlastníků bytů nebo rodinných domů, pokud se nejedná o kotelnyx), x) §2 vyhlášky č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách, ve znění pozdějších předpisů.“ Odůvodnění: Požadavek na provozní řád znamená zvýšenou a zbytečnou administrativní zátěž zejména pro malá bytová družstva, společenství vlastníků jednotek a jiné vlastníky provozující domovní plynovody ke sporákům, topidlům apod. Kontroly provozních řádů by v praxi znamenaly nadbytečnou práci. Zároveň upozorňujeme na překlep ve slově podmínky. Požadavek na vedení provozního deníku znamená zvýšenou a zbytečnou administrativní zátěž pro vlastníky bytů a rodinných domů.  AKCEPTOVÁNO Překlep ve slově podmínky.     AKCEPTOVÁNO V § 15 doplněno písm. l) se zněním: l) ) Místní provozní řád se nemusí vypracovávat pro odběrná plynová zařízení pro rozvod plynu ke spotřebičům o jednotlivém tepelném výkonu nižším než 50 kW. S výjimkou kotelen se u těchto zařízení nevede provozní deník.   V rámci přehlednosti znění NV byl upraven § 19 odst.2.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.  
29.Družstevní asociace ČRPPNávrh změny: b) zajistí do jednoho měsíce od uvedení vyhrazeného plynového zařízení do provozu vypracování místního provozního řádu v souladu s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1), zpracovaného pro konkrétní místní pomínky. Místní provozní řád se nemusí vypracovávat pro odběrná plynová zařízení pro rozvod zemního plynu ke spotřebičům o jednotlivých tepelných výkonech nižších než 50 kW, pokud se nejedná o kotelnyx), d) vede o provozu vyhrazeného plynového zařízení záznamy (provozní deník) v souladu s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1) Provozní deník se nemusí vést a uchovávat u odběrných plynových zařízení pro rozvod zemního plynu ke spotřebičům o jednotlivých tepelných výkonech nižších než 50 kW, pokud se nejedná o kotelnyx),   Pod čarou navrhuji doplnit: x) §2 vyhlášky č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách, ve znění pozdějších předpisů.   Odůvodnění: Požadavek na provozní řád a provozní deník znamená zvýšenou a zbytečnou administrativní zátěž, zejména pro malá bytová družstva, společenství vlastníků jednotek a jiné vlastníky provozující domovní plynovody ke sporákům, topidlům apod.  Kontroly provozních řádů a vedení provozních deníků by v praxi znamenaly nadbytečnou práci.AKCEPTOVÁNO V § 15 doplněno písm. l) se zněním: l) Místní provozní řád se nemusí vypracovávat pro odběrná plynová zařízení pro rozvod plynu ke spotřebičům o jednotlivém tepelném výkonu nižším než 50 kW. S výjimkou kotelen se u těchto zařízení nevede provozní deník. Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.  
30.K § 16 odst. 2 písm. d)Družstevní asociace ČRPPNávrh změny: d) stavem vyhrazeného plynového zařízení byla zajištěna jeho pevnost a těsnost a zařízení bylo chráněno proti účinkům koroze, pokud je zhotoveno z materiálu, který není odolný proti korozi,   Odůvodnění: Např. polyetylénové, nebo vícevrstvé trubky není třeba chránit proti korozi, protože nekorodují. Původně navrhované znění by mohlo vést k výkladu, že proti korozi se musí chránit i materiály, které nekorodují.AKCEPTOVÁNO d) stavem vyhrazeného plynového zařízení byla zajištěna jeho pevnost a těsnost a zařízení bylo chráněno proti účinkům koroze, pokud je zhotoveno z materiálu, který není odolný proti korozi. Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.  
31.K § 16 odst. 2 písm. j), k), l) a m)Družstevní asociace ČRPPNávrh změny: j) jednotlivé úseky rozvodu plynů byly uzavíratelné s ohledem na jejich funkci v provozu a každý úsek, vyjma rozvodů v bytových jednotkách, měl možnost bezpečného odvzdušnění a odplynění do volného prostoru k) průchod stavebními konstrukcemi a další podmínky vedení potrubí musí být v souladu s požadavky právních a technických předpisů k zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu k) rozvody plynů při průchodu stěnami a stropy vedly v ochranných trubkách nebo v chráničkách l) rozvody plynů nebyly vedeny výtahovými šachtami a jako průchozí v zemi pod objekty; jejich uzávěry musí být snadno přístupné a ovladatelné a musí být chráněny proti neoprávněné manipulaci, m) rozvody podle druhu dopravovaných plynů byly označeny bezpečnostním označením, v případě podle druhu přepravovaného plynu, a to zejména v místech, kde by mohly být zaměněny s rozvody jiného média,   Odůvodnění: Není jasný pojem „volný prostor“. Tento termín není uveden v §2 navrženého nařízení vlády, kde nejsou uvedeny ani pojmy „ochranná trubka“ a „chránička“. Domovní plynovod může být veden pod objektem v instalačním kanále. Zákazy vedení plynovodu jsou uvedeny např. v TPG 704 01. Tyto detaily řeší podrobně technické předpisy. Podle  TPG 800 03 je plynovody s malým objemem přípustné odvzdušňovat (i v bytových jednotkách) do místnosti přes spotřebič s výkonem pod 50 kW. Ochranná trubka nebo chránička se nemusí instalovat u plynovodů vedených pod omítkou. Tyto detaily řeší podrobně TPG 704 01. Nařízení vlády nemá řešit takové podrobnosti. Zjednodušené uvedení těchto technických požadavků v navrhovaném nařízení vlády by mohlo vést k mylným výkladům. Proto navrhuji nejasný termín „volný prostor“ a výjimku pro bytové jednotky vypustit a podmínky vedení potrubí stanovit jako v ostatních ustanoveních použitých v návrhu NV, tj. soulad s požadavky právních a technických předpisů k zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Není jasný pojem „bezpečnostní označení“, proto doporučuji konkretizovat.ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO UPRAVENO j) jednotlivé úseky rozvodu plynů byly uzavíratelné s ohledem na jejich funkci v provozu a každý úsek, vyjma rozvodů v bytových jednotkách, měl možnost bezpečného odvzdušnění a odplynění do volného prostoru. k) rozvody plynu při průchodu stavebními konstrukcemi a další podmínky vedení musí být v souladu s požadavky právních a technických předpisů k zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu. l) rozvody plynů nebyly vedeny výtahovými šachtami a jako průchozí v zemi pod objekty; jejich uzávěry musí být snadno přístupné a ovladatelné a musí být chráněny proti neoprávněné manipulaci, m) rozvody podle druhu dopravovaných plynů byly označeny bezpečnostním označením, a to zejména v místech, kde by mohly být zaměněny s rozvody jiného média,   Odůvodnění: Volným prostorem je ve smyslu právních a technických předpisů jednoznačně myšlen bezpečný prostor, kde se nemůže hromadit vypouštěný plyn-nemožnost akumulace plynu.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.    
32.K § 18 odst. 5 písm. i)SPČRZNávrh úpravy textu: v ust. § 18 odst. 5 písm. i) upravit text takto: „i) zda byly podle příslušných právních předpisů provedeny revize i na vyhrazených elektrických, tlakových, zdvihacích nebo jiných (například spalinových cest) zařízení, a zda byly provedeny revize spalinových cest, vztahující se k revidovanému vyhrazenému plynovému zařízení, jsou součástí revidovaného vyhrazeného plynového zařízení,Odůvodnění: Požadujeme zaměnit textaci v oblasti revizí spalinových cest tak, aby odpovídala platným předpisům ve vztahu k VTZ (Zákon 133/1985 Sb o požární ochraně v platném znění a Vyhláška 34/2016 Sb. O čištění, kontrole a revizi spalinové cesty).  AKCEPTOVÁNO i) zda byly podle příslušných právních předpisů provedeny revize i na vyhrazených elektrických, tlakových, zdvihacích zařízení a zda byly provedeny revize spalinových cest, vztahující se k revidovanému vyhrazenému plynovému zařízení.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
33.HK ČRPPHK ČR požaduje v ust. § 18, odst. 5, písm. i) upravit text takto: „i)        zda byly podle příslušných právních předpisů provedeny revize i na vyhrazených elektrických, tlakových, zdvihacích nebo jiných (například spalinových cest) zařízeních, a zda byly provedeny revize spalinových cest, vztahující se k revidovanému vyhrazenému plynovému zařízení, jsou součástí revidovaného vyhrazeného plynového zařízení,“ Odůvodnění: Požadujeme zaměnit textaci v oblasti revizí spalinových cest tak, aby odpovídala platným předpisům ve vztahu k VTZ (zákonu č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění a vyhlášce č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty).  AKCEPTOVÁNO i) zda byly podle příslušných právních předpisů provedeny revize i na vyhrazených elektrických, tlakových, zdvihacích zařízení a zda byly provedeny revize spalinových cest, vztahující se k revidovanému vyhrazenému plynovému zařízení.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
34.K § 19 odst. 2SPČRZNávrh úpravy textu: v ust. k § 19 odst. 2 upravit text takto: „(2) Povinnost provádění kontrol a provozních revizí se nevztahuje na vyhrazené plynové zařízení, které je v osobním užívání uživatelů bytů či v osobním užívání vlastníků bytů nebo a vlastníků rodinných domů. Povinnost provozovat vyhrazené plynové zařízení v těchto případech bezpečným a spolehlivým způsobem je stanovena jiným právním předpisem2).“ Odůvodnění: Při (častých) změnách nájemníků by nebylo reálné bezpečnost zařízení udržet, a to ani s jiným právním předpisem.  AKCEPTOVÁNO 2) Povinnost provádění kontrol a provozních revizí se nevztahuje na vyhrazené plynové zařízení, které je v osobním užívání uživatelů bytů, a vlastníků bytů a rodinných domů. Povinnost provozovat vyhrazené plynové zařízení v těchto případech bezpečným a spolehlivým způsobem je stanovena jiným právním předpisem3).     Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
35.HK ČRPPHK ČR požaduje v ust. k § 19 odst. 2 upravit text takto: „(2) Povinnost provádění kontrol a provozních revizí se nevztahuje na vyhrazené plynové zařízení, které je v osobním užívání uživatelů bytů v osobním užívání vlastníků bytů nebo a vlastníků rodinných domů. Povinnost provozovat vyhrazené plynové zařízení v těchto případech bezpečným a spolehlivým způsobem je stanovena jiným právním předpisem2).“ Odůvodnění: Při (častých) změnách nájemníků by nebylo reálné bezpečnost zařízení udržet, a to ani s jiným právním předpisem.  AKCEPTOVÁNO 2) Povinnost provádění kontrol a provozních revizí se nevztahuje na vyhrazené plynové zařízení, které je v osobním užívání uživatelů bytů, a vlastníků bytů a rodinných domů. Povinnost provozovat vyhrazené plynové zařízení v těchto případech bezpečným a spolehlivým způsobem je stanovena jiným právním předpisem3).   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
36.ČMKOSZNavrhujeme vypustit předmětný odstavec. Odůvodnění: Podle ustanovení § 19 odst. 2 návrhu se povinnost provádění kontrol a provozních revizí nevztahuje na vyhrazené plynové zařízení, které je v osobním užívání uživatelů bytů a vlastníků rodinných domů. Povinnost provozovat vyhrazené plynové zařízení v těchto případech bezpečným a spolehlivým způsobem je stanovena § 62 odst. 2 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“). Uvedené ustanovení tohoto energetického zákona stanovuje obecnou povinnost zákazníka udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit. Ve skutečnosti se tyto revize či kontroly neprovádí a výsledkem jsou každoroční oznámené výbuchy plynu (viz například v Opavě), v jejichž důsledku dochází nejen k poškození majetku, ale bohužel i k újmám na zdraví či dokonce ztrátách na životě. Navíc výbuch plynu neohrožuje jen majitele či uživatele bytu nebo rodinného domu, ale i ostatní osoby kolem nich. Domníváme se, že stávající znění energetického zákona je spíše politickým prohlášením, které řeší situaci až po vzniku mimořádné události. S ohledem na skutečnost, že v oblasti spalinových cest povinnost zajišťovat jejich pravidelnou kontrolu a čištění podle ustanovení § 43 a následující zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, je povinností fyzické osoby, máme za to, že obdoba by měla platit i v případě provozování vyhrazeného plynového zařízení v bytech a rodinných domech. Dáváme tedy tuto záležitost na zváženou a předpokládáme, že to může vyvolat velmi ostrou debatu mezi příznivci a odpůrci tohoto řešení.VYSVĚTLENO Princip byl diskutován po dobu přípravy znění NV (cca 5 let) s profesními sdruženími a odborníky v oboru. Úprava by znamenala zpětnou diskusi a negativní odezvu ze strany spolupracující odborné veřejnosti. Povinnost provozovat zařízení bezpečně je mj. uvedena v zákoně č. 458/2000 Sb. – § 62 odst. 2 písm. f).   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.    
37.Družstevní asociace ČRPPNávrh změny: (2) Povinnost provádění kontrol a provozních revizí se nevztahuje na vyhrazené plynové zařízení, které je v osobním užívání uživatelů bytů, a vlastníků bytů a rodinných domů. Povinnost provozovat vyhrazené plynové zařízení v těchto případech bezpečným a spolehlivým způsobem je stanovena jiným právním předpisem[1])   Odůvodnění: Nejsou zmíněny byty ve vlastnictví. Na byty ve vlastnictví by se mělo pohlížet stejně jako na rodinné domy.AKCEPTOVÁNO 2) Povinnost provádění kontrol a provozních revizí se nevztahuje na vyhrazené plynové zařízení, které je v osobním užívání uživatelů bytů, a vlastníků bytů a rodinných domů.  Provozovat vyhrazené plynové zařízení v těchto případech bezpečným a spolehlivým způsobem je stanovena jiným právním předpisem3). Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
38.K § 20SPČRZDoporučení: doplnit do § 20 Provozní revize tento text: Na zařízení pro vypouštění hasebních plynů (skupina h), pokud jsou provozována, kontrolována, udržována a opravována v souladu s vyhláškou 246/2001 Sb., se nemusí provádět provozní revize. Odůvodnění: Pokud budou zařízení pro vypouštění hasebních plynů v NV zařazena mezi VTZ plynová, jak budou prováděny provozní revize dle § 20, kde je požadováno prověření např. těsnosti vyhrazeného plynového zařízení, celkové funkce vyhrazeného plynového zařízení atd? Tato zařízení jsou dnes také provozována dle předpisů o požární ochraně, provozovatelé provádí pravidelné kontroly dle dokumentace výrobce, tudíž tato zařízení jsou dostatečně kontrolována i z tohoto titulu.VYSVĚTLENO Zařízení je historicky a dlouhodobě vedeno jako VPZ bez výjimky. Na zařízení je nutné provádět revize v souladu s platnými předpisy. Výrobce SHZ i HZS (podle vyhl. č. 246/2001 Sb.) kontroluje pouze části výrobku a rozvody inertních plynů nekontroluje v praxi nikdo, kromě SÚIP. V praxi je velmi důležitá kontrola rozvodů plynu (např. upevnění).   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
39.K § 20 odst. 3 písm. b)SPČRZNávrh úpravy textu: v ust. § 20 odst. 3 písm. b) upravit text takto: „b) dokumentace o provedených revizích, kontrolách a zkouškách zařízení během jeho provozu,“ Odůvodnění: Součástí provozní revize je i kontrola splnění požadavků předchozích revizních zpráv.  AKCEPTOVÁNO Revize je rovněž uvedena v § 20 odst. 3 písm. a).   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
40.HK ČRPPHK ČR požaduje v ust. § 20, odst. 3, písm. b) upravit text takto: „b)       dokumentace o provedených revizích, kontrolách a zkouškách zařízení během jeho provozu,“ Odůvodnění: Součástí provozní revize je i kontrola splnění požadavků předchozích revizních zpráv.AKCEPTOVÁNO Revize je rovněž uvedena v § 20 odst. 3 písm. a).   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
41.K § 21 odst. 1ČMKOSZNavrhujeme upravit první větu v odstavci takto: „(1) Kontrolu vyhrazeného plynového zařízení provede osoba odborně způsobilá podle § 12 odst. 2 nebo 3“ Odůvodnění: Navržená úprava lépe odpovídá znění § 12, kde odst. 3 připouští provádění kontrol i jinými osobami, než jsou uvedeny v odst. 2.AKCEPTOVÁNO Text ustanovení bude upraven ve smyslu připomínky.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
42.K § 21 odst. 2SPČRZPůvodní text: Za splnění požadavků na kontrolu zařízení se považuje i pravidelný servis (například u spotřebičů) provedený v lhůtách podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Návrh doplnění textu: Za splnění požadavků na kontrolu zařízení se považuje i pravidelný servis (například u spotřebičů) provedený v lhůtách podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Musí být učiněn záznam. Odůvodnění: Prokazatelné splnění požadavku.  AKCEPTOVÁNO Za splnění požadavků na kontrolu zařízení se považuje i pravidelný servis provedený v lhůtách podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. O úkonu musí být učiněn záznam.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.  
43.K § 21 odst. 3 písm. b), i)Družstevní asociace ČRPPNávrh změny: b) stav, funkce pohyblivost všech uzávěrů plynu a označení hlavních uzávěrů plynu, i) větrání prostor a, instalačních kanálů a technických instalačních podlaží, osvětlení a těsnost plynovodních prostupů, a to z hlediska požadavků bezpečnosti práce při provozu vyhrazených technických zařízení,   Odůvodnění: Ověřit je možné pouze pohyblivost uzávěru (zda je možné otočit s ovládacím prvkem). Funkce uzávěru (uzavření) by se musela ověřovat uzavřením plynu a ověřením, že je plyn do určité části plynovodu skutečně uzavřen, což často není možné. V písmenu i doporučuji používat stejnou terminologii jako v čl. 5.4.17 TPG 704 01, aby nemohlo docházet k chybným výkladům.  ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO b) stav, ovladatelnost všech uzávěrů plynu a označení hlavních uzávěrů plynu, i) větrání prostor, instalačních kanálů a instalačních podlaží, osvětlení a těsnost plynovodních prostupů, a to z hlediska požadavků bezpečnosti práce při provozu vyhrazených technických zařízení. Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
44.K § 22 odst. 1Družstevní asociace ČRPPNávrh změny: Harmonogram revizí a kontrol vypracovává provozovatel pro období následujících šesti let a jeho obsahem jsou všechna provozovaná vyhrazená plynová zařízení včetně uvedení konkrétních termínů provedení revizí a kontrol. Harmonogram revizí a kontrol se nemusí vypracovávat pro odběrná plynová zařízení pro rozvod zemního plynu ke spotřebičům o jednotlivých tepelných výkonech nižších než 50 kW, pokud se nejedná o kotelnyx),   Pod čarou navrhuji doplnit: x) §2 vyhlášky č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách, ve znění pozdějších předpisů.   Odůvodnění: Lhůty pro provádění  provozních revizí a kontrol vyhrazených plynových zařízení jsou uvedeny v příloze 3 navrhovaného nařízení vlády, proč je ještě nutné zpracování harmonogramu?  Požadavek na harmonogram revizí a kontrol znamená zvýšenou a zbytečnou administrativní zátěž zejména pro malá bytová družstva, společenství vlastníků jednotek a jiné vlastníky provozující domovní plynovody ke sporákům, topidlům apod. Kontroly těchto harmonogramů by v praxi znamenaly nadbytečnou administrativu.  VYSVĚTLENO Tvorba harmonogramu je velmi důležitým a praktickým dokumentem, kterým je možné předejít prodlení lhůt kontrol a revizí.   Nejedná o nadbytečnou administrativu, která již po dlouhá leta funguje a je praktickým pomocníkem. Dokument může být veden v tištěné podobě nebo v elektronické (možnost nastavení upozornění blížícího termínu).   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
45.K příloze č. 1SPČRZPůvodní text: Záznam o kontrole vyhrazeného plynového zařízení může být proveden v provozním deníku zařízení nebo musí být jako písemný dokument zařazen a evidován v jeho provozní dokumentaci. Návrh úpravy textu: Záznam o kontrole VTZP musí být jako písemný dokument zařazen a evidován v jeho provozní dokumentaci. Odůvodnění: Toto by mělo být sjednoceno. Myslím, že při trendu elektronizace dokumentů není žádný problém mít protokol v elektronické podobě. V případě menších provozů, je fyzicky provozní deník kolikrát nedohledatelný.  VYSVĚTLENO Záznam může být proveden dvojím způsobem buď v provozním deníku nebo jako písemný dokument. Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
46.K příloze č. 1, písm. e)SPČRZNávrh úpravy textu: v příloze č. 1 písm. e) upravit text takto „e) pokud byla kontrola provedena dodavatelským způsobem, identifikační číslo osoby, bylo-li osobě přiděleno, název a sídlo právnické osoby, případně adresa místa podnikání podnikající fyzické osoby, která kontrolu provedla a evidenční číslo oprávnění k provádění revizí nebo montáží.“ Odůvodnění: Vazba na § 12 odst. 3). Pokud někdo dělá činnosti na plynovém zařízení, musí mít oprávnění vydané TIČR (toto platí pro fyzické i právnické osoby).  AKCEPTOVÁNO Text bude upraven ve smyslu připomínky. Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
47.HK ČRPPHK ČR požaduje v příloze č. 1 písm. e) upravit text takto „e)       pokud byla kontrola provedena dodavatelským způsobem, identifikační číslo osoby, bylo-li osobě přiděleno, název a sídlo právnické osoby, případně adresa místa podnikání podnikající fyzické osoby, která kontrolu provedla a evidenční číslo oprávnění k provádění revizí nebo montáží.“ Odůvodnění: Vazba na § 12 odst. 3). Pokud někdo dělá činnosti na plynovém zařízení musí mít oprávnění vydané TIČR (toto platí pro fyzické i právnické osoby).  AKCEPTOVÁNO Text bude upraven ve smyslu připomínky. Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
48.K příloze č. 3SPČRZNávrh úpravy textu: v příloze č. 3 doplnit tabulku „Lhůty pro provádění provozních revizí a kontrol vyhrazených plynových zařízení“ výjimkou: „Lhůta pro provádění provozních revizí plynárenských zařízení provozovaných držiteli licence na přepravu plynu, distribuci plynu a uskladňování plynu jex) 6 let. X) § 4 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonůOdůvodnění: Stávající technická pravidla TPG 905 01 „Základní požadavky na bezpečnost plynárenských zařízení“, které jsou technickými předpisy ve smyslu § 349 zákona č. 262/2006 Sb. pro plynárenská zařízení stanovují provádění provozních revizí u plynovodů do 4 bar ve lhůtě až 1x za 6 let a u plynovodů nad 4 bary a regulačních stanic 1x za 5 let. Tyto lhůty byly stanoveny po dohodě se SUIP a TIČR s využitím článku 29 ČSN 386405. Nově se navrhuje tyto lhůty upravit na úrovni právního předpisu, a to jednotně na 6 let pro všechna výše uvedená zařízení, a to s ohledem na ostatní činnosti, které jsou příslušní provozovatelé povinni na uvedených zařízeních provádět.  AKCEPTOVÁNO     Úprava textu § 19 odst. 1 a doplnění nové přílohy č. 7 pro plynárenská zařízení:  (1) Způsobilost provozovaného vyhrazeného plynového zařízení  k dalšímu  bezpečnému provozu se ověřuje  a prokazuje kontrolou a provozní  revizí, které jsou vykonávány ve lhůtách podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení v rozsahu stanoveném tímto nařízením, přičemž pro plynárenská zařízení držitelů licence na přepravu plynu nebo distribuci plynu podle jiného právního předpisux) platí lhůty uvedené na příloze č. 7 s výjimkou případů, na něž se vztahuje § 21 odst. 2 zákona.  X) § 4 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání v energetických odvětvích   Návrh nové přílohy č. 7: Příloha č. 7 k nařízení vlády č. …./….. Sb. Lhůty pro provádění  provozních revizí a kontrol plynárenských zařízení Druh plynárenského zařízení Provozní revize Kontrola Plynovody o tlakové úrovni do 4 bar v sídlech 6 let 1 rok Plynovody o tlakové úrovni do 4 bar mimo sídla 6 let 3 roky Ostatní plynárenská zařízení 6 let 1 rok „ Odůvodnění: Pro odlišení lhůt provozních revizí a kontrol u plynárenských zařízení držitelů licence na přepravu plynu nebo distribuci plynu podle zákona č. 458/2000 Sb., od ostatních vyhrazených plynových zařízení se navrhuje vytvořit samostatnou přílohu. Důvodem pro to je, že se na ně vztahuje nejenom zmíněný energetický zákon, ale též celá řada technických předpisů na úrovni TPG (ale i dalších technických norem), v nichž jsou detailně popsány kontrolní a údržbové činnosti pro zajištění jejich bezpečného provozu včetně stanovení lhůt jejich provádění. Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
49.HK ČRPPHK ČR požaduje v příloze č. 3 doplnit tabulku „Lhůty pro provádění provozních revizí a kontrol vyhrazených plynových zařízení“ výjimkou: „Lhůta pro provádění provozních revizí plynárenských zařízení provozovaných držiteli licence na přepravu plynu, distribuci plynu a uskladňování plynu jex) 6 let. X) § 4 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů“ Odůvodnění: Stávající technická pravidla TPG 905 01 „Základní požadavky na bezpečnost plynárenských zařízení“, které jsou technickými předpisy ve smyslu § 349 zákona č. 262/2006 Sb. pro plynárenská zařízení stanovují provádění provozních revizí u plynovodů do 4 bar ve lhůtě až 1x za 6 let a u plynovodů nad 4 bary a regulačních stanic 1x za 5 let. Tyto lhůty byly stanoveny po dohodě se SUIP a TIČR s využitím článku 29 ČSN 386405. Nově se navrhuje tyto lhůty upravit na úrovni právního předpisu, a to jednotně na 6 let pro všechna výše uvedená zařízení, a to s ohledem na ostatní činnosti, které jsou příslušní provozovatelé povinni na uvedených zařízeních provádět.  VYSVĚTLENO   Podmínky pro provozování plynárenských zařízení jsou jednoznačně uvedeny v zákoně č. 250/2021 Sb., § 21 odst. 2. Pokud nejsou podmínky splněny, je nutno postupovat v souladu s přílohou 3. Příloha č. 3 se prioritně týká odběrních plynových zařízení a nemohou být principiálně udělovány žádné odlišnosti.   Podmínky byly uvedené v zákoně formulovali samotní zástupci distribučních a tranzitní soustavy (zástupci HK, ČPS) a podmínky byly odbornou veřejností bez úprav přijaty.   Provádění kontrol a revizí na plynárenských zařízení bylo diskutováno po dobu přípravy znění NV (cca 5 let) s profesními sdruženími a odborníky v oboru. Úprava hodnot by znamenala zpětnou diskusi a negativní odezvu ze strany spolupracující odborné veřejnosti.   Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
50.K příloze č. 4, podskupině f1Družstevní asociace ČRPPNávrh změny: f1 Domovní plynovody Plynovody v budovách na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí   Odůvodnění: Termín „Plynovody v budovách“ je zavádějící, protože tyto plynovody se mohou nacházet i vně budov (např. úsek mezi hlavním uzávěrem plynu umístěným v oplocení a budovou). Proto navrhuji použít termín „domovní plynovod“, který podle TPG 704 01 zahrnuje vnější i vnitřní plynovod. Ponechání termínu „Plynovody v budovách“ by mohlo vést k výkladu, že vnější domovní plynovod nepatří do oprávnění a osvědčení f1. Pojem „Plynovody v budovách“ by pro odborně způsobilé pracovníky mohl také znamenat mylně veškeré plynovody v budovách, např. rozvody ostatních plynů v průmyslových halách a objektech, což jsou také budovy.  VYSVĚTLENO Ke změně názvu došlo již při definicích průmyslového plynovodu a to tak, že v současné době jsou vedeny tyto plynovody i v průmyslových areálech, a proto je zavádějící nazývat tyto plynovodu slovem „domovní“.   V současné době je cca 90 % plynovodů v průmyslu, podle návrhu bychom je měli nazývat „domovními“. Nové názvosloví je moderním evropským trendem, přesně podle normativních dokumentů viz např. ČSN EN 1775:2008. Bude nutné upravit národní normativní dokument, tj. TPG 704 01:2013. Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
51.K příloze č. 5Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  ZV souvislosti s předmětnou přílohou by pro některé pracovní činnosti měla být pro možnost dokládání odborné způsobilosti využita profesní kvalifikace dle usnesení vlády č. 135 z roku 2013. V systému Národní soustavy kvalifikací jsou na předmětnou úpravu aplikovatelné tyto související profesní kvalifikace – „Mechanik plynových zařízení“, „Revizní technik nízkotlakých kotelen“ a „Obsluha tlakových nádob stabilních“.  Uvedené je případně k nahlédnutí na internetové stránce: narodnikvalifikace.cz. Upozorňujeme, že standardy uvedené na předmětné internetové stránce lze případě podrobit rychlé obsahové (terminologické) revizi a úpravě tak, aby plně odpovídaly dikci předkládaného nařízení vlády. V dané věci je možno předkladateli poskytnout součinnost ze strany MŠMT. Požadujeme výše uvedené v materiálu zohlednit.VYSVĚTLENO Právní úprava v této oblasti zohledňuje zejména míru rizika výkonu práce a stanovuje odbornou způsobilost v souladu s ústavním pořádkem. Abychom oblast precizovali dle požadavků připomínkového místa, vyhověli jsme připomínce, která chce precizovat kvalifikace dle oborů. V současné době nelze z hlediska resortu MPSV v této oblast NSK využít i pro jejich mírný nesoulad s NSP. Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
52.ZDále také požadujeme, aby byla předmětná příloha uvedena do souladu s terminologií § 58 školského zákona. Zmíněné ustanovení školského zákona stanovuje stupně středního vzdělání, kterými jsou střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou. V souvislosti s uvedeným je rovněž potřeba nahradit v materiálu nezavedenou zkratku „VŠ“, pro úplnost nahradit slova „minimální stupeň odborného vzdělání“ či „Minimální stupeň vzdělání“ slovy „minimální požadavky na vzdělání“ a v prvním řádku tabulky vložit za slovo „základní“ slovo „vzdělání“. Požadujeme materiál změnit ve smyslu uvedeném.AKCEPTOVÁNO Ve spolupráci s příslušným připomínkovým místem bude sjednoceno a precizováno. Stupně vzdělání popsány takto:  z oborů 21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství, 23 Strojírenství a strojírenská výroba, 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika,  28 Technická chemie a chemie silikátů, 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie 37 Doprava a spoje 39 Speciální a interdisciplinární obory, Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
53.ZV souvislosti se středním vzděláním je pak také uvedeno „úplné střední odborné strojního, elektrotechnického, stavebního a chemického směru“ či „vzdělání jiného než technického směru“. Požadujeme definovat, které obory jsou považovány za technického, strojního, elektrotechnického, stavebního a chemického směru, neboť uvedenou terminologii školské předpisy nepoužívají.AKCEPTOVÁNO   Vypořádání viz připomínka č. 52.  
54.ZV předmětné příloze však není ani zmíněno vzdělání získané studiem na vyšší odborné škole dle § 101 školského zákona. Z uvedeného důvodu tedy požadujeme materiál doplnit a praxi vykonávanou během uvedeného vzdělávání v materiálu zohlednit.AKCEPTOVÁNO   Vypořádání viz připomínka č. 52.
55.ZDále je v souvislosti s vysokoškolským vzděláním potřeba sladit terminologii s přílohou č. 3 k zákonu o vysokých školách a nařízením vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství. Je tedy třeba slova „vysokoškolské technického směru“ nahradit např. slovy „vysokoškolské vzdělání v oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály, Elektrotechnika, Informatika, Doprava nebo Chemie“. Celkový výčet oblastí však záleží na záměru předkladatele, který nelze přesně určit, neboť v navrhovaném materiálu je vysokoškolské vzdělání pojato velmi široce. V konečném znění je pak rovněž možno uvést, zda se předkladateli jedná o bakalářský nebo magisterský studijní program. Požadujeme materiál změnit a doplnit ve smyslu uvedeném.AKCEPTOVÁNO   Vypořádání viz připomínka č. 52.  

[1]) § 62 odst. 2 písm. f) zákona č. č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonům (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.