TZ 2019

III. odborná konference bezpečnosti práce a bezpečného provozu vyhrazených technických zařízení 12.-13. listopadu 2019 Hotel Sport Kralupy nad Vltavou Dvoudenní vzdělávací akce pro: revizní techniky a odborně způsobilé osoby projektanty a konstruktéry výrobce a dodavatele v oblasti VTZ odpovědné osoby v oblasti facility managementu servisní a montážní pracovníky odpovědné zaměstnance energetických a průmyslových firem zaměstnance státní a veřejné správy a orgánů státního dozoru a mnohé další … Do připravovaného odborného programu plánujeme zařadit zejména témata zaměřená na: Prezentaci nových postupů a metod NDT Zkušenosti z provozu a revizí VTZ Diagnostiku…

Více zde >>>

ÚDRŽBA 2019

„Management údržby musí být holistický – celek je důležitější než jeho části.“ Záštitu MPO udělil konferenci místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA. Vážení přátelé a kolegové, Jménem přípravného výboru konference a České společnosti pro údržbu Vás zveme k aktivní účasti a zapojení do odborného programu a diskuse mezinárodní konference ÚDRŽBA 2019. Podělte se o vaše zkušenosti a pomozte zprostředkovat objektivní a aktuální přenos informací o vývoji údržby do průmyslových a jiných organizací, o údržbářských systémech, organizaci údržby a informačních systémech údržby včetně nových pohledů…

Více zde >>>

Prevence poruch a havárií tlakových zařízení

1.-2. října 2019 Zámek Poděbrady Dvoudenní specializovaný kurz AKADEMIE APTI, který navazuje na tématický blok přednášek 19. odborného fóra TLAK 2019. Stěžejním lektorem je Ing. Ján Kudlovský, energetický konzultant a evropská špička oboru tlakových zařízení, autor publikace Tlakové zariadenia v Európskej únii.

Více zde >>>

MACHINERY 2019

LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA STROJNÍ ZAŘÍZENÍ, SMĚRNICE 2006/42 ES, NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 176/2008 Sb., NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 378/2001 Sb. a související předpisy a normy. Seminář je určen pro konstruktéry a projektanty strojních zařízení a technologických celků, projektové managery, osoby odpovědné za provoz, údržbu, BOZP a management kvality, montážní a výrobní firmy, revizní techniky a pracovníky orgánů státního dozoru. Lektor účastníky akce provede ve třech blocích přednášek krok za krokem problematikou legislativy, směrnic, norem, analýzou rizik, nosou konstrukcí stroje, elektrické instalace a řídícího systému. Dále pak zmíní požadavky na správnou technickou a…

Více zde >>>

POTRUBÍ IV.

Dynamické výpočty a výpočty nekovových potrubí v praxi 17.-18. 9. 2019 Zámek Poděbrady IV. specializovaný dvoudenní kurz zaměřený na dynamické výpočty potrubí v praxi a výpočty potrubí z nekovových materiálů. Osnova kurzu: Teoretický základ pro potrubí zopakovaný a doplněný Dynamická zatížení a mezní stavy potrubí Dynamika tekutin v potrubí Kvazistatická řešení dynamických zatížení Modální a harmonická analýza potrubí Spektrální analýza. Jak postupovat, když dynamický výpočet nevychází? Vysokocyklová únava pro potrubí Bezpečnost a spolehlivost potrubí Základní informace o plastech Vlastnosti potrubí z plastů Kompenzace délkové roztažnosti a uložení potrubí z plastů Pružnostní analýza potrubí…

Více zde >>>

Plzeňská teplárenská dostala za nedodržování emisních limitů pokutu 250 tisíc korun

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany ovzduší v Plzni uložili pokutu 250 tisíc korun společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. za provoz teplárny v rozporu s integrovaným povolením a provozním řádem. Firma počátkem července 2018 nedodržela lhůty pro odstranění poruch zařízení a následně neplnila emisní limity oxidu siřičitého (SO2) a oxidu uhelnatého (CO).  „Limit pro oxid siřičitý, stanovený na 1200 mikrogramů na metr krychlový, byl překročen až téměř trojnásobně. Nejvyšší naměřená hodnota byla 3593 mg/m3. Další povolená hodnota pro oxid uhelnatý pak byla překročena dokonce více než pětinásobně. Limit byl 250 mikrogramů…

Více zde >>>

SCHVÁLENÉ ČSN – SRPEN 2019

Vý Výběr ČSN z Oznámení č. 72/19Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o schválení evropských norem k přímému používání jako ČSN EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN ČSN EN 1434-5+A1 (25 8511)kat.č. 507383 Měřidla tepla – Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření+); EN 1434-5:2015+A1:2019; Platí od 2019-09-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1434-5 (25 8511) Měřidla tepla – Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření; Vyhlášena: Květen 2016 ČSN EN 1434-6+A1 (25 8511) kat.č. 507384 Měřidla tepla – Část 6: Instalace, uvedení do provozu, sledování činnosti a…

Více zde >>>

VYDANÉ ČSN – SRPEN 2019

Výběr ČSN z Oznámení č. 71/19Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictvío vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. ČSN EN ISO 14114 (05 2122) kat.č. 507781 Zařízení pro plamenové svařování – Acetylenové rozvodné systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy – Obecné požadavky; (idt ISO 14114:2017); Vydání: Srpen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 14114 (05 2122) Zařízení pro plamenové…

Více zde >>>

Problematika uvádění technických norem v právních předpisech

Používání technických norem je založeno na principu dobrovolnosti. Tomu též odpovídá platná právní úprava v ČR, která stanoví, že „česká technická norma není obecně závazná“ (viz § 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.). Shoda s technickou normou by měla být jedním ze způsobů, jak je možné stanovené požadavky splnit, přičemž taková technická norma by měla být technickým vyjádřením obecného právního požadavku, který však může být splněn i jinými prostředky. Dobrovolný charakter používání technických norem tak tedy umožňuje přijímat vyspělá technická řešení bez ohledu na rozdílnou technickou úroveň účastníků trhu. 

Více zde >>>