Nařízení vlády č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh

Nařízení je plnou transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU (PED), o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh. Toto nařízení zkvalitňuje trh s tlakovými zařízeními tak, aby byla zajištěna ochrana veřejnosti před nebezpečím vyplývajícím z působení tlaku.

Uvedené nařízení bylo publikováno ve Sbírce zákonů v částce č. 85/2016 dne 18. července 2016 s účinností od 19. července 2016.