Seznam právních předpisů

Evropská legislativa pro tlaková zařízení:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/35/EU ze dne 16. června 2010 o přepravitelných tlakových zařízeních a o zrušení směrnic Rady 76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS a 1999/36/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/29/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh

Registr právních předpisů pro vyhrazená technická zařízení:

  1. BOZP
  2. ENERGETIKA
  3. POŽÁRNÍ OCHRANA
  4. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
  5. METROLOGIE
  6. IRZ (Integrovaný registr znečišťování životního prostředí)
  7. CHEMICKÉ LÁTKY
  8. PREVENCE VÁŽNÝCH HAVÁRIÍ
  9. GDPR