Vypořádání připomínek k Návrhu nařízení vlády o vyhrazených tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministrem práce a sociálních věcí dne 10. března 2022 s termínem dodání stanoviska do 31. března 2022. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce:

 Téma, popř. část materiáluResortZásadní připomínky a připomínky podstatné povahyVypořádání
1.Obecně k materiáluMinisterstvo školství,
mládeže a tělovýchovy
Při stanovování kvalifikačních předpokladů pro odbornou způsobilost nebylo přihlédnuto k usnesení vlády č. 135 z roku 2013, které ukládá v maximální možné míře zohlednit možnost využívat pro dokládání odborné způsobilosti Národní soustavu kvalifikací. Je tedy třeba znovu posoudit možnosti využití platných kvalifikací v této oblasti pro některé v nařízení popisované činnosti a případně je uvést jako alternativu k požadovanému počátečnímu vzdělání či certifikaci po předepsaném dalším vzdělání či zácviku. V systému Národní soustavy kvalifikací jsou na předmětnou úpravu aplikovatelné tyto související profesní kvalifikace – „Topič nízkotlakých teplovodních kotlů“ (ve smyslu navrhovaného § 23), „Topič nízkotlakých parních kotlů“ (ve smyslu navrhovaného § 23), „Revizní technik nízkotlakých kotelen“ (ve smyslu navrhovaného § 22), „Obsluha tlakových nádob stabilních“ (ve smyslu navrhovaného § 24). Uvedené je případně k nahlédnutí na internetové stránce: narodnikvalifikace.cz. Upozorňujeme, že standardy uvedené na předmětné internetové stránce lze případě podrobit rychlé obsahové (terminologické) revizi a úpravě tak, aby plně odpovídaly dikci předkládaného nařízení vlády. V dané věci je možno předkladateli poskytnout součinnost ze strany MŠMT.VYSVĚTLENO
„Topič nízkotlakých teplovodních kotlů“ se obsluhou těchto zařízení neřadí mezi vyhrazená zařízení, zde platí úplně jiné požadavky na odbornou způsobilost. Stejně tak „Topič nízkotlakých parních kotlů“, a „Revizní technik nízkotlakých kotelen“ jsou kvalifikace, které nespadají pod návrh nařízení vlády, které se týká vyhrazených tlakových zařízení, protože nízkotlaké a teplovodní kotle nejsou vyhrazeným technickým zařízením, ale platí pro ně jiný předpis – vyhláška ČUBP č. 91/1993 Sb. Nadto u kvalifikací v rámci rekodifikace VTZ bylo usnesení vlády č. 135 reflektováno tam, kde to zamýšlená úprava zákona předpokládala (tj. ust. 19 zákona ve vztahu k elektro kvalifikacím. Veškeré kvalifikace uvedené v návrhu nařízení vlády konkrétně: – topičů vyhrazených tlakových parních a kapalinových kotlů (nikoliv nízkotlakých), – revizních techniků a zkušebních orgánů a – obsluh tlakových nádob se beze změn provádí stejně podle zákona č. 174/1968 Sb. více než 50 let s tím, že požadavky pro revizní techniky a topiče jsou řešeny ve vyhlášce č. 18/1979 Sb. a pro tlakové nádoby ČSN 690010. Všechny tři uvedené předpisy – zákon, vyhláška i norma dodnes platí od doby, kdy ustanovení technických norem bylo právně závazné. Nově navržená právní úprava sjednocuje požadavky do jednoho právního předpisu a v daném směru je pouze kontinuálním pokračováním stávajícího stavu, který platí více jak 50 let. Znovu připomínáme, že se jedná o tzv. vyhrazená tlaková zařízení a návrh se nevztahuje na nízkotlaká zařízení, na jejich obsluhu, provoz a kontrolu. Na tato zařízení se vztahuje vyhláška č. 91/1993 Sb., která ovšem nezná pojem revizní technik nízkotlakých kotelen, takový termín neexistuje a nemůže vzniknout, neboť stále hovoříme o revizním techniku vyhrazených technických zařízení. Pro úplnost uvádíme, že vyhláška č. 91/1993 Sb. hovoří o tzv. „odborné prohlídce kotelny, kterou může provádět pouze osoba, která ovládá předpisy pro provoz, obsluhu a údržbu kotelního zařízení a kotelny a předpisy související, například tepelný technik, revizní technik kotlů, energetik. O výsledku prohlídek vyhotoví zápis.“ Pokud se týká profese revizního technika, pak v regulovaném povolání je uveden revizní technik pro opravy, montáže a revize. To znamená, že jejich rozlišení je uvedeno podle rozlišovacích písmen pro jednotlivé skupiny a třídy, podle kterých mohou svou činnost vykonávat. S argumentem, že materiál rovněž stanoví požadavky na odbornou způsobilost revizního a zkušebního technika, které nejsou zcela shodné se stávajícími, které jsou uvedeny v databázi regulovaných povolání, nelze jednoznačně souhlasit, neboť je zde uveden celý rozsah možné revizní činnosti, do které je zahrnut celý rozsah možnosti činnosti revizního technika – opravy, montáže a revize.   Připomínkové místo souhlasí s  vypořádáním  
2.Obecně k materiáluMinisterstvo školství,
mládeže a tělovýchovy
Přestože materiál obsahuje změnu požadavků, za kterých je možno   vykonávat regulované činnosti, a i nové regulované povolání (topič), nebylo k němu přiloženo posouzení přiměřenosti dle nařízení vlády č. 306/2020 a usnesení vlády č. 672 ze dne 22. června 2020. Požadujeme doplnit.VYSVĚTLENO
Nesplňuje předpoklady pro nové regulované povolání – topič. Regulované povolání nebo činnost je takové povolání nebo činnost, pro jejichž výkon jsou v České republice předepsány právními předpisy požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání či činnost vykonávat (kvalifikační požadavky, případně bezúhonnost, zdravotní způsobilost a další)Jedná se pouze o proškolení zaměstnance. Materiál neobsahuje změny požadavků, které by měly vliv na výkon činnosti topiče, jež se i nadále bude řídit již 50 let užívanými pravidly. Dále upozorňujeme na zásadní skutečnost, že topič jako obsluha vyhrazených parních a kapalinových kotlů nemá povolání topič, nýbrž je obsluhou daného zařízení.   Připomínkové místo souhlasí s  vypořádáním  
3.K terminologiiMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovyDále je v souvislosti s vysokoškolským vzděláním potřeba sladit terminologii s přílohou č. 3 k zákonu o vysokých školách a nařízením vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství. Je tedy třeba slova „vysokoškolské vzdělání strojního, elektrotechnického a stavebního směru“ nahradit slovy „vysokoškolské vzdělání v oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály, Elektrotechnika nebo Stavebnictví“. Celkový výčet oblastí však záleží na záměru předkladatele. V konečném znění je pak rovněž možno uvést, zda se předkladateli jedná o bakalářský nebo magisterský studijní program. Požadujeme materiál změnit a doplnit ve smyslu uvedeném.AKCEPTOVÁNO
Ve spolupráci s příslušným připomínkovým místem bude sjednoceno a precizováno dle uvedené připomínky.   Připomínkové místo souhlasí s  vypořádáním  
4.K terminologii obecněSvaz průmyslu a dopravy České republikyUvítali bychom jednotnost terminologie pro nutné provozní dokumenty různých VTZ. Předložená nařízení vlády požadují po provozovatelích vytvářet pro: Plynová zařízení – Provozní deník Tlaková zařízení – Rozpis revizí a zkoušek Elektrická zařízení – Řád prohlídek, kontrol a revizí Zdvihací zařízení – Provozní deník Při určitém zjednodušení lze tvrdit, že u obsluhy i odpovědné osoby za provoz VTZ může dojít k „matení pojmů“. Odůvodnění: V praxi se často stane že jeden pracovník má na starosti více druhů VTZ najednou. Navíc je těžko dohledatelné, jak má pracovník postupovat, když má na starost i zařízení (tlaková, plynová, elektrická a zdvihací), která však nejsou vyhrazená. Dáváme ke zvážení, zda by nebylo vhodné do těchto nařízení vlády doplnit např. informativně/pod čarou, nebo odkazem na zpracované dokumenty. Tato připomínka je zásadní.VYSVĚTLENO
Historicky dané termíny a mohou podle rozdílných druhů zařízení obsahovat i různé odchylky v obsahu apod Nehledě na skutečnost, že sjednotit název provozní dokumentace není možné, neboť jejich terminologie je i uváděna v technických předpisech a normách pro jednotlivá VTZ. Nová měna těchto názvu může pak být pro odbornou veřejnost matoucí.   Připomínkové místo souhlasí s  vypořádáním
5.K nejasnému nebo zavádějícímu výkladu § 2Svaz průmyslu a dopravy České republikyNávrh obsahuje několik gramatických chyb, bohužel v důsledku nich je pak výklad nejasný nebo zavádějící. Původní text: Např. §2 písm. b) „tlakovou nádobu stabilní nádoba, která neslouží k dopravě plynů“ – předpokládáme, že správně by mělo být: “tlakovou nádobou stabilní nádoba, která neslouží k dopravě plynů“. Kromě toho zrovna zde není jasné, zda je popisována tlaková nádoba nebo tlaková nádoba stabilní – bohužel obojí bude gramaticky možné Odůvodnění: v praxi nemohou nastat nejednotné výklady, doplnění středníku nebo pomlčky mezi pojmem a jeho výkladem je velmi na místě. Tato připomínka je zásadní.VYSVĚTLENO
Text pojmů je nutno číst s uvozující větou uvedenou v § 2, v daném případě se nejedná o nejednotné pojmy.   Připomínkové místo souhlasí s  vypořádáním
6.K důvodové zprávě nebo odůvodněníÚřad pro ochranu osobních údajůČást F obecné části důvodové zprávy nebo odůvodnění, zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“), je nezbytné zcela přepracovat. Tato připomínka je zásadní. Odůvodnění: Tvrzení důvodové zprávy: „Z hlediska ochrany soukromí a osobních údajů nebyly identifikovány žádné negativní dopady,“ nedává žádný rozumný smysl. Předkladatel si nejprve musí položit otázku, zda jsou splněny podmínky § 10 zákona o zpracování osobních údajů. Pokud návrh právního předpisu žádné zpracování osobních údajů nezakládá, tak to DPIA takto konstatuje. Jakékoliv dopady na ochranu soukromí, včetně osobních údajů, ať již positivní, anebo negativní, jsou pak pojmově vyloučeny, protože návrh se problematikou nezabývá a nemá tedy na ni ani žádné dopady. S ohledem na § 18, § 23 či § 24 to však zjevně není tento případ. Pokud návrh právního předpisu zpracování osobních údajů zakládá, nelze apriorně a paušálně konstatovat, že návrh nemá žádné negativní dopady. Je třeba vyjít z článku 35 odst. 7 GDPR a v obecné části důvodové zprávy nebo odůvodnění adresovat možná risika při zpracování osobních údajů a zvolené prostředky k jejich minimalisaci. Jedná se o obdobu toho, co návrh reguluje pro tlaková zařízení, takže by to předkladatele neměl být problém. Doporučený postup při zpracování zhodnocení dopadů na ochranu osobních údajů naleznete na stránkách ÚOOÚ. K tomu můžete konsultovat pověřence pro ochranu osobních údajů ministerstva a případně doplnit o jeho doporučení obecnou část důvodové zprávy nebo odůvodnění.AKCEPTOVÁNO
Bude doplněno ve smyslu připomínky.   Připomínkové místo souhlasí s  vypořádáním.
7.K § 4Státní úřad pro jadernou bezpečnostK § 4 odst. 2 písm. h) Navrhujeme dosavadní text nahradit následujícím zněním: „h) tlaková zařízení, která jsou vybranými zařízeními a jejich částmi podle atomového zákonax), Poznámka pod čarou č. x) zní: x) Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů.“.   Alternative navrhujeme ustanovení vypustit s poukazem na § 1 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který tento druh zařízení z působnosti dozoru nad bezpečností práce vylučuje.   Odůvodnění: Původně navržené znění výjimky z režimu „tlakových zařízení“, tj. dikce „h)     tlaková zařízení speciálně navrhovaná pro jaderná zařízení, jejichž porucha může způsobit únik radioaktivity,“ koresponduje se starší právní úpravou § 4a zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění účinném před 1. lednem 2017. Tato právní úprava omezovala tzv. technickou bezpečnost a její regulaci v jaderné oblasti (v oblasti působnosti SÚJB) toliko na „vybraná zařízení, která jsou speciálně navrhovaná pro jaderné zařízení“. Tomu odpovídala tehdejší právní úprava v zákoně č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, dle níž se působnost organizací státního odborného dozoru nevztahovala na „technická zařízení podléhající podle zvláštního právního předpisu dozoru Státního úřadu pro jadernou bezpečnost“. Obě úpravy byly již od roku 2005 v tomto směru komplementární taky, aby se státní dozor vykonávaný nad tlakovými zařízeními v jaderné oblasti neduplikoval. V roce 2016 zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, z podstatné části nahradil dosavadní právní úpravu zákona č. 18/1997 Sb. a rozšířil působnost SÚJB a atomové legislativy v oblasti zajišťování technické bezpečnosti tlakových zařízení na jaderných zařízeních na všechna tlaková zařízení, která jsou vybranými zařízeními, tedy nejen na „speciálně navrhovaná“. V souladu s tím byla zákonem č. 264/2016 Sb. změněna také dikce v zákoně č. 174/1968 Sb., a to tak, že z působnosti zákona a dozoru nad bezpečností práce byla vyňata (zařízení) „, která jsou vybranými zařízeními nebo jejich částmi podle atomového zákona“. Tím bylo nadále zajištěno, že nedochází k překrývání právních úprav a výkonu obou dozorů, což je nezbytné. Stejný záměr vidí SÚJB také u § 1 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, dle nějž jsou z působnosti tohoto zákona, a tedy i prováděcích nařízení vlády (viz § 23 zákona), vyňata „činnost, pracoviště a technická zařízení, podléhající dozoru orgánu veřejné správy podle jiných právních předpisů“, tj. včetně vybraných zařízení a jejich částí podléhajících dozoru podle atomového zákona (jeho § 56 až 59 a vyhlášky č. 358/2016 Sb., o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení). Původně navržené vymezení výjimky v § 4 odst. 2 písm. h) návrhu nařízení vlády je však z tohoto hlediska příliš úzké. Vybraná zařízení podle atomového zákona, která již řadu let podléhají dozoru v jeho smyslu, nejsou omezena pouze na zařízení speciálně navrhovaná a nezahrnují pouze ta tlaková zařízení, která mohou způsobit únik radioaktivních látek nebo ionizujícího záření (což je věcně přesnější vyjádření, nežli starší „únik radioaktivity“), ale i části větších systémů, které samy o sobě únik nezpůsobí, přesto mohou jadernou bezpečnost (a tím i technickou bezpečnost) ovlivnit. Formulace nařízení vlády tak koliduje s vymezením působnosti v oblasti technické bezpečnosti v atomovém zákoně, jak je již od roku 2017 naplňována. S ohledem na vyšší právní sílu negativního vymezením působnosti v prováděném zákoně č. 250/2021 Sb. se toto prováděcí vymezení jeví být překonáno, neboť vybraná zařízení na jaderných zařízeních jsou dle tohoto zákona vlastně z působnosti nařízení vlády a priori vyňata. Proto se výslovně uvedená výjimka v § 4 odst. 2 písm. h) nařízení vlády zdá být zcela zbytečná, jistě však nekonzistentní se samotným prováděným zákonem a kolizní s úpravou obsaženou v atomovém zákoně. Takto formulovaná může být významným zdrojem výkladových a aplikačních problémů. Zásadní připomínka tedy požaduje uvést dikci nařízení vlády do souladu s prováděným zákonem a úpravou obsaženou v atomovém zákoně. Vychází přitom z dosavadního znění zákona č. 174/1968 Sb., které se ukázalo být v praxi vyhovující. Respektování dosavadního způsobu dělby působností by mělo vést k zachování bezrozpornosti právní úpravy a vyloučit nejasnosti ohledně jejího správného užití. Alternativní řešení vychází ze základu (předmětu) právní úpravy prováděného zákona, pro nějž není dále nutné detailně uvádět, která konkrétní zařízení jsou z působnosti vyňata, neboť to stanoví jiné právní předpisy. Lze však souhlasit, že takováto forma je pro adresáty méně komfortní a vyžaduje znalost jiných právních předpisů, pročež ponecháváme k úvaze předkladateli, jakou cestu opravy výše uvedeného nedostatku zvolí. Tuto připomínku považujeme za zásadní.AKCEPTOVÁNO  
Připomínkové místo souhlasí s  vypořádáním.
8.K definici tlakových nádob k dopravě plynůSvaz průmyslu a dopravy České republikyDefinice posuzování tlakových nádob k dopravě plynů Je nutné definovat, jak se budou posuzovat tlakové nádoby k dopravě plynů, které jsou pevnou součástí stabilních hasicích plynových zařízení – nedá se na ně dost dobře uplatnit žádný z výkladu pojmů, některé další povinnosti pak nejsou prakticky splnitelné. Tato připomínka je zásadní.VYSVĚTLENO Tlakové nádoby na plyny podléhající   např. vlády č. 208/2011 Sb. nejsou podle §3 písm. s) vyhrazeným tlakovým zařízení podle tohoto návrhu. Tyto nádoby jsou součástí tlakové stanice – baterie láhví-, které se po použití nebo úbytku na váze musí plnit v plnírně a jsou v případě překročení doby pro periodické zkoušky podrobeny periodické inspekci podle n.vl. č.208/2011 Sb.  V době přepravy podléhají ADR. Viz vysvětlení k položce 87.   Připomínkové místo souhlasí s  vypořádáním
9.DOPLNĚNÍ KE STANOVISKU ZE 30. 3. 2022 K poznámce 4)Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČRV poznámce 4) vypustit citaci zák. č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon již neobsahuje žádné údaje k nebezpečným vlastnostem chemických látek a směsí.VYSVĚTLENO V zákonu č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů je mimo jiné uvedeny přestupky PO a podnikajících FO, se kterými je potřebné se seznámit. Dále je zde Příloha č. 1 k zákonu č. 350/2011 Sb. Minimální koncentrace nebezpečných látek obsažených ve směsi, které se berou v úvahu při klasifikaci směsí a jiné. Proto setrváváme na původním znění.   Připomínkové místo souhlasí s  vypořádáním
10.K poznámce 4)  Českomoravská konfederace odborových svazůNavrhujeme vypustit citaci zák. č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Odůvodnění: Tento zákon již neobsahuje žádné údaje k nebezpečným vlastnostem chemických látek a směsí. Tuto připomínku považujeme za zásadní.VYSVĚTLENO V zákonu č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů je mimo jiné uvedeny přestupky PO a podnikajících FO, se kterými je potřebné se seznámit. Dále je zde Příloha č. 1 k zákonu č. 350/2011 Sb. Minimální koncentrace nebezpečných látek obsažených ve směsi, které se berou v úvahu při klasifikaci směsí a jiné. Proto setrváváme na původním znění.   Připomínkové místo souhlasí s  vypořádáním
11.K § 4Českomoravská konfederace odborových svazůK § 4 odst. 1) písm. a) a b) Navrhujeme přehodnotit, zda je opravdu nutná parametrická změna hodnoty nejvyššího pracovního přetlaku na 0,5 bar. Odůvodnění: S ohledem na ustanovení zákona č. 250/2021 Sb. se stávající zařízení, kde je hodnota nejvyššího pracovního přetlaku stanovena na 0,7 bar, budou posuzovat podle předpisů platných v době jejich uvedení do provozu. To u provozovatelů může vést k chaosu, neboť nastanou situace, kdy jinak identická zařízení budou posuzována rozdílně. Tuto připomínku považujeme za zásadní.VYSVĚTLENO Opatření pro tlak. zařízení uvedená do provozu před nabytím platnosti tohoto NV, kdy byla ta hranice „víc než 0,7 bar“ pro tlaková zařízení mezi 0,5 až 0,7 bar, je nastíněno též v zákoně   č. 250/2021 Sb. § 3 odst. 5 viz též § 8 odst. 3 písm. a)) tohoto návrhu NV. Lze doplnit, že hranice tlaku 0,5 bar je z hlediska nebezpečnosti v rámci Evropy obecně daná např. pro kotle, tlakové nádoby, potrubí i jednoduché tlakové nádoby je uvedená v evropských směrnicích, a dokonce v nařízeních vlády, které jsou jejich transkripcí konkrétně NV č. 219/2016 Sb., a NV č.  č.119/2016 Sb., které platí pro tlaková zařízení před uvedením na trh a do provozu. Další důležitým argumentem pro zachování dosavadní podoby návrhu ustanovení je hranice pro nízkotlaké teplovodní a nízkotlaké parní kotle uvedená ve vyhlášce ČUBP č.91/1993 Sb., která je do 0,5 bar tzn., že současné právní předpisy nepokrývají zařízení mezi 0,5 až 0,7 bar.   Připomínkové místo souhlasí s  vypořádáním
12.K § 4Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČRK §4 odst. 1), písm. a) a b) doporučujeme zvážit, zda je opravdu nutná parametrická změna hodnoty nejvyššího pracovního přetlaku na 0,5 bar. S ohledem na ustanovení zákona 250/2021 Sb. se budou stávající zařízení kde je hodnota nejvyššího pracovního přetlaku stanovena na 0,7 bar, posuzovat podle předpisů platných v době jejich uvedení do provozu. To u provozovatelů může vést k chaosu, neboť nastanou situace, kdy identická zařízení budou posuzována rozdílně.VYSVĚTLENO Viz položka 80.- opatření pro tlak. zařízení uvedená do provozu před nabytím platnosti tohoto NV, kdy byla ta hranice „víc než 0,7 bar“ pro tlaková zařízení mezi 0,5 až 0,7 bar je řešeno v zákoně   č.250/2021 ¨§ 3 odst5) viz též §8 odst.3 písm. A) tohoto návrhu n.vl. Další důležitým argumentem je hranice pro nízkotlaké teplovodní a nízkotlaké parní kotle uvedená ve vyhlášce ČUBP č.91/1993 Sb. která je do 0,5 bar tzn., že současné právní předpisy nepokrývají zařízení mezi 0,5 až 0,7 bar. Hranice tlaku 0,5 bar je z hlediska nebezpečnosti v rámci Evropy obecně daná např. pro kotle, tlakové nádoby, potrubí i jednoduché tlakové nádoby je uvedená v evropských směrnicích, a dokonce v nařízeních vlády, které jsou jejich transkripcí konkrétně n.vl č..,219/2016 Sb., nař.vl.  č.119/2016 Sb., které platí pro tlaková zařízení před uvedením na trh a do provozu.   Připomínkové místo souhlasí s  vypořádáním
13.K § 4Svaz průmyslu a dopravy České republiky§ 4 odst.1 Původní text: Za vyhrazená tlaková zařízení se považují tlakové nádoby a kotle s nejvyšším pracovním tlakem vyšším než 0,5 bar, a to Odůvodnění: Chybí trvalé opatření pro tlak. zařízení uvedená do provozu před nabytím platnosti tohoto NV, kdy byla ta hranice „víc než 0,7 bar“. Tato připomínka je zásadní.VYSVĚTLENO Opatření pro tlak. zařízení uvedená do provozu před nabytím platnosti tohoto NV, kdy byla ta hranice „víc než 0,7 bar“ pro tlaková zařízení mezi 0,5 až 0,7 bar, je nastíněno též v zákoně   č. 250/2021 Sb. § 3 odst. 5 viz též § 8 odst. 3 písm. a)) tohoto návrhu NV. Lze doplnit, že hranice tlaku 0,5 bar je z hlediska nebezpečnosti v rámci Evropy obecně daná např. pro kotle, tlakové nádoby, potrubí i jednoduché tlakové nádoby je uvedená v evropských směrnicích, a dokonce v nařízeních vlády, které jsou jejich transkripcí konkrétně NV č. 219/2016 Sb., a NV č.  č.119/2016 Sb., které platí pro tlaková zařízení před uvedením na trh a do provozu. Další důležitým argumentem pro zachování dosavadní podoby návrhu ustanovení je hranice pro nízkotlaké teplovodní a nízkotlaké parní kotle uvedená ve vyhlášce ČUBP č.91/1993 Sb., která je do 0,5 bar tzn., že současné právní předpisy nepokrývají zařízení mezi 0,5 až 0,7 bar.   Připomínkové místo souhlasí s  vypořádáním
14.K § 4Svaz průmyslu a dopravy České republiky§4 (2)  Původní text: Doplnit jako nový bod nebo upravit bod b) Návrh nového textu: tlakové nádoby mobilních kompresorů a malých vodáren, u nichž bezpečnostní součin z nejvyššího pracovního tlaku PS v barech a objemu v litrech nepřevyšuje 200, Odůvodnění: V podstatě se jedná o „hobby“ zařízení, které je běžně obsluhováno v domácnostech lajky bez jakékoliv údržby. Provozováním tohoto zařízení nebyly zaznamenány žádné větší škody na zdraví, životech nebo majetku. Tato připomínka je zásadní.VYSVĚTLENO HOBBY zařízení používané soukromými osobami nepodnikajícími nespadá do působnosti zákona č.250/2021Sb., a tím ani pod jeho prováděcí předpisy. Nelze připomínce vyjít vstříc, protože by se jednalo o vybočení z působnosti předmětné rekodifikace. Je třeba ponechat technickou hranici, protože v minulosti bylo takové zařízení příčinou smrtelného úrazu i při tak malých objemech a bezpečnostních součinech P*V.   Připomínkové místo souhlasí s  vypořádáním
15.K § 4Hospodářská komora České republikyPřipomínka k §4 odst. 2 HK ČR požaduje v § 4 odst. 2 doplnit nové písmeno w) takto: „w)      nádoby na plyny o tlakovém objemu do 0,22 litru (včetně),“ Odůvodnění: Návaznost na stávající právní úpravu pro dodržení kontinuity se stávající praxí je třeba omezit spodní hranici tlaku pro tlakové nádoby na plyny jako vyhrazená tlaková zařízení.AKCEPTOVÁNO   Připomínkové místo souhlasí s  vypořádáním  
16.K § 5Českomoravská konfederace odborových svazůK § 5 odst. 3) Navrhujeme vypustit text: „Periodické zkoušky nádob na plyny se provádí v rozsahu a v intervalech stanovených v oddílu 1.8.7 a kapitole 6.2 a 6.8 mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí (ADR7) a RID8))“. Odůvodnění: Podle našeho názoru tento text do této části NV věcně nepatří. Za vhodnější považujeme spíše jeho uvedení v některé z příloh NV s tím, že doporučujeme neodvolávat se co do termínů periodických zkoušek na předpisy ADR a RID, ale tyto termíny konkrétně uvést. V ostatních případech, kde se mluví o periodických úkonech typu kontrol, revizí či zkoušek, jsou termíny také konkrétně uváděny a pouze by to vedlo k nepřehlednosti. Tuto připomínku považujeme za zásadní.VYSVĚTLENO Podobně se odkazuje i nařízení vlády č. 208/2011 Sb. Nádoby na plyny podle tohoto návrhu představují malý segment zařízení oproti celkového objemu v praxi používaných nádob na které vztahuje N.VL. 208/2011 Sb. viz negativní vymezení §4odst.1)  písm.s) a proto je výhodnější využít termíny  a způsob periodických zkoušek podle ADR, protože rozhodující je druh pracovní tekutiny, který může být velmi rozmanitý.   Připomínkové místo souhlasí s  vypořádáním
17.K § 5Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČRK §5, odst. 3) navrhujeme vypustit text „Periodické zkoušky nádob na plyny se provádí v rozsahu a v intervalech stanovených v oddílu 1.8.7 a kapitole 6.2 a 6.8 mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí (ADR7) a RID8))“. Podle našeho názoru tento text do této části NV věcně nepatří. Patří spíš do některé z příloh NV s tím, že doporučujeme neodvolávat se, co do termínů periodických zkoušek na předpisy ADR a RID, ale tyto termíny konkrétně uvést.         V ostatních případech, kde se mluví o periodických úkonech typu kontrol, revizí, zkoušek, jsou termíny také konkrétně uváděny a pouze by to vedlo k nepřehlednosti.AKCEPTOVÁNO JINAK Text byl upraven následujícím způsobem: „Tlaková zařízení podléhající mezinárodnímu kódu o námořní přepravě nebezpečného zboží (IMDG) a jiným právním předpisům Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR[1]) a Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí RID[2]).“ Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním   AKCEPTOVÁNO JINAK V rámci dalšího legislativního procesu dojde k revizi návrhu, aby byly zohledněny všechny relevantní předpisy a předpisy EU. Dále pak Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) je mezinárodní smlouva určující podmínky pro přepravu nebezpečných látek po železnici. Je součástí Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (- COTIF). Tato úmluva byla přijata dne 9. května 1980 v Bernu a byla vyhlášena pod č. 8/1985 Sb.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním
18.K § 8Svaz průmyslu a dopravy České republiky§ 8 odst. 3 písm. a) a b) Odůvodnění: Není jasný výklad – řeší tato položka problematiku rozdílné hranice pro vyhrazená tlaková zařízení? Tato připomínka je zásadní.  VYSVĚTLENO Opatření pro tlak. zařízení uvedená do provozu před nabytím platnosti tohoto NV, kdy byla ta hranice „víc než 0,7 bar“ pro tlaková zařízení mezi 0,5 až 0,7 bar, je nastíněno též v zákoně   č. 250/2021 Sb. § 3 odst. 5 viz též § 8 odst. 3 písm. a)) tohoto návrhu NV. Lze doplnit, že hranice tlaku 0,5 bar je z hlediska nebezpečnosti v rámci Evropy obecně daná např. pro kotle, tlakové nádoby, potrubí i jednoduché tlakové nádoby je uvedená v evropských směrnicích, a dokonce v nařízeních vlády, které jsou jejich transkripcí konkrétně NV č. 219/2016 Sb., a NV č.  č.119/2016 Sb., které platí pro tlaková zařízení před uvedením na trh a do provozu. Další důležitým argumentem pro zachování dosavadní podoby návrhu ustanovení je hranice pro nízkotlaké teplovodní a nízkotlaké parní kotle uvedená ve vyhlášce ČUBP č.91/1993 Sb., která je do 0,5 bar tzn., že současné právní předpisy nepokrývají zařízení mezi 0,5 až 0,7 bar.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním
19.K § 9Svaz průmyslu a dopravy České republiky§ 9 odst. 3 Původní text: Rozpis revizí a zkoušek podle odstavce 2 písm. b) až f) písemně stanoví provozovatel vyhrazeného tlakového zařízení v plánu revizí a zkoušek s přihlédnutím k podmínkám uvedených v § 7, dokumentaci dodavatele vyhrazeného tlakového zařízení, provozní tekutině a provozním podmínkám. Lhůty nesmí být delší, než jsou uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, pokud tak nestanoví jiný právní předpis. Odlišný způsob provedení a odlišné lhůty revizí a zkoušek, které nejsou uvedeny v průvodní technické dokumentaci výrobce, v právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci3), povoluje pověřená organizace podle zákona. Návrh doplnění textu: Rozpis revizí a zkoušek podle odstavce 2 písm. b) až f) písemně stanoví provozovatel vyhrazeného tlakového zařízení v plánu revizí a zkoušek s přihlédnutím k podmínkám uvedených v § 7, dokumentaci dodavatele vyhrazeného tlakového zařízení, provozní tekutině a provozním podmínkám. Lhůty nesmí být delší, než jsou uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, pokud tak nestanoví jiný právní předpis. Odlišný způsob provedení a odlišné lhůty revizí a zkoušek, které nejsou uvedeny v průvodní technické dokumentaci výrobce, v právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci3), povoluje pověřená organizace podle zákona. Před uplynutím stanoveného období platnosti rozpisu revizí a zkoušek se zpracuje nový, tak aby v době skončení platnosti stávajícího mohl okamžitě vstoupit v platnost. Odůvodnění: Na jaké období provozovatel písemně stanoví lhůty revizí, zkoušek? Doplnit a upřesnit. §9 odst.3 – je v rozporu s ustanovením zákona č.250/2021 Sb. – návrh NV počítá s tím, že Pověřená organizace „povoluje odlišné lhůty revizí a zkoušek“, zákon však takovou činnost Pověřené organizace nepřipouští ani v §6, ani v §13. Pověřená organizace vydává pouze stanoviska nikoliv povolení Tato připomínka je zásadní.  VYSVĚTLENO Není žádoucí v právním předpise stanovovat minimální termín nebo délku období pro zpracování plánu revizí a zkoušek, protože musí rozpis (plán) být aktuální a plánované období musí být minimálně na období nejdelšího intervalu zkoušky a ta je 10 let.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním                                         VYSVĚTLENO Podle § 6 odst.1 písm. a) zákona č. 250/2021 Sb., pověřená organizace na vyžádání podává m .j. stanoviska i k revizím VTZ. Navazuje na stávající praxi i platný právní předpis.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním                        
20.K § 9Svaz průmyslu a dopravy České republiky§ 9 odst. 4 Původní text: Lhůty revizí a zkoušek se počítají od předchozí revize a zkoušky a musí být provedeny do posledního dne kalendářního měsíce, na který byly stanoveny. Lhůty následných revizí a zkoušek, vyjma revizí podle odstavce 2 písm. e) a f), se počítají od roku uvedení vyhrazeného tlakového zařízení do provozu. Lhůty zkoušek podle odstavce 2 písm. e) a f) se počítají od roku výroby vyhrazeného tlakového zařízení. Návrh úpravy textu: Lhůty revizí a zkoušek se počítají od předchozí revize a zkoušky a musí být provedeny takto: – provozní revize kotlů do posledního dne kalendářního měsíce, na který byly stanoveny, – provozní revize tlakových nádob v průběhu kalendářního roku, na který byly stanoveny, přičemž mezi revizemi musí být prodleva min. 4 měsíce, – ostatní revize a zkoušky v průběhu kalendářního roku, na který byly stanoveny. Lhůty následných revizí a zkoušek, vyjma revizí podle odstavce 2 písm. e) a f), se počítají od roku uvedení vyhrazeného tlakového zařízení do provozu. Lhůty zkoušek podle odstavce 2 písm. e) a f) se počítají od roku výroby vyhrazeného tlakového zařízení. Odůvodnění: To je u VR a TZ blokových TNS a kotlů obtížně splnitelné, protože je lze provádět jen při delších odstávkách bloků. Tato připomínka je zásadní.VYSVĚTLENO Není možné v právním předpise stanovovat termíny revizí podle plánování odstávek výrobních zařízení, která jsou různá podle odvětví a mění se i podle ekonomických záměrů provozovatelů. Tuto problematiku lze řešit podle okolnosti a důvodů bez snížením bezpečnosti stanoviskem TIČR podle §9 odst.3). K provozním revizím není třeba odstavovat bloky.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním
21. Svaz průmyslu a dopravy České republiky§ 9 odst. 6 Původní text: Zkoušky po opravách parních a kapalinových kotlů a tlakových nádob podle § 6 odst. 1 písm. b) zákona musí být u plánovaných oprav alespoň 15 dnů předem oznámeny pověřené organizaci podle zákona. Úspěšnost těchto zkoušek potvrzuje na základě odborného stanoviska pověřená organizace. Odůvodnění: Nedává smysl. Pověřená organizace dle zákona č. 250/2021 Sb., pracuje za poplatek, a tudíž nestačí oznámení, ale musí být objednávka, výzva k činnosti apod. To se bude pověřená organizace objednávat na každý odběr vzorku v PO? Opravy se prodraží. Tato připomínka je zásadní.  VYSVĚTLENO Řešeno v příloze č.1) čl.1.8.; také návrh neřeší smluvní vztahy termín je zcela zásadní a důležitý pro plánování pověřené organizace (TIČR). Nelze fabulovat s argumentem, zda pověřená organizace se s takto stanoveným termínem vypořádá. Není nám znám důvod uvedení, že pověřená organizace bude objednávat na každý vzorek v PO. Jedná se o zkoušky po opravách, kdy dle zak.č.250/2021Sb, kdy úspěšnost zkoušek potvrzuje pověřená organizace.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním
22.K § 9Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČRV § 9 Revize a zkoušky (2) Splnění požadavků podle § 8 se ověřuje: Doplnit: bod g)           Mimořádná revize.AKCEPTOVÁNO Bude doplněno s ohledem na následující text ustanovení návrhu: § 18, odst. 2, písm. d). Konkrétně bude doplněno písmeno g) v následujícím znění: „g) mimořádná revize nebo zkouška podle písmen a) až f).“prováděna mimo lhůty pravidelných revizí Mimořádnost revize spočívá v tom, že byla vyvolána mimořádnou situací nebo událostí (přemístění zařízení, odstavení z titulu mimořádné události, po delší provozní odstávce atd. jak je uvedeno v §§13-16)  na rozdíl od pravidelné revize podle plánu Může se to týkat jakéhokoliv druhu revize nebo zkoušky. Je prováděna na základě situace, to znamená mimo lhůty pravidelných revizí. Proto tak bylo upraveno   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním
23.K § 12Svaz průmyslu a dopravy České republiky§ 12 odst. 1 Původní text: Výchozí revize se provádí u tlakových nádob a kotlů Návrh úpravy textu: Výchozí revize se provádí u tlakových nádob Odůvodnění: Nikdy v minulosti se výchozí revize kotlů neprováděly, tudíž neexistuje žádný předpis, nebo dokument, který by popisoval, jak výchozí revizi kotle provádět. Provádět výchozí revizi kotle je zbytečné, protože úkony u nového kotle jsou doloženy posouzením sestavy vydané notifikovanou osobou, po opravách je vydávána stavební a tlaková zkouška, což je dostačující. Tato připomínka je zásadní.  VYSVĚTLENO Je pravdou, že se výchozí revize požadovaly u tlakových nádob stabilních u kotlů nikoliv. Nemělo to logiku, protože kotle se povalovaly obecně za rizikovější zařízení.  bylo to určeno v technických normách a daná nejednotnost vycházela z rozdílnosti vydání obou norem ČSN 070710 byla schválena v roce 1975 a platí dodnes s tím, že v době jejího vydání neplatila vyhláška č.18/1979Sb a uvádění do provozu prováděly orgány dozoru (IBP). Ovšem ČSN 690012 po novelizaci byla schválena v roce 1984 tedy po vydání vyhlášky č.18/1979Sb a TNs se začaly uvádět do provozu po výchozí revizi prováděné revizními techniky.                                                                      Provádět výchozí revizi kotle není zbytečné.  Úkony u nového kotle jsou sice doložené posouzením sestavy vydané oznámeným subjektem, po opravách jeprovedena stavební a tlaková zkouška není však provedeno posouzení místních podmínek a toto modulární systém v sobě nezahrnuje, a proto posouzení bezpečnosti není dostačující.  V žádném případě nejsou dublovány úkony oznámeného subjektu, protože úkony RT při výchozí revizi v sobě mimo jiné zahrnují místní podmínky na místě samém. tj celkový stav zařízení, úplnost dokumentace atd. podle §12 odst.2) viz ČSN 690012.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním
24.K § 12Svaz průmyslu a dopravy České republiky§ 12 odst. 1 písm. b) Původní text: rekonstruovaných nebo opravených, vyžadujících vrtání děr, svařování, nýtování, popřípadě výrobu nových tlakových částí, nebo Odůvodnění: Po opravách se vykonávají stavební a tlakové zkoušky, proč vykonávat výchozí revizi? Tato připomínka je zásadní.  VYSVĚTLENO Je pravdou, že se výchozí revize požadovaly u tlakových nádob stabilních u kotlů nikoliv. Nemělo to, logiku, protože kotle se považovaly obecně za rizikovější zařízení.  Bylo to určeno v technických normách a daná nejednotnost vycházela z rozdílnosti vydání obou norem ČSN 070710 byla schválena v roce 1975 a platí dodnes s tím, že v době jejího vydání neplatila vyhláška č. 18/1979Sb a uvádění do provozu prováděly orgány dozoru (IBP). Ovšem ČSN 690012 po novelizaci byla schválena v roce 1984 tedy po vydání vyhlášky č.18/1979Sb a TNS se začaly uvádět do provozu po výchozí revizi prováděné revizními techniky.                                                                      Provádět výchozí revizi kotle není zbytečné.  Úkony u nového kotle jsou sice doložené posouzením sestavy vydané oznámeným subjektem, po opraváchje provedena stavební a tlaková zkouška není však provedeno posouzení místních podmínek a toto modulární systém v sobě nezahrnuje, a proto posouzení bezpečnosti není dostačující.  V žádném případě nejsou dublovány úkony oznámeného subjektu, protože úkony RT při výchozí revizi v sobě mimo jiné zahrnují místní podmínky na místě samém. tj celkový stav zařízení, úplnost dokumentace atd. podle §12 odst.2) viz ČSN 690012   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním
25.K § 13Svaz průmyslu a dopravy České republiky§13 Odůvodnění: není pochopitelné, proč musí být provedena Provozní revize nejdéle do 14 dnů od uvedení zařízení do provozu! Pokud se podíváme na §12 – Výchozí revize a srovnám úkony mezi těmito 2 revizemi, pak jediný rozdíl spatřuji v tom, že při provozní revizi po uvedení do provozu, ověřuji vedení provozní dokumentace a zajištění obsluhy. Jinak se veškeré další úkony výchozí a provozní revize duplikují. V praxi to bude znamenat, že s odstupem 2 týdnů proběhne v podstatě stejná revize. V reálu to znamená navyšování nákladů. Pokud má revizní technik ověřit po uvedení do provozu způsobilost obsluhy (a vedení provozní dokumentace), pak nechť to není v režimu Provozní revize.  Tato připomínka je zásadní.  AKCEPTOVÁNO Z ČÁSTI – Provozní revize je upravena v příloze č.3 kde se uvedeno, že se ověřuje i způsob provozu, zda se nepřekračují provozní stavy.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním   AKCEPTOVÁNO Vypuštění požadavku na provozní revizi po opravě V §13 odst. (2) a) i V §13 odst. (2) b) – vypustit spojení „po opravě“. Byl přehodnocen přínos provozní revize pro bezpečnost jako méně zásadní.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním
26.K § 13Svaz průmyslu a dopravy České republiky§ 13 odst. 1 Původní text: Provozní revizí se ověřuje stav vyhrazeného tlakového zařízení a jeho bezpečnostní a tlakové výstroje, dodržování podmínek provozu, vedení předepsané dokumentace podle § 19 a zajištění obsluhy vyhrazeného tlakového zařízení odborně způsobilou obsluhou podle § 23 nebo 24. Návrh doplnění textu: Provozní revizí se ověřuje stav vyhrazeného tlakového zařízení a jeho bezpečnostní a tlakové výstroje, dodržování podmínek provozu, vedení předepsané dokumentace podle § 19 a zajištění obsluhy vyhrazeného tlakového zařízení odborně způsobilou obsluhou podle § 23 nebo 24, ve lhůtách dle přílohy 2 tohoto nařízení. Odůvodnění: Doplnění odkazu. Tato připomínka je zásadní.VYSVĚTLENO viz předchozí připomínka -provozní revize podle přílohy 2 uvádět je nadbytečné a nevystihuje mimořádné případy např. po přemístění apod.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním
27.K § 13Svaz průmyslu a dopravy České republiky§ 13 odst. 2 písm. a) Původní text: kotlů uvedených do provozu, po opravě a po jejich přemístění, pokud se nejedná o převozné nebo přenosné kotle, v souladu s přílohou 1 tohoto nařízení u neplánovaných oprav typu odstraňování jednotlivých netěsností trubek u kotlů I. a II. třídy se provozní revize nevyžaduje. Návrh úpravy: kotlů uvedených do provozu a po jejich přemístění, pokud se nejedná o převozné nebo přenosné kotle, v souladu s přílohou 1 tohoto nařízení u neplánovaných oprav typu odstraňování jednotlivých netěsností trubek u kotlů I. a II. třídy se provozní revize nevyžaduje. Odůvodnění: Po jakýkoliv opravách se nikdy v minulosti provozní revize neprováděla. Není to potřebné. Pouze navýšení nákladů provozovatelů. Tato připomínka je zásadní.AKCEPTOVÁNO   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním
28.K § 13Svaz průmyslu a dopravy České republiky§ 13 odst. 2 písm. b) Původní text: tlakových nádob uvedených do provozu, po opravě, po jejich přemístění, pokud se nejedná o převozné nebo přenosné nádoby. Návrh úpravy: tlakových nádob uvedených do provozu, po jejich přemístění, pokud se nejedná o převozné nebo přenosné nádoby Odůvodnění: Po opravě se nikdy provozní revize neprováděly, provádí se stavební zkouška. Tato připomínka je zásadní.AKCEPTOVÁNO JINAK V rámci dalšího legislativního procesu je nutné sjednotit požadavky tohoto NV a platných právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci2) a provozu Vyhrazených TLK zařízení.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním
29.K § 14Svaz průmyslu a dopravy České republiky§ 14 odst. 1 Původní text: Vnitřní revizí se ověřuje stav vyhrazeného tlakového zařízení z vnitřní i z vnější strany, pokud je pro tyto úkony konstruováno. Návrh úpravy textu: Vnitřní revizí se ověřuje stav vyhrazeného tlakového zařízení z vnitřní i z vnější strany, pokud je pro tyto úkony konstruováno, ve lhůtách dle přílohy 2 tohoto nařízení Odůvodnění: Doplnění odkazu. Tato připomínka je zásadní.  AKCEPTOVÁNO   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním
30.K § 15Svaz průmyslu a dopravy České republiky§ 15 odst. 2 Původní text: Zkouška těsnosti se provede vždy po otevření tlakového celku před uvedením vyhrazeného zařízení do provozu, pokud byla prováděna vnitřní revize nebo úkony údržby, které mohly ovlivnit těsnost tlakového celku. Návrh úpravy textu: Zkouška těsnosti se provede vždy po otevření tlakového celku tlakového zařízení, pokud byla prováděna vnitřní revize nebo úkony údržby, které mohly ovlivnit těsnost tlakového celku. Provádí-li se před uvedením vyhrazeného tlakového zařízení do provozu tlaková zkouška, nemusí se zkouška těsnosti provádět. Obsahuje-li nádoba tekutiny zařazené do skupiny 1, provede se zkouška těsnosti přírubových spojů. Odůvodnění: Přes 90 % všech zkoušek těsnosti na nádobách se provádí provozní tekutinou při uvedení nádoby do provozu po dosažení provozního tlaku, to už teď nebude možné. Tato připomínka je zásadní.VYSVĚTLENO Navrhovaný text je totožný s textem v návrhu, jedná se o jeden ze zásadních textů, který jasně stanoví postup provádění revizí provozní tekutinou, kdy tato možnost byl i převzata z ČSN 690012, návrh provedení revize nevylučuje její provedení. Tak, jak je připomínka uvedena není z ní zcela jasné, co je jejím obsahem k řešení.   . Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním
31.Doplnění    § 17a)Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČRDoplnit: § 17a) – Mimořádná zkouška a definovat, že jí provádí revizní technik v rozsahu §§ 13 – 16 po zjištěné závadě nebo odstavení z provozu, kde je zjištěný vliv na omezení bezpečného provozu nebo poškození zdraví osob v souladu s průvodní dokumentací zařízení nebo hodnocením rizik provozovatele zařízení. Odstranění závady nutno doložit revizní zprávou nebo záznamem do provozní dokumentace.VYSVĚTLENO Revize a zkoušky provádí revizní technik, jak je uvedeno v §9 odst.5, jednalo by se o nadbytečnou textaci    Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
32.K § 18Svaz průmyslu a dopravy České republiky§ 18 odst. 2 písm. c)  Původní text: jméno, podpis a evidenční číslo osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních revizního technika, který revizi nebo zkoušku provedl; v případě elektronického předání revizní zprávy musí být elektronický dokument podepsán uznávaným elektronickým podpisem Návrh doplnění textu: jméno, podpis a evidenční číslo osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních revizního technika, který revizi nebo zkoušku provedl; evidenční číslo oprávnění o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních organizace, jejíž revizní technik revizi nebo zkoušku provedl v případě dodavatelského provedení; v případě elektronického předání revizní zprávy musí být elektronický dokument podepsán uznávaným elektronickým podpisem. Odůvodnění: V případě dodavatelského provádění revizí a zkoušek je třeba dokladovat, že je dodavatel kvalifikovaný – že má oprávnění k provádění revizí a zkoušek. Tato připomínka je zásadní.VYSVĚTLENO Pro obsah revizní zprávy je důležité, aby obsahovala údaje konkrétního revizního technika. Navrhovaná úprava je k tomuto účelu dostačující.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním
33.K § 18Svaz průmyslu a dopravy České republiky§ 18 odst. 2 písm. cPůvodní text: jméno, podpis a evidenční číslo osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních revizního technika, který revizi nebo zkoušku provedl; v případě elektronického předání revizní zprávy musí být elektronický dokument podepsán uznávaným elektronickým podpisem, Návrh: jméno, podpis a evidenční číslo osvědčení, oprávnění o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních revizního technika, který revizi nebo zkoušku provedl; v případě elektronického předání revizní zprávy musí být elektronický dokument podepsán uznávaným elektronickým podpisem Odůvodnění: V revizní zprávě musí být uvedeno evidenční číslo oprávnění (pokud bylo vydáno). Tato připomínka je zásadní.VYSVĚTLENO
Pro obsah revizní zprávy je důležité, aby obsahovala údaje konkrétního revizního technika. Navrhovaná úprava je k tomuto účelu dostačující.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním
34.K § 18Svaz průmyslu a dopravy České republiky§ 18 odst. 2 písm. d)  Původní text: určení druhu revize (pravidelná, mimořádná) nebo zkoušky, Návrh doplnění textu: určení druhu revize (pravidelná, mimořádná) nebo zkoušky, včetně uvedení specifikace příslušného zařízení a třídy, Odůvodnění: Doplnit druh zařízení včetně uvedené třídy (např. NI; NI tlakové nádoby stabilní, I. třídy nebo II.  třídy, NP nádoby na plyny, PK1, PK2, HK2, PK3, HK3, PK4, HK4, KK4 – parní, horkovodní a kapalinové kotle jednotlivých tříd). Tato připomínka je zásadní.VYSVĚTLENO
Není nutné uvádět výčet těchto zařízení, neboť jejich rozdělení je jak v části NV, tak i podrobně uvedeno v příloze k NV viz písm. b) daného § 18.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním
35.K § 18Svaz průmyslu a dopravy České republiky§ 18 odst. 2 písm. m) Původní text: každá revizní zpráva obsahuje – m) potvrzení o předání revizní zprávy Odůvodnění: Bude se v generovaných zprávách muset dořešit podpis odpovědné osoby. Tato připomínka je zásadní.VYSVĚTLENO
Lze usuzovat. a to i v souvislosti s provozem VTZ, že takové organizační záležitosti jsou uváděny v organizačních vnitřních předpisech provozovatele, kdy osobu určí provozovatel. Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
36.K § 18Svaz průmyslu a dopravy České republiky§ 18 odst. 2 písm. n) Původní text: datum, do kdy je revize nebo zkouška podle § 9 odst. 2) písm. b) až f) platná, což je datum následné revize nebo zkoušky. Návrh úpravy textu: Datum, do kdy je revize nebo zkouška podle § 9 odst. 2) písm. b) až f) platná. Odůvodnění: Ne u všech provozovatelů rozhoduje revizní technik provádějící revize o termínu následné revize. Toto rozhodnutí provádí zodpovědný zástupce provozovatele s přihlédnutím k doporučení revizního technika a provozních možností odstávek zařízení. Z původního textu vypustit text „což je datum následné revize nebo zkoušky“ neboť je v přímém rozporu s tvrzením v první částí věty. Viz Příloha č. 2 k nařízení vlády č. …/…. Sb. Termíny revizí a zkoušek. Příklad: Bude-li dne 14.3.2022 provedena vnitřní revize tlakové nádoby stabilní, potom dle Přílohy č. 2 k nařízení vlády č. …/…. Sb. je platnost této revize pět let, tedy do 31.3.2027. Uvedením datumu dle první části věty, tedy 31.3.2027, může být pro provozovatele matoucí, neboť skutečný termín následné revize, která je v tomto případě provozní, je 31.3.2023. Tato připomínka je zásadní.  VYSVĚTLENO
Není nutno měnit, protože provozovatel postupuje podle svého plánu a revizní technik nerozhoduje, ale toto vyjádření revizního technika má pro provozovatele informační význam, a ne všichni provozovatele mají stejné podmínky, znalosti a stejnou míru odpovědnosti. Zde se vycházelo i z dlouhodobé ustálené praxe při stanovení a dodržování termínu revizí pro tlakové nádoby.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním
37.K § 19Svaz průmyslu a dopravy České republiky§ 19 odst. 1 písm. c) bod 3. Původní text: záznamů o revizích, opravách, zkouškách a prohlídkách, Návrh úpravy textu: záznamů o revizích, opravách, zkouškách a prohlídkách; u revizí a zkoušek jen minimálně za dvě periody, Odůvodnění: Jaký je význam toho, že v roce 2022 budeme mít revizní zprávu z provozní revize např. z roku 1995? Tato připomínka je zásadní.  VYSVĚTLENO
Je důležité mít doklady o všech zjištěních v průběhu celého provozu životnosti tlakových zařízení. V době možnosti elektronické archivace je navrhovaný přístup bezproblémový.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním
38.K § 19Svaz průmyslu a dopravy České republiky§ 19 odst. 1 písm. c) bod 4. Původní text: zápisů o prověření odborné způsobilosti k obsluze podle § 24 Návrh doplnění textu: zápisů o prověření odborné způsobilosti k obsluze podle § 24, za období min. 6 let. Odůvodnění: Jaký je význam toho, že v roce 2022 budeme mít záznam o přezkoušení obsluhy např. v roce 1995? Tato připomínka je zásadní.  VYSVĚTLENO
Dokládá to kontinuitu ve školeních a dá se celkem předpokládat že těch, kteří budou v pozici obsluh po 27 letech bude velmi málo, V době využívání. V době IT – technologie by to neměl být problém pro provozovatele z hlediska administrace.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním
39.K § 19Svaz průmyslu a dopravy České republiky§19 (2) Původní text: V místním provozním předpise jsou stanoveny s přihlédnutím k dokumentaci předané dodavatelem vyhrazeného tlakového zařízení a místním podmínkám Návrh úpravy textu: V místním provozním předpise (pro vyhrazené tlakové zařízení dle § 19 odstavec 1 písmeno a)), jsou stanoveny s přihlédnutím k dokumentaci předané dodavatelem vyhrazeného tlakového zařízení a místním podmínkám Odůvodnění: Je nutné stanovit, že MPP se zpracovává pouze pro vyhrazené tlakové zařízení zařazené do skupiny 1. Tato připomínka je zásadní.VYSVĚTLENO
MPP je nutné z důvodu zajištění bezpečnosti provozu a dodržení podmínek platných právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci2) vypracovávat pro každou skupinu provozovaných zařízení nejen pro skupinu I. Povinnost vypracovat MPP pro TNS jsou v příloze č.5 část 2) pro vyjmenované případy a dále je třeba si uvědomit, že většinou TNS se provozují jako součástí různých technologií např: chemické výroby, tepelných předávacích stanic, chladících zařízení, tlakových stanic na topné i technické plyny, kompresorových stanic, výroby acetylenu, čerpacích stanic atd. Pro tyto technologie platí další předpisy především ČSN předepisující provozní předpisy i provádění provozních záznamů, a především v neposlední řadě DPP – dodavatelské provozní předpisy.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním
40.K § 19Svaz průmyslu a dopravy České republiky§ 19 odst. 3 písm. a) Původní text: údaje o době provozu vyhrazených tlakových zařízení Návrh úpravy textu: údaje o době provozu kotlů, Odůvodnění: Provozní záznamy se doposud vedly pouze pro provoz kotlů. Kdyby se měly zavést provozní záznamy pro tlakové nádoby, byl by to obrovský nárust administrativní práce, hlavně u provozovatelů, kteří provozují stovky tlakových nádob. Tato připomínka je zásadní.AKCEPTOVÁNO JINAK
V rámci dalšího legislativního procesu je nutné sjednotit požadavky všech NV v oblasti VTZ ve smyslu jednotného postupu při evidenci provozu VTZ.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním
41.K § 19Svaz průmyslu a dopravy České republiky§ 19 odst. 3 písm. b) Původní text: údaje o provozních parametrech v rozsahu stanoveném místním provozním předpisem Návrh na doplnění textu: Doplnění textu: …nebo podle návodu výrobce nebo dodavatele Nové znění: „údaje o provozních parametrech v rozsahu stanoveném místním provozním předpisem nebo podle návodu výrobce nebo dodavatele“ Odůvodnění: Viz změna §19 (1) a). Provozní záznamy se doposud vedly pouze pro provoz kotlů. Kdyby se měly zavést provozní záznamy pro tlakové nádoby, byl by to obrovský nárust administrativní práce, hlavně u provozovatelů, kteří provozují stovky tlakových nádob. Tato připomínka je zásadní.VYSVĚTLENO
Provozní záznamy TNS se prováděly podle ČSN 690012 viz příloha č.1 čl. 3 písm. K)) kde je uložena povinnost provozovateli stanovit způsob vedení provozních záznamů. Jinak v základním textu této normy je předepsána řada kontrol tlakoměrů pojistných ventilů, stavoznaků teploměrů a regolačních a dálkových měření o kterých musí být proveden záznam stejně jako o odstavení z důvodů bezpečnosti, o údržbářských úkonech apod.  A opět platí pro tuto oblast, že TNS je součástí různých technologií např: chemické výroby, tepelných předávacích stanic, chladících zařízení, tlakových stanic na topné i technické plyny, kompresorových stanic, výroby acetylenu, čerpacích stanic atd. Pro tyto technologie platí další předpisy především ČSN předepisující provozní předpisy i provádění provozních záznamů apod. V době IT – technologie by to neměl být problém pro provozovatele.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním
42.K § 19Svaz průmyslu a dopravy České republiky§ 19 odst. 3 písm. c) Původní text: údaje o mimořádných jevech nebo podmínkách provozu Návrh doplnění textu: údaje o mimořádných jevech nebo podmínkách provozu kotlů, Odůvodnění: Provozní záznamy se doposud vedly pouze pro provoz kotlů. Kdyby se měly zavést provozní záznamy pro tlakové nádoby, byl by to obrovský nárust administrativní práce, hlavně u provozovatelů, kteří provozují stovky tlakových nádob. Tato připomínka je zásadní.VYSVĚTLENO
Údaje o mimořádných jevech nebo podmínkách provozu jsou údaje obecného charakteru, které souvisí především s bezpečností provozu a je nutné je vést pro všechna zařízení, a to již v souladu se stávajícími právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci2). Provozní záznamy TNS se prováděly podle ČSN 690012 viz příloha č.1 čl. 3 písm. K)) kde je uložena povinnost provozovateli stanovit způsob vedení provozních záznamů. Jinak v základním textu této normy je předepsána řada kontrol tlakoměrů pojistných ventilů, stavoznaků teploměrů a regulačních a dálkových měření o kterých musí být proveden záznam stejně jako o odstavení z důvodů bezpečnosti, o údržbářských úkonech apod.  A opět platí pro tuto oblast, že TNS je součástí různých technologií např: chemické výroby, tepelných předávacích stanic, chladících zařízení, tlakových stanic na topné i technické plyny, kompresorových stanic, výroby acetylenu, čerpacích stanic atd. Pro tyto technologie platí další předpisy především ČSN předepisující provozní předpisy i provádění provozních záznamů apod. V době IT – technologie by to neměl být problém pro provozovatele.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním
43.K § 19Svaz průmyslu a dopravy České republiky§ 19 odst. 3 písm. d) Původní text: údaje o předání vyhrazených tlakových zařízení při směnném provozu Návrh úpravy textu: údaje o předání kotlů při směnném provozu, Odůvodnění: Provozní záznamy se doposud vedly pouze pro provoz kotlů. Kdyby se měly zavést provozní záznamy pro tlakové nádoby, byl by to obrovský nárust administrativní práce, hlavně u provozovatelů, kteří provozují stovky tlakových nádob. Tato připomínka je zásadní.  VYSVĚTLENO
Provozní záznamy TNS se prováděly podle ČSN 690012 viz příloha č.1 čl. 3 písm. K)) kde je uložena povinnost provozovateli stanovit způsob vedení provozních záznamů. Jinak v základním textu této normy je předepsána řada kontrol tlakoměrů pojistných ventilů, stavoznaků teploměrů a regulačních a dálkových měření o kterých musí být proveden záznam stejně jako o odstavení z důvodů bezpečnosti, o údržbářských úkonech apod.  A opět platí pro tuto oblast, že TNS je součástí různých technologií např: chemické výroby, tepelných předávacích stanic, chladících zařízení, tlakových stanic na topné i technické plyny, kompresorových stanic, výroby acetylenu, čerpacích stanic atd. Pro tyto technologie platí další předpisy především ČSN předepisující provozní předpisy i provádění provozních záznamů apod. V době IT – technologie by to neměl být problém pro provozovatele.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním
44.K § 19Svaz průmyslu a dopravy České republiky§ 19 odst. 3 písm. f) Původní text: údaje o provedených údržbářských pracích Návrh úpravy textu: údaje o provedených údržbářských pracích na kotlích, Odůvodnění: Provozní záznamy se doposud vedly pouze pro provoz kotlů. Kdyby se měly zavést provozní záznamy pro tlakové nádoby, byl by to obrovský nárust administrativní práce, hlavně u provozovatelů, kteří provozují stovky tlakových nádob. Tato připomínka je zásadní.VYSVĚTLENO
Údaje o údaje o provedených údržbářských pracích jsou údaje obecného charakteru, které souvisí především s bezpečností provozu a je nutné je vést pro všechna zařízení, a to již v souladu se stávajícími právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci2). Provozní záznamy TNS se prováděly podle ČSN 690012 viz příloha č.1 čl. 3 písm. K)) kde je uložena povinnost provozovateli stanovit způsob vedení provozních záznamů. Jinak v základním textu této normy je předepsána řada kontrol tlakoměrů pojistných ventilů, stavoznaků teploměrů a regulačních a dálkových měření o kterých musí být proveden záznam stejně jako o odstavení z důvodů bezpečnosti, o údržbářských úkonech apod.  A opět platí pro tuto oblast, že TNS je součástí různých technologií např: chemické výroby, tepelných předávacích stanic, chladících zařízení, tlakových stanic na topné i technické plyny, kompresorových stanic, výroby acetylenu, čerpacích stanic atd. Pro tyto technologie platí další předpisy především ČSN předepisující provozní předpisy i provádění provozních záznamů apod. V době IT – technologie by to neměl být problém pro provozovatele.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním
45.K § 19Svaz průmyslu a dopravy České republiky§ 19 odst. 3 písm. g) Původní text: ostatní údaje související s bezpečností provozu. Návrh úpravy textu: ostatní údaje související s bezpečností provozu kotlů. Odůvodnění: Provozní záznamy se doposud vedly pouze pro provoz kotlů. Kdyby se měly zavést provozní záznamy pro tlakové nádoby, byl by to obrovský nárust administrativní práce, hlavně u provozovatelů, kteří provozují stovky tlakových nádob. Tato připomínka je zásadní.  VYSVĚTLENO
Údaje o údaje o provedených údržbářských pracích jsou údaje obecného charakteru, které souvisí především s bezpečností provozu a je nutné je vést pro všechna zařízení, a to již v souladu se stávajícími právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci2). Provozní záznamy TNS se prováděly podle ČSN 690012 viz příloha č.1 čl. 3 písm. K)) kde je uložena povinnost provozovateli stanovit způsob vedení provozních záznamů. Jinak v základním textu této normy je předepsána řada kontrol tlakoměrů pojistných ventilů, stavoznaků teploměrů a regulačních a dálkových měření o kterých musí být proveden záznam stejně jako o odstavení z důvodů bezpečnosti, o údržbářských úkonech apod.  A opět platí pro tuto oblast, že TNS je součástí různých technologií např: chemické výroby, tepelných předávacích stanic, chladících zařízení, tlakových stanic na topné i technické plyny, kompresorových stanic, výroby acetylenu, čerpacích stanic atd. Pro tyto technologie platí další předpisy především ČSN předepisující provozní předpisy i provádění provozních záznamů apod. V době IT – technologie by to neměl být problém pro provozovatele.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním
46.K § 20Svaz průmyslu a dopravy České republiky§ 20 Původní text: Provádět montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, včetně periodických zkoušek nádob na plyny, mohou jen právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které jsou držiteli oprávnění podle zákona odpovídajícího druhu a rozsahu prováděných činností. Návrh doplnění textu: Provádět montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, včetně periodických zkoušek nádob na plyny, mohou jen právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které jsou držiteli oprávnění podle zákona odpovídajícího druhu a rozsahu prováděných činností. Oprávnění pro revize a zkoušky je potřeba provádí-li se dodavatelským způsobem. Odůvodnění: Dosud bylo potřeba oprávnění pro revize a zkoušky pouze, provádí-li se dodavatelským způsobem. Tato připomínka je zásadní.VYSVĚTLENO
S ohledem na právní úpravu zákona č. 250/2021 Sb. není třeba provést požadovanou změnu, protože pro revize na vlastním zařízení, pokud tak nečiní dodavatelským způsobem, není vyžadována.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním
47.K § 22Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyV předmětném ustanovení je uvedeno „střední vzdělání strojního, elektrotechnického nebo stavebního směru s maturitní zkouškou“. Požadujeme definovat, které obory jsou považovány za elektrotechnického nebo stavebního směru s maturitní zkouškou, neboť tuto terminologii školské předpisy nepoužívají.AKCEPTOVÁNO
Ve spolupráci s příslušným připomínkovým místem bude sjednoceno a precizováno. Předpokládáme však, že obor ve svém názvu uvádí a je z něho i patrno, zda se jedná o obor vzdělání technického zaměření, to znamená strojního, elektrotechnického či stavebního směru.   Připomínkové místo souhlasí s  vypořádáním  
48.K § 24Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyV souvislosti s navrhovanou úpravou § 4 odst.1
se za vyhrazená tlaková zařízení mimo jiné považují i tlakové nádoby od 10 litrů, které nespadají pod zařízení definovaná
v § 4 odst. 2. Upozorňujeme, že žáci v rámci praktického vyučování na středních školách mohou obsluhovat vyhrazená tlaková zařízení, např. v oborech vzdělání 65-51-H/01 Kuchař-číšník mohou žáci pracovat s tlakovými hrnci či konvektomaty. Z uvedeného důvodu požadujeme vysvětlení, na základě, kterých konkrétních ustanovení a za jakých podmínek může tlakové nádoby obsluhovat žák mladší 18 let v rámci praktického vyučování, neboť z návrhu není toto zřejmé. Požadujeme tedy určit, zda žák může uvedená zařízení obsluhovat pod přímým dohledem pedagogického pracovníka nebo pověřené osoby, která byla pověřena obsluhou tlakových nádob,
nebo zda pověřená osoba bude pouze provádět dohled nad činnostmi více žáků ve skupině.
AKCEPTOVÁNO Změnou v NV.
Vzhledem k tomu, že tlakové hrnce
a konvektomaty nejsou rizikovým zařízením tak, jak je myšleno v celém pojetí vyhrazených tlakových zařízení, budou tyto po celkovém zvážení uvedeny jako zařízení nevyhrazené. Jejich doplnění bude uvedeno do odst. 2, které uvádí nevyhrazená tlaková zařízení konkrétně pod písm. q) a nová textace bude znít: sudy a jiné nádoby sloužící pro distribuci a spotřebu nápojů, tlakové hrnce a konvektomaty. Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním
49.K § 24Svaz průmyslu a dopravy České republiky§24 (4) c)  Původní text: byla s ustanoveními předpisů a příslušných pokynů k provozu tlakových nádob řádně obeznámena, prakticky zacvičena v obsluze nádob a prokazatelně přezkoušena. O zacvičení a prověření znalostí musí být učiněn zápis podepsaný zkušebním orgánem, kterým je revizní technik nebo osoba odpovědná za provoz nádob a zaměstnancem pověřeným obsluhou nádob. Návrh úpravy textu: byla s ustanoveními předpisů a příslušných pokynů k provozu tlakových nádob řádně obeznámena, prakticky zacvičena v obsluze nádob a prokazatelně přezkoušena. O zacvičení musí být učiněn zápis podepsaný nadřízeným. O prověření znalostí musí být učiněn záznam podepsaný zkušebním orgánem, kterým je revizní technik nebo osoba odpovědná za provoz nádob a zaměstnancem pověřeným obsluhou nádob. Odůvodnění: Toto NV nepožaduje pro TN mimo kotelny (viz odst. 3) určení osoby odpovědné za provoz vyhrazeného tlakového zařízení. Pokud organizace neprovozuje kotelny, pak nemusí mít tuto osobu stanovenou, a kromě RT by obsluhu nemohl školit nikdo jiný. Doklad o zácviku nemůže podepisovat revizní technik, který nemusí být ani z firmy obsluhovatele. Školení včetně přezkoušení může provádět na smlouvu. Tato připomínka je zásadní.VYSVĚTLENO
Osoba odpovědná musí být nejen u kotlů, ale i pro tlakové nádoby viz příloha č.5 část I odst.3)   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním
50.K Příloze č. 1Svaz průmyslu a dopravy České republikyPříloha č. 1 čl. 2.10 Původní text: Provozovatel musí zajistit pravidelné servisní prohlídky na bezpečnostní a tlakové výstroji (pojistné ventily, ochrany regulace, blokády, signalizace atd.). U tlakových nádob je servisní prohlídka součástí vnitřní revize 1krát za 5 let. U kotlů součástí vnitřní revize minimálně 1krát za 2 roky. Návrh úpravy textu: Provozovatel musí zajistit pravidelné servisní prohlídky na bezpečnostní a tlakové výstroji (pojistné ventily, ochrany regulace, blokády, signalizace atd.). U tlakových nádob je servisní prohlídka součástí vnitřní revize 1krát za 5 let, nebo dle vnitřních předpisů provozovatele, MPP, nebo dodavatelského předpisu údržby. U kotlů součástí vnitřní revize minimálně 1krát za 2 roky, nebo dle vnitřních předpisů provozovatele, MPP, nebo dodavatelského předpisu údržby. Odůvodnění: Nemůže být natvrdo určen termín pravidelné servisní prohlídky z důvodu, že „velcí“ provozovatelé mají vlastní předpisy pro servisní prohlídky, nebo jsou vydávány pro tyto účely zvláštní předpisy, např pro pojistné ventily vydané Asociací technických inženýrů. Revizní technik TN nemá potřebnou kvalifikaci, aby dělal servisní prohlídky elektronické ochrany, regulace, blokády, signalizace atd. Tato připomínka je zásadní.VYSVĚTLENO
Velcí provozovatelé mohou mít definované podmínky, ale většina provozovatelů se o zabezpečovací zařízení příliš nestará. Záměrem tohoto ustanovení je pokrýt veškerá zařízení a upozornit nevědoucí nebo laxní provozovatele na nezbytnost dodržování daných pravidel. Termíny může měnit i pověřená organizace stanoviskem podle § 6 odst.1 písm. a) zákona. Servisní prohlídky je třeba definovat, pokud se týká rozsahu úkonů řešit je v souladu s pokyny výrobce atd.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním
51.K Příloze č. 3Svaz průmyslu a dopravy České republikyPříloha č. 3 II. Revize Původní text: Vnitřní revize kotlů zjišťuje stav dostupných stěn vnitřního a vnějšího povrchu tlakového celku kotle. Návrh úpravy textu: Vnitřní revize kotlů zjišťuje stav dostupných částí vnitřního a vnějšího povrchu tlakového celku kotle. Odůvodnění: Kotel se neskládá pouze ze stěn, ale i hadovitých systémů, komor, potrubí apod. Tato připomínka je zásadní.VYSVĚTLENO
Stěna dle současné terminologie se myslí i stěna trubky nebo komory.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním
52.K příloze č. 5Státní úřad pro jadernou bezpečnostK příloze č. 5 části IV „Revizí technik“, bodu 5 písm. c) Navrhujeme, aby byla do vymezení pojmů v § 2 výslovně zahrnuta definice výrazu „pasport“.   Odůvodnění: Přestože nařízení vlády tento termín užívá (byť na jediném místě), není v něm, ani v prováděném zákoně, vysvětleno, co se jím rozumí. Chybí jakékoliv podrobné požadavky ohledně toho, co má pasport obsahovat či jak se s ním má nakládat (jak jej vytvářet, ověřovat, schvalovat atd.). Pasport je přitom v daném kontextu alternativou „průvodní dokumentace“, což je klíčový institut zajišťování bezpečnosti vyhrazených technických zařízení, definovaný přímo zákonem č. 250/2021 Sb. Zjevně je co do významu srovnatelný a mělo by být přesně stanoveno, jaké jsou jeho legální charakteristiky, neboť může mít zásadní právní účinky. Bez dalšího vymezení může být pasportem prakticky cokoliv, a to i dokument účelově vytvořený k obcházení požadavků zákona a nařízení vlády. Tuto připomínku považujeme za zásadní.  AKCEPTOVÁNO JINAK
S ohledem na skutečnost že je termín užit jen jednou, lze se přiklonit k nahrazení tohoto termínu ve smyslu odůvodnění připomínkového místa.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním.
53.K Příloze č. 5Svaz průmyslu a dopravy České republikyPříloha č. 5 odst. III (3) Původní text: zúčastnit se revizí a kontrol kotle nebo nádoby tak, aby sám znal jejích stav a stav plnění návrhů revizního technika Návrh úpravy textu: seznámit se s výstupem revizí a kontrol kotle nebo nádoby tak, aby sám znal jejích stav a stav plnění návrhů revizního technika Tato připomínka je zásadní.VYSVĚTLENO
Stěna dle současné terminologie se myslí i stěna trubky nebo komory.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním
54.K Příloze č. 5Svaz průmyslu a dopravy České republikyPříloha č. 5 odst. IV (5) j) Původní text: vyjadřuje se o způsobilosti tlakových nádob stabilních nebo parních a kapalinových kotlů pro její uvedení do provozu při výchozí revizi. Návrh úpravy textu: vyjadřuje se o způsobilosti tlakových nádob stabilních pro její uvedení do provozu při výchozí revizi. Odůvodnění: Nikdy v minulosti se výchozí revize kotlů neprováděly, tudíž neexistuje žádný předpis, nebo dokument, který by popisoval, jak výchozí revizi kotle provádět. Provádět výchozí revizi kotle je zbytečné, protože úkony u nového kotle jsou doloženy posouzením sestavy vydané Notifikovanou osobou, po opravách je vydávána stavební a tlaková zkouška, což je dostačující. Tato připomínka je zásadní.VYSVĚTLENO
Viz vysvětlení ve shora uvedených bodech, týká se výchozích revizí u kotlů. Je pravdou, že se výchozí revize požadovaly u tlakových nádob stabilních u kotlů nikoliv. Nemělo to logiku, protože kotle se povalovaly obecně za rizikovější zařízení.  bylo to určeno v technických normách a daná nejednotnost vycházela z rozdílnosti vydání obou norem ČSN 070710 byla schválena v roce 1975 a platí dodnes s tím, že v době jejího vydání neplatila vyhláška č.18/1979Sb a uvádění do provozu prováděly orgány dozoru (IBP). Ovšem ČSN 690012 po novelizaci byla schválena v roce 1984 tedy po vydání vyhlášky č.18/1979Sb a TNs se začaly uvádět do provozu po výchozí revizi prováděné revizními techniky.                                                                      Provádět výchozí revizi kotle není zbytečné.  Úkony u nového kotle jsou sice doložené posouzením sestavy vydané oznámeným subjektem, po opravách jeprovedena stavební a tlaková zkouška není však provedeno posouzení místních podmínek a toto modulární systém v sobě nezahrnuje, a proto posouzení bezpečnosti není dostačující.  V žádném případě nejsou dublovány úkony oznámeného subjektu, protože úkony RT při výchozí revizi v sobě mimo jiné zahrnují místní podmínky na místě samém. tj celkový stav zařízení, úplnost dokumentace atd. podle §12 odst.2) viz ČSN 690012.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním

[1]) Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění pozdějších předpisů.

[2])Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 208/2011 Sb., o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení.

Příloha č. I k vyhlášce č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), ve znění pozdějších předpisů.