Nařízení vlády o vyhrazených zdvihacích zařízeních

Návrh prováděcího předpisu vztahující se k návrhu zákona o bezpečném provozu vyhrazených technických zařízení. Stav k 21. 6. 2019. Připomínkové řízení bylo ukončeno. Návrh zákona je doposud projednáván v Parlamentu. Předpokládaný termín platnosti je 1. 8. 2022 (bez záruky).

Aktuální stav legislativního procesu je zde

Toto znění má pouze informativní charakter!

Návrh

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne …………………. 2019

 o vyhrazených zdvihacích zařízeních a podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti

Vláda České republiky nařizuje podle § 23 zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení:

§1

Předmět úpravy

Toto nařízení stanoví

a) jaká vyhrazená zdvihací zařízení představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, a jejich zařazení do tříd,

b) požadavky kladené na bezpečnost, umístění, montáž, opravy, provoz, prohlídky, revize, inspekce, zkoušky a provozní dokumentaci vyhrazených zdvihacích zařízení, včetně požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na vyhrazených zdvihacích zařízeních a bezpečnost jejich provozu,

c) požadavky kladené na odbornou způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob provozujících vyhrazená zdvihací zařízení a na odbornou způsobilost jejich zaměstnanců a dalších právnických osob a odborně způsobilých fyzických osob, které vykonávají činnosti na vyhrazených zdvihacích zařízeních, včetně způsobu prověřování jejich odborné způsobilosti k činnostem na těchto zařízeních.

§ 2

Výklad pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) zdvihacím zařízením zařízení určené ke zdvihání a přepravě břemen a osob,

b) zdvihacím zařízením ostatním technické zařízení, které není podle § 3 vyhrazeným zdvihacím zařízením,

c) zdvihacími plošinami a svislými a šikmými schodišťovými výtahy s motorickým pojezdem zařízení sloužící k vertikální přepravě osob se sníženou pohyblivostí,

d) pověřenou osobou osoba, která odpovídá za provoz vyhrazeného zdvihacího zařízení a jedná na základě písemného pověření, jménem právnické nebo podnikající fyzické osoby, která pověření udělila,

e) prací na vyhrazeném zdvihacím zařízení montáž, demontáž, obsluha, oprava, údržba vyhrazeného zdvihacího zařízení a revizní činnost,

f) generální opravou, modernizací, rekonstrukcí nebo podstatnou změnou se rozumí takový zásah do vyhrazeného zdvihacího zařízení, kdy dochází k zásadním změnám, jejichž cílem je odstranění zjištěných provozních rizik a neshod, které provedením generální opravy, modernizace, rekonstrukce nebo podstatných změn mění jeho základní parametry a charakteristiky a po kterých je opětovně uvedeno do provozu,

g) uvedením vyhrazeného zdvihacího zařízení do provozu okamžik, kdy po provedení předepsané ověřovací zkoušky zařízení, s výjimkou výrobků stanovených k posuzování shody podle jiného zákona, bylo technické zařízení nové nebo i takové, které prodělalo střední nebo generální opravu, uznáno schopným trvalého používání a bezpečného provozu,

h) odbornými úkony k prověření technického stavu vyhrazeného zdvihacího zařízení provádění předepsaných prohlídek, revizí, odborných prohlídek, revizních zkoušek, odborných zkoušek, inspekcí a inspekčních prohlídek ke zjištění provozních rizik a dalších neshod,

i) odbornými úkony k navrácení vyhrazeného zdvihacího zařízení do stavu zajišťujícího bezpečný provoz soubor činností, jejichžcílem je odstranění zjištěných provozních rizik a neshodprovedením generální opravy, modernizace, rekonstrukce nebo podstatné změnyvyhrazeného zdvihacího zařízení,

j) ověřovací zkouškou zkouška vykonaná v rozsahu stanoveném v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1), popřípadě též technickými podmínkami výrobce, před uvedením do provozu, nebo po rekonstrukci, generální opravě vyhrazené zdvihací zařízení, nebo po přemístění na nové pracoviště,

k) inspekcí ověřování technického stavu podle průvodní dokumentace v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci[1]) v pravidelných termínech v mezidobí revizí a revizních zkoušek,

l) zkouškou po opravě zkouška ověřující funkčnost a spolehlivost zařízení po provedené opravě menšího rozsahu než střední nebo generální oprava, nebo po odstranění závad z revize, inspekce a revizní zkoušky, vyjma odstranění administrativních závad v dokladech označených ZZ podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení,

m) provozní knihou (deníkem) kniha s očíslovanými stránkami, do které se zapisují údaje o provozu vyhrazeného zdvihacího zařízení, především výsledky prohlídek před zahájením provozu, zjištěné závady a jejich odstranění a údaje o provedení oprav, inspekcí, zkoušek a revizí.

§ 3

Vyhrazená zdvihací zařízení

Za vyhrazená zdvihací zařízení se považují

a) jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickýmpohonem o nosnosti od 1000 kg a s ručním pohonem o nosnosti od 5000 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene,

b) pracovní plošiny s motorickým pohonem a výškou zdvihu přesahující 1,5 m,

c) výtahy a zdvihací plošiny, svislé a šikmé schodišťové výtahy s motorickým pohonem, které jsou trvalou součástí budov s povolenou dopravou osob a osob a nákladů, přesahující nosnost 100 kg a výškou zdvihu přesahující 2 m,

d) stavební výtahy pro přepravu osob a nákladu,

e) regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy a jejich přesuvny, včetně zakládacích vozíků s vlastním pohonem, kde je pohyblivé stanoviště obsluhy.

(2) Vyhrazenými zdvihacími zařízeními podle tohoto nařízení vlády nejsou

a) zdvižné vozíky,

b) zdvihací zařízení sestavená a konstruovaná výhradně pro montážní účely zejména montážní ramena, stožáry, nástavby,

c) závěsné dopravníky,

d) nakladače,

e) zdvihací čela nákladních automobilů,

f) zdvihací zařízení vozidel pro odvoz odpadků,

g) pohyblivé schody a pohyblivé chodníky,

h) mechanické rampy,

i) výsuvné žebříky,

j) prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen, které nejsou trvalou součástí zdvihacího zařízení,

k) prostředky lidové zábavy,

l) jevištní technologická zařízení,

m) plošiny a zařízení pro zdvihání automobilů,

n) ostatní zdvihací zařízení s možností horizontálního a vertikálního přemisťování břemen, která nejsou uvedena v odstavci 1,

o) pomocná jednoúčelová manipulační zařízení, která jsou součástí technologických linek strojů,

p) vrátky,

q) trvalé a dočasné jeřábové dráhy.

§ 4

Zařazení vyhrazených zdvihacích zařízení do tříd

(1) Vyhrazená zdvihací zařízení s nejvyšší mírou rizika se zařazují do I. třídy.

(2) Vyhrazená zdvihací zařízení I. třídy lze uvést do provozu jen na základě odborného stanoviska pověřené organizace. Vyhrazenými zdvihacími zařízeními I. třídy jsou:

a) jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickýmpohonem od 3200 kg a s ručním pohonem o nosnosti od 5000 kg včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene,

b) stavební výtahy pro přepravu osob a nákladu,

c) regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy a jejich přesuvny, včetně zakládacích vozíků s vlastním pohonem, kde je pohyblivé stanoviště obsluhy.

(3) Vyhrazenými zdvihacími zařízeními II. třídy jsou

a) jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickýmpohonem o nosnosti od 1000 kg do nosnosti 3200 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene,

b) výtahy a zdvihací plošiny, svislé a šikmé schodišťové výtahy s motorickým pohonem, které jsou trvalou součástí budov s povolenou dopravou osob a osob a nákladů, přesahující nosnost 100 kg a výškou zdvihu přesahující 2 m,

c) pracovní plošiny s motorickým pohonem a s výškou zdvihu přesahující 1,5 m.

§ 5

Požadavky na odbornou způsobilost osob pro montáže, opravy a provádění revizí a revizních zkoušek

(1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou provádět montáž, a opravy vyhrazených zdvihacích zařízení jen pokud jsou odborně způsobilé podle zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení; u vyhrazených zdvihacích zařízení uvedených v § 3 odst. 1 písm. c), musí mít oprávnění podle zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických k opravám provozovatel, pokud si opravy vykonává sám.

(2) Revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení mohou vykonávat jen osoby, které jsou držiteli osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních podle zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení.

§ 6

Požadavky na bezpečnost provozu vyhrazeného zdvihacího zařízení při uvádění do provozu

(1) Montáž vyhrazeného zdvihacího zařízení se provádí podle projektové, popřípadě výkresové dokumentace vyhrazeného zdvihacího zařízení.

(2) Ověřovací zkouška se provádí před prvním uvedením vyhrazeného zdvihacího zařízení do provozu; u zařízení I. třídy se ověřovací zkouška provádí podle průvodní dokumentace za účasti pověřené organizace, pokud zvláštní právní předpis[2]) nestanoví jinak.

(3) U vyhrazeného zdvihacího zařízení vyzkoušeného po zkompletování u jeho výrobce se ověřovací zkouška nevyžaduje.

§ 7

Požadavky k zajištění bezpečnosti práce a provozu vyhrazeného zdvihacího zařízení, způsob jejich ověřování a odstranění zjištěných závad

(1) Provozovat lze jen vyhrazené zdvihací zařízení, jehož stav byl ověřen provedenou inspekcí, revizí a zkouškou, které byly vykonány ve lhůtách stanovených v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1) a návodem výrobce. Způsobilost vyhrazeného zdvihacího zařízení k bezpečnému provozu se ověřuje inspekcí, revizí nebo zkouškou, které jsou vykonány v rozsahu stanoveném průvodní dokumentací, v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1) a místním provozním bezpečnostním předpisem.

(2) Stav vyhrazeného zdvihacího zařízení se při inspekci, revizi nebo zkoušce do doby jejich rekonstrukce, modernizace nebo podstatné změny posuzuje podle předpisů účinných v době jejich uvedení do provozu, s přihlédnutím k posouzení a vyhodnocení rizik, pokud nestanoví jiný právní předpis nebo ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jinak1).

(3) Lhůty inspekcí, revizí a zkoušek nesmí být delší než lhůty stanovené průvodní dokumentací v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1) a požadavky vyplývající z rizika pracoviště.

(4) Zprávy o inspekcích, revizí nebo zkouškách, kromě záznamu v provozní knize, vyhotoví revizní technik, který ji provedl v písemné nebo elektronické podobě.

(5) Součástí zprávy o revizi, inspekci nebo zkoušce je také jméno, číslo osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních, popřípadě oprávnění osoby, která záznam vyhotovila a její podpis. Zprávu podle věty první lze předat i elektronicky podepsanou uznávaným elektronickým podpisem[3]).

(6) Vyhrazené zdvihací zařízení po opravě lze provozovat až po ověření, že opravou nebyla ohrožena bezpečnost práce a provozu tohoto zařízení a že nevznikla nová rizika; o ověření podle věty první vyhotoví záznam ten, kdo opravu provedl, do provozní knihy nebo

vystaví doklad o zkoušce podle rozsahu provedené opravy v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1).

(7) Provozovatel nebo jím písemně pověřená osoba musí být neprodleně prokazatelně seznámena s výsledkem opravy, revize, zkoušky a inspekčních úkonů osobou, která tento úkon provedla. Pokud záznam v provozní knize o provedené opravě nebo zkoušce, popřípadě revizní zpráva uvádí, že vyhrazené zdvihací zařízení není způsobilé bezpečného provozu, zjedná vlastník nebo provozovatel neprodleně nápravu, a to buď opravou tohoto zařízení, nebo není-li to možné, jeho prokazatelným zajištěním proti neoprávněnému používání.

§ 8

Inspekce, revize a zkoušky vyhrazeného zdvihacího zařízení

(1) Stav vyhrazeného zdvihacího zařízení se ověřuje inspekcemi, revizemi a zkouškami v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1) a požadavky výrobce.

(2) Mimořádná zkouška vyhrazeného zdvihacího zařízení se provede

a) po provedené podstatné změně vyhrazeného zdvihacího zařízení, nejde-li o změnu uvedenou v odstavci 3,

b) po přemístění vyhrazeného zdvihacího zařízení, u kterého nelze vyloučit, že přemístěním došlo ke změně technických nebo funkčních vlastností zařízení, nejedná-li se o mobilní zařízení,

c) po opravě vyhrazeného zdvihacího zařízení, nebo pokud v části zařízení vystavené namáhání došlo k zásahu do nosných částí,

d) pokud byl o provedených úpravách a o výsledku zkoušky proveden záznam v provozní knize.

(3) Mimořádná zkouška se u vyhrazeného zdvihacího zařízení po provedené úpravě nevyžaduje pokud

a) provedením úprav není ohrožena bezpečnost práce a provozu tímto nebo navazujícím zařízením,

b) byly úpravy před jejich provedením, v odůvodněných případech neprodleně po jejich provedení, zaznamenány do provozní dokumentace vyhrazeného zdvihacího zařízení a odsouhlaseny revizním technikem; za odůvodněné případy následného záznamu lze zejména považovat nebezpečí ohrožení bezpečnosti a zdraví osob,

c) před uvedením vyhrazeného zdvihacího zařízení do provozu nebo do opětovného používání byla provedena zkouška tohoto zařízení revizním technikem.

(4) Pokud průvodní dokumentace nebo právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci neurčují pro inspekce, revize nebo zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení jejich lhůty a rozsah, provozovatel určí místním provozním bezpečnostním předpisem[4])

a) osoby k provedení inspekcí, revizí a zkoušek,

b) rozsah inspekce, revize nebo zkoušky minimálně v rozsahu podle právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1) vztahujících se k obdobnému vyhrazenému zdvihacímu zařízení,

a zajistí, aby při provádění zkoušek vyhrazeného zdvihacího zařízení podle tohoto odstavce písm. a) a b) bylo přihlédnuto k místním podmínkám a rizikům vyplývajících z pracoviště, kde se vyhrazené zdvihací zařízení nachází.

§ 9

Požadavky na bezpečnost provozovaných vyhrazených zdvihacích zařízení

(1) Provozovatel vyhrazeného zdvihacího zařízení

a) udržuje vyhrazené zdvihací zařízení v technickém stavu, aby byl zajištěn bezpečný a spolehlivý provoz tohoto zařízení v souladu s návodem k používání, u vyhrazených zdvihacích zařízení uvedených na trh po účinnosti jiného právního předpisu v oblasti posuzování shody1); v případě výskytu nebezpečných situací přímo ohrožujících zdraví zúčastněných osob, bezprostředně vyřadí vyhrazené zdvihací zařízení z provozu,

b) zajistí technickou dokumentaci u výrobce nebo dodavatele vyhrazeného zdvihacího zařízení, pokud není u tohoto zařízení k dispozici; pokud výrobce a dodavatel zanikli a není právní nástupce výrobce nebo dodavatele, stanoví požadavky pro bezpečný provoz vyhrazeného zdvihacího zařízení místním provozním bezpečnostním předpisem3),

c) udržuje technickou dokumentaci, provozní knihu vyhrazeného zdvihacího zařízení, písemné doklady o opravách, inspekcích, prohlídkách, revizích a zkouškách a protokoly o zvláštním posouzení v řádném stavu a umožní provádění zápisů a záznamů oprávněnými osobami,

d) zajistí podmínky pro provádění prohlídek, inspekcí, revizí, zkoušek a zvláštního posouzení, a jejich řádné vykonání ve lhůtách stanovených v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1),

e) zohlední výsledky prohlídek, revizí, inspekcí, zkoušek a zvláštního posouzení a přijímá nápravná opatření pro odstranění zjištěných závad a minimalizaci provozních rizik; zjištěné nedostatky a závady jsou pro provozovatele vyhrazeného zdvihacího zařízení podkladem pro další provoz, plánování údržby a provedení oprav,

f) u vyhrazených zdvihacích zařízení uvedených na trh po účinnosti jiného právního předpisu v oblasti posuzování shody1) aktualizuje návod k používání vyhrazeného technického zařízení a místní provozní bezpečnostní předpis v částech týkajících se zajištění jeho provozuschopnosti v případě, že se u vyhrazeného zdvihacího zařízení mění účel používání nebo se změní okolní podmínky provozu tohoto zařízení.

(2) Právnická osoba a podnikající fyzická osoba, která provádí montáž a opravy vyhrazených zdvihacích zařízení, provádí všechny úkony potřebné k zajištění bezpečného provozu těchto zařízení, které vyplývají z návodu k používání a z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1) s tím, že zajistí

a) svou činnost dostatečným počtem odborně způsobilých osob podle zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a vybavením a přístroji s platnými kalibračními protokoly, včetně zkušebních břemen; pro kontrolní, zkušební a měřící zařízení zajistí metrologický řád,

b) v rámci své činnosti písemně postupy pro výkon odborných činností podle platného oprávnění vydaného podle zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení pro bezpečnou práci na vyhrazených zdvihacích zařízeních, včetně směrnic stanovujících pravomoci, odpovědnost a způsob zajištění vnitřních kontrol těchto zařízení,

c) stálým dispečinkem, jiným systémem stálé služby nebo systémem dálkového monitorování výtahů se stálou službou s nepřetržitým provozem po celý rok, okamžité spojení s vlastníky vyhrazeného zdvihacího zařízení, jeho provozovateli a dopravovanými osobami, a pro bezodkladné odvrácení vzniklých hrozeb,

d) v souvislosti se svou činností ekologickou likvidaci nebezpečných látek a odpadů.

§ 10

Způsobilost k činnostem na vyhrazených zdvihacích zařízeních

(1) Osobou odborně způsobilou k provádění odborných úkonů v oblasti ověřování technického stavu na vyhrazených zdvihacích zařízeních je revizní technik, případně právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která má k této činnosti oprávnění vydané pověřenou organizací pro provádění úkonů dodavatelským způsobem podle zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení.

(2) Osobou odborně způsobilou podle zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení k montáži nově pořizovaných vyhrazených zdvihacích zařízení je fyzická osoba splňující odborné vzdělání a odbornou praxi podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

(3) Revizní technik, právnická osoba, případně podnikající fyzická osoba, která je držitelem oprávnění podle zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických k montáži a opravám nebo k provádění revizí a zkoušek dodavatelským způsobem vede záznamy o provedených zkouškách a revizích; součástí záznamů podle věty první je seznam vydaných revizních zpráv a jejich kopie.

§ 11

Požadavky na způsobilost osob pro opravy vyhrazených zdvihacích zařízení

(1) Osobou odborně způsobilou podle zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení k opravám vyhrazených zdvihacích zařízení je fyzická osoba splňující odborné vzdělání a odbornou praxi podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, která absolvovala zaškolení, v němž pracovala pod dohledem určeného kvalifikovaného zaměstnance právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby s oprávněním pro opravy těchto vyhrazených zdvihacích zařízení; pokud výrobce vyhrazeného zdvihacího zařízení určil další požadavky na způsobilost pro opravy vyhrazeného zdvihacího zařízení, může opravy provádět jen taková fyzická osoba, která zároveň splňuje i požadavky výrobce.

(2) Ověřování odborné způsobilosti pro získání kvalifikačního dokladu podle odstavce 1 provádí právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba provádějící zaškolení.

§ 12

Požadavky na způsobilost osob pro obsluhu vyhrazených zdvihacích zařízení a vázání břemen

(1) Osobou způsobilou k obsluze vyhrazených zdvihacích zařízení a k vázání břemen je fyzická osoba splňující požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1), která absolvovala příslušný kurs s praktickým zácvikem, v němž pracovala pod dohledem zkušeného kvalifikovaného zaměstnance [jeřábníka, obsluhy zařízení nebo vazače provozovatele těchto zařízení, který je držitelem příslušného dokladu (průkaz obsluhy zařízení)] pro obsluhu zařízení nebo k vázání břemen vydané v rámci získávání kvalifikace.

(2) Ověřování znalostí obsluhy zařízení a pro vázání břemen se provádí zkouškou minimálně jednou za 18 měsíců. O výsledku ověření znalostí musí být učiněn záznam, který se uchovává v provozní dokumentaci.

(3) Ke zkoušce obsluh zdvihacích zařízení a pro vázání břemen je připuštěn zletilý uchazeč zdravotně způsobilý vykonávat práci obsluhy zařízení a vázání břemen, který absolvoval teoretické školení a praktický zácvik v rozsahu hodin uvedeném v místním provozním bezpečnostním předpise provozovatele a splňuje další požadavky v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1).

(4) Zkoušku skládá uchazeč před zkušební komisí jmenovanou provozovatelem. Zkušební komise se skládá z předsedy a z nejméně dvou členů, z nichž jeden je revizní technik vyhrazených zdvihacích zařízení s osvědčením pro danou třídu zařízení seznámený s podmínkami provozu u provozovatele.

(5) O zkoušce musí být sepsán zápis. V případě kladného výsledku zkoušky je uchazeči vydáno potvrzení o způsobilosti pro obsluhy vyhrazených zdvihacích zařízení a pro vázání břemen; zápis o zkoušce je nedílnou součástí potvrzení o způsobilosti pro obsluhy zdvihacích zařízení a pro vázání břemen.

§13

Přechodná ustanovení

(1) Provozovatel uvede provozní dokumentaci pro provozovaná vyhrazená zdvihací zařízení uvedená v § 3 odst. 1 do souladu s tímto nařízením vlády nejpozději do 12 měsíců od nabytí jeho účinnosti. Provozovatel současně určí způsob vedení a místo uložení této dokumentace.

§14

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, se zrušuje.

§ 15

Účinnost

Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Poznámka redakce: Návrh zákona je k 1. prosinci 2020 na samém počátku schvalovacího procesu (prošel pouze prvním čtením PSP ČR) a je tak zcela nereálné, aby tento i tento prováděcí předpis byl k 1.1.2020 platný


Příloha č. 1 k nařízení vlády č…/2019 Sb.

Minimální doba odborné praxe požadovaná pro činnost na vyhrazených zdvihacích zařízeních ve vztahu k dosaženému stupni odborného vzdělání žadatele

Činnost na zařízení  Vzdělání v oboru Roky praxe
Revize a revizní zkoušky úplné střední odborné strojní nebo elektrotechnické
———————————————————————–
vysokoškolské strojní nebo elektrotechnické
3

———-
2
Montáž a opravy    vyučení v oboru strojní nebo elektrotechnické 1

Poznámka:
Praxí v oboru se rozumí výkon činnosti v oblastech praktické aplikace technických znalostí při výrobě, montáži, provozu, údržbě a opravách.


Příloha č. 2 k nařízení vlády č…/2019 Sb.

Rozlišovací znaky rozsahů oprávnění a osvědčení k činnostem na vyhrazeném zdvihacím zařízení

1. Zdvihací zařízení                                                                                     ZZ

2. Oprávnění a Osvědčení

  část 1 – Oprávnění

a) k montáži                                                                                            M

b) k opravám                                                                                          O

c) k revizím                                                                                             R

d) k revizním zkouškám                                                                        Z

e) ke zkouškám včetně revizí elektrických zařízení výtahů                Z/E

  část 2 – Osvědčení

a) k revizím                                                                                             R

b) k revizním zkouškám                                                                        Z

c) ke zkouškám včetně revizí elektrických zařízení výtahů                Z/E

Poznámka:

K rozlišovacímu znaku vyhrazeného zdvihacího zařízení se připojí rozlišovací znak podle druhu osvědčení k činnosti a k tomu u všech druhů zdvihacích zařízení ještě číslo třídy.


[1]) § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

[2]) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů.

[3]) Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

[4]) Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů.