Začala novelizace nařízení vlády č. 193/2022 Sb., která zmírní požadavky na vzdělání a odbornou praxi pro revizní techniky zdvihacích zařízení

Cílem novely nařízení vlády č. 193/2022 Sb. je řešení situace, kdy v současnosti řada revizních techniků v dané oblasti kvalifikace vykonává svoji činnost s povolenou výjimkou z požadovaného vzdělání, kterou umožňovala zákonem zrušená vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů. Účinné nařízení vlády č. 193/2022 Sb. možnost této výjimky již neupravuje. Hrozí tak zásadní personální nouze, neboť v případě nepřijetí změny právní úpravy daným osobám nenávratně uplyne doba platnosti posledně vydaného osvědčení o odborné způsobilosti.

V pátek 2. února 2024 byl do vládního systému eKlep vložen materiál, který navrhuje změnu nařízení vlády č. 193/2022 Sb. v části týkající se požadavků na minimální stupeň vzdělání, a to rozšíření variant způsobu zajištění tohoto požadavku o vyučení v oborech strojních nebo elektrotechnických. Nižší stupeň vzdělání bude zároveň kompenzován delší požadovanou odbornou praxí, a sice 8 let, když pro absolventy středního vzdělání s maturitní zkouškou jsou to 3 roky a pro absolventy vysokoškolského vzdělání pak 2 roky odborné praxe.

Vyhrazenými technickými zařízeními jsou podle zákona tlaková, zdvihací, elektrická nebo plynová zařízení, které při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržením podmínek bezpečného provozu představují závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob. Nařízení vlády stanoví, která zařízení jsou považována za vyhrazená zdvihací zařízení, jde např. o jeřáby, pracovní plošiny nebo výtahy pro dopravu osob a jiné. Pouze s přihlédnutím k výtahům lze uvažovat na území České republiky odhadem o přibližně 125 tisících takovýchto zařízení, nevyjímaje výtahy instalované ve zdravotnických zařízeních, dopravní infrastruktuře, školských a státních institucích. Vyhrazená zdvihací zařízení jsou ve všech zemích Evropské unie, a prakticky v celém světě, zařazována mezi skupinu zařízení se zvýšenou mírou rizika, se specifickými režimy výroby a specifickými podmínkami provozu.

Bezpečný a spolehlivý provoz vyhrazených zdvihacích zařízení podléhá řadě servisních úkonů stanovených právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Mezi tyto patří mimo jiné revize a zkoušky, jež může provádět pouze fyzická osoba s odbornou způsobilostí revizního technika disponující osvědčením příslušného druhu a rozsahu. Osvědčení o odborné způsobilosti pro činnosti zamýšlené v právní úpravě je udělováno na základě úspěšného prověření odborné způsobilosti u pověřené organizace. Osvědčení má platnost 5 let, což znamená, že v periodě 5 let musí revizní technik absolvovat „opakovanou zkoušku“ odborné způsobilosti, na základě které může provádět revize vyhrazených technických zařízení po dobu dalších 5 let.

Právní řád v současnosti klade na revizní techniky požadavek minimálního stupně vzdělání v podobě středního vzdělání s maturitní zkouškou z vybraných skupin oborů, což na první pohled nepředstavuje markantní změnu oproti právní úpravě, která byla na úseku vyhrazených zdvihacích zařízení účinná od roku 1979. Jde o vyhlášku č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), jež byla účinná bez mála po dobu 45 let. Tato vyhláška však obsahovala tzv. výjimku z požadovaného vzdělání, která byla ze strany orgánu dozoru po vyhodnocení všech relevantních skutečností v mnoha případech i udělena. Zákon však udělování výjimek z požadovaného vzdělání neumožňuje.

Vzniká tak zcela zásadní odlišnost od předchozí legislativy. Podle poskytnutých dat Unie výtahového průmyslu České republiky (dále jen „UVP ČR“), lze hovořit přibližně o 60 % revizních techniků, kteří vykonávají svoji činnost s povolenou výjimkou z požadovaného vzdělání, z čehož jasně vyplývá, že se jedná o kritické číslo. UVP ČR je členem profesní unie stavebnictví, technická řemesla a technická zařízení při Hospodářské komoře České republiky a současně zastupuje z pohledu pracovníků/zaměstnanců cca 85 % všech firem podnikajících v České republice ve výtahovém oboru (výroba, navrhování, montáže, opravy a servisní činnosti).

Záměrem návrhu nařízení vlády je tedy specifikovat obecné ustanovení § 11 odst. 1 písm. c) zákona ve vztahu k vyhrazeným zdvihacím zařízením. Předkládané řešení návrhu nařízení vlády je v souladu se zákonem a neukládá žádné povinnosti, které by ze zákona nevyplývaly. Návrh nařízení vlády vychází ze zhodnocení stávajícího právního stavu a z poznatků
z praktického zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při zajišťování bezpečnosti provozu vyhrazených zdvihacích zařízení a naplňuje zmocnění dané ustanovením § 23 zákona pro tento druh vyhrazeného technického zařízení. V souladu s již zmíněným, předkládaný materiál precizuje oblast požadavků odborné způsobilosti fyzických osob z pohledu minimálního vzdělání.

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že přijetí návrhu nařízení vlády je zcela nezbytné, protože ve velmi krátkém časovém horizontu (1-2 roky) bude masivně redukována odborná kapacita k provádění pravidelných revizí, kterou není možné nahradit v rámci pracovního trhu, kde panuje nedostatek pracovních sil i na méně kvalifikovaných pozicích.

Navrhované přechodné ustanovení umožňuje výjimku pro revizní techniky s praxí alespoň 8 let

Osoba, která je držitelem osvědčení revizního technika vyhrazených zdvihacích zařízení vydaného podle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění účinném přede dnem 1. července 2022, u níž byla příslušným orgánem povolena výjimka z požadovaného odborného vzdělání podle § 8 odst. 5 vyhlášky č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění účinném přede dnem 1. července 2022, a která ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády splňuje podmínku doby odborné praxe v délce alespoň 8 let, se považuje za osobu splňující odborné vzdělání podle přílohy č. 4 nařízení vlády č. 193/2022 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády.

Návrh také obsahuje rozšíření stávajícího výčtu skupin oborů o skupinu oborů 41 Zemědělství a lesnictví.

Návrh novely NV č. 193/2022 ke stažení

Související články