Nařízení vlády o vyhrazených plynových zařízeních

Návrh prováděcího předpisu vztahující se k návrhu zákona o bezpečném provozu vyhrazených technických zařízení. Stav k 21. 6. 2019. Připomínkové řízení bylo ukončeno. Návrh zákona je doposud projednáván v Parlamentu. Předpokládaný termín platnosti je 1. 8. 2021 (bez záruky).

Aktuální stav legislativního procesu je zde

Toto znění má pouze informativní charakter!

Návrh

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne ………………….2019

o vyhrazených plynových zařízeních a podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti

Vláda České republiky nařizuje podle § 23 zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení stanoví

a) jaká plynová zařízení se považují za vyhrazená, a jejich zařazení do tříd a skupin,

b) požadavky kladené na bezpečnost, umístění, montáž, opravy, provoz, prohlídky, revize, zkoušky a provozní dokumentaci vyhrazených plynových zařízení, včetně požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na vyhrazených plynových zařízeních a bezpečnost jejich provozu,

c) požadavky na odbornou způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob provozujících vyhrazená plynová zařízení nebo osob, které vykonávají činnost, montáže, opravy, revize, zkoušky a plnění nádob plyny, a bližší požadavky na prověřování jejich odborné způsobilosti,

d) požadavky na odbornou způsobilost fyzických osob, které vykonávají na vyhrazených plynových zařízení činnost, montáže, opravy, revize, zkoušky, výkon osoby odpovědné za provoz, obsluhy a kontroly z hlediska předepsané kvalifikace i doby odborné praxe v oboru a bližší požadavky na prověřování jejich odborné způsobilosti.

§ 2

Výklad pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) plynem jakákoli látka, která je při 1,013 bar a 20 °C zcela v plynném stavu nebo má tlak par větší než 3 bar při 50 °C; za plyn se považuje i směs plynů splňující kritéria podle věty první,

b) uvedením vyhrazeného plynového zařízení do provozu okamžik, kdy byl zahájen provoz zařízení po provedení předepsaných zkoušek a revizí zařízení ke zjištění jeho stavu a vlivu na okolí a na pracovní prostředí a kdy po zhodnocení dosažených výsledků bylo zařízení uznáno schopným trvalého používání a bezpečného provozu,

c) technickou dokumentací soubor konstrukční, projektové dokumentace a dokumentace pro montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení,

d) místním provozním řádem dokument, který upravuje zejména pracovní postupy pro provoz zařízení a jenž je zpracován v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci[1]),

e) provozním deníkem chronologicky vedené záznamy o provozu zařízení, vedené v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1),

f) osobou odpovědnou za provoz vyhrazeného plynového zařízení fyzická osoba, kterou provozovatel určí před uvedením zařízení nebo jeho části do provozu a která je prokazatelně seznámena s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1) pro příslušné zařízení,

g) zařízením pro vypouštění plynů beztlaké potrubí s otevřeným koncem,

h) odbornou praxí pro revizního nebo zkušebního technika činnost při projektování, konstrukci, montáži, opravě a obsluze zařízení příslušné skupiny, a pro fyzickou osobu provádějící montáž činnost při montáži, opravě a obsluze vyhrazeného plynového zařízení příslušné skupiny,

i) uvolnitelným objemem parametr charakterizující míru nebezpečnosti zařízení pro hořlavé plyny v případě jeho havárie,

j) zkušebním technikem je technik s užším rozsahem osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních, který vykonává činnosti podle § 10 tohoto nařízení.

§ 3

Plyn

(1) Plyn se používá v plynné fázi. Skladovat a dopravovat se může ve fázi plynné, kapalné, absorbován do kapalin nebo absorbován na pevné látce.

(2) Pro účely tohoto nařízení se plyny rozdělují podle způsobu použití na

a) topný plyn, který se využívá k produkci tepla spalováním pro otop, technologické ohřevy, přípravu teplé užitkové vody, přípravu potravin, pro výrobu mechanické práce a pro pohon vozidel,

b) technický plyn, který je používán k jiným účelům než plyn topný (medicinální, potravinářský, pro chlazení a jiné způsoby využití).

Některé plyny mohou podle způsobu použití spadat jak do kategorie topných plynů, tak do kategorie plynů technických. Požadavky na montáž, opravy, zkoušky a revize konkrétního zařízení se pak řídí tím, jaký je převažující způsob použití.

(3) Pro účely tohoto nařízení se plyny rozdělují podle dalších charakteristik na 

a) hořlavé, nehořlavé, hoření podporující nebo inertní,

b) dýchatelné, nedýchatelné, toxické, dráždivé, dusivé, žíravé nebo jedovaté,

c) lehčí nebo těžší než vzduch.

§ 4

Uvolnitelný objem

(1) Při stanovení uvolnitelného objemu se vychází z vodního objemu té části zařízení, ze které se může médium uvolnit v případě narušení jeho celistvosti. Do objemu zařízení se započítává i objem přívodních potrubí počínaje místem, kde lze průtok plynu zaručeně uzavřít. Hranici uvažované části například tvoří dva sériově instalované zabezpečovací prvky, exhaustor, dmychadlo nebo kompresor.

(2) Uvolnitelný objem se pro všechny druhy hořlavých plynů vyjadřuje v metrech krychlových zemního plynu za podmínek 1,013 bar a 20 °C. Z vyššího tlaku nebo jiné teploty se provede přepočet stavovou rovnicí ideálního plynu podle vztahu p*V/T=konst. Pro přepočet jiných než hořlavých plynů na uvolnitelný objem plynu se používají převody uvedené v příloze č. 6 k tomuto nařízení.

§ 5

Vymezení zařízení a jejich zařazení do skupin

(1) Za vyhrazená plynová zařízení se považují

a) zařízení pro výrobu a úpravu plynů (skupina a),

b) zařízení pro skladování plynů (skupina b),

c) zařízení pro plnění nádob plyny, tlakové stanice, zařízení pro plnění a čerpání nádrží vozidel plyny (skupina c),

d) zařízení pro zkapalňování a odpařování plynů (skupina d),

e) zařízení pro zvyšování a snižování tlaku plynů (skupina e),

f) zařízení pro rozvod plynů a vypouštění plynů (skupina f),

g) zařízení pro spotřebu plynů spalováním včetně stabilních plynových motorů ve strojovnách (skupina g),

a dále plynová zařízení, která vznikají montáží v místě budoucího provozu a zařízení realizovaná na stavbách, za které nese odpovědnost provozovatel.

(2) Za vyhrazená plynová zařízení se nepovažují

a) zařízení, ve kterých plyny vznikají jako vedlejší výrobní produkt s výjimkou plynového hospodářství čístíren odpadních vod,

b) zařízení chemických výrob, kde plyny vznikají jako meziprodukty, které se dále zpracovávají na jiné než plynné produkty,

c) sklady tlakových nádob k dopravě plynů (stavební objekty), skříně pro umístění tlakových stanic, jednotlivé tlakové nádoby k dopravě plynů, nádoby na plyny s vodním objemem do 0,22 litru, nádoby na plyny používané jako části strojů, např. vstřikovací a spouštěcí lahve spalovacích motorů, jestliže jsou stále spojeny se zdrojem tlaku, lahve pracující jako odlučovače oleje, hydraulické akumulátory, nádoby na zkapalněné plyny s kritickou teplotou nižší než – 10 °C, např. kapalný vzduch, kapalný kyslík a nádoby na plyny s kritickou teplotou vyšší než – 10 °C, ale nižší než + 70 °C, dopravované v cisternách v kapalném stavu hluboko ochlazené, např. oxid uhličitý, ethen,

d) vzorkovací a kalibrační lahve do objemu 3 litry pro laboratorní účely, pro které platí samostatné právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1),

e) zařízení, která jsou součástí samostatných pracovních strojů, přístrojů nebo samostatné přenosné hasicí přístroje,

f) samostatně pracující kompresory, které nejsou napojeny na pevně montované potrubí plynů, vývěvy,samostatně pracující lahvové regulátory a regulační zařízení, které jsou součástí jiné skupiny plynového zařízení,

g) rozvody medií pro měřící a regulační techniku,

h) zařízení pro přepouštění plynů v rámci jednoho pracoviště,

i) rozvodná klimatizační zařízení v rámci jednoho pracoviště s výkonem do 5 kW, zařízení pro chlazení, kromě využití čpavku pro chlazení v objektech se shromažďovacím prostorem nad 200 osob,

j) vzduchotechnické systémy, odtahy spalin,

samostatně pracující hořáky na plynná paliva do 10 kW v uzavřeném prostoru, ve volném prostoru bez omezení (např. laboratorní, sklářské kahany, svářecí a pájecí soupravy) a outdoor/campingové vybavení,

k) zařízení, v nichž se plyny spotřebovávají jiným způsobem než spalováním (např. zařízení procesu syntézy při výrobě čpavku, etanolu),

l) rozvody vzduchu do provozního přetlaku 20 barů,

m) palivové nádrže a plynové motory dopravních prostředků.

(3) Pokud zařízení svým charakterem a technickými hodnotami splňuje podmínky pro zařazení do několika skupin, je rozhodující pro zařazení základní technologická funkce zařízení. V technické dokumentaci vyhrazeného plynového zařízení musí být zároveň vždy určeno i dělící místo mezi zařazením zařízení do jednotlivých skupin.

§ 6

Zařazení vyhrazených plynových zařízení do tříd

(1) Vyhrazená plynová zařízení se zařazují do tříd podle míry rizika pro bezpečnost práce a provozu, které svým provozem vyvolávají, přičemž zařízení s nejvyšší mírou rizika jsou zařazena do I. třídy

(2)Vyhrazenými plynovými zařízeními I. třídy jsou

a) zařízení pro plnění tlakových nádob topnými plyny,

b) zařízení pro plnění tlakových nádob technickými plyny – hořlavými, toxickými, jedovatými a žíravými s tlakem nad 4 bary, acetylen, ostatní s tlakem 20 barů a více,

c) zařízení pro plnění a čerpání nádrží vozidel,

d) kompresorové stanice hořlavých plynů obsahujících kyslík s provozním tlakem nad 5 kPa (např. hutní plyny),

e) kompresorové stanice hořlavých, toxických, jedovatých a žíravých plynů s tlakem nad 4 bary, ostatních plynů s tlakem 20 barů a více,

f) regulační stanice s vysokým tlakem nad 4 bary,

g) zařízení pro rozvod topných plynů tlakem nad 4 bary,

h) zařízení pro rozvod technických plynů – hořlavých, toxických, jedovatých a žíravých s tlakem nad 4 bary, zařízení pro rozvod acetylenu a tlakem od 0,2 baru, zařízení pro rozvod plynů ostatních s tlakem 20 barů a více,

i) zařízení pro spotřebu plynů spalováním s jednotlivým výkonem nad 3,5 MW,

j) zařízení pro výrobu hořlavých plynů s jednotlivým výkonem nad 100 m3 hod-1,

k) zařízení na výrobu kyslíku s jednotkovým výkonem nad 1500 m3 hod-1,

l) zařízení pro spotřebu plynu spalováním ve veřejných budovách se shromaždištěm nad 200 osob (např. nemocnice, školy, nákupní centra), se součtem jmenovitých výkonů plynových spotřebičů 1 MW a více v jednom prostoru,

m) zařízení pro skladování toxických, jedovatých a žíravých plynů nad 5 m3,

n) zařízení pro skladování inertních plynů s tlakem nad 40 bar,

n) zařízení pro skladování hořlavých plynů s uvolnitelným objemem pro plynnou fázi
nad 5 000 m3, pro LPG nad 10 000 m3, pro LNG nad 50 000 m3.

(3) Ostatní vyhrazená plynová zařízení, která nejsou uvedena v odstavci 2, se řadí do II. třídy.

§ 7

Oprávnění

(1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou povádět montáž a opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění tlakových nádob a nádrží vozidel plyny jako předmět činnosti pouze na základě oprávnění vydaného podle zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení.

(2) Při opakovaném prověřování odborné způsobilosti pověřená organizace také ověří, jak je zpracovávána a dodávána technická dokumentace provozovateli, včetně návodů k obsluze a podkladů k provádění revizí a kontrol, a zda je upravená podle skutečného provedení, a to v rozsahu a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1).

§ 8

Požadavky na odbornou způsobilost revizního a zkušebního technika a ověřování jeho odborné způsobilosti

Požadavky na odbornou praxi a vzdělání žadatele o vydání osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních podle zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení stanoví příloha č. 5 k tomuto nařízení

§ 9

Činnosti zajišťované revizním technikem

(1) Revizní technik provádí revize, zkoušky a vyhodnocovat zkoušky vyhrazených plynových zařízení v rozsahu svého osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních podle zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, a to řádně a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1). Revizní technik vyhotovuje revizní zprávu, zkoušce nebo záznam o zkoušce.

(2) Revizní technik samostatně provádí montážní práce za účelem provedení zkoušek a měření na zařízení pro rozvod plynů do 5 kPa včetně, a u spotřebičů s jednotkovým výkonem do 50 kW včetně.

(3) Revizní technik zpracovává nebo ověřuje a potvrzuje svým podpisem písemný technologický postup revize nebo zkoušky v plném rozsahu svého osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních podle zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení.

(4) Revizní technik navrhuje na základě výsledku revize opatření k odstranění zjištěných nedostatků, včetně termínu odstranění, a také navrhuje okamžité odstavení vyhrazeného plynového zařízení z provozu v případě, že zařízení bezprostředně ohrožuje život, zdraví a bezpečnost fyzických osob nebo může způsobit škodu na majetku.

(5) Právnická osoba a podnikající fyzická osoba oprávněná k montáži a opravám nebo k provádění revizí a zkoušek dodavatelským způsobem je povinna vést evidenci o jí provedených zkouškách a revizích. V evidenci musí být uvedeno

a) pořadové číslo zprávy o revizi nebo zkoušce, popřípadě záznamu o zkoušce,

b) datum vystavení dokumentů podle písm. a),

c) označení třídy a umístění posuzovaného zařízení,

d) kopie dokumentů souvisjících se zkouškou nebo revizí.

Právnická osoba a podnikající fyzická osoba je povinna evidenci uchovávat po dobu minimálně 10 let.

§ 10

Činnosti zajišťované zkušebním technikem

(1) Zkušební technik smí provádět a vyhodnocovat zkoušky vyhrazených plynových zařízení v rozsahu svého osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních podle zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, a to řádně a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1). Na základě výsledku zkoušky může doporučit zkoušené vyhrazené plynové zařízení k možnému uvedení do provozu.

(2) Samostatně provádí zkušební technik zkoušky či montážní práce za účelem provedení zkoušek a měření na zařízení pro rozvod plynů do 5 kPa včetně, a dále u zařízení pro spotřebu plynů spalováním do 50 kW. U ostatních zařízení i jiných skupin je provádění a vyhodnocování zkoušek zkušebním technikem podmíněno dosažením znalostí a odborné způsobilosti v souladu s požadavky výrobců těchto zařízení (zejména zkoušky hořáků spotřebičů, zkoušky kompresorů, zkoušky regulačních zařízení) nebo s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1).

(3) Zkušební technik zpracovává písemný technologický postup zkoušky, zprávu nebo záznam o zkoušce v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1).

§ 11

Požadavky na odbornou způsobilost fyzických osob pro montáže a opravy

Osobou odborně způsobilou k montáži a opravám na vyhrazeném plynovém zařízení podle zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení je fyzická osoba splňující odbornou praxi a vzdělání podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení, která absolvovala zaškolení v rozsahu stanoveném právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1) s ohledem na charakter činnosti. Požadavek na absolvování zaškolení se týká i opakovaných zkoušek odborné způsobilosti (prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních podle zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení). Absolvování zaškolení v případě opakovaných zkoušek odborné způsobilosti lze splnit i systémem průběžného vzdělávání v rámci Odborného plynárenského vzdělávání, organizovaným příslušným autorizovaným společenstvem registrovaným u Hospodářské komory České republiky.

§ 12

Požadavky na odbornou způsobilost fyzických osob k obsluze a kontrolám

(1) Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních podle zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení se nevyžaduje od pověřené organizace pro kontroly vyhrazených plynových zařízení a pro jejich obsluhu.

(2) Provozovatel před pověřením odborně způsobilé osoby k obsluze a kontrolám, která bude zajišťovat kontrolu vyhrazeného plynového zařízení, zajistí její prokazatelné seznámení s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1) souvisejícími s kontrolovaným vyhrazeným plynovým zařízením. Ověření znalostí odborně způsobilé osoby podle věty první musí být provedeno prokazatelným způsobem.

(3) V případě provádění kontroly dodavatelským způsobem se za odborně způsobilou osobu považuje revizní technik, zkušební technik nebo osoba provádějící montáž vyhrazeného plynového zařízení s příslušným rozsahem osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních podle zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení; v případě provádění kontrolypodle věty první se za pověření k provádění kontrol považuje objednávka kontroly provozovatelem kontrolovaného vyhrazeného plynového zařízení.

(4) Pokud je prováděna kontrola zařízení podle požadavků výrobce, platí zároveň jeho požadavky na odbornou způsobilost osoby, která kontrolu provádí.

(5) Odborně způsobilou osobou k obsluze vyhrazeného plynového zařízení podle zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení je fyzická osoba splňující odbornou praxi a vzdělání podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení, prokazatelně zaškolená u provozovatele daného vyhrazeného plynového zařízení. Osnovu zaškolení a délku odborné praxe určí provozovatel ve spolupráci s revizním technikem zařízení s ohledem na charakter práce a náročnost obsluhy zařízení.

(6) Odborně způsobilá osoba k obsluze vyhrazeného plynového zařízení absolvuje ověření znalostí v rozsahu vykonávaných činností při obsluze. Ověřování znalostí obsluhy zařízení provádí revizní technik s platným osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních podle zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení pro danou skupinu vyhrazených plynových zařízení. Ověřování znalostí obsluhy se provádí u vyhrazených plynových zařízení I. třídy minimálně jedenkrát za 3 roky, u vyhrazených plynových zařízení II. třídy minimálně jedenkrát za 5 let. O výsledku ověření znalostí obsluhy musí být učiněn záznam, který se uchovává v provozní dokumentaci.

(7) V případě změny na vyhrazeném plynovém zařízení, která má vliv na provozní požadavky, případně na bezpečnost jeho provozu, je nutno provést bezodkladně doplnění a ověření znalostí obsluhy bez ohledu na lhůty uvedené v odstavci 6.

(8) Ověřování znalostí revizním technikem se nepožadují pro obsluhu vyhrazeného plynového zařízení, jehož jednotkový výkon je do 50 kW včetně, vyjma průmyslových tepelných zařízení.

§ 13

Technická dokumentace

(1) Zpracovatel konstrukční dokumentace vyhrazeného plynového zařízení ho zařazuje do třídy a skupiny a určuje dělící místo mezi jednotlivými skupinami v souladu s požadavky tohoto nařízení.

(2) Technická dokumentace pro montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení obsahuje požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1). Neoddělitelnou součástí technické dokumentace jsou zásady pro vykonávání kontrol, zkoušek a revizí.

(3) Technická dokumentace u vyhrazeného plynového zařízení slouží ke zpracování technologických postupů zkoušek a revizí, ke stanovení způsobu obsluhy a ke zpracování místního provozního řádu a jiných provozních dokumentů v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1).

§ 14

Montáže a opravy

(1) Při provádění montáží a oprav vyhrazených plynových zařízení musí být dodržovány právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1) a případné specifické požadavky výrobců na způsobilost osob provádějících montáž nebo opravu vyhazeného plynového zařízení.

(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba provádějící montáž vyhrazeného plynového zařízení zajišťuje

a) průvodní a technickou dokumentaci v českém jazyce v souladu s požadavky na kompletnost a rozsah, stanovenými právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1),

b) provedení příslušných zkoušek a revizí,

c) provedení revizí v případě oprav v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1),

d) podklady pro zpracování provozní dokumentace v českém jazyce,

e) provedení prohlídky za účelem ověření kompletnosti, neporušenosti a bezpečnosti zařízení bezprostředně před jeho uvedením do provozu (spuštěním),

f) proškolení osob provádějících obsluhu zařízení v souladu s požadavky výrobců jednotlivých částí zařízení.

Doklady předá právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba provádějící montáž vyhrazeného plynového zařízení spolu s příslušnými podklady pro zpracování místního provozního řádu v souladu s požadavky a v rozsahu stanoveném právními a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1).

(3) K dokončené montáži nebo opravě vyhrazeného plynového zařízení právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba provádějící montáž nebo opravu vyhrazeného plynového zařízení vede a archivuje technickou dokumentaci po dobu 10 let v rozsahu stanoveném právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1).

(4) U montáží a oprav vyhrazených plynových zařízení, kde hrozí riziko úniku hořlavého, toxického, jedovatého nebo žíravého plynu, vypracuje právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba provádějící montáž nebo opravu vyhrazeného plynového zařízení technologický postup prací.

(5) Provádí-li se montáž nebo oprava na provozovaném vyhrazeném plynovém zařízení, jeho provozovatel poskytuje právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provádějící montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení dokumentaci o zařízení pro přípravu technologického postupu, provedení montáže a opravy a případné doplnění a úpravy této dokumentace související s montáží a opravou.

§ 15

Požadavky na bezpečnost provozu vyhrazených plynových zařízení

(1) Vyhrazené plynové zařízení lze provozovat až po ověření, že jeho technický stav je v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1).

(2) Provozovatel vyhrazeného plynového zařízení je po dobu jeho provozu odpovědný za bezpečný a spolehlivý provoz zařízení tak, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví osob, nebo majetku, a za provádění všech činností na zařízení v rozsahu a termínech stanovených právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1). Provozovatel zejména

a) při uvedení vyhrazeného plynového zařízení do provozu určí osobu odpovědnou za provoz tohoto zařízení a zajistí její proškolení,

b) zajistí do jednoho měsíce od uvedení vyhrazeného plynového zařízení do provozu vypracování místního provozního řádu v souladu s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1), zpracovaného pro konkrétní místní podmínky,

c) vede a uchovává předepsanou technickou dokumentaci, provozní dokumentaci a evidenci vyhrazeného plynového zařízení v rozsahu a za podmínek stanovených v právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1),

d) vede o provozu vyhrazeného plynového zařízení příslušné záznamy (provozní deník) v souladu s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1),

e) zajistí provádění pravidelných provozních revizí a kontrol vyhrazeného plynového zařízení ve lhůtách stanovených podle tohoto nařízení,

f) uchovává provozní deník nejméně po dobu 10 let od provedení posledního záznamu,

g) uchovává doklady o provedené kontrole vyhrazeného plynového zařízení, o pravidelné údržbě a provedené provozní revizi po dobu 10 let doklady o provedených zkouškách po dokončené montáži nebo rekonstrukci zařízení a výchozí revizi je nutno uchovávat po celou dobu provozu zařízení,

h) zajistí, aby montáž a opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení vykonávaly jen právnické osoby a podnikající fyzické osoby s oprávněním pro danou činnost podle zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, a obsluhu vyhrazených plynových zařízení jen odborně způsobilé fyzické osoby,

i) zajistí, aby ve stanovených případech zkoušky, revize, opravy, montáž nebo kontrolu zařízení vykonávaly jen fyzické osoby, které jsou odborně způsobilé, a ve stanovených případech jsou též držiteli platného osvědčení podle zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, zajistí realizaci nápravných opatření stanovených revizemi nebo orgány státní správy na vyhrazených plynových zařízení v průběhu jejich provozu,

j) zjišťuje a analyzuje příčiny havárií a dalších závažných událostí, k nimž došlo na vyhrazeném plynovém zařízení, a provádí nápravná a preventivní opatření.

§ 16

Další požadavky na bezpečnost provozu zařízení

(1) Zařízení se umisťují v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1), a požadavky výrobců nebo dovozců.

(2) Provozovatel zejména zajistí, aby

a) prostory, v nichž se skladují nebo upravují toxické, výbušné, hořlavé nebo hoření podporující plyny, a prostory, v nichž se s těmito látkami zachází, byly vybaveny pevnými svítidly odpovídajícími stanovenému prostředí; prostory podle předchozí věty musí být na vstupu a na přístupových cestách označeny bezpečnostními tabulkami nebo značkami v souladu s požadavky jiných právních předpisů,

b) jednotlivé části vyhrazeného plynového zařízení byly vodivě propojeny a chráněny proti účinkům statické elektřiny a atmosferickým vlivům,

c) materiály použité při konstrukci a stavbě vyhrazeného plynového zařízení odpovídaly provozním podmínkám a vlastnostem plynů, s nimiž přijdou do styku; jejich vhodnost musí být doložena atestem nebo prohlášením o shodě,

d) stavem vyhrazeného plynového zařízení byla zajištěna jeho pevnost a těsnost a zařízení bylo zajištěno proti účinkům koroze,

e) v prostorech, kde jsou provozována vyhrazené plynová zařízení, bylo zajištěno odpovídající větrání s ohledem na charakter zařízení, používanou technologii a plyn,

f) vyhrazené plynové zařízení bylo podle potřeby opatřeno měřením tlaku a množství plynu,

g) při skladování plynů byla stanovena a dodržována ochranná pásma, kde je zakázaná manipulace s otevřeným ohněm a uskladňování jakýchkoliv látek,

h) ochranná pásma musí být zřetelně označena; práce v ochranných pásmech lze provádět jen s písemným souhlasem provozovatele zařízení,

i) zařízení plnírny bylo umístěno v samostatných přízemních budovách, při plnění nádob plyny těžšími než vzduch nesmí být tyto prostory podsklepeny a nesmí být propojeny podzemními prostorami s jinými objekty,

j) hlavní uzávěr na přívodu plynu byl umístěn na snadno přístupném místě přednostně vně objektu,

k) jednotlivé úseky rozvodu plynů byly uzavíratelné s ohledem na jejich funkci v provozu a každý úsek, vyjma rozvodů v obytných prostorách, měl možnost bezpečného odvzdušnění a odplynění do volného prostoru,

l) rozvody plynů při průchodu stěnami a stropy vedly v chráničkách,

m) rozvody plynů nebyly vedeny výtahovými šachtami a jako průchozí pod objekty; jejich uzávěry musí být snadno přístupné a ovladatelné a musí být chráněny proti neoprávněné manipulaci,

n) rozvody podle druhu dopravovaných plynů byly označeny bezpečnostním označením, v případě, že mohou být zaměněny s rozvody jiného média,

o) zplodiny spalování byly odvedeny tak, aby neohrožovaly bezpečnost osob,

p) u zařízení, kde se pracuje s jedovatými, dráždivými, dusivými nebo žíravými plyny, byla zabezpečena dýchací technika,

q) nádoby na plyn byly při plnění bezpečně zajištěny proti převržení. Připojení nádoby na plnicí zařízení musí být provedeno tak, aby byla zaručena těsnost spojení mezi připojovacím potrubím a uzavíracím ventilem nádoby.

(3) V souladu s požadavky na bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení podle zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení je zakázáno plnit nádoby

a) u nichž prošla lhůta periodické zkoušky,

b) které nemají předepsané značení, popřípadě je nečitelné,

c) které mají poškozený povrch, patky, ventily, výstroj nebo izolaci,

d) které nemají předepsanou výstroj,

e) které jsou určeny pro acetylén, jestliže nemají označení porézní hmoty, nebo u nichž poklesl obsah látky, ve které je acetylén rozpuštěný pod stanovenou mez,

f) u nichž nelze zjistit zbytkový plyn nebo které jsou uvnitř znečištěny.

§ 17

Požadavky na zkoušku vyhrazeného plynového zařízení

(1) Zkouškou vyhrazeného plynového zařízení dochází po dokončení montáže nebo rekonstrukce k přezkoušení, zda jeho stav odpovídá právním a ostatním předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1).

(2) Zkoušku vyhrazeného plynového zařízení zajistí právnická nebo podnikající fyzická osoba, která prováděla montáž nebo rekonstrukci zařízení. Osoba podle věty první určí fyzickou osobu, která zkoušku řídí a odpovídá za vypracování písemné zprávy (záznamu) o průběhu a výsledku zkoušky. Osoba podle věty první dále písemně oznámí pověřené organizaci alespoň 15 dnů předem místo a dobu provádění zkoušky vyhrazených plynových zařízení I. třídy podle tohoto nařízení.

(3) Před zahájením zkoušky revizní nebo zkušební technik vypracuje písemný technologický postup zkoušky, který obsahuje zejména

a) rozsah zkoušky,

b) popis prováděných úkonů, včetně použití příslušné měřicí techniky,

c) nezbytná opatření pro zajištění bezpečného provádění zkoušky,

d) podmínky, za kterých je shledána zkouška úspěšnou.

Pro vyhrazené plynové zařízení stejné podskupiny lze zpracovat typový technologický postup zkoušky.Tento postup může být i podkladem pro případné vypracování konkrétního technologického postupu zkoušky na předmětném vyhrazeném plynovém zařízení.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba provádějící zkoušku před zahájením zkoušky zajistí

a) vymezení a zřetelné označení nebezpečného prostoru,

b) aby se v nebezpečném prostoru nezdržovaly v průběhu zkoušky nepovolané osoby,

c) aby se osoby pověřené prováděním zkoušky zdržovaly v průběhu zkoušky na bezpečném místě stanoveném technologickým postupem,

d) aby ovládací zařízení, která se v průběhu zkoušky používají, byla umístěna na bezpečném místě,

e) aby připojovací potrubí a tlakové nádoby potřebné k provedení zkoušky byly předem vyzkoušeny na stanovený zkušební přetlak v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1),

f) aby byla zajištěna správnost měřicích přístrojů podle právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1).

(5) Jestliže zkouška zařízení nebyla úspěšná, je po odstranění zjištěných závad opakována.

(6) Vyhrazené plynové zařízení I. třídy může právnická nebo podnikající fyzická osoba, která provedla montáž odevzdat odběrateli jen po úspěšné zkoušce potvrzené pověřenou organizací. V případě kladného výsledku zkoušky o tom pověřená organizace vydá stanovisko.

(7) Platnost zkoušky je 6 měsíců, pokud není v právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1) stanoveno jinak.

§ 18

Požadavky na výchozí revize vyhrazených plynových zařízení

(1) Výchozí revizi vyhrazeného plynového zařízení zajistí právnická nebo podnikající fyzická osoba, která prováděla montáž nebo rekonstrukci zařízení. Výchozí revize se provádí před uvedením vyhrazeného plynového zařízení do provozu. Zpráva o výsledku výchozí revize je nedílnou součástí dodávky vyhrazeného plynového zařízení. Zařízení nesmí být uvedeno do provozu, pokud nejsou odstraněny závady bránící bezpečnému a spolehlivému provozu, které jsou uvedeny ve zprávě o revizi. Při výchozí revizi revizní technik nehodnotí plnění požadavků požární ochrany.

(2) Výchozí revize se provádí na základě písemného technologického postupu, zpracovaného revizním technikem, který ji bude provádět. Pokud je technologický postup zpracován jinou osobou, ověří ho provádějící revizní technik svým podpisem.

(3) Technologický postup revize obsahuje zejména

a) rozsah revize,

b) popis prováděných úkonů,

c) nezbytná opatření pro zajištění bezpečného provádění revize.

Pro zařízení stejné skupiny lze zpracovat typový technologický postup revize. Tento postup může být i podkladem pro případné vypracování konkrétního technologického postupu výchozí revize na předmětném zařízení.

(4) Před zahájením výchozí revize připraví právnická nebo podnikající fyzická osoba provádějící montáže vyhrazené plynové zařízení k revizi a zajistí k němu bezpečný přístup. Dále zajistí zejména

a) spolehlivé odpojení zařízení od přívodu energie a zabrání tak možnosti úrazu či havárie,

b) dýchatelnou a nezávadnou atmosféru v okolí zařízení,

c) provedení nezbytných měření v místech, kde by mohlo dojít k ohrožení života nebo zdraví osob nebo k ohrožení majetku, a podle výsledku měření stanoví a učiní potřebná opatření,

d) provedení revize podle místních podmínek a v potřebném rozsahu protipožárních opatření v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1),

e) potřebný počet kvalifikovaných osob pro provedení revize a jejich vybavení potřebným nářadím, přístroji a osobními ochrannými pracovními prostředky,

f) dýchací a oživovací techniku pro případ potřeby, a vyžaduje-li to technologický postup, i protiplynovou nebo záchrannou službu.

(4) Při výchozí revizi se prověří zejména

a) plnost a správnost technické dokumentace zařízení,

b) zda byly na vyhrazeném plynovém zařízení provedeny předepsané zkoušky, stejně jako správnost a úplnost dokladů o zkouškách,

c) zda vyhrazené plynové zařízení odpovídá právním a ostatním předpisům a požadavkům bezpečnosti práce1) na vyhrazených technických zařízeních,

d) zda je vyhrazené plynové zařízení vybaveno předepsanými měřicími, kontrolními a bezpečnostními zařízeními,

e) výsledky případných dílčích kontrol a zkoušek prováděných v průběhu montáže a kvalita montážních prací (např. kvalita provedení montáže závitových, přírubových a dalších druhů spojů potrubí, kvalita způsobu upevnění zařízení k stavebním kontrukcím),

f) zda byly montážní práce provedeny osobami s předepsanou odbornou způsobilostí,

g) doklady o vhodnosti a kvalitě použitých trubních materiálů, armatur, a dalších kompletačních prvků,

h) dostatečný přívod spalovacího vzduchu u zařízení pro spalování plynu s ohledem na charakter vyhrazeného plynového zařízení, použitou technologii a druh plynu,

i) zda byly provedeny revize i na vyhrazených zařízeních elektrických, tlakových, zdvihacích nebo jiných (např. spalinových cest), pokud jsou součástí revidovaného zařízení,

j) jiné okolnosti důležité z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti provozu požadované technologickým postupem.

§ 19

Požadavky na provoz zařízení – kontroly a provozní revize

(1) Způsobilost provozovaného zařízení k dalšímu bezpečnému provozu se ověřuje a prokazuje kontrolou a provozní revizí, které jsou vykonávány ve lhůtách podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení a v rozsahu stanoveném tímto nařízením, pokud průvodní dokumentace nebo místní provozní řád neurčí lhůty jiné. O stanovení podmínek a jiných lhůt k provádění kontrol a revizí rozhodne pověřená organizace stanoviskem, o kterém informuje orgány inspekce práce.

(2) Podmínky stanovené pověřenou organizací musí být v průběhu provozu trvale plněny v plném rozsahu. V případě neplnění stanovených podmínek pozbývá stanovisko pověřené organizace platnost a provozovatel plní standartní podmínky pro provádění kontrol a revizí, vyplývající z tohoto předpisu.

§ 20

Provozní revize

(1) Na vyhrazených plynových zařízeních, která jsou v provozu, provozovatelé zajistí provádění provozních revizí. Provozní revize se provádějí zejména po skončení zkušebního provozu, po generální opravě, po zásazích do vyhrazeného plynového zařízení nebo změně jeho instalačních podmínek, které mají vliv na bezpečnost a spolehlivost provozu, po nuceném odstavení zařízení z provozu (např. požár, výbuch, havárie), po odstavení zařízení z provozu na dobu delší než 6 měsíců a v případech stanovených zvláštními předpisy v souladu s pokyny výrobce (dodavatele) zařízení.

(2) Před zahájením provozní revize a po vzájemné dohodě připraví provozovatel nebo dodavatel v součinosti vyhrazené plynové zařízení na revizi a podle potřeby k němu zajistí spolehlivý přístup a zabrání tak možnosti úrazu. Provozovatel pro účel provozní revize dále zajistí zejména

a) spolehlivé odpojení vyhrazeného plynového zařízení od přívodu energie a zabrání tak možnosti vzniku úrazu a havárie,

b) podle potřeby odplynění vyhrazeného plynového zařízení nebo přivedení plynů v zařízení do stavu netečné atmosféry (inertizace), popřípadě v zařízení nebo jeho okolí zajistit dýchatelnou a nezávadnou atmosféru,

c) provedení nezbytných měření v místech, kde by mohlo dojít k ohrožení života nebo zdraví osob nebo k ohrožení majetku, a podle výsledku měření stanoví a učiní potřebná opatření,

d) provedení protipožárních opatření podle místních podmínek a v potřebném rozsahu v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1),

e) potřebný počet kvalifikovaných osob pro realizaci revize a vybaví je potřebným nářadím, přístroji a osobními ochrannými pracovními prostředky,

f) zajistit pro případ potřeby dýchací a oživovací techniku, a vyžaduje-li to technologický postup, i protiplynovou nebo záchrannou službu.

(3) Provozní revize se provádí na základě písemného technologického postupu zpracovaného revizním technikem, který ji bude provádět. Pokud je technologický postup zpracován jinou osobou, ověří jej revizní technik provádějící revizi a opatří svým podpisem. Technologický postup revize obsahuje zejména

a) rozsah revize,

b) popis prováděných úkonů,

c) nezbytná opatření pro zajištění bezpečného provádění revize,

d) požadavky na zajištění podmínek pro provedení revize ze strany provozovatele (zejména odstavení zařízení, odplynění, provedení měření, přítomnost odborných pracovníků) s respektováním místních provozních podmínek.

Pro vyhrazené plynové zařízení stejné skupiny lze zpracovat typový technologický postup revize. Tento postup může být i podkladem pro případné vypracování konkrétního technologického postupu provozní revize na konkrétním vyhrazeném plynovém zařízení.

(4) Při provozní revizi se podle charakteru vyhrazeného plynového zařízení prověří zejména

a) změny stavu vyhrazeného plynového zařízení od poslední revize, zda bylo zařízení odstaveno z provozu déle než 6 měsíců a zda vykazovalo v provozu závady a jiné nedostatky,

b) dokumentace o provedených kontrolách a zkouškách zařízení během jeho provozu,

c) úplnost a správnost provozní technické dokumentace, provozního řádu a návodů k obsluze,

d) funkce zabezpečovacích, kontrolních, měřicích a ovládacích zařízení, včetně vyzkoušení simulovaných poruchových stavů,

e) funkce odtahových systémů, dostatečnost větrání, přívodu vzduchu, odsávání,

f) těsnost vyhrazeného plynového zařízení,

g) celková funkce vyhrazeného plynového zařízení,

h) vybavení pracoviště osobními ochrannými pracovními prostředky, dýchací a oživovací technikou,

i) stav pracoviště, vybavení pracoviště bezpečnostními značkami a tabulkami, výskyt vlivů, které ztěžují obsluhu a způsobují nadměrné přetížení zařízení,

j) zda splňuje obsluha předepsané požadavky odborné způsobilosti,

k) jiné okolnosti důležité z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti provozu požadované technologickým postupem.

(5) Provozní revize se provede do konce kalendářního měsíce, ve kterém uplyne její lhůta.

(6) V případě, že při revizi je zjištěno, že vyhrazené plynové zařízení vykazuje závady bránící jeho dalšímu bezpečnému provozu, provede revizní technik provádějící revizi písemný záznam s doporučením odpojení zařízení od zdroje energie nebo tlaku a zajištěním proti nežádoucímu připojení. Neprodleně se skutečností podle věty první seznámí osobu odpovědnou za provoz vyhrazeného plynového zařízení, případně vedoucího zaměstnance provozovatele, který provede další nezbytné úkony k zajištění bezpečnosti provozovaného zařízení.

(7) Po provedené provozní revizi vypracuje revizní technik revizní zprávu s údaji uvedenými v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(8) Při provozní revizi revizní technik nehodnotí plnění požadavků požární ochrany.

§ 21

Kontrola zařízení

(1) Kontrolu zařízení provede osoba odborně způsobilá podle § 12 odst. 2 tohoto nařízení. Provozní revize nahrazuje provedení kontroly.

(2) Za splnění požadavků na kontrolu zařízení se považuje i pravidelný servis provedený v určených termínech podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení.

(3) Pokud pro skupinu vyhrazených plynových zařízení podle § 5 tohoto nařízení není určen rozsah a předmět kontroly právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1), při kontrole zařízení se ověří zejména

a) stav vyhrazeného plynového zařízení a jeho jednotlivých částí, zda nejsou viditelně poškozeny, opotřebeny nebo zkorodovány tak, že by tím byla snížena bezpečnost provozu technického zařízení,

b) stav, funkce uzávěrů plynu a označení hlavních uzávěrů plynu,

c) zda vyhrazené plynové zařízení a pracoviště, na kterém je zařízení umístěno, je vybaveno předepsanými bezpečnostními značkami,

d) přístupnost vyhrazeného plynového zařízení z hlediska obsluhy,

e) těsnost vyhrazeného plynového zařízení,

f) působení vnějších vlivů a provozních okolností na vyhrazené plynové zařízení (např. větrání, odsávání),

g) stav rozvodu plynu za hlavním uzávěrem, včetně osazených regulátorů, plynoměrů a ostatních uzávěrů,

h) přístupnost, umístění, označení a ovladatelnost uzávěru regulačních a měřicích zařízení,

i) větrání prostor a technických podlaží, stav osvětlení a těsnost plynovodních prostupů, a to z hlediska požadavků bezpečnosti práce a vyhrazených technických zařízení.

(4) Po provedené kontrole vypracuje pověřený pracovník bez zbytečného odkladu záznam o kontrole s údaji uvedenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Kontrola musí být provedena do konce kalendářního měsíce, ve které uplyne její lhůta. Kontroly se lhůtou 3 měsíce nebo kratší musí být provedeny nejpozději v poslední den lhůty. Byly-li zjištěny při kontrole závažné nedostatky, které ohrožují bezpečnost osob a majetku, musí být bezprostředně po kontrole provedena provozní revize.

§ 22

Harmonogram revizí a kontrol

(1) Harmonogram revizí a kontrol je vypracován minimálně na šestileté období a jeho obsahem jsou všechny provozovaná vyhrazená plynová zařízení včetně uvedení termínů provedení revizí a kontrol.

(2) Pro stanovení termínů revizí a kontrol se při zpracování harmonogramu podle odst. 1 respektují požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1).

(3) Harmonogram se průběžně doplňuje a aktualizuje. Před uplynutím období jeho platnosti stanoveného v odstavci 1 se zpracuje harmonogram nový tak, aby v době skončení platnosti stávajícího, mohl okamžitě vstoupit v platnost.

§ 23

Pověřená organizace

(1) Pověřená organizace provádí prohlídky zařízení na základě požadavků zadavatele nebo budoucího provozovatele v době montáže zařízení. Pro účely kontrolní prohlídky nebo zkoušky je provozovatel povinen připravit zařízení ke kontrolní prohlídce nebo zkoušce ve stanoveném termínu a za podmínek stanovených pověřenou organizací.

(2) Na základě žádosti provozovatele nebo z podnětu úřadu státní správy, může pověřená organizace provést kontrolní prohlídku nebo zkoušku zařízení obou tříd.

(3) Technické úkony nutné k řádnému provedení kontrolní prohlídky nebo zkoušky vykonává revizní technik nebo jiná odborně způsobilá osoba určená provozovatelem, a to podle požadavku a ve spolupráci s pověřenou organizací.

(4) Pověřená organizace na základě výsledku kontrolní prohlídky nebo zkoušky vydá stanovisko.

§ 24

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

 1. Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění pozdějších předpisů.
 2. Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

§ 25

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Poznámka redakce: Návrh zákona prošel dne 23. dubna 2021 třetím čtením v Poslanecké sněmovně. Jedním z přijatých pozměňovacích návrhů byl A20, který upravuje účinnost zákona od 1. července 2022. Dá se tedy předpokládat, že i toto nařízení bude mít stejnou účinnost.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č…/2019 Sb.

Záznam o kontrole vyhrazeného plynového zařízení

Záznam o kontrole vyhrazeného plynového zařízení může být proveden v provozním deníku zařízení nebo musí být jako písemný dokument zařazen a evidován v jeho provozní dokumentaci a obsahuje:

 1. datum kontroly,
 2. rozsah kontrolovaného zařízení,
 3. zjištěné závady a nedostatky, návrh termínu a způsobu jejich odstranění,
 4. jméno a podpis osoby, která provedla kontrolu, a
 5. pokud byla kontrolaprovedena dodavatelským způsobem, identifikační číslo osoby, bylo-li osobě přiděleno, název a sídlo právnické osoby, případně adresa místa podnikání podnikající fyzické osoby, která kontrolu provedla.


Příloha č. 2 k nařízení vlády č…/2019 Sb.

Obsah zprávy o revizi vyhrazeného plynového zařízení

Zpráva o revizi vyhrazeného plynového zařízení obsahuje minimálně tyto údaje

 1. umístění vyhrazeného plynového zařízení, u provozní revize označení provozovatele vyhrazeného plynového zařízení, identifikační číslo provozovatele, bylo-li mu přiděleno, jeho název a sídlo, pokud je právnickou osobou, případně jméno, adresa místa podnikání, pokud je podnikající fyzickou osobou,
 2. datum zahájení a ukončení revize, datum vypracování, jméno revizního technika a evidenční číslo jeho osvědčení,
 3. druh revize (provozní, výchozí), evidenční číslo revizní zprávy,
 4. přesnou specifikaci, druh a technické hodnoty revidovaného vyhrazeného plynového zařízení, v případě zpracování zprávy o výchozí revizi se v části „Technické hodnoty revidovaného zařízení“ doplnění seznamu předložené dokumentace, jednoznačné konstatování, zda montáž zařízení provedla právnická nebo podnikající fyzická osoba k tomu oprávněná podle zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a seznam odborně způsobilých osob s uvedením kvalifikace, které se podílely na montáži vyhrazeného plynového zařízení; součástí technických hodnot revidovaného zařízení mohou být též vložené fotografie dílčích částí revidovaného zařízení, popřípadě i výrobních štítků,
 5. údaje o provedeném měření, zkouškách a prohlídce vyhrazeného plynového zařízení, včetně výrobních nebo evidenčních čísel použitých měřicích přístrojů s uvedením výsledku měření,
 6. zjištěné závady a nedostatky, jejich závažnost z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti provozu vyhrazeného plynového zařízení, odkaz na porušený bezpečnostní předpis,
 7. návrh opatření a lhůt k odstranění zjištěných závad a nedostatků,
 8. údaje o způsobu odstranění závad zjištěných při předchozí revizi, popřípadě při kontrole vyhrazeného plynového zařízení; pokud závady a nedostatky, uvedené v předchozích záznamech a zprávách o revizích vyhrazeného plynového zařízení nebyly odstraněny, uvedou se znovu do části zprávy „Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění“,
 9. celkové zhodnocení revidovaného vyhrazeného plynového zařízení z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti. Celkové hodnocení nesmí být podmínečné. V případě provozní revize je třeba jednoznačně konstatovat, zda je nebo není revidované zařízení schopno bezpečného provozu. V případě výchozí revize musí být jednoznačně konstatováno, zda se revidované zařízení navrhuje nebo nenavrhuje uvést do provozu,
 10. podpis a otisk razítka revizního technika,
 11. v případě, že revizi provedla osoba s oprávněním podle zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení, identifikační číslo, bylo-li jí přiděleno, název a sídlo, pokud je právnickou osobou, případně jméno, adresa místa podnikání, pokud je podnikající fyzickou osobou a číslo oprávnění,
 12. záznam o předložených revizích elektrického, tlakového zařízení a spalinových cest, případně jiných; ve zprávě se uvedou identifikační údaje příslušných revizí (evidenční číslo, datum vystavení a jméno revizního technika),
 13. jméno, funkce a podpis zástupce dodavatele (u výchozí revize), nebo provozovatele (u revize provozní) s výslovným konstatováním, že se seznámil s obsahem zprávy s uvedením data předání zprávy a výše uvedeného seznámení.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č…/2019 Sb.

Lhůty pro provádění provozních revizí a kontrol vyhrazených plynových zařízení

Třída Provozní revize Kontrola
I. 3 roky 1 rok
II. 3 roky 1 rok


Příloha č. 4 k nařízení vlády č…/2019 Sb.

Rozlišovací znaky rozsahů oprávnění a osvědčení k montáži, opravám, revizím a zkouškám podle zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

Oprávnění, osvědčení obsahuje pro daný účel tyto rozlišovací znaky:

Rozsah oprávnění a osvědčení

a 1 Zařízení pro výrobu a úpravu plynných paliv
a 2 Zařízení pro výrobu a úpravu technických plynů
b Zařízení pro skladování plynů
c 1 Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na plynná paliva
c 2 Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na technické plyny
c 3 Plnění a čerpání nádrží vozidel plyny
c 4 Plnění tlakových nádob k dopravě plynů (platí pouze pro oprávnění k plnění tlakových nádob na plyny)
d Zařízení pro zkapalňování a odpařování plynů
e 1 Kompresorové stanice
e 2 Regulační stanice plynu
f 1 Domovní plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí
f 2 Průmyslové plynovody na plynná paliva kromě propanu, butanu a jejich směsí
f 3 NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn
f 4 VTL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn
f 5 NTL, STL a VTL plynovody na propan, butan a jejich směsi
f 6 Rozvody technických plynů
g 1 Spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva včetně spotřebičů na vytápění nebytových prostor, mimo pecí a průmyslových tepelných zařízení
g 2 Kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva
g 3   Pece a průmyslová tepelná zařízení bez omezení výkonu a spotřebiče na vytápění nebytových prostor s výkonem 50 kW a více, popř. jiné typy spotřebičů neuvedené ve skupině „g“
g 4 Stabilní plynové motory ve strojovnách

Příloha č. 5 k nařízení vlády č…/2019 Sb.

Nejkratší doba odborné praxe požadovaná pro činnost na vyhrazených plynových zařízeních ve vztahu k dosaženému minimálnímu stupni odborného vzdělání


Příloha č. 6 k nařízení vlády č…/2019 Sb.

Pro přepočet jiných než hořlavých plynů na uvolnitelný objem plynu se používají převody:

a) Plynné fáze

 • Nizkoenergetické plyny (generátorový, kychtový a podobně) – V/4
 • Středněenergetické plyny (koksárenský plyn, svítiplyn, energetický plyn, degazační plyn, vodní plyn, skládkový plyn, bioplyn, směs ZP+vzduch a podobně) – V/2
 • Vysoceenergetické plyny (směs LPG+vzduch, SNG, biomethan a podobně) – V*1
 • Velmivysoceenergetické plyny (plynný LPG, rafinérské plyny a podobně) – V*3
 • Jiné hořlavé plyny – objem se přepočte přes spalná tepla, přičemž pro ZP se uvažuje 40 MJ/m3

b) Kapalné fáze

 • LNG – objem LNG*650
 • Kapalný LPG – objem LPG(l)*750

[1]) § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.