Nařízení vlády o sazbách poplatků na odbornou činnost pověřené organizace

Návrh prováděcího předpisu vztahující se k návrhu zákona o bezpečném provozu vyhrazených technických zařízení. Stav k 21. 6. 2019. Připomínkové řízení bylo ukončeno. Návrh zákona je doposud projednáván v Parlamentu. Předpokládaný termín platnosti je 1. 8. 2022 (bez záruky).

Aktuální stav legislativního procesu je zde

Toto znění má pouze informativní charakter!

Návrh

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne …………… 2019

o sazbách poplatků na odbornou činnost pověřené organizace

Vláda nařizuje podle § 23 zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje sazby poplatku za odbornou činnost pověřené organizace podle zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení (dále jen „zákon“).

§ 2

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí v případě odborné činnosti pověřené organizace podle

a) § 13 odst. 1 písm. a) zákona za

1. vydání odborného stanoviska podle zákona o tom, zda jsou při projektování, konstrukci, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi vyhrazených technických zařízení splněny požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci[1]) 2 000 Kč,

2. zpracování stanoviska podle bodu 1 1 250 Kč za každou započatou hodinu,

b) § 13 odst. 1 písm. b) zákona 1 250 Kč za každou započatou hodinu,

c) § 13 odst. 1 písm. c) zákona 1 250 Kč za každou započatou hodinu,

d) § 13 odst. 1 písm. d) zákona 3 000 Kč,

e) § 13 odst. 1 písm. e) zákona 650 Kč,

f) § 13 odst. 1 písm. f) zákona 130 Kč,

g) § 13 odst. 1 písm. g) zákona 3 400 Kč,

h) § 13 odst. 1 písm. h) zákona 1 600 Kč,

i) § 13 odst. 1 písm. i) zákona 750 Kč,

j) § 13 odst. 1 písm. j) zákona 200 Kč,

k) § 13 odst. 1 písm. k) zákona 100 Kč,

l) § 13 odst. 1 písm. l) zákona

  1. pro 1. třídu kotlů 4 550 Kč,
  2. pro 2. třídu kotlů 3 900 Kč,
  3. pro 3. třídu kotlů 2 750 Kč,
  4. pro 4. třídu kotlů 2 000 Kč,
  5. pro jinou třídu kotlů za doplňkovou zkoušku ve výši rozdílu poplatků jednotlivých tříd kotlů podle bodu 1 až 4,

m) § 13 odst. 1 písm. m) zákona 700 Kč,

n) § 13 odst. 1 písm. n) zákona

  1. pro 1. třídu kotlů 1 800 Kč,
  2. pro 2. třídu kotlů 1 500 Kč,
  3. pro 3. třídu kotlů 1 100 Kč,
  4. pro 4. třídu kotlů 850 Kč,

o) § 13 odst. 1 písm. o) zákona 100 Kč.

(2) Je-li požadováno více odborných činností, činí sazba poplatku součet příslušných sazeb podle § 2 odst. 1.

§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Poznámka redakce: Předpokládá se, že toto Nařízení vlády nabude účinnosti společně se zákonem 1. července 2022


[1]) § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.