Vyhrazená technická zařízení

Vyhrazeným technickým zařízením je dle ustanovení § 2 písmene a) zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 250/2021 Sb.“), tlakové, zdvihací, elektrické nebo plynové zařízení, které při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržením podmínek bezpečného provozu představuje závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob.

Vyhrazená technická zařízení jsou tedy: 

  • elektrická
  • plynová
  • tlaková
  • zdvihací

Vyhrazená technická zařízení se zařazují podle míry rizika, které svým provozem vyvolávají, do tříd, skupin a podskupin. Vyhrazená technická zařízení s nejvyšší mírou rizika se zařazují do I. třídy; vyhrazená plynová zařízení se podle své základní technologické funkce zařazují do skupin.

Způsob prověřování odborné způsobilosti organizací, podnikajících fyzických osob a fyzických osob k činnostem na těchto zařízeních je podrobněji stanoveno v jednotlivých prováděcích právních předpisech k zákonu č. 250/2021 Sb.

Veškeré revize vyhrazených technických zařízení podle zákona č. 250/2021 Sb. a uvedených nařízení vlád mohou provádět pouze revizní technici s platným osvědčením. Pokud je revizní technik v postavení podnikající fyzické osoby (tzv. OSVČ), musí mít i oprávnění k revizní činnosti.

Vyhrazená elektrická zařízení

Vyhrazená plynová zařízení

Vyhrazená tlaková zařízení

Vyhrazená zdvihací zařízení

Související legislativa:

Zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení
a o změně souvisejících zákonů