Vypořádání připomínek k Návrhu nařízení vlády o vyhrazených elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra práce a sociálních věcí dne 21. března 2022 s termínem dodání stanoviska do 11. dubna 2022. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce:

 Téma, popř. část materiáluResortPřipomínkaVypořádání
1.K důvodové zprávě nebo odůvodněníÚřad pro ochranu osobních údajů●       Část F obecné části důvodové zprávy nebo odůvodnění, zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“), je nezbytné zcela přepracovat. Tato připomínka je zásadní. 1                    Odůvodnění: 2                    Tvrzení důvodové zprávy: „Z hlediska ochrany soukromí a osobních údajů nebyly identifikovány žádné negativní dopady,“ nedává žádný rozumný smysl. Předkladatel si nejprve musí položit otázku, zda jsou splněny podmínky § 10 zákona o zpracování osobních údajů. Pokud návrh právního předpisu žádné zpracování osobních údajů nezakládá, tak to DPIA takto konstatuje. Jakékoliv dopady na ochranu soukromí, včetně osobních údajů, ať již positivní, anebo negativní, jsou pak pojmově vyloučeny, protože návrh se problematikou nezabývá a nemá tedy na ni ani žádné dopady. S ohledem na § 6 odst. 5 či § 10 to však zjevně není tento případ. Pokud návrh právního předpisu zpracování osobních údajů zakládá, nelze apriorně a paušálně konstatovat, že návrh nemá žádné negativní dopady. Je třeba vyjít z článku 35 odst. 7 GDPR a v obecné části důvodové zprávy nebo odůvodnění adresovat možná rizika při zpracování osobních údajů a zvolené prostředky k jejich minimalizaci. Jedná se o obdobu toho, co návrh reguluje pro tlaková zařízení, takže by to předkladatele neměl být problém. Doporučený postup při zpracování zhodnocení dopadů na ochranu osobních údajů naleznete na stránkách ÚOOÚ.[1] K tomu můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů ministerstva a případně doplnit o jeho doporučení obecnou část důvodové zprávy nebo odůvodnění.AKCEPTOVÁNO Bude doplněno.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
2.Obecně k návrhuHospodářská komora České republikyOBECNÁ PŘIPOMÍNKA K PŘEDKLÁDANÉMU MATERIÁLU Navrhovaná právní úprava stanovuje rovněž, která elektrická zařízení nejsou vyhrazená. Mezi takto stanovenými zařízeními jsou i zařízení (např. §3, odst. 2, písm. a) a b)), která dle stávající legislativy (vyhláška 73/2010 Sb.) byla vyhrazenými elektrickými zařízeními. Hospodářská komora ČR (dále jen „HK ČR“) opakovaně upozorňovala, že vyřazení těchto zařízení s sebou ponese řadu problémů, mimo jiné to, že v případě jejich vyřazení bude chybět právní ukotvení povinností provozovatelů těchto elektrických zařízení, a to přesto, že při jejich provozování hrozí stejné riziko úrazu elektrickým proudem pro uživatele jako u řady dle nové právní úpravy vyhrazených elektrických zařízení. Proto HK ČR v červnu 2021 navrhla MPSV k tomuto nařízení přílohou, která by se zabývala vybranými nevyhrazenými zařízeními, která byla ovšem ze strany MPSV odmítnuta, s odůvodněním a příslibem, že problematika nevyhrazených elektrických zařízení bude řešena v jiném předpise. HK ČR v září 2021 navrhla, aby problematika byla řešena novelizací nebo vydáním nového znění vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Tato problematika stále není vyřešena a ani zatím není znám návrh MPSV, jakým způsobem ji řešit, a to přesto, že nová legislativa vstoupí v platnost již 1. 7. 2022.VYSVĚTLENO Připomínka jde nad rámec  návrhu nařízení vlády, není možné ji tedy akceptovat.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
3.K § 2Svaz průmyslu a dopravy§ 2 písm. b) Původní text: prací na vyhrazeném elektrickém zařízení montáž, demontáž, oprava, prohlídka, kontrola, údržba, zkoušení, měření a revize vyhrazeného elektrického zařízení, Návrh úpravy textu: prací na vyhrazeném elektrickém zařízení montáž, demontáž, oprava, prohlídka, kontrola, údržba, zkoušení, měření a revize vyhrazeného elektrického zařízení, všechny úkony pro zajištění a odjištění pracoviště, Odůvodnění: Zajištění a odjištění pracoviště je nezbytná součást prací na vyhrazených elektrických zařízeních. Tato připomínka je zásadní.AKCEPTOVÁNO   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
4.K § 2Svaz průmyslu a dopravy§ 2 písm. d) Původní text: řádem prohlídek, údržby a revizí součást provozní dokumentace, kterou právnická osoba a podnikající fyzická osoba provozující vyhrazené elektrické zařízení vymezuje požadavky, lhůty, postupy, pravidla a záznamy o ověřování bezpečnosti, údržbě, prohlídkách, opravách a rekonstrukcích vyhrazených elektrických zařízení, včetně preventivní údržby, Návrh úpravy textu (varianta I. – vypuštění písm. d)): Žádáme písm. vypustit. Odůvodnění: Viz také připomínka č. 12. Řád je novou povinností provozovatelů elektrických zařízení. Ve vztahu k z. č. 250/2021 Sb. jde o dokument, který tento zákon nezná ve vztahu k povinnostem právnických a podnikajících fyzických osob, zná jen pojem Řád preventivní údržby a to pro (zjednodušeně) PDS a PPS. Nad rámec zákona tak zavádí další povinnost, která bude znamenat finanční zátěž pro stávající provozovatele – toto je v rozporu s Důvodovou zprávou. Kromě toho již jiné právní předpisy dávají povinnost mít k dispozici provozní i průvodní dokumentaci, včetně povinností mít zpracovány Místní provozní bezpečnostní předpisy. Pokud je nutné zdůraznit povinnost mít definovány úkony, intervaly případně další, pak nechť jen v rozsahu zákonem daných povinností. Pro srovnání – ani návrh NV pro plynová zařízení nic takového nezná – odkazuje se na již platné předpisy. U provozovatele DS dojde dle původního návrhu NV k souběhu povinností – zpracovat „Řád preventivní údržby“ i „Řád prohlídek, údržby a revizí“. Návrh úpravy textu (varianta II. – při neakceptaci varianty I.): řádem prohlídek, údržby a revizí – součást provozní dokumentace, kterou právnická osoba a podnikající fyzická osoba provozující vyhrazené elektrické zařízení vymezuje požadavky, lhůty, postupy, pravidla a záznamy o ověřování bezpečnosti, údržbě, prohlídkách, opravách a rekonstrukcích vyhrazených elektrických zařízení, včetně preventivní údržby. Forma vedení řádu prohlídek, údržby a revizí je definovaná místním provozním bezpečnostním předpisem, Odůvodnění: Jednoznačně musí být definováno, jakou formou je veden tento řád prohlídek, údržby a revizí. Tato připomínka je zásadní.VYSVĚTLENO Požadujeme § 2 písm. d) ponechat. Nejedná se o novou zátěž pro provozovatele, tito mají již dnes podobnou dokumentaci vést. Jedná se o vymezení kritérií pro zajištění bezpečného provozu vyhrazených elektrických zařízení.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
5.K § 3Svaz průmyslu a dopravy§ 3 odst. 2 písm. a) a b) Původní text: není obsažen Návrh úpravy: Doplnit podmínky pro bezpečný provoz elektrických zařízení uvedených v § 3 odst. 2 písm. a) a b). Odůvodnění: Je žádoucí určit v tomto NV podmínky pro bezpečný provoz elektrických zařízení uvedených v § 3 odst. 2, písm. a) a b) – „nevyhrazených el. zařízení“. Tato připomínka je zásadní.VYSVĚTLENO Nedoporučujeme – toto NV je o vyhrazených elektrických zařízeních, nevyhrazená el. zařízení musí být řešena v jiném právním předpise.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
6.K § 3Svaz průmyslu a dopravy§ 3 odst. 2) písm. d) Původní text: Za vyhrazená elektrická zařízení se nepovažují d) elektrické strojní zařízení, které je považováno za výrobek podle jiného právního předpisu, Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh úpravy textu: Za vyhrazená elektrická zařízení se nepovažují d) elektrické zařízení, které je považováno za výrobek podle jiného právního předpisu3),Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon. Odůvodnění: Nejde pouze o „strojní“ zařízení – je nutné slovo odstranit. Doplnit i další zákony, které vymezuje zákon č. 250/2021 Sb. § 1 odst. 2) písm. a) a b). Za vyhrazená elektrická zařízení se nepovažují například elektrická „vybraná zařízení“ dle atomového zákona č. 263/2016 Sb. (jsou to například elektrické rozváděče, u kterých se posuzuje shoda dle AtZ a prováděcí vyhlášky č. 358/2016 Sb.). Jistě sem patří i další zákony – např. pro „určená zařízení“ apod. Řešením může být i případně písmeno d) vůbec neuvádět, neboť již zákon č. 250/2021 Sb. se vymezuje v § 1 odst. 2) k další legislativě. Tato připomínka je zásadní.VYSVĚTLENO Nelze vypustit, pokud by bylo vypuštěno, tak by mohla být vypuštěna písmena a), b), protože by nově byla obsahově shodná s upraveným písmenem d), plus by dle této definice přibyla další zařízení.   Navrhujeme přeformulování písmena d) takto: d) elektrické zařízení strojního zařízení, které je považováno za výrobek podle jiného právního předpisu3).   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
7.K § 3Svaz průmyslu a dopravy§ 3 odst. 2 písm. e) Původní text: elektrická zařízení a instalace s charaktery proudu nebo napětí nepřevyšujícími bezpečné hodnoty podle právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), neurčená, pokud nejsou určeny k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par anebo prachů. Návrh úpravy textu: elektrická zařízení a instalace s charaktery proudu nebo napětí nepřevyšujícími bezpečné hodnotyx) podle právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci neurčená, pokud nejsou určeny k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par anebo prachů. Odůvodnění: Nutné je doplnit odkaz na předpis/předpisy, kde jsou tyto bezpečné hodnoty stanoveny. Tato připomínka je zásadní.AKCEPTOVÁNO JINAK   Text bude upraven:   „elektrická zařízení a instalace s charaktery proudu nebo napětí, které nepředstavují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, pokud nejsou určeny k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par anebo prachů.“   Navrhovaný text vychází z požadavku uvedeného v § 1 písm. a) NV. Toto znění je založeno na analýze rizik.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
8.K § 3Českomoravská konfederace odborových svazůK § 3 odst. 2 písm. a) a b) Navrhujeme nevyřazovat zařízení uvedená v písm. a) a b) z vyhrazených. Odůvodnění: Vyřazení tohoto typu elektrického zařízení z vyhrazených nepovažujeme za správné rozhodnutí. Například v oblasti stavebnictví se stále vyskytují případy, kdy zaměstnanci používají naprosto nevyhovující nerevidovaná zařízení přesně těchto kategorií. Domníváme se, že ČSN 33 1600 ed. 2, kde jsou naprosto jasně stanoveny lhůty revizí a kontrol elektrických spotřebičů, je pro většinu uživatelů přijatelná. Na revize stačí jakákoliv osoba znalá podle stávajícího ustanovení § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti uvádíme, že nová právní úprava bude v rozporu s příslušnými technickými normami, například ČSN 33 1600 ed. 2, která revize požaduje. Bude tedy od 1. 7. 2022 provedena i změna příslušných technických norem? Tuto připomínku považujeme za zásadní.VYSVĚTLENO Nedoporučuje – toto NV je o vyhrazených elektrických zařízeních, nevyhrazená el. zařízení musí být řešena v jiném právním předpise.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
9.K § 3Českomoravská konfederace odborových svazůK § 3 odst. 2 písm. c) Požadujeme upřesnění či vysvětlení. Odůvodnění: Vymezení považujeme za příliš obecné a může vyvolávat otázky, kterých zařízení se ustanovení ve skutečnosti týká. Jinak řečeno, každé nově zakoupené strojní zařízení napojované na síť elektrického napětí nebude považováno za vyhrazené? Na jak dlouho? Je hlavním kritériem stáří zařízení či technologický standard při jeho výrobě? Tuto připomínku považujeme za zásadní.VYSVĚTLENO Ustanovení nehovoří o časovém faktoru. Vše je zastřešeno účinností právního předpisu. Z hlediska navrhované právní úpravy je zásadní zvýšená míra rizika ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob.   Výčet v odstavci 2 dává na srozuměnou, která zařízení s účinností předpisu nebudou považována za vyhrazená.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
10.K § 3Českomoravská konfederace odborových svazůK § 3 odst. 2 písm. d) Požadujeme upřesnění či vysvětlení pojmů „charaktery proudu“ a „napětí nepřevyšujícími bezpečné hodnoty“. Odůvodnění: O jaké bezpečné hodnoty se tu jedná? Normy, které uváděly hodnoty bezpečných napětí, tj. naposledy ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, už neplatí a nová ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 už tyto hodnoty neuvádí. Tuto připomínku považujeme za zásadní.VYSVĚTLENO V reakci na připomínku SPČR navrhujeme přeformulování písmena d) takto: d) elektrické zařízení strojního zařízení, které je považováno za výrobek podle jiného právního předpisu3).   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
11.K § 4Českomoravská konfederace odborových svazůK § 4 odst. 1) písm. c) Požadujeme přesnější vymezení či dovysvětlení. Odůvodnění: V návrhu ustanovení je jako vyhrazené elektrické zařízení I. třídy považována elektrická instalace ve zdravotnických prostorech s výjimkou zdravotnických prostorů, kde se nepředpokládá použití žádných příložných částí a kde porucha (zkrat) zdroje nemůže způsobit ohrožení života a zdraví osob, majetku nebo životního prostředí. Neumíme si představit prostor, kde zkrat nemůže způsobit ohrožení života nebo zdraví, majetku nebo životního prostředí. Tuto připomínku považujeme za zásadní.VYSVĚTLENO Úkolem předpisu je pojmout maximum možný variant co do rizikových prostor a činností. Připomínkované ustanovení je vyjádřením tohoto přístupu.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
12.K § 4Hospodářská komora České republikyPřipomínka k § 4, odst. 1   Požadujeme v ust. § 4, odst. 1, vložit nové písm. a) a následující písmena přeznačit. Nové písm. a) bude znít takto: „a) elektrická zařízení ve vnitřních a vnějších prostorách s extrémně vysokými teplotami okolí nad +55°C; v prostorách s výskytem kapající, stříkající, tryskající a intenzivně tryskající vody a možnost ponoření; v prostorách s výskytem trvale korozivních a znečišťujících látek a v prostorách s nebezpečím požáru hořlavých kapalin, nebezpečí působení vnějších vlivů musí vyplývat z projektové nebo provozní dokumentace“ Odůvodnění: Ve vyhlášce č. 73/2010 Sb., která bude nahrazena tímto nařízením vlády, byla ve třídě I. uvedena skupina B „Zařízení pracovišť z hlediska úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečných působením vnějších vlivů; nebezpečí vnějších vlivů musí vyplývat z projektové dokumentace“. Prostory s působením zvlášť nebezpečných vnějších vlivu byly: AB6 – +5 až +60°C : vnitřní a vnější prostory s extrémně vysokou teplotou okolí chráněné před chlademAB7 – +25 až +55°C : vnitřní a vnější prostory bez regulace teploty a vlhkosti, které mohou mít otvory do venkovního prostoru  AD2 – AD8: volně padající kapky, vodní tříšť, stříkající, tryskající a intenzivně tryskající voda, ponořeníAF4 – Trvalý výskyt korozivních a znečišťujících látek BE2N3 – nebezpečí požáru hořlavých kapalin Původní znění skupiny B nelze převzít do nového návrhu, protože v současné době neexistuje právní předpis, který by stanovoval, jaké prostory jsou zvlášť nebezpečné. Proto odborná pracovní skupina pracovala s novým pojmem „elektrické zařízení v prostorech vyžadujících zvláštní ochranná opatření, nebo speciální úpravu z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem“. Takováto definice ovšem rozšiřovala rozsah zařízení, které by byly nově zařízeními třídy I, proto zástupci HK ČR v pracovních skupinách upozorňovali na nutnost specifikovat konkrétně, o jaké působení vnějších vlivů se jedná. V rámci legislativně technických úprav prováděných na MPSV od června 2021 do března 2022 však došlo k úplnému vypuštění tohoto bodu, s čímž jako zástupci HK ČR nemůžeme souhlasit. Sice by se pro některé podnikatele mohlo jednat o finanční úsporu, nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o elektrická zařízení, na která působí vnější vlivy, které mohou způsobit vysoké riziko ohrožení života a zdraví, je pro podnikatele, ale především pro jejich zaměstnance zásadní, aby tato elektrická zařízení byla i nadále uvedena jako zařízení třídy I. a při jejich uvádění do provozu bylo nezbytné osvědčení vydané Pověřenou organizací. Doplňujeme rovněž ustanovení, že působení vnějších vlivů nemusí vyplývat pouze z projektové dokumentace, ale může vyplývat i z provozní dokumentace, protože existuje řada špatně provedených nebo neaktualizovaných projektů. Navrhované ustanovení je zároveň srozumitelné i pro širokou veřejnost, což je v případě legislativního předpisů rovněž vhodné.AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ   Lze souhlasit, pokud z daného bodu bude vypuštěna slova „kapající, stříkající,“   Nové znění:   „a) elektrická zařízení ve vnitřních a vnějších prostorách s extrémně vysokými teplotami okolí nad +55°C; v prostorách s výskytem tryskající a intenzivně tryskající vody a možnost ponoření; v prostorách s výskytem trvale korozivních a znečišťujících látek a v prostorách s nebezpečím požáru hořlavých kapalin, nebezpečí působení vnějších vlivů musí vyplývat z projektové nebo provozní dokumentace“.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
13.K § 5Svaz průmyslu a dopravyPůvodní text: Odborně způsobilou osobou pro montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba s platným oprávněním vydaným podle zákona v rozsahu podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Návrh úpravy textu: Odborně způsobilou osobou pro montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení nebo projektování elektrických zařízení je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba s platným oprávněním vydaným podle zákona v rozsahu podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Odůvodnění: Požadavek na doplnění kvalifikace projektování elektrického zařízení pro zpracování požadované dokumentace vyhrazených elektrických zařízení. Tato připomínka je zásadní.VYSVĚTLENO Připomínku nelze akceptovat, protože § 19 zákona č. 250/2021 Sb. neobsahuje samostatný stupeň odborné způsobilosti „projektant“, pouze konstatuje, že projektování je předmětem činnosti osoby znalé pro řízení činnosti. Aby bylo možné připomínku akceptovat, muselo by dojít k novelizaci § 19 zákona č. 250/2021 Sb. nařízení vlády nemůže rozšiřovat rozsah zmocnění a tedy i § 19 zákona 250/2021 Sb.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
14.K § 6Svaz průmyslu a dopravy§ 6 odst. 4 písm. a) Původní text: Revize na vyhrazeném elektrickém zařízení musí být provedena rovněž v případě změny parametru ochrany proti přetížení a zkratu, Návrh úpravy textu: Revize na vyhrazeném elektrickém zařízení musí být provedena rovněž v případě změny parametru ochrany proti přetížení a zkratu (mimo případy pouhého snížení hodnoty vybavovacího proudu ochranného prvku), Odůvodnění: Provádět revizi při pouhém snížení proudové hodnoty (např. výměna jističe před elektroměrem za jistič s nižší proudovou hodnotou z důvodu snížení platby) je zbytečné. Tato připomínka je zásadní.VYSVĚTLENO Je nutné zajistit při jakékoli změně.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
15.K § 7Svaz průmyslu a dopravy§ 7 odst. 1 (varianta č. I) Původní text: Vyhrazené elektrické zařízení lze provozovat, pouze pokud jeho stav byl ověřen v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1) provedenou prohlídkou, zkouškou, kontrolou a revizí, které byly provedeny ve lhůtách stanovených řádem prohlídek, údržby a revizí podle odstavce 4, který musí být pro tento účel zpracován. Jedná-li se o vyhrazené elektrické zařízení, pro které je v průvodní dokumentaci uvedena lhůta k provedení pravidelné revize nebo kontroly kratší, než je stanoveno řádem prohlídek, údržby a revizí v souladu s právními a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1), postupuje se podle lhůty uvedené v průvodní dokumentaci. Návrh úpravy textu: Vyhrazené elektrické zařízení lze provozovat, pouze pokud jeho stav byl ověřen v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1) provedenou prohlídkou, zkouškou, kontrolou a revizí, které byly provedeny ve lhůtách stanovených provozní dokumentací a normovými hodnotami. Zároveň žádáme vypustit pojem v § 2 písm. d). Odůvodnění: Předpis nově zavádí v § 2 písm. d) pojem „Řád prohlídek, údržby a revizí“ s tím, že jde o součást provozní dokumentace. K tomuto pojmu se váže zejména § 7 odst. 1, ze kterého vyplývá, že lze provozovat jen VEZ, které je ověřeno ve lhůtách, stanovených výše uvedeným řádem. Ve stejném § pak v odst. 4 definuje, co je obsahem takového řádu. Z uvedeného je zřejmé, že půjde o novou povinnost provozovatelů elektrických zařízení (sice jen těch vyhrazených, nicméně včetně provozovatelů DS), tedy takový řád mít zpracován. Ve vztahu k z. č. 250/2021 Sb. jde o dokument, který tento zákon nezná ve vztahu k povinnostem právnických a podnikajících fyzických osob, zná jen pojem Řád preventivní údržby a to pro (zjednodušeně) PDS a PPS. Nad rámec zákona tak zavádí další povinnost, která bude znamenat finanční zátěž pro stávající provozovatele – toto je v rozporu s Důvodovou zprávou. Kromě toho již jiné právní předpisy dávají povinnost mít k dispozici provozní i průvodní dokumentaci, včetně povinností mít zpracovány Místní provozní bezpečnostní předpisy. Pokud je nutné zdůraznit povinnost mít definovány úkony, intervaly případně další, pak nechť jen v rozsahu zákonem daných povinností. Pro srovnání – ani návrh NV pro plynová zařízení nic takového nezná – odkazuje se na již platné předpisy. U provozovatele DS dojde dle původního návrhu NV k souběhu povinností – zpracovat „Řád preventivní údržby“ i „Řád prohlídek, údržby a revizí“. Tato připomínka je zásadní.VYSVĚTLENO – AKCEPTOVÁNO JINAK   Vypořádáním připomínky č. 28 je stanoveno, že Řád, prohlídek, údržby a revizí může být součástí Řádu preventivní údržby, tudíž se u provozovatelů, kteří mají zpracován řád preventivní údržby nejedná ani o nový požadavek, ani o duplicitní požadavek.   Navíc vypořádáním připomínky č. 38 se dává možnost provozovatelům, kteří mají zpracován řád preventivní údržby prodloužit revize až na dvojnásobek.   Z výše uvedeného tedy vyplývá, že požadavky uvedené v odůvodnění byly splněny, pouze jiným způsobem, než navrhuje navrhovatel.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
16.K § 7Svaz průmyslu a dopravy§ 7 odst. 1 (varianta č. II, vazba na předcházející připomínku) Původní text: Vyhrazené elektrické zařízení lze provozovat, pouze pokud jeho stav byl ověřen v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1) provedenou prohlídkou, zkouškou, kontrolou a revizí, které byly provedeny ve lhůtách stanovených řádem prohlídek, údržby a revizí podle odstavce 4, který musí být pro tento účel zpracován. Jedná-li se o vyhrazené elektrické zařízení, pro které je v průvodní dokumentaci uvedena lhůta k provedení pravidelné revize nebo kontroly kratší, než je stanoveno řádem prohlídek, údržby a revizí v souladu s právními a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1), postupuje se podle lhůty uvedené v průvodní dokumentaci. Návrh úpravy textu: Vyhrazené elektrické zařízení lze provozovat, pouze pokud jeho stav byl ověřen v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1) provedenou prohlídkou, zkouškou, kontrolou a revizí, které byly provedeny ve lhůtách stanovených řádem prohlídek, údržby a revizí podle odstavce 4, který musí být pro tento účel zpracován. Jedná-li se o vyhrazené elektrické zařízení, pro které je v průvodní dokumentaci uvedena lhůta k provedení pravidelné revize nebo kontroly kratší, než je stanoveno řádem prohlídek, údržby a revizí v souladu s právními a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1), postupuje se podle lhůty uvedené v průvodní dokumentaci. U vyhrazeného elektrického zařízení, které je součástí přenosové a distribuční soustavy držitele licence na přenos elektřiny a držitele licence na distribuci elektřiny a držitele licence na výrobu elektřiny s výrobnami elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 10 MW a více, se postupuje v souladu s řádem preventivní údržby splňující požadavky zákona, řád prohlídek, údržby a revizí se na tato zařízení již nezpracovává. Odůvodnění: Nebude-li zapracována předchozí připomínka, pak v souladu se zákonem č. 250/2021 Sb. žádáme zapracovat možnost řešit VEZ DS a PS v souladu s ŘPÚ. Vyhnout se tak jednoznačně souběhu povinností provozovatele. Tato připomínka je zásadní.VYSVĚTLENO – AKCEPTOVÁNO JINAK   Vypořádáním připomínky č. 28 je stanoveno, že Řád, prohlídek, údržby a revizí může být součástí Řádu preventivní údržby, tudíž se u provozovatelů, kteří mají zpracován řád preventivní údržby nejedná ani o nový požadavek, ani o duplicitní požadavek.   Navíc vypořádáním připomínky č. 38 se dává možnost provozovatelům, kteří mají zpracován řád preventivní údržby prodloužit revize až na dvojnásobek.   Z výše uvedeného tedy vyplývá, že požadavky uvedené v odůvodnění byly splněny pouze jiným způsobem, než navrhuje navrhovatel.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
17.K § 7Svaz průmyslu a dopravy§ 7 odst. 4 písm. d) Původní text: lhůty revizí v souladu s přílohou č. 5 k tomuto nařízení. Návrh úpravy textu: lhůty revizí Odůvodnění: Vypustit odkaz na přílohu č. 5, protože toto ustanovení je v rozporu s platnou ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6. Není možné dále využívat ŘPÚ (ČSN 33 2000-6, čl. 6.5.2.2; ČSN 33 1500, Z2, čl. 3.2.). Zavedení tohoto nového požadavku by znamenalo extrémní nárůst nákladů! Požadavky jsou v rozporu s Důvodovou zprávou k zákonu č. 250/2021 Sb.! Tato připomínka je zásadní.VYSVĚTLENO – AKCEPTOVÁNO JINAK   Vypořádáním připomínky č. 38 se dává možnost provozovatelům, kteří mají zpracován řád preventivní údržby prodloužit revize až na dvojnásobek.   Tvrzení, že není možné využívat ŘPÚ se tedy nezakládá na pravdě.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
18.K § 7Svaz průmyslu a dopravy§ 7 odst. 6 Původní text: Prozatímní vyhrazené elektrické zařízení nebo jeho části je nutné v době, kdy není používáno, vypnout, pokud jeho vypnutím nebude ohrožena bezpečnost práce nebo provozu; o nutnosti ponechat jej v provozu rozhodne osoba odpovědná za vyhrazené elektrické zařízení. Návrh úpravy textu: Prozatímní vyhrazené elektrické zařízení nebo jeho části je nutné v době, kdy není používáno, vypnout, pokud jeho vypnutím nebude ohrožena bezpečnost práce nebo provozu; o nutnosti ponechat jej v provozu rozhodne osoba odpovědná za elektrické zařízení. Odůvodnění: Návrh NV o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice definuje pouze pojem „osoba odpovědná za elektrické zařízení“, nedefinuje pojem „osoba odpovědná za vyhrazené elektrické zařízení“. Po této změně bude osoba odpovědná i za „nevyhrazená“ el. zařízení Tato připomínka je zásadní.AKCEPTOVÁNO   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním    
19.K § 7Svaz průmyslu a dopravy§ 7 odst. 7 Původní text: Vyhrazené elektrické zařízení, u kterého se zjistí stav bezprostředně ohrožující bezpečnost práce nebo provozu daného zařízení, je nutné neprodleně odpojit od napájecího zdroje a zajistit proti nežádoucímu připojení; není-li to možné, je nutné zajistit jeho opravu bez zbytečného odkladu. Návrh úpravy textu: Práce na vyhrazeném elektrickém zařízení smí provádět jen odborně způsobilá osoba podle zákona vybavená potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky, pracovními pomůckami a seznámená prokazatelně s jejich používáním. Odůvodnění: Taková zařízení se běžně vyskytují a je nutno stanovit postup pro jeho provoz a revize. Tato připomínka je zásadní.VYSVĚTLENO V návrhu je uvedena citace z § 7 odst. 5 nikoli z § 7 odst. 7. Není zřejmé, jakou úpravu chtěl připomínkující vznést.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
20.K § 7Svaz průmyslu a dopravy§ 7 odst. 8 Původní text: určení fyzické osoby odpovědné za vyhrazené elektrické zařízení, která odpovídá za bezpečný provoz vyhrazeného elektrického zařízení na základě písemného pověření vydaného právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, která vyhrazené elektrické zařízení provozuje, Návrh úpravy textu: určení fyzické osoby odpovědné za elektrické zařízení, která odpovídá za bezpečný provoz elektrického zařízení na základě písemného pověření vydaného právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, která elektrické zařízení provozuje, Odůvodnění: Návrh NV o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice definuje pouze pojem „osoba odpovědná za elektrické zařízení“, nedefinuje pojem „osoba odpovědná za vyhrazené elektrické zařízení“. Po této změně bude osoba odpovědná i za „nevyhrazená“ el. zařízení. Tato připomínka je zásadní.VYSVĚTLENO § 7 odst. 8 neexistuje, není se k čemu vyjadřovat.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
21.K § 7Hospodářská komora České republikyPřipomínka k § 7, odst.1    Požadujeme v ust. § 7, odst. 1, doplnit text takto: „(1) Vyhrazené elektrické zařízení lze provozovat, pouze pokud jeho stav byl ověřen v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1) provedenou prohlídkou, zkouškou, kontrolou a revizí, které byly provedeny ve lhůtách stanovených řádem prohlídek, údržby a revizí podle odstavce 4, který musí být pro tento účel zpracován. Řád prohlídek, údržby a revizí může být součástí řádu preventivní údržby, pokud byl pro vyhrazené elektrické zařízení vydán. Jedná-li se o vyhrazené elektrické zařízení, pro které je v průvodní dokumentaci uvedena lhůta k provedení pravidelné revize nebo kontroly kratší, než je stanoveno řádem prohlídek, údržby a revizí v souladu s právními a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1), postupuje se podle lhůty uvedené v průvodní dokumentaci.“ Odůvodnění: Zákon 250/2021 Sb. například v § 21 ukládá náležitosti „Řádu preventivní údržby“, které jsou v mnoha částech totožné s „Řádem prohlídek, údržby a revizí“, proto je vhodné, aby bylo umožněno, aby „Řád prohlídek, údržby a revizí“ byl součástí „Řádu preventivní údržby“. Pokud by tento bod nebyl akceptován, dojde k navýšení administrativní zátěže pro podnikatele, a to je v rozporu s důvodovou zprávou k předkládanému materiálu.AKCEPTOVÁNO      Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
22.K § 8Svaz průmyslu a dopravy§ 8 písm. e) Původní text: pro každou práci na vyhrazeném elektrickém zařízení stanovení vedoucího práce, který za danou činnost odpovídá; před zahájením dané práce se provede rozbor její složitosti, aby byla pro její výkon zvolena osoba s vhodnou odbornou způsobilostí. Návrh úpravy textu: pro každou práci na vyhrazeném elektrickém zařízení stanovení vedoucího práce, který za danou činnost odpovídá; před zahájením dané práce se provede rozbor její složitosti, aby byla pro její výkon zvolena osoba s vhodnou odbornou způsobilostí. Vedoucí práce na vyhrazeném elektrickém zařízení může vykonávat pouze osoba znalá podle § 19 zákona. Odůvodnění: je žádoucí doplnit požadovanou kvalifikaci vedoucího práce na vyhrazeném elektrickém zařízení. Tato připomínka je zásadní.AKCEPTOVÁNO   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
23.K Příloze č. 1Svaz průmyslu a dopravyPůvodní text: Oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených elektrických zařízení. Návrh úpravy textu: Oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených elektrických zařízení a projektování elektrických zařízení. Odůvodnění: Oprávnění pro projektování doplňuje činnosti na vyhrazených el. zařízeních. Tato připomínka je zásadní.VYSVĚTLENO Je v rozporu s § 6 odst. c) a § 8 zákona č. 250/2021 Sb.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
24.K Příloze č. 1Svaz průmyslu a dopravyPříloha č. 1 odst. III. Původní text: není obsažen Návrh úpravy textu: e) Projektování … P Odůvodnění: Doplněn druh činnosti na vyhrazeném elektrickém zařízení. Tato připomínka je zásadní.VYSVĚTLENO Je v rozporu s § 6 odst. c) a § 8 zákona č. 250/2021 Sb.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
25.K Přílohám č. 1 a 2Českomoravská konfederace odborových svazůK přílohám č. 1 a 2 Požadujeme upřesnění či dovysvětlení kategorie E3. Odůvodnění: V přílohách se nově zavádí kategorie E3 pro zařízení pro ochranu před atmosférickou elektřinou a přepětím a/nebo statickou elektřinou. Domníváme se však, že tato kategorie bez sepětí s kategorií E1 nebo E2 není dobře pojmenována, neboť součástí systému ochrany před bleskem (LPS) jsou i přepěťové ochrany a jejich koordinace s elektrickou instalací objektu. Tuto připomínku považujeme za zásadní.VYSVĚTLENO V praxi běžně existují i firmy, které požadují pouze oprávnění na elektrická zařízení, bez ochrany před bleskem a opačně. Z toho důvodu byla ochrana před atmosférickou elektřinou a přepětím a/nebo statickou elektřinou zařazena pod kategorii E3. Navržené znění umožňuje, aby firmy, které chtějí vykonávat obojí, získaly oprávnění v rozsahu E1/E2 + E3.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
26.K Přílohám č. 1 a 2Českomoravská konfederace odborových svazůK přílohám č. 1 a 2 Navrhujeme doplnění kategorie E4. Odůvodnění: Chybí dosud platná kategorie E4 pro revize přenosných el. spotřebičů ve smyslu platné ČSN 33 1600 ed. 2. Tato norma neuvádí kvalifikaci osob, které mají revize stanovené touto normou provádět. Pokud používá norma termín revize, měl by se takový soubor úkonů řídit ustanovením § 17 zákona č. 250/2021 Sb.: „Revizi smí provádět výhradně revizní technik, který je držitelem osvědčení v rozsahu odpovídajícím revidovanému vyhrazenému technickému zařízení; provádí-li revizní technik revizi jako živnost podle jiného právního předpisu, musí být též držitelem oprávnění.“ Pokud se nebude jednat o vyhrazené EZ, kdo pak má dělat revize? Tuto připomínku považujeme za zásadní.VYSVĚTLENO NV nestanoví, že by byly přenosné spotřebiče vyhrazeným elektrickým zařízením, logicky z to ho plyne, že kategorie E4 zde nemůže proto vzniknout. V připomínce je uveden odkaz na provádění revizí revizním technikem, který je však vázán na jednotlivé druhy vyhrazených technických zařízení. Pojmosloví „revize“ uváděné ve zmiňované ČSN není v souladu se stanovenými vyhrazenými zařízeními. Chybně je vycházeno z argumentu, že revize = revizní technik. SÚIP ji od vydání norem ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610 (což je více než 10 let) a v nich nešťastného uvedení pojmu „revize“, zastává stanovisko, že tyto „revize“ nemusí provádět revizní technik nýbrž elektrotechnik s § 6 a vyšším (případně § 8 dodavatelským způsobem). Ani v novější normě ČSN 33 1600 ed.2 a její Z2, kdy došlo k rozdělení na opakované zkoušky a opakované revize nedošlo ke změně našeho stanoviska. Z toho důvodu kategorii E4 nemá smysl zavádět.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
27.K Příloze č. 3Svaz průmyslu a dopravyPříloha č. 3 část A odst. II. písm. f) Původní text: odborná stanoviska pověřené organizace nebo znalce k vyhrazenému elektrickému zařízení, Návrh úpravy textu: odborná stanoviska nebo osvědčení k vyhrazenému elektrickému zařízení I. třídy pověřené organizace nebo znalce k vyhrazenému elektrickému zařízení, Odůvodnění: doplnit i osvědčení na zařízení I. Třídy na základě § 6 tohoto NV a § 6 odst. 1 písm. b) zákona. Tato připomínka je zásadní.AKCEPTOVÁNO Zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, nově označuje závazné stanovisko pojmem osvědčení, je proto nutné pro zařízení třídy I. Uváděná do provozu po 1. 1. 2022 potřeba zahrnout i osvědčení vydané pověřenou organizací.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
28.K Příloze č. 4Svaz průmyslu a dopravyPříloha č. 4 část A písm. l) Původní text: stav a vybavenost používaných osobních ochranných pracovních prostředků a pracovních pomůcek. Návrh úpravy textu: vybavení určených prostorů sdílených osobních ochranných pracovních prostředků a pracovními pomůckami na základě průvodní dokumentace. Odůvodnění: Jak bude revizní technik kontrolovat stav a vybavenost používaných osobních ochranných pracovních prostředků a pracovních pomůcek? Nedává to smysl viz § 7 odstavec (5) tohoto NV, kde práce na vyhrazeném elektrickém zařízení smí provádět jen odborně způsobilá osoba podle zákona vybavená potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky, pracovními pomůckami a seznámená s jejich používáním. Navrhujeme bod vypustit nebo upravit na např. „vybavení určených prostorů OOPP a pracovními pomůckami na základě průvodní dokumentace“ Tato připomínka je zásadní.VYSVĚTLENO Navrhujeme toto písmeno vypustit. Viz bod Doporučující připomínka k návrhu Hospodářské komory České republiky Připomínka k Příloze č. 4, části A, písm. l).     Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
29.K Příloze č. 5Svaz průmyslu a dopravyPůvodní text: a) Pokud se na elektrické zařízení vztahuje více než jedna revizní lhůta, bere použije se z nich lhůta nejkratší. b) Pravidelná revize musí být provedena v roce, do kterého spadá konec stanovené lhůty od doby provedení poslední revize. Netýká se lhůt, nepřesahujících délku jednoho roku.  Návrh úpravy textu: c) Na elektrických zařízeních přenosové a distribuční soustavy se nemusejí provádět pravidelné revize elektrických zařízení, pokud je bezpečnost elektrických zařízení zajištěna pravidelnými kontrolami a údržbou podle vlastního řádu preventivní údržby. Odůvodnění: Doplnění znění písm. c)    V řádu preventivní údržby lze přesněji definovat lhůty např. podle určení vnějších vlivů. Soulad s právními a technickými předpisy. Tato připomínka je zásadní.AKCEPTOVÁNO JINAK   Navrhujeme doplnit následující bod: „d) Výše uvedené lhůty nemusí být uplatněny na vyhrazená elektrická zařízení splňující požadavky stanovené § 21, odst. 1, zákona č. 250/2021 Sb.“   Uvádíme písmeno d), protože c) je již doplněno připomínkou č. 38.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
30.K Příloze č. 5Svaz průmyslu a dopravyPůvodní text: Celá příloha. Návrh úpravy textu: Vypustit celou přílohu bez náhrady. Odůvodnění: Výčet možností umístění VTZ elektro není úplný a není v souladu s platnými právními a technickými předpisy! V příloze 5 je použito odlišné členění než v ČSN 33 1500. Členění v této příloze je pouze podle „druhu prostoru“, kdežto v ČSN je navíc i členění podle „druhu prostředí“. V případě schválení by to znamenalo, že řadu VTZ elektro by nebylo možné zařadit do žádného „druhu prostoru“! Navíc tento neúplný výčet není v pořádku ani terminologicky, protože zavádí odlišné pojmy oproti stávající praxi. Přijetím Přílohy č. 5 by vzniklo nepřijatelné riziko ve smyslu vzniku negativního dopadu především na oblast stávajících i budoucích zájmů České republiky! Jedná se o celou řadu rizikových faktorů včetně negativního dopadu na účastníky trhu s elektřinou. Tato připomínka je zásadní.AKCEPTOVÁNO JINAK Příloha č. 5 obsahuje výčet nejčastěji vyskytujících se prostorů a jsou v ní uvedeny maximální lhůty revizí. Hlavním důvodem bylo, aby tyto lhůty byly stanoveny právním předpisem, a ne pouze normou. U prostorů neuvedených v příloze č. 5 platí pro určení lhůty pravidelných revizí § 7 odst.1. Řád prohlídek, údržby a revizí (dále jen „Řád“) by samozřejmě měl zohlednit i působení vnějších vlivů na vyhrazené elektrické zařízení. Nic tedy nebrání tomu, aby byla tabulka uvedená v Z3 (duben 2004) ČSN 33 1500 zapracována do Řadu. Provést doplnění (červený text):
„Doplňující informace k maximálním lhůtám pravidelných revizí vyhrazeného elektrického zařízení.“
Akceptováno (pravidelných) V rámci doplňujících informací k maximálním lhůtám pravidelných revizí vyhrazeného elektrického zařízení: vložit nové písm. c) dle akceptace připomínky č. 38vložit nové písm. d) v souvislosti s vyjádřením k vypořádání připomínky č. 36, přičemž lze využít pouze uvedení odkazu na ustanovení § 21 odst. 1 zákona č. 250/2021 Sb.   Navrhujeme doplnit následující bod: „d) Výše uvedené lhůty nemusí být uplatněny na vyhrazená elektrická zařízení splňující požadavky stanovené § 21, odst. 1, zákona č. 250/2021 Sb.“   Uvádíme písmeno d), protože c) je již doplněno připomínkou č. 38.   V celém rozsahu Přílohy č. 5 zajistit shodu se stávajícími pojmy. Bylo již vypořádáno v jiných bodech   Příloha č.5 může být v názvu doplněna s následujícím textem: Základní maximální lhůty pravidelných revizí elektrických zařízení a zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny.“   Z uvedeného bude patrno, že uvádí základní požadavky v souvislosti s prováděním lhůt revizí.   Reakce SP ČR: Děkujeme za úpravy. Navrhujeme ještě, aby příloha číslo 5 byla označena jako „Základnímaximální lhůty pravidelných revizí vyhrazených elektrických zařízení a ….“, a aby bylo doplněno ustanovení přímo pod tabulku: „Vyhrazená elektrická zařízení, pro které nestanovuje tato příloha lhůtu, mohou být revidována dle lhůt, které jsou stanoveny v dalších právních a ostatních předpisech k zajištění ochrany a zdraví při práci“ a k tomu bude připojen opět odkaz na §349 odstavec 1 zákona číslo 262/2006 Sb.   Odůvodnění: Tímto řešením by se daly podchytit i lhůty nestanovené v příloze č. 5. i vzhledem k tomu, že se diskutuje o možnosti zrušení normy ČSN 33 1500 s odůvodněním, že řada lhůt je již stanovena u norem pro jednotlivé typy el. zařízení.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním.  
31.K Příloze č. 5Hospodářská komora České republikyPřipomínka k Příloze č. 5    Požadujeme v Příloze č. 5, pod textem „Doplňující informace k maximálním lhůtám revizí vyhrazeného elektrického zařízení“ vložit nové písm. c): „c) Provozovatelé, kteří mají zpracován řád preventivní údržby, kdy pravidelnými kontrolami a údržbou je zajišťována minimalizace rizik souvisejících s provozem elektrických zařízení, mohou ve svém řádu preventivní údržby stanovit lhůty pravidelných revizí až dvojnásobné.“ Odůvodnění: Jedná se zásadní úpravu, která odpovídá stavu současné úpravy. Pokud by nebyla tato připomínka akceptována, znamenalo by to pro řadu podnikatelů zvýšení administrativní a finanční zátěže, což je v rozporu s důvodovou zprávou k předkládanému materiálu.AKCEPTOVÁNO   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním      
32.K Příloze č. 5Českomoravská konfederace odborových svazůK příloze č. 5 Požadujeme upřesnit či vysvětlit pojem „Prostory mokré a s extrémní korozní agresivitou“. Odůvodnění: V příloze č. 5 návrhu jsou v tabulce pro maximální lhůty pravidelných revizí elektrických zařízení a zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny požity termíny „Prostory mokré a s extrémní korozní agresivitou“. Nevíme, co tím má předkladatel na mysli. Vnější vlivy se určují v současné době podle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 a tam se taková definice nenajde. Naposledy tento termín používala ČSN 33 0300. Ta ale byla 1. 8. 1989 zrušena. Tuto připomínku považujeme za zásadní.AKCEPTOVÁNO Bude provedena úprava textu v příloze č.5 dle připomínky, bude upraveno podle názvosloví uvedené v ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 podle vnějších vlivů.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním  
33.K Příloze č. 5Českomoravská konfederace odborových svazůK příloze č. 5 Požadujeme upřesnit či vysvětlit odchýlení od užívání kritéria „hladiny ochrany“. Odůvodnění: ČSN EN 62305-3 ed. 2 u revizí hromosvodů pracuje s hladinou ochrany namísto kritických systémů. Tuto připomínku považujeme za zásadní.AKCEPTOVÁNO-JINAK Návrh v podstatě vychází z ČSN EN 62305-3 ed. 2 , jedná se o určitý technický  kompromis,a o zjednodušení pro laickou veřejnost, která by se v novém NV měla snadněji orientovat.   Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním

[1] https://www.uoou.cz/navod-k-posouzeni-vlivu-na-ochranu-osobnich-udaju-u-navrhu-pravnich-predpisu-dpia/ds-5344