Požadavky TIČR na žadatele o prověření odborné způsobilosti

Oprávnění – dokument prokazující odbornou způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny.

Žadatelem o prověření odborné způsobilosti a vydání oprávnění může být právnická, nebo podnikající fyzická osoba, která určí jednu nebo více fyzických osob („odpovědné osoby“), které splňují předpoklady odborné způsobilosti pro požadovaný rozsah činností a budou odpovídat za řádný výkon těchto činností (platí, pokud fyzická osoba podnikající nedisponuje příslušnou odbornou způsobilostí):

Platnost oprávnění je 10 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vydání oprávnění.

Zkouška z odborné způsobilosti probíhá formou místního šetření, při kterém bude TIČR prověřovat, zda jsou splněny podmínky pro řádné zajištění činnosti v požadovaném rozsahu.

Podle §8, odst. (1), zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů musí být žádost o vydání oprávnění písemná, musí být podepsána odpovědnou osobou a doručena včetně příloh na TIČR pomocí datové schránky (ID DS: yt499qv) nebo poštou na adresu: Technická inspekce České republiky, Smetanova 533, 386 01, Strakonice I.

POZOR! V jedné datové zprávě zasílejte pouze jednu žádost o vydání oprávnění.

Základní dokumenty, které musí být zaslány TIČR jako součást žádosti o vydání oprávnění:

PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

MONTÁŽE A OPRAVY PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

NOVÝ ŽADATEL:

 1. odborná způsobilost odpovědné odborné osoby / osob (osvědčení TIČR v rozsahu požadované činnosti) v případě, že jí není sám žadatel;
 2. pověření k výkonu činnosti odpovědné odborné osoby / osob, v případě, že jí není sám žadatel (vlastní formulář);
 3. odborná způsobilost osob (osvědčení TIČR) pro montáže a opravy zařízení v rozsahu požadované činnosti;

ROZŠÍŘENÍ OPRÁVNĚNÍ:

 1. stávající oprávnění včetně zápisu
 2. odborná způsobilost odpovědné odborné osoby / osob (osvědčení TIČR v rozsahu požadované činnosti) v případě, že jí není sám žadatel a v případě, že došlo ke změně;
 3. pověření k výkonu činnosti odpovědné odborné osoby / osob, v případě, že jí není sám žadatel (vlastní formulář) a v případě, že došlo ke změně;
 4. odborná způsobilost osob (osvědčení TIČR) pro montáže a opravy zařízení v rozsahu požadované činnosti;

REVIZE A ZKOUŠKY PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

NOVÝ ŽADATEL:

 1. odborná způsobilost odpovědné odborné osoby / osob (osvědčení TIČR v rozsahu požadované činnosti) v případě, že jí není sám žadatel;
 2. pověření k výkonu činnosti odpovědné odborné osoby / osob, v případě, že jí není sám žadatel (vlastní formulář);
 3. odborná způsobilost osob (osvědčení TIČR) pro montáže a opravy zařízení v rozsahu požadované činnosti;

ROZŠÍŘENÍ OPRÁVNĚNÍ:

 1. stávající oprávnění včetně zápisu
 2. odborná způsobilost odpovědné odborné osoby / osob (osvědčení TIČR v rozsahu požadované činnosti) v případě, že jí není sám žadatel a v případě, že došlo ke změně;
 3. pověření k výkonu činnosti odpovědné odborné osoby / osob, v případě, že jí není sám žadatel (vlastní formulář) a v případě, že došlo ke změně;
 4. odborná způsobilost osob (osvědčení TIČR) pro REVIZE A ZKOUŠKY zařízení v rozsahu požadované činnosti;

PLNĚNÍ NÁDOB PLYNY

NOVÝ ŽADATEL:

 1. odborná způsobilost odpovědné odborné osoby / osob (osvědčení obsluhy zařízení, osvědčení TIČR na montáže a opravy PZ anebo na revize a zkoušky PZ v rozsahu požadované činnosti) v případě, že jí není sám žadatel;
 2. pověření k výkonu činnosti odpovědné odborné osoby / osob, v případě, že jí není sám žadatel (vlastní formulář);
 3. odborná způsobilost obsluhy zařízení (osvědčení vydané revizním technikem plynových a tlakových zařízení) v rozsahu požadované činnosti;

ROZŠÍŘENÍ OPRÁVNĚNÍ:

 1. stávající oprávnění včetně zápisu
 2. odborná způsobilost odpovědné odborné osoby / osob (osvědčení TIČR v rozsahu požadované činnosti) v případě, že jí není sám žadatel a v případě, že došlo ke změně;
 3. pověření k výkonu činnosti odpovědné odborné osoby / osob, v případě, že jí není sám žadatel (vlastní formulář) a v případě, že došlo ke změně;
 4. odborná způsobilost obsluhy zařízení (osvědčení vydané revizním technikem plynových a tlakových zařízení) v rozsahu požadované činnosti;

TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ

REVIZE A ZKOUŠKY VYHRAZENÝCH TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 1. Kvalifikace a pověření odpovědné odborné osoby – nemusí být nutně revizním technikem, postačí vzdělání a praxe v odpovídajícím technickém směru,
 2. osvědčení revizního technika v příslušném rozsahu,
 3. kopie oprávnění nebo rozhodnutí o vydání oprávnění bylo-li vydáno.

MONTÁŽE A OPRAVY VYHRAZENÝCH TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 1. Kvalifikace a pověření odpovědné odborné osoby – nemusí být nutně revizním technikem, postačí vzdělání a praxe v odpovídajícím technickém směru,
 2. osvědčení revizního technika v příslušném rozsahu,
 3. kvalifikace a pověření pracovníka svářečského dozoru (IWE, EWE),
 4. kopie oprávnění nebo rozhodnutí o vydání oprávnění bylo-li vydáno.

PERIODICKÉ ZKOUŠKY TLAKOVÝCH NÁDOB K DOPRAVĚ PLYNŮ

 1. Kvalifikace a pověření odpovědné odborné osoby – nemusí být nutně revizním technikem, postačí vzdělání a praxe v odpovídajícím technickém směru,
 2. osvědčení revizního technika k periodickým zkouškám v příslušném rozsahu,
 3. kopie oprávnění nebo rozhodnutí o vydání oprávnění bylo-li vydáno.

ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

 1. Osvědčení o odborné způsobilosti odpovědných osob,
 2. doklad o vzdělání, případně úplnou profesní kvalifikaci, jiný doklad o el. kvalifikaci odpovědných osob,
 3. kopie oprávnění nebo rozhodnutí o vydání oprávnění bylo-li vydáno.

ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ

 1. osvědčení o odborné způsobilosti elektro dle Nařízení vlády č. 194 ze dne 1.7. 2022,
 2. vzdělání dle přílohy č.4 Nařízení vlády č. 193 ze dne 1.7.2022,
 3. délka odborná praxe na ZZ dle přílohy č.4 Nařízení vlády č. 193 ze dne 1.7.2022,
 4. jmenování (pokud není uveden v živnostenském, respektive obchodním rejstříku),
 5. kopie oprávnění nebo rozhodnutí o vydání oprávnění bylo-li vydáno.