Jak na potrubí za provozu?

Obsah:

 1. ŘÍZENÍ RIZIK TECHNICKÉHO DÍLA
  1.1. Základní systém pro řízení a vypořádání rizika
  1.2. Rizika ve fázi návrhu technického díla (risk based design)
  1.3. Technická inspekce v provozu na bázi analýzy rizik (risk based inspection)
  1.4. Související technické normy a legislativa
 2. ŘÍZENÍ RIZIK VE FÁZI NÁVRHU A VÝROBY POTRUBÍ
  2.1. Typy základních ohrožení u potrubí
  2.2. Možnosti vypořádání některých nebezpečí závislých na vlastnostech konstrukce, materiálu a hydraulických jevech
  2.3. Řízení nebezpečí závislých na vlastnostech materiálu potrubí
  2.4. Řízení rizik tlakové sestavy závislých na chemických vlastnostech a množství média
  2.5. Řízení nebezpečí ve fázi výroby a kontroly potrubí
  2.6. Řízení rizik snižováním potenciálních následků pohromy v návrhu
 3. ŘÍZENÍ RIZIK PRO POTRUBÍ V PROVOZU ZA ZÁSADNÍHO PŘISPĚNÍ TECHNICKÉ INSPEKCE
  3.1. Typy základních ohrožení při provozu potrubí
  3.2. Velikost ohrožení závislá na druhu, množství a chemických vlastnostech dopravované tekutiny v provozu
  3.3. Nebezpečí závislá na ztrátě odolnosti materiálu s následkem ztráty integrity potrubí
  3.4. Řízení rizik provozovatelem potrubí přímo
  3.5. Řízení rizik ztráty integrity za zásadního přispění technických inspekcí
  3.6. Řízení rizik u jednotlivých druhů potrubí v provozu
 4. PRAVĚPODOBNOSTNÍ PŘÍSTUP K PROVOZNÍMU ZATÍŽENÍ POTRUBÍ, K ŽIVOTNOSTI POTRUBÍ A K PORUŠE ZAŘÍZENÍ
  4.1. Veličiny a jednotky v této kapitole
  4.2. Provozní zatížení potrubí
  4.3. Účinky zatížení a jejich získávání
  4.4. Životnosti zařízení
  4.5. Určení pravděpodobnosti poruchy zařízení
  4.6. Výpočet intervalů pro provádění technické inspekce
 5. VÝPOČET LIMITNÍCH ROZMĚRŮ VAD
  5.1. Veličiny a jednotky v této kapitole
  5.2. Získání a zpracování dat pro výpočty limitních velikostí vad za provozu
  5.3. Výpočet limitních rozměrů úbytku při poškození plošnou korozí či erozí
  5.4. Výpočet limitních rozměrů důlku při poškození důlkovou korozí
  5.5. Výpočet rozvoje trhliny lomovou mechanikou
  5.6. Výpočet vývoje únavové degradace materiálu
  5.7. Výpočet vývoje materiálové degradace creepem
  5.8. Definování mezí přijatelnosti vad v provozu
  5.9. Související technické normy
 6. ZPŮSOBY IDENTIFIKACE JEDNOTLIVÝCH NEBEZPEČÍ – NDT
  6.1. Rozdělení používaných metod
  6.2. Konvenční metody
  6.3. Metody nové
  6.4. Metody speciální
  6.5. Metody identifikace nebezpečí, které nejsou NDT
  6.6. Způsob identifikace některých konkrétních nebezpečí
 7. VYPOŘÁDÁNÍ RIZIK ODSTRANĚNÍM IDENTIFIKOVANÝCH NEBEZPEČÍ –OPRAVA POTRUBÍ
  7.1. Společná opatření
  7.2. Výčet jednotlivých metod oprav potrubí
 8. POUŽITÁ LITERATURA A LITERATURA PRO DALŠÍ STUDIUM