Nové požadavky na vzdělání a délku praxe pro výkon činnosti revizního technika tlakových nádob stabilních a revizního technika kotlů podle NV č. 175/2024 Sb.

Dnem 1. 7. 2024 vstupuje v platnost Nařízení vlády č. 175/2024 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády na úseku bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády na úseku bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Návrh nařízení vlády byl připraven mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2024 z důvodu akutních potřeb praxe. Nařízení vlády je výsledkem úprav vzešlých z vypořádání meziresortního připomínkového řízení původně pouze nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti. V důsledku podstatného rozšíření věcného rámce původního návrhu byl následně návrh nařízení vlády předložen k připomínkám dalším resortům, zástupcům sociálních partnerů a dalším dotčeným připomínkovým místům. Výsledkem je tedy výše zmíněné nařízení vlády.

Revize a zkoušky tlakových nádob I. třídy a kotlů I., II. a III. třídy

Minimální stupeň vzděláníOdborná praxe
střední vzdělání s maturitní zkouškou ze skupiny oborů:
23 Strojírenství a strojírenská výroba,
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika,
28 Technická chemie a chemie silikátů,
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie,
37 Doprava a spoje,
39 Speciální a interdisciplinární obory11)
3 roky praxe
vzdělání v oblasti vzdělávání
Strojírenství, technologie a materiály,
Elektrotechnika,
Energetika,
Chemie nebo Stavebnictví12),
2 roky praxe

Revize a zkoušky pro kotle IV. třídy a tlakové nádoby II. třídy

Minimální stupeň vzděláníOdborná praxe
střední vzdělání s maturitní zkouškou ze skupiny oborů:
23 Strojírenství a strojírenská výroba,
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika,
28 Technická chemie a chemie silikátů,
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie,
37 Doprava a spoje,
39 Speciální a interdisciplinární obory11)
2 roky praxe
vysokoškolské vzdělání v oblasti vzdělávání:
Strojírenství, technologie a materiály,
Elektrotechnika,
Energetika,
Chemie nebo Stavebnictví12)
1 rok praxe

První a periodické zkoušky tlakových nádob na plyny

Minimální stupeň vzděláníOdborná praxe
střední vzdělání ze skupiny oborů:
23 Strojírenství a strojírenská výroba,
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika,
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie,
39 Speciální nebo interdisciplinární obory11) s výučním listem
3 roky praxe
střední vzdělání s maturitní zkouškou ze skupiny oborů:
23 Strojírenství a strojírenská výroba,
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika,
28 Technická chemie a chemie silikátů,
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie,
37 Doprava a spoje,
39 Speciální a interdisciplinární obory11)
2 roky praxe

Poznámky pod čarou
11) Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
12) Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství.“.

Žadatel předloží u zkoušky kopii výučního listu, maturitního vysvědčení nebo diplomu vysoké školy.

Dále je doplněn v Čl. V odstavec o Přechodném ustanovení

Osoba, která je držitelem osvědčení revizního technika vyhrazených tlakových zařízení vydaného podle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění účinném přede dnem 1. července 2022, se považuje za osobu splňující odbornou praxi a vzdělání podle § 22 nařízení vlády č. 192/2022 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády.

Podrobnější informace o novém nařízení č. 175/2024 Sb. jsou k dispozici na této stránce:
Nařízení vlády č. 175/2024 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády na úseku bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

Související články