Informace k návrhu nařízení vlády o vyhrazených tlakových zařízeních

Současný stav

Jak jsme již několikrát čtenáře na portálu technicka-zarizeni.cz informovali, probíhá poněkud vleklý legislativní proces (s přestávkami více než 10 let), který má za cíl aktualizovat stávající právní předpisy, které sahají datem svého vzniku do první poloviny minulého století. Tato aktualizace je nutná nejen z důvodu rozvoje vědeckých poznatků a vývoje technologií, především v oblasti údržby (trendem je zavádění prediktivní údržby), oprav a revizí, ale především je nutná z důvodu harmonizace českých a evropských právních předpisů.

Jak je všeobecně známo, evropská legislativa v podobě nařízení a směrnic je zcela nadřazena legislativním předpisům jednotlivých členských států EU. Oblast tlakových zařízení v evropské legislativě (v ČR je správný termín vyhrazená tlaková zařízení) popisuje Směrnice Rady Evropy č. 2014/68/ES (PED). Tuto směrnici do české legislativy implementovalo nařízení vlády č. 219/2016.

Tento právní předpis je důležitý zejména pro návrh a výrobu tlakových zařízení a posuzování shody před uvedením do provozu. Definice tlakových zařízení je v tomto režimu širší o bezpečnostní a tlakovou výstroj tlakových zařízení a zahrnuje také sestavy tlakových zařízení včetně potrubí. Výjimkou nepodléhající  NV č. 219/2016 jsou tlakové nádoby k dopravě plynů, které podléhají NV č. 208/2011 Sb., což je implementovaná směrnice č. 2010/35/ES.

Současná platná legislativa EU pro návrh, výrobu a uvádění do provozu (Směrnice Evropského parlamentu a Rady):

  • 2010/35/EU o přepravitelných tlakových zařízení,
  • 2014/29/EU o dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh,
  • 2014/68/EU o dodávání tlakových zařízení na trh.

Pro provoz VTZ však tyto směrnice neplatí vyjma části 2010/35/EU kde jsou stanoveny termíny periodické inspekce (pozn. red.).

V současnosti EU poskytuje členským státům prostor pro stanovení vlastní provozní legislativy tlakových zařízení. Dá se říci, že jednotlivé členské státy mají legislativu stanovenu víceméně stejným způsobem. V této chvíli není známo, zda bude otázka provozu VTZ ponechána v pravomoci jednotlivých členských států, nebo zda bude vyvinuto úsilí o sjednocení legislativního rámce pro provoz TZ.

Provoz vyhrazených tlakových zařízení v Česku stanovuje vyhláška (dnes již neexistujícího ČÚBP) č. 18/1979 Sb. Již samotný fakt, že tento právní předpis odkazuje na zaniklou státní instituci odborného dozoru, ukazuje na naléhavost aktualizace české legislativy.

Při provozu tlakových zařízení dochází k jejich degradaci a poškozování, ať již cyklickým namáháním, korozí, tečením za vysokých teplot, apod. a je tedy nezbytné provádět pravidelné, nebo v budoucnosti i prediktivní revize a kontroly v rozsahu: provozní revize, kontroly (vnitřního i vnějšího) povrchu tlakových nádob, tlakové zkoušky a revize metodicky stanovené podle typu tlakové nádoby a provozních podmínek, ve kterých je provozována.

Vzhledem k pokroku v oblasti vědy a výzkumu, prudkému rozvoji NDT technologií a dálkově, či autonomně řízených prostředků inspekce (drony pro inspekci vnitřního stavu potrubí, lezoucí roboty sledující stav vnitřku nádoby autonomně provádějící kontroly stavu povrchu a koroze, atd.) by bylo vhodné, aby tuto skutečnost návrh NV odpovídajícím způsobem zohledňoval.

Legislativní rámec pro návrh nové legislativy:

  • Ústava České republiky vyžaduje nejprve potřebnou legislativu. Tzn. Nejprve je potřeba přijmout odpovídající zákon. Návrh zákona o bezpečném provozu VTZ je nyní ve schvalovacím procesu před prvním čtení v Poslanecké sněmovně. Byl zařazen na program 34. Schůze PSP, nicméně zatím nebyl projednán.
  • Nové právní předpisy musí být v souladu s platnou legislativou EU. Zde se nabízí použití směrnice PED pro stanovení základní kritérií a začlenění tlakových zařízení do skupin podle míry jejich nebezpečnosti.

Principy nové právní úpravy:

Promítnutí nových vědeckých a technických poznatků, zkušeností z provozu, inspekční a revizní činnosti.

Zajistit potřebnou odbornou úroveň v oborech VTZ stanovením „státem pověřené organizace“ jako jediné státem zřízené organizace udělující oprávnění k výkonu odborných činností.

Zachovat základní zažitý institut revizního technika, oprávnění a osvědčení a systém ověřování odborné způsobilosti a kontroly činnosti.

Harmonizace odborných termínů dle platné legislativy

Nejdůležitější změny a novinky v návrhu:

Sesouhlasení základní definice TZ s EU:
Vyhrazená tlaková zařízení jsou nádoby a kotle s nejvyšším pracovním tlakem vyšším než 0,5 bar.
Původní hodnota je 0,07 Mpa, tedy 0,7 baru.

Názvosloví:
Nové termíny odpovídají lépe evropské legislativě

Nové rozdělení tlakových nádob do I. a II. třídy podle stupně nebezpečnosti , které nahrazují předchozí rozdělení do skupin A a B.

Do návrhu nařízení vlády jsou zahrnuty pojmy a terminologie z přijaté evropské legislativy. Jsou upřesněny požadavky na jednotlivé druhy revizí, přesněji popsána terminologie a obsah revizní zprávy. Podrobněji jsou také specifikovány povinnosti a požadavky na dotčené subjekty: provozovatele, opravárenské a montážní organizace, včetně umístění a uvedení do provozu.

Oprávněné organizaci (TIČR) byly mírně rozšířeny kompetence u stavebních a tlakových zkoušek.

Oproti stávající úpravě došlo k prodloužení některých termínů. Tlakové zkoušky z 9 na 10let a interval provozní revize kotle 3. a 4. třídy se prodlužuje ze tří měsíců na půl roku.

Do návrhu NV byly také v příloze č. 3 doplněny informace pro provádění revizí a zkoušek VTZ. Současná právní úprava tyto informace obsahuje buď okrajově, nebo v zastaralé formě.

Při stanovení základních požadavků pro činnosti na vyhrazených technických zařízeních bylo ve velké míře použito ustanovení z evropské směrnice 2014/68/EU (PED), respektive příloha č. 1 této směrnice.

Oproti plánu legislativních prací se nepodaří dodržet původně plánovaný termín, aby návrh nařízení vlády vešel v platnost k 1. 1. 2020. Návrh zákona a prováděcích předpisů byl sice navržen na program 34. schůze poslanecké sněmovny, nicméně v době vzniku tohoto článku nedošlo k jeho projednání ani v prvním čtení. I z tohoto faktu se dá usuzovat, že cesta k nové legislativě nebude jednoduchá.

Související články