SÚIP: Kontrola zdvihacích zařízení v roce 2018

Podstatou tohoto hlavního úkolu byla kontrola bezpečnosti práce při provozu zdvihacích zařízení (ZZ) v oboru potravinářství, ve zpracovatelském průmyslu a opravárenství. Předmětem kontrolní činnosti v roce 2018 byla zdvihací zařízení bez rozdílu nosnosti a účelu použití včetně prostředků pro vázání, zavěšení a uchopení břemen.

Hlavní zřetel byl zaměřen na bezpečnost práce při provozu zdvihacích zařízení např. nákladních výtahů a nákladních plošin, mostových jeřábů, pojízdných zdvihacích pracovních plošin (mimo staveniště), kanálových zvedáků, vrátků, ale také i na přístupy k jeřábům, zabezpečení proti pádu z výšky nebo do hloubky apod. Dále kontrolní činnost byla také zaměřena na obor zemědělství.

Oblastní inspektoráty práce vybraly ke kontrole subjekty, které vykazovaly zvýšenou pracovní úrazovost, a ty, kde se předpokládaly problémy při používání zdvihacích zařízení a prostředků pro zavěšení a uchopení břemene.

Kontroly byly zaměřeny zejména na:

 • prevenci rizik, dále na způsob vedení dokumentace o vyhledaných a vyhodnocených rizik a také, jak zaměstnavatelé přijímají opatření k jejich odstranění,
 • odbornou způsobilost tzn. na teoretickou a praktickou přípravu včetně ověření zdravotní způsobilosti k výkonu konkrétní pracovní činnosti, a to u vyhrazených a tzv. „nevyhrazených“ zdvihacích zařízení,
 • ověření, zda provozovatelé zdvihacích zařízení mají k dispozici provozní dokumentaci zařízení, dále zda používají zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, a to v souladu s provozní dokumentací (návodem výrobce),
 • místní provozní bezpečnostní předpis – rozsah systému bezpečné práce ve vztahu k používání zdvihacích zařízení a k manipulaci s konkrétními břemeny,
 • provádění odborných úkonů k prověření technického stavu zdvihacích zařízení, tzn. zda zdvihací zařízení jsou řádně udržována, kontrolována a případně revidována,
 • volbu, označení, kontroly, skladování a vedení dokumentace u prostředků pro vázání, zavěšení a uchopení břemene, které podléhají evidenci a pravidelným kontrolám technického stavu.

Kontrolní činnost provádělo 14 inspektorů specializace vyhrazené technické zařízení – zdvihací zařízení. Bylo provedeno celkem 743 kontrol, což je o 234 kontrol více oproti předcházejícímu období, a zjištěno 1 372 nedostatků, což je o 357 více oproti předcházejícímu období. Dále bylo vydáno 69 technickoorganizačních opatření.

Celkově za Úřad byl stanovený počet kontrol splněn.

Nejčastěji byl kontrolovanými subjekty opakovaně porušován zákoník práce, a to v oblasti prevence rizik (§ 102), dále v oblasti nezajištění školení a neurčení obsahu a četnosti školení, včetně nevedení evidence o školení zaměstnanců (§ 103) a nepřidělení OOPP dle vlastního seznamu na základě vyhodnocených rizik (§ 104).

Velmi často chybí záznam o provedení ověření znalostí školených zaměstnanců. Dále byl rovněž opakovaně porušován zákon o BOZP, a to v oblasti požadavků na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, jak vyžaduje § 4 odst. 1 písm. c) tohoto zákona (pravidelná a řádná údržba, kontroly a revize).

Opakovaně kontrolované osoby také porušovaly i požadavky na organizaci práce a stanovení pracovních postupů tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti (§ 5 odst. 1).

Dalším závažným zjištěním v oblasti bližších požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí bylo nedodržení požadavků stanovených NV č. 378/2001 Sb. (§ 3 a § 4). V řadě případů kontrolované osoby porušovaly ustanovení § 3 NV č. 101/2005 Sb. Bylo také zjištěno, že v řadě případů zaměstnavatel nestanovil lhůty pro provádění periodických lékařských prohlídek v souladu s vyhl. č. 79/2013 Sb.

Hodnocení výsledků kontrol podle oblastí zadání úkolu

Odborná způsobilost a ověření zdravotní způsobilosti k výkonu konkrétní pracovní činnosti, a to u vyhrazených a tzv. „nevyhrazených“ zdvihacích zařízení

Kontrolní činností v rámci tohoto hlavního úkolu bylo zjištěno, že odborné školení zaměstnanců, tzn. jeřábníků, vazačů, signalistů a jiných kompetentních osob, je prováděno v termínech, které si zaměstnavatel stanovil na základě vyhledaných a vyhodnocených rizik, a to zpravidla 1x za 12 měsíců. Tato odborná školení ve většině případů provádí externí revizní technici zdvihacích zařízení.

Vážné nedostatky byly zjištěny v osnovách školení, kde nebyly uvedeny příslušné platné předpisy, podle kterých byl zaměstnanec seznámen se svými povinnostmi; osnovy jsou obecné a chybí záznamy o praktickém zácviku na daný typ zdvihacího zařízení. Při kontrolní činnosti bylo v některých případech zjištěno, že zaměstnanci nebyli seznámeni s návody na obsluhu zdvihacích zařízení a prostředků pro zavěšení a uchopení břemen používaných v daném subjektu. Nejčastější nedostatek byl ten, že v osnovách školení jeřábníků nebylo uvedeno, pro jaký konkrétní typ jeřábu byl zaměstnanec vyškolen, a dále to, že v kontrolovaném subjektu nebyla určena pověřená osoba odpovědná za provoz jeřábů a zdvihadel. V několika případech, obzvláště při provozu ZZ v zemědělství, nebyla dokumentace o rizicích pravidelně aktualizována s ohledem na konkrétní možná rizika ohrožení zdraví zaměstnanců tímto provozem.

Prevence rizik, vyhledání a hodnocení rizik a přijímání opatření k jejich odstranění

V rámci kontrolní činnosti byl kladen důraz na prevenci rizik, tzn. na všechna opatření vyplývající z právních předpisů k zajištění BOZP a z předpisů zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je a minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

Zaměstnavatelé při kontrole předkládali ve většině případů seznamy vyhledaných rizik, včetně stanovených opatření k provozu zdvihacích zařízení. Bylo však také zjištěno, že vyhledávání rizik včetně stanovených opatření je prováděno formálně, tzn. pouze okopírována obecná rizika a rizika zpracovaná revizním technikem ZZ, například půjčoven jeřábů. Vyhledaná rizika tak nekorespondovala se skutečným stavem na pracovišti. V několika případech, obzvláště při provozu ZZ v zemědělství, nebyla dokumentace o rizicích pravidelně aktualizována s ohledem na konkrétní možná rizika ohrožení zdraví zaměstnanců provozem ZZ.

Místní provozní bezpečnostní předpis – rozsah systému bezpečné práce ve vztahu k používání zdvihacích zařízení a k manipulaci s konkrétními břemeny

Zpracování místního bezpečnostního předpisu, tzv. „Systému bezpečné práce“ (SBP) je dán požadavkem ČSN ISO 12480-1. Při kontrolní činnosti bylo zjištěno, že zaměstnavatelé jsou si vědomi povinnosti zpracování SBP. Předložené SBP však v řadě případů neměly požadovaný rozsah, a tudíž neobsahovaly činnosti jeřábu tak, aby byly prováděny bezpečně s přihlédnutím ke všem předvídatelným rizikům. Zaměstnavatelé, aby splnili svoji povinnost, si většinou nechávají zpracovat systém bezpečné práce externími revizními techniky ZZ, a tak často dochází k tomu, že je napsán obecně a neodpovídá konkrétním podmínkám provozu.

Při kontrolách bylo v některých případech zjištěno, že školení a přezkušování jeřábníků, obsluhujících menší zdvihadla, a vazačů břemen provádí kromě revizních techniků zdvihacích zařízení také osoby odborně způsobilé v prevenci rizik.

V odvětví opravárenství bylo častokrát zjištěno, že zaměstnanci, kteří obsluhují zvedáky (sloupové, kanálové, nůžkové aj.) nebyli seznámeni s návodem k obsluze daného zvedáku, i když tento požadavek byl stanoven v návodu k obsluze zvedáku vozidel.

Používání zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, a to v souladu s návodem výrobce (provozní dokumentací)

V rámci kontrolní činnosti bylo zjištěno, že zaměstnavatelé často nemají vypracovaný plán kontrol revizí a údržby. Většinou se spoléhají na to, že jim externí firmy budou hlídat lhůty provádění výše uvedených kontrol, a kontroly pak nejsou provedeny v předepsaných lhůtách nebo nejsou provedeny vůbec. Zaměstnavateli, který má zpracovaný pouze roční plán, bylo v rámci preventivních opatření také doporučeno, aby si zpracoval plán kontrol, revizí a zkoušek v rozsahu od revizní zkoušky k revizní zkoušce a tím se postihl celý cyklus kontrol. V odvětví zemědělství byla provozovaná ZZ pravidelně revidována dle ČSN 27 0142 nebo dle ČSN 9927- 1. Velmi často bylo zjišťováno, že kontrolovaná osoba nerespektuje závěry revizního technika a neodstraňuje závady, které byly uvedeny v revizní zprávě.

Při kontrolách zvedáků v opravárenství bylo velmi často zjištěno:

 • nezavedení deníku zvedáku dle požadavku návodu výrobce,
 • výtah z návodu na obsluhu zvedáku, který musí být umístěn na těle zvedáku, byl v cizím jazyce a nebyl pro obsluhu srozumitelný,
 • koroze nosných částí nůžkových zvedáků,
 • nevyznačení jmenovité nosnosti zvedáků (jak u stabilních, tak i u ručních pojízdných zvedáků).

Dále v rámci kontrolní činnosti bylo také nejčastěji zjištěno:

 • v dokumentech týkajících se revizí zařízení jsou uvedeny závady, není však doloženo, zda a jak byly tyto závady odstraněny, zařízení tudíž bylo používáno i bez prokazatelného odstranění závad,
 • u vyhrazených i tzv. „nevyhrazených“ zdvihacích zařízení nejsou prováděny pravidelné kontroly a není vedena provozní dokumentace,
 • ovládací prvky zařízení nejsou příslušně označeny nebo jsou špatně čitelné nebo jsou i zastavěny paletami, polotovary, výrobky apod.,
 • zaměstnanci nejsou proškoleni z předpisů, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, tj. nejsou prokazatelně proškoleni a seznámeni s předpisy k zajištění BOZP u konkrétního obsluhovaného jeřábu, školení neobsahuje konkrétní návody na obsluhu a konkrétní pracovní postupy,
 • nebyla ustanovena pověřená osoba odpovídající za provoz jeřábů a zdvihadel dle čl. 4.2 ČSN ISO 12480-1.

Volba, označení, kontroly, skladování a vedení dokumentace u prostředků pro vázání, zavěšení a uchopení břemene, které podléhají evidenci a pravidelným kontrolám technického stavu

Kontrolou bylo zjištěno, že zaměstnavatelé nemají v řadě případů k dispozici návody výrobce k používání prostředků pro vázání, zavěšení a uchopení břemen, a to zejména na staveništích. Pokud kontroly vázacích prostředků provádějí zaměstnavatelé prostřednictvím svých vlastních zaměstnanců, tito ve většině případů nemají potřebné znalosti k těmto kontrolám. Řada zaměstnavatelů v oblasti vázacích prostředků nestanovuje termíny kontrol vázacích prostředků s ohledem na četnost používání a na prostředí, ve kterém jsou používány. Velmi vážná zjištění jsou v případech, kdy zaměstnavatelé se domnívají, že pokud zaměstnanec předloží vazačský průkaz, který nabyl v předchozím zaměstnání, například s ani ne rok starým záznamem revizního technika ZZ o absolvování školení vazače břemen, tak tomuto zaměstnanci nemusí zajistit tzv. „nové“ školení ve způsobech vázání břemen. Kontrolní činnost prokázala, že zaměstnavatelé zpravidla neví nebo nechtějí vědět, že školení by mělo obsahovat informace o konkrétních vázacích prostředcích používaných u daného zaměstnavatele, dále seznámení s konkrétním systémem bezpečné práce a dalšími pracovními postupy konkrétního pracoviště.

Konkrétně byly zjištěny tyto nedostatky:

 • prostředky pro vázání, zavěšování a uchopení břemene nebyly označeny tak, aby bylo možné určit charakteristiky podstatné pro jejich bezpečné použití (např. nosnost) a nebyly pravidelně kontrolovány dle provozní dokumentace anebo nebyly provozní dokumentací vůbec vybaveny,
 • v odvětví zemědělství se nacházely prostředky pro vázání, zavěšování a uchopení břemene, které byly poškozeny (např. natržené textilní pásy a popruhy, vymačkané a ohnuté články řetězů, koroze řetězů a ocelových lan, vypadnuté očnice u ocelových lan, poškozené záplety ocelových lan, natržené prameny ocelových lan),
 • prostředky pro vázání, zavěšování a uchopení břemene nebyly skladovány tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 • háky řetězů neměly bezpečnostní pojistku, i když bylo patrné, že touto pojistkou byly od výrobce vybaveny.

Shrnutí

Zjištěnému počtu nedostatků odpovídají i sankční postihy, které oblastní inspektoráty práce uplatnily ve smyslu zákona o inspekci práce. Celkem bylo za správní delikt uloženo 13 pokut. Výše uložených pokut za správní delikt je v celkové výši 489 000 Kč, což je o 90 000 Kč více než v předcházejícím období.

Poznatky získané při plnění tohoto úkolu lze hodnotit jako velmi užitečné. Kontrolní činností vyhrazených zdvihacích zařízení, ale i zařízení tzv. „nevyhrazených“ v oboru potravinářství, dále ve zpracovatelském průmyslu, opravárenství a zemědělství lze významně přispět ke snížení počtu pracovních úrazů.

Z charakteru nejčastěji porušovaných předpisů při používání zdvihacích zařízení a prostředků pro vázání, zavěšení a uchopení břemene vyplývá, že zaměstnavatelé – provozovatelé opakovaně porušují ZP, zákon o BOZP a i další související předpisy, které se vztahují k bezpečnému provozu zdvihacích zařízení (NV č. 378/2001 Sb., NV č. 101/2005 Sb.).

Součástí každé kontroly, zejména u malých a středních provozovatelů, bylo poskytnutí základních informací a poradenství k BOZP, zejména informace o nových a novelizovaných právních a ostatních předpisech týkajících se kontrolovaných subjektů, což zvýšilo právní vědomí v oblasti BOZP. U všech kontrolovaných subjektů bylo vydáno opatření k odstranění zjištěných závad a bylo také vyžadováno podání písemné zprávy o přijatých opatřeních na straně kontrolovaného subjektu a o způsobu odstranění závad.

V rámci hlavního úkolu na rok 2019 je třeba zaměřit kontrolní činnost na oblast provozu mobilních jeřábů, a to i vzhledem k počtu zaznamenaných havárií těchto zdvihacích zařízení.

Dále kontrolní činnost zaměřit na provoz pohyblivých pracovních plošin a na provoz mostových jeřábů ve strojírenském a hutním průmyslu, zejména z důvodu zvýšené úrazovosti zaměstnanců, kteří jsou dotčeni jeřábovou dopravou.

Zdroj: SÚIP, foto: unsplash-logo Alex Ronsdorf

Související články