Legislativní požadavky na strojní a technická zařízení dovážená ze zemí mimo EU

Legislativní rámec

Úvodem je nutno upozornit na fakt, že evropská legislativa je nadřazena právním předpisům jednotlivých členských států, které jsou povinny jí implementovat. Pro strojní zařízení platí evropská směrnice 2006/42/ES, pro výrobce, konstruktéry a provozovatele strojních zařízení. V České republice je tato směrnice do legislativy implementována zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcím předpisem NV č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto vyjmenované předpisy uvádí kromě konkrétních technických požadavků na stroje a strojní zařízení také podmínky, za jakých může konstruktér, výrobce, či provozovatel, uvést strojní zařízení na trh nebo do provozu.

Tyto podmínky se v plném rozsahu vztahují také na osoby, které stroje nebo strojní zařízení přivezou z jiných zemí, než z EU. Tyto požadavky jsou povinné i na případy, kdy si provozovatel doveze strojní zařízení pro svoji vlastní potřebu.

Přehled evropských právních předpisů o strojních zařízeních

Pro evropský strojírenský průmysl má vytvoření harmonizovaného právního rámce pro navrhovaná a vyrobená strojní zařízení zásadní význam.

Směrnice 2006/42/ES stanovuje obecné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost pro uvádění strojních zařízení na trh a do provozu doplněné řadou požadavků pro zvlášť nebezpečné kategorie strojních zařízení. Mezi nejdůležitější body této směrnice patří článek 12, který stanovuje možné postupy posuzování shody strojních zařízení s touto směrnicí.

Posouzení shody musí být provedeno u každého strojního zařízení, které je na trh uváděno nebo je uváděno do provozu.

Povinnost provést posouzení shody má:

 • výrobce strojního zařízení, nebo
 • zplnomocněná osoba,
 • výjimkou je posuzování shody zvlášť nebezpečných strojních zařízení, které jsou uvedeny v příloze IV k této směrnici. Pro tyto typy strojních zařízení je vyžadováno, aby se posouzení shody účastnila nezávislá třetí strana, tzv. autorizovaná (notifikovaná) osoba.

Samotné posouzení shody je možné provést třemi různými způsoby:

 • posouzení shody interním řízením výroby,
 • ES přezkoušení typu,
 • komplexní zabezpečení jakosti.

Nejnáročnější variantou je ES přezkoušení typu, které je prováděno autorizovanou, notifikovanou osobou. Průběh posuzování shody – postupy, výsledky – musí být důsledně protokolárně zaznamenán.

Pokud strojní zařízení vyhovuje všem harmonizovaným normám a je vypracována technická dokumentace se všemi svými náležitostmi, může strojní zařízení získat označení pro volný pohyb v rámci EU – ES prohlášení a značku shody CE.

Požadavky na strojní zařízení uváděné v technických předpisech a normách v ČR

V České republice stanoví zákon č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jak již bylo uvedeno:

 • způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetku, životního prostředí, případně jiný veřejný zájem,
 • práva a povinnosti osob, které je uvádějí nebo distribuují na trh, popřípadě je uvádějí do provozu,
 • práva a povinnosti osob pověřených k činnostem, které souvisí s tvorbou a uplatněním českých technických norem nebo se státním zkušebnictvím,
 • způsob zajištění informačních povinností souvisejících s tvorbou technických předpisů a norem vyplývajících z mezinárodních smluv a požadavků práva EU.

Technické požadavky na výrobek

 • technická specifikace – je obsažená v právním předpisu, technickém dokumentu nebo technické normě, kde je stanovena charakteristika výrobku, jakost, užitné vlastnosti, bezpečnost a rozměry, požadavky na název, pod kterým je prodáván, úpravu názvosloví, symbolů, zkratek, zkoušení výrobků, a zkušební metody, požadavky na balení, označování výrobku, opatřování štítkem, postupy posuzování shody výrobku s právními předpisy nebo technickými normami, výrobní metody a procesy mají vliv na charakteristiku výrobku,
 • jiné požadavky, jako je životní cyklus výrobku, podmínky používání, recyklace, zneškodnění výrobku atd.

Posouzení rizika u strojních zařízení uváděných na trh

Rizika u stroje posuzuje a vyhodnocuje výrobce, nebo konstruktér a musí přitom:

 • vymezit určení strojního zařízení, což představuje jeho předpokládané použití a jakékoliv jeho důvodně předvídatelné nesprávné použití;
 • určit nebezpečí, která mohou vyplývat ze strojního zařízení a s tím spojené nebezpečné situace;
 • odhadnout rizika při zohlednění závažnosti možného poranění nebo škody na zdraví a pravděpodobnost jejich výskytu;
 • vyhodnotit rizika s cílem určit, zda je nutné snížení rizika v souladu s NV 176/2008 Sb.;
 • zajistit ochranná opatření k vyloučení nebezpečí.

Všechny tyto požadavky musí zaručit také dovozce, který dováží strojní zařízení do České republiky.

Povinnosti výrobce, zplnomocněného zástupce nebo dovozce

Výrobce nebo zplnomocněný zástupce, případně dovozce, může uvést strojní zařízení na trh tehdy, pokud je zpracována technická dokumentace k strojnímu zařízení, návody a informace k strojnímu zařízení, vypracováno ES prohlášení a CE označení.

V případě neúplného strojního zařízení je výrobce povinen před uvedením na trh vypracovat technickou dokumentaci, návod k montáži a vyhotovit prohlášení o zabudování. Poté, co je neúplné strojní zařízení zabudováno a vznikne úplné strojní zařízení, je nutné přiložit návod k montáži a prohlášení o zabudování jako součást technické dokumentace strojního zařízení. Na takto vzniklý celek je nutné vypracovat prohlášení o shodě a CE označení.

V případě, kdy není možné určit výrobce nebo zplnomocněnou osobu, přebírá jejich povinnosti osoba, která uvádí strojní zařízení do provozu nebo na trh.

Povinnosti provozovatele strojního zařízení

Základní povinnosti zaměstnavatele při provozu strojů a zařízení vyplývají z § 4 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnavatel je povinen dle tohoto zákona:

 • zajistit, aby stroje a zařízení byly z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány,
 • vybavit stroje a zařízení ochrannými zařízeními, které chrání zdraví a život obsluhy a ostatních osob,
 • zajistit, aby stroje a zařízení byly řádně a pravidelně udržovány, kontrolovány a revidovány.

Dokumentace k strojním zařízením

Technická dokumentace

Postup sestavení technické dokumentace je stanoven v příloze č. 7 nařízení vlády č. 176/2008 Sb. Úkolem technické dokumentace je prokázat, že strojní zařízení splňuje požadavky tohoto nařízení a zároveň je vytvořena v souladu s tímto nařízením vlády. Technická dokumentace musí obsahovat informace nezbytné pro posouzení shody. Součástí technické dokumentace musí být informace o návrhu, výrobě a funkci strojního zařízení. Technická dokumentace musí být vypracována alespoň v jednom úředním jazyku EU. Technická dokumentace musí být uložena po dobu 10 let ode dne výroby posledního kusu.

Návod k použití

Součástí dokumentace každého strojního zařízení, které je uváděno na trh nebo do provozu, musí být návod k použití. Tento návod k použití je souhrn informací, jak bezpečně provozovat strojní zařízení, případně jaká přijmout opatření ke snížení možnosti vzniku rizika. Návod k obsluze musí být vypracován v úředním jazyku země, ve které je strojní zařízení uváděno na trh nebo do provozu.

Návod k použití musí být vypracován v souladu s požadavky NV 176/2008 Sb. a musí v něm být zapracovány informace o předpokládaném použití, ale také o předvídatelných stavech způsobených špatným použitím.

Obsah návodu k obsluze dle požadavků nařízení vlády č. 176/2008 Sb.:

 • údaje o výrobci nebo zplnomocněném zástupci,
 • označení strojního zařízení,
 • ES prohlášení o shodě,
 • obecný popis strojního zařízení,
 • nákresy, schémata a vysvětlivky nezbytné pro používání a údržbu,
 • popis stanoviště obsluhy,
 • zakázané způsoby použití,
 • pokyny k montáži, instalaci a připojení strojního zařízení na šasi,
 • pokyny k instalaci a montáži prvků ke snížení hluku a vibrací,
 • informace pro uvedení do provozu a používání strojního zařízení, včetně požadavků na odbornou přípravu obsluhy,
 • informace o zbytkových rizicích,
 • informace o použití OOPP,
 • základní vlastnosti nástrojů, kterými může být strojní zařízení vybaveno,
 • požadavky na stabilitu během používání, oprav a údržby,
 • pokyny pro zajištění bezpečné dopravy, manipulace, skladování včetně uvedení hmotností, pokud se pravidelně přepravují samostatně,
 • postup v případě vzniku mimořádné události nebo poruchy, včetně opatření preventivní údržby,
 • postup pro bezpečné seřizování a údržbu, včetně opatření, které jsou nutné pro bezpečné provádění těchto prací,
 • seznam náhradních dílů,
 • informace o emisích hluku,
 • v případě neionizujícího záření údaje o jeho hodnotách.

Prohlášení o zabudování neúplného strojního zařízení

V případě neúplného strojního zařízení musí být součástí dokumentace prohlášení o zabudování neúplného strojního zařízení. Toto prohlášení potvrzuje, že neúplné strojní zařízení vyhovuje legislativním požadavkům EU v oblasti bezpečnosti strojních zařízení.

ES prohlášení

Součástí dokumentace strojního zařízení je i ES prohlášení. Jedná se o prohlášení, že strojní zařízení vyhovuje legislativním požadavkům v oblasti bezpečnosti. ES prohlášení se vztahuje na strojní zařízení v takovém stavu, v jakém bylo uvedeno na trh nebo do provozu, ale už se nevztahuje na součásti, které byly přidány koncovým uživatelem.

Obsah ES prohlášení je stanoven NV č. 176/2008 Sb.:

 • údaje o výrobci nebo zplnomocněném zástupci,
 • jméno a adresu osoby pověřené za sestavené technické dokumentace,
 • identifikaci a popis strojního zařízení,
 • větu s prohlášením, že strojní zařízení splňuje předpisy EU,
 • v případě potřeby jméno a adresu notifikované osoby,
 • odkaz na použité harmonizované normy,
 • odkaz na další použité technické normy,
 • datum a místo vydání prohlášení,
 • údaje o totožnosti a podpis oprávněné osoby, která vypracovala ES prohlášení.

Související články