Osvědčení o absolvování školení

Účast na odborném fóru TLAK 2023 je možné vykázat jako odborné školení zaměstnanců.

Ustanovení § 230 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) ukládá zaměstnanci povinnost prohlubovat si svou kvalifikaci k výkonu sjednané práce. Prohlubování kvalifikace řadí zákoník práce pod tzv. odborný rozvoj zaměstnanců a rozumí se tím její průběžné doplňování, kterým se nemění její podstata a které umožňuje zaměstnanci výkon sjednané práce, přičemž za prohlubování kvalifikace se považuje též její udržování a obnovování. Prohlubování kvalifikace tedy zaměstnanec potřebuje pro výkon své práce.

Jako příklad prohlubování kvalifikace lze tedy uvést i přípravné kurzy pro revizní techniky vyhrazených zařízení, semináře k bezpečnosti strojních zařízení, odborná fóra a konference pořádaná v rámci vzdělávacího programu AKADEMIE APTI.

O absolvování odborného školení je každému účastníkovi vystavován certifikát.

Celoživotní vzdělávání ČKAIT

Vzdělávací akce TLAK 2023 je přihlášena do systému CŽV. Účast na akci je hodnocena dvěma body.

Vzdělávací program AKADEMIE APTI

Vzdělávací akce TLAK 2022 je zařazena do vzdělávacího programu AKADEMIE APTI pro rok 2022. Účast na akci je hodnocena dvěma body.

Vzhledem k platnosti zákona 250/2021 Sb. a jeho prováděcích předpisů, kdy provozovatelům vyhrazených technických tlakových zařízení vznikla řada nových povinností při provozu je proto školení k bezpečnému provozování VTZ zcela nezbytné.