SCHVÁLENÉ ČSN – SRPEN 2018

Výběr ČSN z Oznámení č. 86/18
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ
K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN P CEN ISO/TS 14027 (01 0927)
kat.č. 504909
Environmentální značky a prohlášení – Vývoj pravidel produktových kategorií;
CEN ISO/TS 14027:2018; ISO/TS 14027:2017;
Platí od 2018-09-01

ČSN EN ISO 6412-1 (01 3245)
kat.č. 504904
Technické výkresy – Zjednodušené zobrazování potrubních větví – Část 1: Obecná pravidla a pravoúhlé promítání;
EN ISO 6412-1:2018
; ISO 6412-1:2017;
Platí od 2018-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 6412-1 (01 3245) Technické výkresy – Zjednodušené zobrazování potrubních větví – Část 1: Všeobecná
pravidla a pravoúhlé promítání; Vydání: Březen 1997

ČSN EN ISO 6412-2 (01 3245)
kat.č. 504906
Technické výkresy – Zjednodušené zobrazování potrubních větví – Část 2: Izometrické promítání; EN ISO 6412-2:2018; ISO 6412-2:2017;
Platí od 2018-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 6412-2 (01 3245) Technické výkresy – Zjednodušené zobrazování potrubních větví – Část 2: Izometrické
promítání; Vydání: Březen 1997

ČSN EN ISO 6412-3 (01 3245)
kat.č. 504905
Technické výkresy – Zjednodušené zobrazování potrubních větví – Část 3: Příslušenství ve vzduchotechnice a odvodňovacích systémech;
EN ISO 6412-3:2018; ISO 6412-3:2017; Platí od 2018-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 6412-3 (01 3245) Technické výkresy – Zjednodušené zobrazování potrubních větví – Část 3:
Příslušenství ve vzduchotechnice a odvodňovacích systémech; Vydání: Září 1997

ČSN EN ISO 17450-4 (01 4103)
kat.č. 504903
Geometrické specifikace produktu (GPS) – Obecné pojmy – Část 4: Geometrické charakteristiky pro kvantifikaci GPS úchylek;
EN ISO 17450-4:2018;
ISO 17450-4:2017; Platí od 2018-09-01

ČSN EN ISO 20485 (01 5041)
kat.č. 504907
Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení těsnosti – Metoda zkušebního plynu+);
EN ISO 20485:2018; ISO 20485:2017; Platí od 2018-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13185 (01 5041) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení těsnosti – Metoda zkušebního plynu;
Vydání: Duben 2002

ČSN EN ISO 20486 (01 5041)
kat.č. 504908
Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení těsnosti – Kalibrace referenčních netěsností pro plyny+); EN ISO 20486:2018; ISO 20486:2017; Platí od 2018-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13192 (01 5080) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení těsnosti – Kalibrace referenčních netěsností pro
plyny; Vydání: Březen 2003

ČSN EN ISO 16228 (02 0001)
kat.č. 504910
Spojovací součásti – Typy kontrolních dokumentů; EN ISO 16228:2018;
ISO 16228:2017; Platí od 2018-09-01

ČSN EN ISO 9017 (05 1127)
kat.č. 504915
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Zkouška rozlomením;
EN ISO 9017:2018; ISO 9017:2017; Platí od 2018-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 9017 (05 1127) Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Zkouška rozlomením;
Vydání: Březen 2014

ČSN EN ISO 11666 (05 1172)
kat.č. 504918
Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Stupně přípustnosti;
EN ISO 11666:2018; ISO 11666:2018; Platí od 2018-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 11666 (05 1172) Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Stupně přípustnosti;
Vydání: Červen 2011

ČSN EN ISO 14114 (05 2122)
kat.č. 504913
Zařízení pro plamenové svařování – Acetylenové rozvodové systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy – Obecné požadavky; EN ISO 14114:2018;
ISO 14114:2017; Platí od 2018-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 14114 (05 2122) Zařízení pro plamenové svařování – Acetylenové rozvodové systémy pro svařování,
řezání a příbuzné procesy – Obecné požadavky; Vydání: Leden 2015

ČSN EN ISO 13918 (05 2420)
kat.č. 504912
Svařování – Svorníky a keramické kroužky pro obloukové přivařování svorníků;
EN ISO 13918:2018; ISO 13918:2017; Platí od 2018-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 13918 (05 2420) Svařování – Svorníky a keramické kroužky pro obloukové přivařování svorníků;
Vydání: Říjen 2008

ČSN EN ISO 17633 (05 5503)
kat.č. 504914
Svařovací materiály – Plněné elektrody a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí s přívodem a bez přívodu ochranného plynu – Klasifikace+);
EN ISO 17633:2018; ISO 17633:2017; Platí od 2018-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 17633 (05 5503) Svařovací materiály – Plněné elektrody a tyče pro obloukové svařování
korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí s přívodem a bez přívodu ochranného plynu –
Klasifikace; Vydání: Červenec 2011

ČSN EN ISO 26304 (05 5802)
kat.č. 504916
Svařovací materiály – Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí pod tavidlem –
Klasifikace+); EN ISO 26304:2018; ISO 26304:2017; Platí od 2018-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 26304 (05 5802) Svařovací materiály – Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektrodatavidlo
pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí pod tavidlem – Klasifikace;
Vydání: Březen 2012

ČSN EN 12480 (25 7862)
kat.č. 504930
Plynoměry – Rotační objemové plynoměry;
EN 12480:2018; Platí od 2018-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12480 (25 7862) Plynoměry – Rotační objemové plynoměry; Vydání: Listopad 2017

ČSN EN 14460 (38 9690)
kat.č. 504945
Konstrukce odolné výbuchovému tlaku; EN 14460:2018; Platí od 2018-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 14460 (38 9690) Konstrukce odolné výbuchovému tlaku; Vydání: Prosinec 2006

ČSN EN ISO 15653 (42 0390)
kat.č. 504946
Kovové materiály – Zkušební metoda stanovení kvazistatické lomové houževnatosti svarů+); EN ISO 15653:2018; ISO 15653:2018; Platí od 2018-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 15653 (42 0390) Kovové materiály – Zkušební metoda stanovení kvazistatické lomové houževnatosti
svarů; Vydání: Říjen 2010

ČSN EN ISO 945-1 (42 0464)
kat.č. 504947
Mikrostruktura litin – Část 1: Klasifikace grafitu vizuální analýzou+);
EN ISO 945-1:2018; ISO 945-1:2017; Platí od 2018-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 945-1 (42 0464) Mikrostruktura litin – Část 1: Klasifikace grafitu vizuální analýzou; Vyhlášena: Leden 2011

ČSN EN ISO 14118 (83 3220)
kat.č. 504980
Bezpečnost strojních zařízení – Zamezení neočekávanému spuštění;
EN ISO 14118:2018; ISO 14118:2017; Platí od 2018-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 1037+A1 (83 3220) Bezpečnost strojních zařízení – Zamezení neočekávanému spuštění;
Vydání: Prosinec 2008