Schválené ČSN – ÚNOR 2018

Výběr ČSN z Oznámení č. 19/18
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách. 

SCHVÁLENÉ ČSN

Třída 01
ČSN ISO 10816-21 (01 1412)
kat.č. 503973
Vibrace – Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech – Část 21: Větrné turbíny s vodorovnou osou rotoru s převodovkou; Vydání: Leden 2018

ČSN ISO 13379-2 (01 1444)
kat.č. 503972
Monitorování stavu a diagnostika strojů – Interpretace dat a diagnostické metody – Část 2: Aplikace založené na datech; Vydání: Leden 2018

ČSN ISO 18129 (01 1463)
kat.č. 503974
Monitorování stavu a diagnostika strojů – Přístupy k diagnostice výkonnosti;
Vydání: Leden 2018

Třída 06
ČSN EN 14543
(06 1462)
kat.č. 503993
Specifikace spotřebičů na zkapalněné uhlovodíkové plyny – Venkovní ohřívače – Sálavá topidla bez připojení ke kouřovodu pro venkovní použití nebo pro
dostatečně větrané prostory;
Vydání: Leden 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 14543+A1 (06 1462) Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny – Venkovní ohřívače – Sálavá topidla
bez připojení ke kouřovodu pro venkovní použití nebo pro dostatečně větrané prostory; Vydání: Leden 2008

Třída 42
ČSN EN 10247
(42 0472)
kat.č. 504075
Mikrografické stanovení obsahu nekovových vměstků v ocelích využívající normovaná zobrazení; Vydání: Leden 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 10247 (42 0472) Mikrografické stanovení obsahu nekovových vměstků v ocelích využívající
normovaná zobrazení; Vydání: Září 2007

ČSN EN ISO 3928 (42 0771)
kat.č. 504076
Spékané kovové materiály s výjimkou slinutých karbidů – Zkušební tělesa pro zkoušku únavy; (idt ISO 3928:2016); Vydání: Leden 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 3928 (42 0771) Spékané kovové materiály mimo slinuté karbidy – Zkušební tělesa pro únavovou
zkoušku; Vyhlášena: Září 2017