Vyhrazená technická zařízení

Vyhrazenými technickými zařízeními jsou ve smyslu § 6b odst. (1) zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona.

Od 1. července 2022 nabývá účinnosti zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů. 

Vyhrazená technická zařízení, která zákon upravuje jsou členěna do skupin:

  • tlaková
  • zdvíhací
  • elektrická
  • plynová

Provoz vyhrazených technických zařízení se bude řídit nařízeními vlády, která nahradí dosavadní prováděcí předpisy.

Návrhy jednotlivých nařízení (pozor, nejsou v platném znění!):

Nařízení vlády o vyhrazených plynových zařízeních
Nařízení vlády o vyhrazených tlakových zařízeních
Nařízení vlády o vyhrazených zdvihacích zařízeních
Nařízení vlády o vyhrazených elektrických zařízeních
Nařízení vlády o sazbách poplatků za činnost pověřené organizace

Výkonem státního odborného dozoru ve smyslu výše uvedeného zákona je Technická inspekce České republiky (TIČR).

V současnosti prochází oblast vyhrazených technických zařízení procesem legislativních úprav a v přípravě je projednávání a připomínkování prováděcích předpisů.