Vyhrazená technická zařízení

Vyhrazeným technickým zařízením (dále také „VTZ“) dle § 2, odst. 1, písmeno a) zákona č. 250/2021 Sb. je tlakové, zdvihací, elektrické nebo plynové zařízení, které při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržením podmínek bezpečného provozu představuje závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob.

Druhy vyhrazených technických zařízení

Vyhrazená technická elektrická zařízení

Za vyhrazená technická elektrická zařízení se považují zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob:

 • elektrická zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod, distribuci a odběr elektrické energie a elektrické instalace staveb a technologií,
 • zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

Vyhrazená technická plynová zařízení

Vyhrazená plynová zařízení se zařazují jako zařízení pro:

 • výrobu a úpravu plynů do skupiny A,
 • skladování plynů do skupiny B,
 • plnění nádob plyny, tlakové stanice, zařízení pro plnění a čerpání nádrží vozidel plyny do skupiny C,
 • zkapalňování a odpařování plynů do skupiny D,
 • zvyšování a snižování tlaku plynů do skupiny E,
 • rozvod plynů do skupiny F,
 • spotřebu plynů spalováním včetně stabilních plynových motorů ve strojovnách nebo v kotelnách do skupiny G,
 • vypouštění hasebních plynů do skupiny H.

Pokud vyhrazené technické plynové zařízení svým charakterem a technickými hodnotami splňuje podmínky pro zařazení do několika skupin, je pro zařazení rozhodující základní technologická funkce vyhrazeného plynového zařízení. V průvodní dokumentaci vyhrazeného plynového zařízení musí být zároveň vždy určena hranice mezi zařazením vyhrazeného plynového zařízení do jednotlivých skupin.

Vyhrazená technická tlaková zařízení

Vyhrazenými tlakovými zařízeními jsou tlakové nádoby a kotle s nejvyšším pracovním tlakem vyšším než 0,5 bar:

 • parní a kapalinové kotle, jejichž nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 bar a teplota pracovní tekutiny převyšuje při tomto tlaku bod varu pracovní tekutiny,
 • tlakové nádoby, jejichž nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 bar a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, toxické a výbušné kapaliny skupiny 1 o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při tlaku 0,5 bar; za tlakovou nádobu jsou považovány též vyvíječe páry typu pára/pára a typu horká voda/pára a vyvíječe páry bez nebezpečí přehřátí,
 • nádoby na plyny sloužící k dopravě plynů, jejichž kritická teplota je nižší než + 50 °C nebo u nichž při teplotě + 50 °C je absolutní tlak par vyšší než 3 bar od zdroje na místo spotřeby.

Vyhrazená technická zdvihací zařízení

Za vyhrazená zdvihací zařízení se považují

 • jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti od 1 000 kg a s ručním pohonem o nosnosti od 5 000 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene,
 • pracovní plošiny s motorickým pohonem a výškou zdvihu přesahující 1,5 m, pojízdné zdvihací pracovní plošiny, závěsné plošiny i stožárové šplhací pracovní plošiny,
 • výtahy pro dopravu osob, osob a nákladů, nebo jen nákladů a svislé zdvihací plošiny, které jsou trvalou součástí budov s povolenou dopravou osob a nákladu, přesahující nosnost 100 kg a výškou zdvihu přesahující 2 m,
 • stavební výtahy pro přepravu osob a nákladu,
 • regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy a jejich přesuvny.

Legislativa

Od 1. 7. 2022 upravuje provoz vyhrazených technických zařízení zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a jeho prováděcí předpisy ve formě nařízení vlády:

60/2022 Sb.
Nařízení vlády o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

190/2022 Sb.
Nařízení vlády o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

191/2022 Sb.
Nařízení vlády o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

192/2022 Sb.
Nařízení vlády o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

193/2022 Sb.
Nařízení vlády o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

194/2022 Sb.
Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice